IBPP1/443-867/10/AL - Określenie stawki podatku VAT w przypadku dostawy przez gminę samochodów ratowniczo-gaśniczych, przeznaczonych dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-867/10/AL Określenie stawki podatku VAT w przypadku dostawy przez gminę samochodów ratowniczo-gaśniczych, przeznaczonych dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2010 r. (data wpływu 13 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT przy dostawie dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych (średniego i ciężkiego) przeznaczonych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w A. i B. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2010 r. wpłynął ww. wniosek z dnia 2 września 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku VAT przy dostawie dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych (średniego i ciężkiego) przeznaczonych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w A. i B.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Rzeczowym efektem realizacji Projektu pn. "..." współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 "Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013, jest zakup 2 samochodów ratowniczo - gaśniczych (średniego i ciężkiego) przeznaczonych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w A. i B. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz umów partnerskich z poszczególnymi jednostkami OSP, Gmina jako Beneficjent Projektu będzie właścicielem zakupionych samochodów ratowniczo - gaśniczych. Zostaną one przekazane jednostkom OSP na podstawie umowy użyczenia. Faktura za dostawę zostanie wystawiona na Gminę jako kupującego i płatnika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaka stawka podatku od towarów i usług powinna być zastosowana do sprzedaży (zakupu) samochodów pożarniczych, dokonywanej za pośrednictwem Gminy, która jest zamawiającym i płatnikiem oraz formalnym właścicielem a faktycznym odbiorcą są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle obowiązującego stanu prawnego dostawa samochodów ratowniczo-gaśniczych powinna być opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 22%. Z zapisów powołanej wcześniej ustawy (art. 41 ust. 2 i 10) wynika, że zastosowanie stawki w wysokości 7% uzależnione jest od spełnienia łącznie 3 warunków:

1.

dostawa musi odbywać się na terytorium kraju;

2.

dostawa musi być dokonana dla jednostek ochrony przeciwpożarowej;

3.

towary będące przedmiotem dostawy muszą być wymienione w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy.

Biorąc pod uwagę fakt że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia "jednostki ochrony przeciwpożarowej", w związku z tym należy w tym zakresie stosować art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.). Zgodnie z nim jednostki samorządu terytorialnego nie są jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym wynika, że prawidłową stawką podatku VAT jest stawka w wysokości 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów - w myśl art. 7 ust. 1 powołanej ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi (7%, 3% i 0%) lub zwolnienie od podatku. Stosownie do art. 41 ust. 2 ww. ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W pozycjach 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, jako opodatkowane 7% stawką VAT wymienione zostały towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Natomiast art. 41 ust. 10 ustawy wskazuje, iż stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

Stosowanie obniżonej - 7% stawki podatku - na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z ust. 10 ww. ustawy, przy dostawie towarów na cele ochrony przeciwpożarowej, jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

1.

towar będący przedmiotem dostawy musi być wymieniony w poz. 129-134 załącznika do ustawy o VAT,

2.

dostawa jest dokonana na terytorium kraju dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,

3.

towary będące przedmiotem dostawy są przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Uwzględniając wymienione przepisy należy stwierdzić, że zastosowanie stawki podatku w wysokości 7% uzależnione jest między innymi od faktu czy nabywca jest jednostką ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

W myśl w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.), faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy oraz numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380), jednostkami ochrony przeciwpożarowej są:

* jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,

* jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

* zakładowa straż pożarna,

* zakładowa służba ratownicza,

* gminna zawodowa straż pożarna,

* powiatowa (miejska) zawodowa straż pożarna,

* terenowa służba ratownicza,

* ochotnicza straż pożarna,

* związek ochotniczych straży pożarnych,

* inne jednostki ratownicze.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki niewymienione w ww. art. 15 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, nie są jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego Gmina, ma zamiar dokonać zakupu dwóch samochodów ratowniczo - gaśniczych (średniego i ciężkiego) przeznaczonych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w A. i B. Gmina będzie właścicielem zakupionych samochodów ratowniczo - gaśniczych. Samochody zostaną przekazane jednostkom OSP na podstawie umowy użyczenia. Faktura za dostawę ww. samochodów zostanie wystawiona na Gminę jako kupującego i płatnika.

Biorąc pod uwagę przedstawione przepisy prawa oraz opis zdarzenia przyszłego, w sytuacji gdy faktycznym właścicielem zakupionych samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP w A. i B. będzie Gmina, natomiast poszczególne OSP będą te samochody użytkowały na podstawie umowy użyczenia, a ponadto na Gminę jako nabywcę i płatnika, zostanie wystawiona faktura VAT dokumentująca dostawę ww. samochodów to dostawa ww. dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych będzie opodatkowana 22% stawką podatku VAT.

Tut. organ pragnie nadmienić, iż wprawdzie Wnioskodawca nie wskazał wprost w opisie zdarzenia przyszłego, iż ww. samochody ratowniczo-gaśnicze wymienione zostały w poz. 129-134 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, określających towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej opodatkowane 7% stawką VAT, i że samochody służyć będą ochronie przeciwpożarowej, jednakże nawet przy spełnieniu ww. warunków, decydującym pozostaje fakt, iż faktycznym nabywcą i właścicielem będzie Gmina, a ta nie jest jednostką ochrony przeciwpożarowej.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Tut. organ pragnie również zauważyć, iż granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy - Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja skierowana jest tylko do Wnioskodawcy i nie odnosi się do kontrahenta dokonującego dostawy na rzecz Wnioskodawcy, bowiem każdą czynność, z którą mogą być związane skutki podatkowo-prawne należy rozstrzygać indywidualnie.

Natomiast jeżeli dostawca zainteresowany jest otrzymaniem interpretacji indywidualnej może złożyć odrębny wniosek i przedstawić odpowiedni dla siebie stan faktyczny (zdarzenie przyszłe), zapytanie i własne stanowisko w sprawie oraz wnieść odrębną opłatę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl