IBPP1/443-875/08/AZb - Czynności świadczone przez biuro rachunkowe a prawo do zwolnienia z VAT.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 września 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-875/08/AZb Czynności świadczone przez biuro rachunkowe a prawo do zwolnienia z VAT.

"(...) Czy biuro rachunkowe może skorzystać z możliwości, jakie daje art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - zwolnienia z podatku do osiągnięcia kwoty 50.000 zł?

(...) Na mocy art. 113 ust. 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie.

(...) Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej jako biuro rachunkowe, świadczące wyłącznie usługi księgowe (wspólnik ma certyfikat na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych). Wnioskodawca zaznacza, iż ani on, ani jego wspólnik nie posiadają uprawnień do wykonywania usług doradztwa podatkowego. Wnioskodawca zamierza prowadzić wyłącznie uproszczoną księgowość (książki przychodów i rozchodów, ryczałty i karty podatkowe). Będą one wykonywane przy pomocy oprogramowania firmy CDN. Usługi będą polegały na wprowadzaniu faktur i innych dokumentów księgowych do programu i wygenerowaniu z tych danych formularzy Pit-4R, VAT-7, VAT-7k oraz obliczeniu podatku dochodowego wynikającego z formy opodatkowania konkretnego klienta.

Wnioskodawca zaznacza, iż osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, mogą wykonywać niektóre czynności doradztwa podatkowego takie jak:

*

prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielania im pomocy w tym zakresie,

*

sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania im pomocy w tym zakresie.

Wnioskodawca stwierdza, iż są to niezbędne czynności, aby prowadzić biuro rachunkowe. Wnioskodawca zamierza również podpisać z klientami upoważnienie dające możliwość podpisywania w ich imieniu deklaracji podatkowych.

Treść (...) przepisu art. 2 ust. 1 (...) ustawy o doradztwie podatkowym wskazuje, że aby zaliczyć określone czynności do doradztwa podatkowego muszą się one mieścić w zakresie czynności wymienionych we wskazanym artykule, a w ramach poszczególnych punktów wymienione tam elementy muszą wystąpić łącznie. Oznacza to, że w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych, musi się to odbywać w imieniu i na rzecz podatników wraz z udzielaniem pomocy w tym zakresie. Podobnie rzecz się ma przy sporządzaniu deklaracji i zeznań podatkowych.

W przedmiotowej sytuacji Wnioskodawca zamierza wykonywać czynności, które nie będą ograniczać się do wykonywania wyłącznie usług księgowych, ale będą obejmować również czynności, które uznaje się za czynności doradztwa podatkowego. Wnioskodawca bowiem wyraźnie zaznacza, iż bez możliwości wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2a i pkt 3 ustawy o doradztwie podatkowym, nie może funkcjonować żadne biuro rachunkowe.

Mając na uwadze powyższe, w tym przypadku będzie miało zastosowanie wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego, określone w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT. Zatem Wnioskodawca nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku na mocy art. 113 ust. 1 cyt. ustawy o VAT.

Odnosząc się do powołanego wyżej art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, w którym ustawodawca wymienia usługi w zakresie doradztwa jako wyłączone ze zwolnienia podmiotowego, należy stwierdzić, iż zakres znaczeniowy pojęcia "usługi w zakresie doradztwa" jest szerszy niż termin "usługi w zakresie doradztwa podatkowego". Termin "doradztwo" obejmować może szereg usług doradczych np. podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego PWN pod pojęciem należy rozumieć "ten, kto udziela porad". Natomiast, w myśl powołanego wyżej Słownika języka polskiego PWN, oznacza "udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie". Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych, doradztwo finansowe, a przez doradcę rozumie się tego, kto udziela porad, doradza. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin "usługi w zakresie doradztwa" należy rozumieć szeroko. Należy również podkreślić, iż w poz. 37 załącznika do cytowanego wyżej rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...) nie został wskazany symbol PKWiU odnoszący się wprost do konkretnych usług doradczych.

Wobec powyższego fakt, iż usługi księgowe, które - jak zaznacza Wnioskodawca - sklasyfikowane są w PKWiU pod symbolami:

74.12.12 - usługi w zakresie sprawdzania rachunków,

74.12.14 - usługi w zakresie rachunkowości, pozostałe,

74.12.20 - usługi w zakresie księgowości, z wyjątkiem deklaracji

nie może być potwierdzeniem, iż wykonywane przez Wnioskodawcę usługi (obejmujące również wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2a i pkt 3 ustawy o doradztwie podatkowym), nie stanowią usług w zakresie doradztwa. O wyłączeniu ze zwolnień podmiotowych decyduje bowiem istota wykonywanych czynności. Trudno bowiem wyobrazić sobie świadczenie usług (wykonywanie czynności) księgowych, polegające np. na prawidłowym ujmowaniu poszczególnych dokumentów księgowych w ewidencjach prowadzonych przez Wnioskodawcę w imieniu i na rzecz kontrahentów, czy też na prawidłowym sporządzaniu deklaracji podatkowych w imieniu i na rzecz kontrahentów, bez wykorzystania posiadanej przez Wnioskodawcę fachowej wiedzy w tym zakresie. Zatem nawet jeśli udzielanie przez Wnioskodawcę pomocy w ww. zakresie nie odbywa się w formie udzielania "porad, opinii i wyjaśnień", to jednak stanowi bezsprzecznie czynność doradztwa podatkowego.

Wnioskodawca podnosi, iż w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT wymieniono usługi (a nie czynności), jakie nie mogą być zwolnione. Ponadto Wnioskodawca stwierdza, iż ustawodawca wymienia w art. 113 ust. 13 pkt 2 usługi doradztwa podatkowego, a nie czynności doradztwa - co dodatkowo sugeruje, że biura rachunkowe wykonując nawet niektóre czynności doradztwa podatkowego nie podlegają art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż terminu "czynności" nie należy pojmować w potocznym tego słowa znaczeniu, lecz w rozumieniu podatkowym określonym przez stosowne regulacje prawne.

Jak stanowi cytowany wyżej przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Czynności te są względem siebie komplementarne, gdyż każde świadczenie wykonywane w obrocie krajowym w ramach działalności gospodarczej przez podatnika VAT jest albo dostawą towarów, albo odpłatnym świadczeniem usług. Ustawa opisuje bliżej przede wszystkim dostawę towarów, w przypadku usług ograniczając się do stwierdzenia, że są one każdym świadczeniem, które nie stanowi dostawy towarów.

Wobec powyższego "czynności doradztwa podatkowego", jako niestanowiące dostawy towarów, stanowią z całą pewnością świadczenie usług mieszczących się w zakresie usług doradztwa podatkowego.

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny, w przypadku wykonywania przez Wnioskodawcę czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy o doradztwie podatkowym, będzie miało zastosowanie wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego, określone w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT. Zatem Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2008/12/61-63