IBPP1/443-973/09/AL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 grudnia 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-973/09/AL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani "X" przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu w dniu 25 września 2009 r., uzupełnionym pismami z dnia 18 listopada 2009 r. (data wpływu 19 listopada 2009 r.), z dnia 1 grudnia 2009 r. (data wpływu 3 grudnia 2009 r.) oraz z dnia 14 grudnia 2009 r. (data wpływu 16 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2009 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działki.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 18 listopada 2009 r. (data wpływu 19 listopada 2009 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-973/09/AL i Nr IBPBII/2/415-941/09/JG z dnia 12 listopada 2009 r. oraz pismami z dnia 1 grudnia 2009 r. (data wpływu 3 grudnia 2009 r.) i z dnia 14 grudnia 2009 r. (data wpływu 16 grudnia 2009 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 8 października 2007 r. w drodze darowizny Wnioskodawca otrzymał od rodziców m.in. działkę nr 4552 o pow. 0,09 ha. Na prośbę "Y" Wnioskodawca sprzedał działkę pod budowę pompowni ścieków, chcąc umożliwić realizacje projektu budowy kanalizacji. Teraz wymagane jest od Wnioskodawcy zapłacenie podatku.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 18 listopada 2009 r. Wnioskodawca wskazał, iż nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów usług i nie prowadzi działalności gospodarczej. Działkę nr 4552 Wnioskodawca wykorzystywał do prowadzenia działalności rolniczej. Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży produktów rolnych. Działka stanowiła część gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy.

Działka nr 4552 znajduje się w jednostce urbanistycznej o symbolu:

- część południowa około 25 m#61447; - KDL - tereny dróg publicznych, drogi lokalne,

- część północna około 480 m#61447; - ZP2 - tereny zieleni urządzonej,

- pozostała część - C1 - 8MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka nr 4552 nie spełniała wymogów unijnych, ponieważ była mniejsza (0,09 ha) niż wymagane przez Unię 0,10 ha, dlatego Wnioskodawca nie uzyskiwał na nią dopłat unijnych. Działka nie była przedmiotem najmu, dzierżawy.

Działka została sprzedana w dniu 18 czerwca 2009 r. Od momentu darowizny do sprzedaży nie zmienił się charakter działki.

Wnioskodawca nie występował o zmianę przeznaczenia gruntu.

Działka została sprzedana w całości. W momencie sprzedaży nie była zabudowana.

Środki uzyskane ze sprzedaży działki Wnioskodawca przeznaczył na remont budynku przy ul. (...).

Wnioskodawca nie dokonywał wcześniej sprzedaży działek.

Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego o pow. 1,45 ha fiz. Ale na chwilę obecną nie zamierza go pomniejszać.

W uzupełnieniu z dnia 1 grudnia 2009 r. Wnioskodawca wskazał, iż działka o nr 4552 była wykorzystywana tylko i wyłącznie na własne potrzeby (była obsiewana zbożem dla kur).

Darowizna od rodziców była koniecznym warunkiem KRUS-u do otrzymania emerytury przez mamę Wnioskodawcy.

Gospodarstwo (m.in. działka nr 4552) zostało przekazane Wnioskodawcy w celu dalszego prowadzenia działalności rolniczej.

Podział działki zawarty we wniosku jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu do wniosku z dnia 14 grudnia 2009 r.):

Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek VAT z tytułu sprzedaży działki nr 4552.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu do wniosku z dnia 14 grudnia 2009 r.) nie powinien zapłacić podatku ponieważ nie sprzedał działki z chęci zysku lecz dla dobra ogółu mieszkańców i ochrony środowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przepisy art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT definiują pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagrodzeniem.

Stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Ustawodawca w ww. przepisach poza wskazaniem, że przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wskazał ponadto, że za świadczenie usług uznawana jest każda transakcja, która nie stanowi dostawy towarów.

Przyjęcie podziału na dostawę towaru oraz świadczenie usług oznacza w praktyce, że wolą ustawodawcy było określenie maksymalnie szeroko przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jeżeli nawet wykazane zostałoby w konkretnym przypadku, że nie występuje dostawa towarów to i tak z reguły należy opodatkować czynność kwalifikowaną wówczas jako świadczenie usług.

Głównym celem wprowadzenia takiej konstrukcji jest zagwarantowanie, aby każda transakcja, która nie mogłaby zostać uznana za dostawę towarów była opodatkowana jako świadczenie usług, za wyjątkiem tych transakcji, które zostały taksatywnie wyłączone lub zwolnione z opodatkowania.

Powyższe regulacje wynikające z ustawodawstwa wspólnotowego dotyczącego harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych, wprowadzono w tym celu, aby nie dopuścić do:

1.

podwójnego opodatkowania,

2.

braku opodatkowania,

3.

zakłócenia konkurencji.

Podstawowe bowiem znaczenie dla kształtu i funkcjonowania wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (podatku od towarów i usług) mają fundamentalne cechy tego podatku, tj.:

1.

powszechność opodatkowania,

2.

faktyczne opodatkowanie konsumpcji,

3.

stosowanie podatku od wartości dodanej na wszystkich etapach obrotu towarami i usługami.

Realizację powyższych fundamentalnych cech podatku od towarów i usług, o których mowa wyżej, gwarantują nie tylko przepisy określające zakres przedmiotowy podatku VAT, tj. cyt. wyżej art. 5, 7 i 8 ustawy o VAT, lecz również przepisy regulujące zakres podmiotowy podatku od towarów i usług, czyli przepisy art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT) obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

O kwestii częstotliwości nie decyduje okres wykonywania czynności (rok, dwa czy pięć lat) ani ilość dokonanych transakcji. Decydującym kryterium jest powtarzalność czynności. Dlatego też, w każdym przypadku należy indywidualnie rozstrzygnąć, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowoprawne było dokonywanie tej czynności wielokrotnie.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, iż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Z przedstawionych przepisów wynika więc, że jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży ze swojego majątku prywatnego np. nieruchomości gruntowej, a czynność ta wykonywana jest jednorazowo lub okazjonalnie, w warunkach wskazujących, iż działanie to nie jest czynione z zamiarem jego powtarzania (kontynuowania) i nie zmierza do nadania mu stałego charakteru, transakcja taka nie może być uznana za działalność gospodarczą, w rozumieniu cytowanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zatem podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży, w tym przypadku nieruchomości gruntowych jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie w sposób ciągły do celów zarobkowych, czy majątek nabyty został na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności handlowej czy gospodarczej.

Podkreślić przy tym należy, że zwłaszcza w przypadku działalności gospodarczej w zakresie handlu, zamiar częstotliwego wykonywania czynności ujawniony być musi już w momencie nabycia towaru, a nie w momencie jego sprzedaży. Nie można pominąć, że pod pojęciem "handel" należy rozumieć dokonywany w sposób zorganizowany zakupów towarów w celu ich odsprzedaży. Jeżeli zatem dana czynność została wykonana poza zakresem działań producenta, handlowca, usługodawcy, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika, czy wykonującego wolny zawód to w świetle cytowanego powyżej art. 15 ust. 2 nie można go uznać za podatnika VAT z tytułu wykonania takiej czynności i to bez względu na to czy czynność tę wykonał jednorazowo ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania ich w sposób częstotliwy.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca nieprowadzący działalności gospodarczej oraz niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w dniu 8 października 2007 r. otrzymał w drodze darowizny od rodziców gospodarstwo rolne, w tym m.in. działkę nr 4552 o pow. 0,09 ha, w celu dalszego prowadzenia działalności rolniczej. Darowizna od rodziców była koniecznym warunkiem KRUS-u do otrzymania emerytury przez mamę Wnioskodawcy.

Przedmiotową działkę nr 4552 Wnioskodawca wykorzystywał do prowadzenia działalności rolniczej jednakże tylko i wyłącznie na własne potrzeby (była obsiewana zbożem dla kur). Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży produktów rolnych.

W związku z posiadaną działką Wnioskodawca nie otrzymywał dopłat unijnych. Działka nie była przedmiotem najmu i dzierżawy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta działka nr 4552 znajdowała się w jednostce urbanistycznej o symbolu:

- część południowa około 25 m#61447; - KDL - tereny dróg publicznych, drogi lokalne,

- część północna około 480 m#61447; - ZP2 - tereny zieleni urządzonej,

- pozostała część - C1 - 8MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wnioskodawca nie występował o zmianę przeznaczenia gruntu.

Wnioskodawca dokonał w dniu 18 czerwca 2009 r. sprzedaży przedmiotowej działki w całości na prośbę "Y" pod budowę pompowni ścieków i chcąc umożliwić realizacje projektu budowy kanalizacji. Działka została sprzedana w całości a w momencie sprzedaży nie była zabudowana. Od momentu darowizny do sprzedaży nie zmienił się charakter działki.

Środki uzyskane ze sprzedaży działki Wnioskodawca przeznaczył na remont budynku przy ul. (...). Wnioskodawca nie dokonywał wcześniej sprzedaży działek. Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego o pow. 1,45 ha, ale na chwilę obecną nie zamierza go pomniejszać.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca otrzymał w drodze darowizny od rodziców gospodarstwo rolne w tym działkę nr 4552 w celu dalszego prowadzenia działalności rolniczej. Darowizna od rodziców była koniecznym warunkiem KRUS-u do otrzymania emerytury przez mamę Wnioskodawcy.

Przedmiotową działkę nr 4552 Wnioskodawca wykorzystywał do prowadzenia działalności rolniczej jednakże tylko i wyłącznie na własne potrzeby (była obsiewana zbożem dla kur). Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży produktów rolnych.

Zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy o VAT, działalność rolnicza obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), a także świadczenie usług rolniczych.

Rolnikiem ryczałtowym, w myśl art. 2 pkt 19 cyt. ustawy o VAT, jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Przez produkty rolne - zgodnie z art. 2 pkt 20 cyt. ustawy o VAT - rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast przez usługi rolnicze (art. 2 pkt 21 ww. ustawy o VAT) rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy.

Zatem właściciel gospodarstwa rolnego, dokonujący dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, jest co do zasady rolnikiem ryczałtowym, posiadającym status podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (działalność rolniczą).

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny stwierdzić należy, iż wprawdzie Wnioskodawca otrzymał w drodze darowizny gospodarstwo rolne (w tym działkę 4552) w celu kontynuacji jego prowadzenia po rodzicach i Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową działkę do prowadzenia działalności rolniczej, jednakże tylko i wyłącznie na własne potrzeby (była obsiewana zbożem dla kur). Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży produktów rolnych.

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę cyt. przepisy prawa nie można uznać Wnioskodawcy myśl cyt. przepisów ustawy za rolnika ryczałtowego prowadzącego działalność gospodarczą - rolniczą, bowiem jak wskazał Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży produktów rolnych a wykorzystywał przedmiotową działkę tylko i wyłącznie na własne potrzeby.

Ponadto jak wskazano powyżej, dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności, jeśli np. osoba fizyczna dokonuje sprzedaży ze swojego majątku prywatnego np. nieruchomości gruntowej, a czynność ta wykonywana jest jednorazowo lub okazjonalnie, w warunkach wskazujących, iż działanie to nie jest czynione z zamiarem jego kontynuowania i nie zmierza do nadania mu stałego charakteru.

W przedmiotowej sprawie gospodarstwo rolne Wnioskodawca nabył w drodze darowizny a dostawa wydzielonej z niego działki nr 4552 miała charakter jednorazowy - incydentalny. Jak wskazał Wnioskodawca nie dokonywał wcześniej sprzedaży działek, a posiadanego gospodarstwa rolnego o pow. 1,45 ha, na chwilę obecną nie zamierza pomniejszać.

Zatem w przedstawionym stanie faktycznym nie można uznać by Wnioskodawca dokonując sprzedaży działki nr 4552 działał w charakterze handlowca, a okoliczności będące przyczyną transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej (tj. dostawa pod budowę pompowni ścieków), nie wskazują, iż miałyby być one czynione przez Wnioskodawcę z zamiarem wykonywania w sposób częstotliwy.

Nie można też uznać, iż Wnioskodawca podejmował szczególne kroki w kierunku uatrakcyjnienia przedmiotowej działki. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 4552 znajdowała się w jednostce urbanistycznej o symbolu:

- część południowa około 25 m#61447; - KDL - tereny dróg publicznych, drogi lokalne,

- część północna około 480 m#61447; - ZP2 - tereny zieleni urządzonej,

- pozostała część - C1 - 8MN1 - tereny z budowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wnioskodawca nie występował o zmianę przeznaczenia gruntu. Od momentu darowizny do sprzedaży nie zmienił się charakter działki. Przedmiotowa działka nie była również przedmiotem najmu lub dzierżawy.

Wnioskodawca zaznaczył ponadto, iż środki uzyskane ze sprzedaży działki wykorzystał na remont budynku.

W związku z powyższym tut. organ uznał, iż sprzedaż przedmiotowej działki nr 4552 nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż była dokonywana okazjonalnie, w okolicznościach wskazujących, iż działanie to nie było czynione z zamiarem nadania mu stałego charakteru. Również przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży nie wskazuje na związek z działalnością gospodarczą (np. rolniczą).

Podsumowując, w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że sprzedaż przedmiotowej działki nie nosi znamion powtarzalności, tak więc warunek częstotliwości nie zostaje tu wypełniony. W świetle powyższego dostawy tej działki, wydzielonej z gospodarstwa rolnego pochodzącego z majątku osobistego (darowizna) nie można uznać za działalność gospodarczą, bowiem czynność ta nie mieści się w definicji, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem brak jest podstaw do uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu sprzedaży przedmiotowej działki. Tym samym dostawa przedmiotowej działki nie będzie podlegała przepisom ustawy o podatku od towarów i usług i u Wnioskodawcy nie wystąpił obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu dokonanej dostawy działki nr 4552.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo nadmienia się, iż w myśl w art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika więc, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego, jest zatem związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (w szczególności gdyby Wnioskodawca zamierzał w przyszłości dokonywać częstotliwej sprzedaży działek wydzielonych z posiadanego gospodarstwa rolnego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl