IBPP1/443-922/11/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 września 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-922/11/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 maja 2011 r. (data wpływu 1 czerwca 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 sierpnia 2011 r. (data wpływu 16 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości przedmiotowego zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług nauki gry na instrumentach muzycznych: pianinie i gitarze - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 czerwca 2011 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości przedmiotowego zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług nauki gry na instrumentach muzycznych - pianinie i gitarze.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 sierpnia 2011 r. (data wpływu 16 sierpnia 2011 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 8 sierpnia 2011 r. znak IBPP1/443-922/11/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Od 1993 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako działalność edukacyjno-artystyczna, polegającą na nauce gry na instrumentach muzycznych: pianinie i gitarze. Działalność prowadzona jest w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Miasta. Wnioskodawca rozlicza się na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów. Przez wszystkie lata prowadzenia działalności Wnioskodawca nie korzystał i nie korzysta z żadnych dotacji ani ulg pochodzących z jakiejkolwiek instytucji oświatowej, ani też spoza systemu oświaty.

Wejście w życie od 1 stycznia 2011 r. zmian w ustawie o podatku VAT postawiło pytanie o ewentualne wejście w system podatku VAT. Interpretacje ustawy w odniesieniu do sytuacji Wnioskodawcy podane mu podczas telefonicznych rozmów z przedstawicielami różnych instytucji - urzędów Skarbowych, czy instytucji oświatowych - szły w kierunku, iż Wnioskodawca nie jest zobowiązany stać się płatnikiem VAT. Potwierdzenie takiego ujęcia Wnioskodawca znalazł w dokumencie zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, określającym zmiany jakie zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 2011 r. III rozdział dokumentu omawia zmiany dotyczące przedmiotowego zwolnienia od podatku, pisząc: "Od 1 stycznia 2011 r. - zgodnie z nowymi przepisami ustawy o VAT - zwolnieniu od podatku (oprócz obecnie wymienionych w art. 43 ustawy) podlegają: usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli". Analogiczna interpretacja, odnosząca się wprawdzie do nauki języka obcego, znajduje się również na stronie Ministerstwa Finansów, w zakładce omawiającej najczęściej zadawane pytania: "Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), usługi nauczania języków obcych oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29 ww. ustawy, w 2011 r. korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług".

Jednocześnie, należy wspomnieć, że wartość sprzedaży opodatkowanej nigdy nie przekroczyła limitu powodującego utratę zwolnienia podmiotowego.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

1.

Wnioskodawca wykonuje usługi na podstawie:

1.

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta (stosownie do art. 7a, 7b i 7d ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej);

2.

wpisu do ewidencji Powiatu niepublicznej placówki oświatowej (stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencję organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa).

2.

Świadczone przez Wnioskodawcę czynności nie stanowią usług w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywanych w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty.

3.

Wnioskodawca nie jest podmiotem sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

4.

Wnioskodawca jest jednostką objętą systemem oświaty w oparciu o art. 2 pkt 3 oraz art. 82 pkt 1, pkt 3 ustawy o systemie oświaty.

5.

Wnioskodawca jest nauczycielem osobiście świadczącym usługi prywatnego nauczania na wszystkich poziomach wiekowych.

6.

Zleceniodawcą dla Wnioskodawcy jest uczeń bądź jego opiekun, z którymi zawiera się umowę o naukę gry na instrumencie w oparciu o ustalony wcześniej program nauczania.

7.

Bezpośrednim uczestnikiem świadczonych przez Wnioskodawcę usług jest słuchacz bądź jego opiekun.

8.

Usługi świadczone są przez Wnioskodawcę niezależnie od wieku ucznia.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem interpretacji mają być przepisy art. 43 ust. 1 pkt 26a, 27 i 29 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności oraz stanowiska, Wnioskodawcę dotyczy przedmiotowe zwolnienie od podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc po uwagę wszystkie te stanowiska, uważa on, że nie jest zobowiązany do stania się płatnikiem VAT. Według Wnioskodawcy, działalność prowadzona przez niego ma cechy, które klasyfikują ją jako przedmiotowo zwolnioną z podatku VAT.

Lekcje prowadzone są w trybie indywidualnym. Na końcu roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwo z oceną. Przeważająca większość uczniów to dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjalnych. Pomimo tego, że ze strony jednostek samorządowych, oświatowych, bądź jakichkolwiek innych Wnioskodawca nigdy nie otrzymał jakiegokolwiek wsparcia: zwolnienia, ulgi, dofinansowania bądź innej formy, Wnioskodawca stara się aktywnie uczestniczyć w kulturalnym życiu miasta i województwa, między innymi poprzez przygotowywanie uczniów do amatorskich koncertów i popisów muzycznych, bądź też organizując na własną rękę takie koncerty. Zarówno jako nauczyciel i opiekun, jak i organizator, Wnioskodawca odniósł pedagogiczne i merytoryczne sukcesy, czego dowodem były wyróżnienia zdobywane podczas takich imprez.

Ustawa o podatku VAT jest również bardzo niekorzystna pod względem finansowym, do ciągle wzrastających bowiem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, kilkakrotnie już stawiających pod znakiem zapytania jej istnienie, dorzuca bowiem dodatkowe obciążenie, które przynajmniej częściowo musiałoby być wliczone w opłatę za lekcje. Dla przynajmniej części z rodziców, stałoby się to prawdopodobnie przyczyną rezygnacji z lekcji.

Uwzględniając wszystkie czynniki, zarówno te natury prawnej, odnoszące się do interpretacji ustawy o podatku VAT, jak i merytoryczne, wynikające z charakteru prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, włączając w to oszacowanie ewentualnych korzyści bądź strat, Wnioskodawca uważa, że prowadzonej przez niego działalności gospodarczej przysługuje przedmiotowe zwolnienie od podatku VAT.

W piśmie z dnia 16 sierpnia 2011 r. Wnioskodawca sprecyzował swoje stanowisko oświadczając, że interpretacja Wnioskodawcy zasadza się na stwierdzeniu, że nie jest on zobowiązany stać się podatnikiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT - obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto - jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT - zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 tej ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

1.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

2.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

3.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z treści wniosku wynika, że od 1993 r. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako działalność edukacyjno-artystyczna, polegającą na nauce gry na instrumentach muzycznych: pianinie i gitarze. Działalność prowadzona jest w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Miasta. Wnioskodawca rozlicza się na podstawie prowadzonej księgi przychodów i rozchodów. Wartość sprzedaży opodatkowanej nigdy nie przekroczyła limitu powodującego utratę zwolnienia podmiotowego.

Wnioskodawca wykonuje usługi na podstawie:

1.

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta (stosownie do art. 7a, 7b i 7d ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej);

2.

wpisu do ewidencji Powiatu niepublicznej placówki oświatowej (stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencję organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa).

Wnioskodawca jest jednostką objętą systemem oświaty w oparciu o art. 2 pkt 3 oraz art. 82 pkt 1, pkt 3 ustawy o systemie oświaty, a ponadto jest nauczycielem osobiście świadczącym usługi prywatnego nauczania na wszystkich poziomach wiekowych.

Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), system oświaty obejmuje placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Na podstawie art. 1 tej ustawy, system oświaty zapewnia w szczególności możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty (pkt 3) oraz warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego (pkt 15).

Natomiast w myśl art. 82 ust. 1 powołanej ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Jak stanowi art. 82 ust. 3 tej ustawy, organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Należy zwrócić uwagę, w odniesieniu do art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, że nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

Dokonując oceny, czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie kształcenia są objęte zwolnieniem, należy w pierwszej kolejności zbadać, czy spełnione są warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że Wnioskodawca wskazał we wniosku, iż jest jednostką objętą systemem oświaty w oparciu o art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż od 1 stycznia 2011 r. usługi działalności edukacyjno-artystycznej polegającej na nauce gry na instrumentach muzycznych: pianinie i gitarze, jeśli są świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty w zakresie kształcenia, to korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że jest nauczycielem osobiście świadczącym usługi prywatnego nauczania na wszystkich poziomach wiekowych.

Jak wynika z powołanego wcześniej art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. Należy w tym miejscu zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie tego przepisu jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, iż jeżeli ww. usługi są świadczone osobiście przez Wnioskodawcę będącego nauczycielem, na podstawie umowy zawartej z uczniem (bądź jego rodzicem/opiekunem), to korzystają one również ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Reasumując należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi działalności edukacyjno-artystycznej polegającej na nauce gry na instrumentach muzycznych: pianinie i gitarze, przy spełnieniu warunków wskazanych w tych przepisach, korzystają z przedmiotowego zwolnienia z podatku od towarów i usług zarówno na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, jak i na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27.

Usługi Wnioskodawcy nie będą natomiast objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, gdyż z wniosku nie wynika, aby stanowiły one usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego świadczone na warunkach przewidzianych w punktach a, b i c tego artykułu.

W świetle powyższego, przekroczenie obrotu w tytułu świadczenia ww. usług nie spowoduje utraty prawa do zwolnienia od podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Na marginesie należy dodać, że niniejsza interpretacja nie dotyczy opodatkowania ewentualnych innych usług świadczonych przez Wnioskodawcę, gdyż przedmiotem interpretacji Wnioskodawca uczynił wyłącznie art. 43 ust. 1 pkt 26a, 27 i 29 ustawy o VAT w odniesieniu do usług nauki gry na instrumentach.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl