IBPP1/443-962/10/AL

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-962/10/AL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2010 r. (data wpływu do tut. organu 7 października 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 grudnia 2010 r. (data wpływu 17 grudnia 2010 r.) dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego odliczonego w związku z zakupem w 2003 r. lokali użytkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 października 2010 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek z dnia 28 września 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego odliczonego w związku z zakupem w 2003 r. lokali użytkowych.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 grudnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 26 września 2003 r. aktem notarialnym Wnioskodawca nabył pięć lokali, z czego dwa są to lokale mieszkalne a trzy to lokale użytkowe. Nabyte lokale były wybudowane w latach 1993-1994.

W akcie notarialnym zaznaczono, że nabyte lokale będą wykorzystywane w indywidualnej działalności gospodarczej (gastronomicznej) Wnioskodawcy. Działalność była w całości opodatkowana podatkiem VAT i podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Na fakturze zakupu za ww. lokale użytkowe naliczony był podatek VAT (lokale mieszkalne nie były opodatkowane), który został w całości odliczony od podatku należnego, ze względu na związek ze sprzedażą opodatkowaną.

We wrześniu 2003 r. lokale wprowadzone zostały do ewidencji środków trwałych i od miesiąca następnego Wnioskodawca rozpoczął ich amortyzację. W lokalach nie były przeprowadzane ulepszenia, których wartość przekraczałaby 30% ich pierwotnej wartości początkowej.

Lokale były wykorzystywane w działalności do końca 2003 r. W styczniu 2004 r. przedmiotowe lokale Wnioskodawca wycofał z prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej i przeznaczył na najem prywatny nie w ramach działalności gospodarczej, (w zezwoleniu na działalność Wnioskodawca nie miał zgłoszonej działalności w zakresie najmu), na rzecz spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest udziałowcem. Lokale w chwili obecnej są nadal wynajmowane, a czynsz za najem opodatkowany jest przez cały okres najmu w całości podatkiem VAT, ponieważ lokale, w tym również mieszkalne, wykorzystywane są przez spółkę, która te lokale wynajęła, do działalności gospodarczej.

Z końcem 2010 r. Wnioskodawca zamierza wynajem zakończyć i w 2011 r. planuje wszystkie lokale wnieść jako aport rzeczowy do spółki jawnej, (innej niż ta która w jest aktualnie najemcą), wyceniając je zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień wniesienia wkładu z uwzględnieniem ich wartości rynkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle obowiązujących obecnie przepisów Wnioskodawca obowiązany będzie do korekty podatku odliczonego przy zakupie lokali użytkowych z uwagi na obowiązujący 10 letni okres korekty.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, że lokale zostały oddane do użytkowania (wprowadzone do ewidencji środków trwałych) przed dniem 1 maja 2004 r., to na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) stosuje się do nich przepisy art. 20 ust. 5 ustawy o VAT z dnia 8 stycznia 1993 r. Na bazie przepisów tej ustawy nie dokonuje się korekty podatku VAT odliczonego przy zakupie lokali.

W świetle obowiązujących obecnie przepisów art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zwalnia się z podatku dostawę, (w tym w ramach aportu), budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. W związku z tym zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z uwagi na zmianę przeznaczenia lokali (zwolnione z podatku wniesienie aportem) w okresie korekty, spowodowałoby konieczność odpowiedniego zmniejszenia podatku naliczonego odliczonego od zakupionych lokali użytkowych. Jednakże z uwagi na to, że zasady korygowania odliczonego wcześniej podatku zawarte w art. 91 ustawy dotyczą towarów i usług nabywanych po dniu 30 kwietnia 2004 r., tj. w okresie obowiązywania ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, powołany powyżej art. 91 ustawy, nie ma zastosowania w odniesieniu do przypadków opisanych w art. 163 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, że w stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed dniem 1 maja 2004 r. stosuje się przepisy art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zgodnie z którym, podatnicy dokonujący czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1-3, w okresie krótszym niż sześć miesięcy obliczają procentowy udział zgodnie z ust. 3, przy czym po upływie sześciu miesięcy od rozpoczęcia działalności wyliczają ten udział zgodnie z ust. 4 i dokonują korekty podatku naliczonego.

Wobec powyższego, z uwagi na fakt, iż zakupu przedmiotowych lokali dokonano przed dniem 1 maja 2004 r., zastosowanie znajdzie przepis z art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Tym samym Wnioskodawca uważa, iż nie będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 91 ustawy, związanego z zakupem przedmiotowych lokali.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 10 grudnia 2010 r. Wnioskodawca wskazał, iż nie wnosi o interpretację przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie Wnioskodawca poinformował, że przepisy dotyczące art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, zawarte w poz. 56 wniosku ORD-IN Wnioskodawca zawarł wyłącznie w celach informacyjnych, ponieważ Wnioskodawca jest świadomy, że planowana dostawa lokali w 2011 r. w formie aportu do spółki jawnej będzie zwolniona z podatku VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o interpretację przepisów art. 91 i art. 163 ust. 2 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do zapisu art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 cyt. ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Stosownie do art. 91 ust. 1 ww. ustawy, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych.

W myśl art. 91 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy - art. 91 ust. 3 ustawy.

Należy podkreślić, iż ustawodawca ustalił również zasady postępowania w sytuacji, gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż towaru.

Zgodnie z brzmieniem art. 91 ust. 4 omawianego artykułu, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14, uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 91 ust. 5 ustawy).

Jak stanowi ust. 6 tego artykułu, w przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:

1.

opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;

2.

zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

W myśl art. 91 ust. 7 ustawy o VAT przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

Zatem powyższy przepis adresowany jest więc do podatników, którzy wykorzystywali nabyty towar do wykonanywania czynności, w związku z którymi przysługiwało prawo do odliczenia całości podatku naliczonego. Przepis nakazuje więc dokonanie korekty również tym podatnikom, którzy odliczyli podatek naliczony w całości, jako że nabyty towar służył wyłącznie działalności opodatkowanej.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w dniu 26 września 2003 r. aktem notarialnym nabył pięć lokali, z czego dwa są to lokale mieszkalne a trzy to lokale użytkowe. Nabyte lokale były wybudowane w latach 1993-1994.

Lokale były wykorzystywane w działalności do końca 2003 r. W styczniu 2004 r. przedmiotowe lokale Wnioskodawca wycofał z prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej i przeznaczył na najem prywatny nie w ramach działalności gospodarczej, (w zezwoleniu na działalność Wnioskodawca nie miał zgłoszonej działalności w zakresie najmu), na rzecz spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest udziałowcem. Lokale w chwili obecnej są nadal wynajmowane, a czynsz za najem opodatkowany jest przez cały okres najmu w całości podatkiem VAT, ponieważ lokale, w tym również mieszkalne, wykorzystywane są przez spółkę, która te lokale wynajęła, do działalności gospodarczej.

Z końcem 2010 r. Wnioskodawca zamierza wynajem zakończyć i w 2011 r. planuje wszystkie lokale wnieść jako aport rzeczowy do spółki jawnej, (innej niż ta która w jest aktualnie najemcą), wyceniając je zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień wniesienia wkładu z uwzględnieniem ich wartości rynkowej.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał we wniosku, iż jest świadomy, że planowana dostawa lokali w 2011 r. w formie aportu do spółki jawnej będzie zwolniona z podatku VAT na mocy art. 43 tej ustawy.

Ponieważ jak wskazał Wnioskodawca dokonał nabycia przedmiotowych pięciu lokali we wrześniu 2003 r. a więc pod rządami ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) zastosowanie w niniejszej sprawie znajdzie przepis art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 163 ust. 2 ustawy o VAT, w stosunku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych przed dniem 1 maja 2004 r. stosuje się przepisy art. 20 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 175.

Powołany art. 20 ust. 5 ww. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym stanowił, iż podatnicy dokonujący czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1-3, w okresie krótszym niż sześć miesięcy obliczają procentowy udział zgodnie z ust. 3, przy czym po upływie sześciu miesięcy od rozpoczęcia działalności wyliczają ten udział zgodnie z ust. 4 i dokonują korekty podatku naliczonego.

Unormowania te nie przewidywały korekty podatku naliczonego w przypadku nabycia środków trwałych podlegających amortyzacji, nawet w sytuacji zmiany przeznaczenia tych środków trwałych.

Z powyższych regulacji wynika, iż obowiązek dokonywania korekty podatku naliczonego odnosi się do tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały nabyte po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r., a więc po dniu 30 kwietnia 2004 r.

W związku z powyższym planowana sprzedaż (wniesienie jako aport rzeczowy do nowopowstałej spółki) ww. środków trwałych - trzech lokali użytkowych - nabytych przed dniem 1 maja 2004 r. nie rodzi obowiązku korygowania odliczonego podatku naliczonego przy nabyciu tych środków trwałych. W niniejszej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy określone w art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii zwolnienia z podatku VAT dostawy lokali na podstawie art. 43 ustawy o VAT bowiem nie było to przedmiotem zainteresowania Wnioskodawcy.

Kwestie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną objęte odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl