IBPP1/443-813/14/LSz - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP1/443-813/14/LSz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-813/14/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 14 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek otrzymanych w darowiźnie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy działek otrzymanych w darowiźnie.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 14 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 5 listopada 2014 r. znak: IBPP1/443-813/14/LSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca w dniu 23 października 2008 r. otrzymał w akcie darowizny od swojego brata nieruchomość, na którą składają się działki gruntu o łącznej powierzchni 4.29.79 ha. Na jednej z działek stoi również budynek mieszkalny i gospodarczy. Są to głównie tereny rolne, których część w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego została oznaczona jako tereny przeznaczone pod zabudowę jedno lub wielorodzinną. W związku z powyższym Wnioskodawca planuje z tego terenu stanowiącego jego majątek osobisty, wydzielić trzy działki, wystąpić o ich odrolnienie i sprzedać jednorazowo jako nieuzbrojone działki budowlane. Planowana do sprzedaży łączna powierzchnia działek to ok. 3200 m2.

Wnioskodawca nadmienia, że aktualnie jest emerytem, nie prowadzi działalności gospodarczej i w związku z tym nie jest płatnikiem VAT-u.

W uzupełnieniu Wnioskodawca poinformował, że:

1. Na pytanie tut. organu "Czy stwierdzenie zawarte w opisie zdarzenia przyszłego, że nie jest Pan płatnikiem VAT-u należy rozumieć, że nie jest Pan zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym..." Wnioskodawca odpowiedział, że tak.

2. Nieruchomość została podarowana Wnioskodawcy dobrowolnie przez brata w dniu 23 października 2008 r. W momencie jej otrzymania Wnioskodawca nie miał konkretnych planów dotyczących wykorzystania nieruchomości, gdyż wówczas żył i mieszkał tam jego brat (w budynku mieszkalnym znajdującym się na działce oznaczonej w księgach wieczystych... numerem 107). Po śmierci brata 12 lipca 2012 r., gdy okazało się, że dom stoi pusty, Wnioskodawca zdecydował, że pozwoli zamieszkać w tym domu synowi i jego żonie. Zostali zameldowani w dniu 12 lutego 2013 r. Mieszkają tam do dziś i opiekują się domem i terenem wokół niego.

3. Na pytanie tut. organu "Czy czynności darowizny dokonano z Pana inicjatywy, jeśli tak to w jakim celu..." Wnioskodawca odpowiedział, że nie.

4. Na pytanie tut. organu "Ile geodezyjnie wyodrębnionych działek otrzymał Pan w 2008 r. w darowiźnie..." Wnioskodawca odpowiedział, że 10 wyodrębnionych działek.

5. Wnioskodawca planuje z tego terenu - to znaczy z 2 działek niezabudowanych przylegających do siebie oznaczonych w księgach wieczystych... numerami 1969/105 oraz 1199/106 o powierzchni 1,3 ha - wydzielić 3 działki o powierzchni łącznej około 0,3 ha. Działki niezabudowane, o których mowa (nr 1969/105 oraz 1199/106) nie były wykorzystywane w żadnym celu - stanowią nieużytki rolne.

6. Wnioskodawca planuje z tego terenu - tzn. z 2 działek niezabudowanych przylegających do siebie i oznaczonych w księgach wieczystych.... numerami 1969/105 oraz 1199/106 o powierzchni 1,3 ha - wydzielić 3 działki o powierzchni łącznej około 0,3 ha.

7. Przedmiotem sprzedaży będą 3 działki niezabudowane o powierzchni ok. 0,3 ha wydzielone z 2 niezabudowanych działek przylegających do siebie oznaczonych w księgach wieczystych... numerami 1969/105 oraz 1199/106 (powierzchnia obu - około 1,3 ha).

8. Przeznaczenie 2 działek (nr 1969/105, 1199/106), z których będą wydzielone 3 działki w miejscowym planie zagospodarowania określone zostało jako "tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej", symbol terenów w planie to MU, czyli zgodnie z planem zagospodarowania terenu będą to działki przeznaczone pod zabudowę.

9. Wnioskodawca planuje sprzedać trzy działki, a pieniądze pozyskane ze sprzedaży ma zamiar przeznaczyć głównie na generalny remont budynku znajdującego się na działce oznaczonej w KW... numerem 107. We wspomnianym domu należy też zmodernizować system C.O., instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, dach itp. Należy również wyremontować budynek gospodarczy oraz ogrodzenie wokół posesji, na której się one znajdują, a także zagospodarować podwórze.

10. Wnioskodawca wystąpił o podział części nieruchomości na 3 działki w celu ich sprzedaży. Data: 20 października 2014 r.

11. Na pytanie tut. organu "Czy to Pan wystąpi z wnioskiem o odrolnienie działek będących przedmiotem sprzedaży, jeśli tak to kiedy i w jakim celu..." Wnioskodawca odpowiedział, że nie.

12. Na pytanie tut. organu "Czy w stosunku do działek mających być przedmiotem sprzedaży podejmował Pan takie działania jak (oprócz ww. działań zmierzających do zmiany przeznaczenia terenu): wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru mającego być przedmiotem sprzedaży, wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działek, mających być przedmiotem sprzedaży, uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej lub jakiekolwiek inne działania, jeśli tak to kiedy i w jakim celu..." Wnioskodawca odpowiedział, że tak. Występował o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu w kwietniu 2013 r. Cel: orientacja własna.

13. Na pytanie tut. organu "Czy w stosunku do działek mających być przedmiotem sprzedaży podejmował Pan jakiekolwiek czynności w celu ich uatrakcyjnienia np. budowa drogi, wyposażenie w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczne itp., jeśli tak to jakie, kiedy i w jakim celu..." Wnioskodawca odpowiedział, że nie.

14. Na pytanie tut. organu "W jaki konkretnie sposób działki przeznaczone do sprzedaży (i ewentualnie usytuowane na nich budynki), należące do Pana były/będą przez Pana wykorzystywane od chwili wejścia w ich posiadanie do chwili sprzedaży (proszę podać odrębnie dla działek i ewentualnych budynków). Jeśli były wykorzystywane "na cele prywatne" Wnioskodawcy to jakie konkretnie cele prywatne zaspokajały..." Wnioskodawca odpowiedział, że tereny przeznaczone do sprzedaży nie były przez Wnioskodawcę wykorzystywane. Są to nieużytki rolne.

15. Na pytanie tut. organu "Czy działki przeznaczone do sprzedaży (i ewentualne usytuowane na nich budynki) były/będą przez Pana wykorzystywane od chwili wejścia w ich posiadanie do chwili sprzedaży do prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli tak to czy były wykorzystywane do działalności opodatkowanej podatkiem VAT (jakiej...) czy zwolnionej (proszę podać odrębnie dla działek i ewentualnych budynków)..." Wnioskodawca odpowiedział, że nie.

16. Na pytanie tut. organu "Czy działki przeznaczone do sprzedaży (i ewentualne budynki na nich usytuowane) były wykorzystywane przez Pana do prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług... (proszę podać odrębnie dla działek i ewentualnych budynków oraz wskazać w jaki sposób, jakie konkretnie produkty rolne uzyskiwał Pan z ww. gruntów oraz jak były wykorzystywane ww. płody rolne)..." Wnioskodawca odpowiedział, że nie.

17. Na pytanie tut. organu "Czy działki przeznaczone do sprzedaży (i ewentualne budynki na nich usytuowane) były przedmiotem najmu, dzierżawy, jeśli tak to które konkretnie i jakie pożytki czerpał Pan z tego tytułu (proszę podać odrębnie dla działek i ewentualnych budynków)..." Wnioskodawca odpowiedział, że nie.

18. Na pytanie tut. organu "Jakie działania marketingowe będzie Pan podejmował w celu sprzedaży działek..." Wnioskodawca odpowiedział, że nie planuje działań marketingowych.

19. Potencjalni nabywcy sami zainteresowali się wspomnianym terenem. Są to znajomi sąsiadów, którzy szukali miejsca na budowę domów. Przejeżdżając w okolicy zainteresowali się dużą niezabudowaną przestrzenią i postanowili się skontaktować z Wnioskodawcą (z pomocą swoich znajomych, a sąsiadów Wnioskodawcy), aby zapytać czy Wnioskodawca nie chciałby sprzedać części terenu.

20. Wnioskodawca nie będzie stosować ogłoszeń.

21. Na pytanie tut. organu "Czy posiada Pan jeszcze inne nieruchomości (oprócz działek wymienionych we wniosku) przeznaczone w przyszłości do sprzedaży, jeśli tak to ile i jakie oraz kiedy, w jakim celu i w jaki sposób nabyte i wykorzystywane..." Wnioskodawca odpowiedział, że nie posiada.

22. Na pytanie tut. organu "Czy dokonywał Pan już wcześniej sprzedaży nieruchomości, jeżeli tak to jakich i kiedy oraz czy ewentualnie z tego tytułu odprowadzał podatek VAT, składał deklaracje VAT-7 oraz zgłoszenie rejestracyjne VAT-R..." Wnioskodawca odpowiedział, że nie.

23. Wnioskodawca środki planuje przeznaczyć gł. na generalny remont budynku mieszkalnego, zabudowań gospodarczych oraz ogrodzenia (działka 107 w KW...).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z planowaną sprzedażą części swojego majątku Wnioskodawca zostanie płatnikiem VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, z punktu widzenia Wnioskodawcy nie powinien być płatnikiem VAT, ponieważ:

1. Wnioskodawca nie jestem przedsiębiorcą i nie prowadzi działalności gospodarczej,

2. Wnioskodawca majątek nabył w sposób niezamierzony w akcie darowizny,

3. Od czasu uzyskania darowizny minęło 5 lat,

4. Grunty, które Wnioskodawca zamierza sprzedać stanowią jego majątek osobisty. Sprzedaż ich będzie wykonaniem prawa własności Wnioskodawcy,

5. Wnioskodawca doszukał się również wyroku sądu w analogicznej sytuacji (wyrok WSA w Gliwicach (sygn. akt III SA/Gl 161/08)).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu, natomiast w myśl art. 7 § 1 ww. ustawy podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Zatem w kontekście przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego tut. organ przyjął, że użyte we wniosku sformułowanie "płatnik" należy rozumieć przez pryzmat "podatnika" tym bardziej, że Wnioskodawca podał we wniosku, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek:

* po pierwsze - dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,

* po drugie - czynność wykonywana jest przez podmiot, który jest podatnikiem VAT.

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zbycie nieruchomości gruntowej (działki), dokonywane przez podatnika, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Jednakże nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podatnikami - według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT - są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ze wskazanych regulacji wynika, że w świetle definicji zawartej w art. 15 ustawy o VAT, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem dostawa towarów (w tym gruntów) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą zbycie majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o VAT, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W zakresie prawa unijnego, z mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347, s. 1 z późn. zm.), "Działalność gospodarcza" obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta zarówno w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, jak i w art. 9 ust. 1 ww. Dyrektywy ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnika" te wszystkie podmioty, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Zatem, jak wskazano wyżej, dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działania podmiotu dokonującego tej dostawy wskażą znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, które mogą składać się z kilku następujących po sobie transakcji. Czynności takie jak np. poniesienie wydatków inwestycyjnych w celu i z zamiarem rozpoczęcia przyszłej działalności gospodarczej należy również uznać za działalność gospodarczą.

Dlatego też, aby uznać, że dany podmiot działa w charakterze podatnika podatku VAT należy ustalić, czy działa on jako producent, handlowiec lub usługodawca.

Z treści orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach C-180/10 i C-181/10 wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Trybunał orzekł ponadto, że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych.

W przypadku, gdy brak jest przesłanek świadczących o aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia nieruchomości, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem - zbycie nieruchomości nie stanowi działalności handlowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz mieści się w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Konieczne jest zatem ustalenie, czy w świetle zaprezentowanego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca w celu dokonania dostawy 3 działek o łącznej pow. ok. 3200 m2 podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący "działalność gospodarczą" w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż ta nastąpi w ramach zarządu jego majątkiem prywatnym.

Analizując opis sprawy przedstawiony przez Wnioskodawcę w kontekście powołanych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz powyższych orzeczeń TSUE stwierdzić należy, że Wnioskodawca w zakresie odnoszącym się do wskazanych we wniosku 3 działek nie podejmował działań porównywalnych z działalnością podmiotu profesjonalnie zajmującego się obrotem nieruchomościami. Wnioskodawca nie nabył bowiem nieruchomości celem dalszej jej odsprzedaży, gdyż działki te zostały wydzielone z nieruchomości, którą Wnioskodawca otrzymał w 2008 r. w darowiźnie w od brata. Na nieruchomość składa się 10 działek gruntu. Na jednej z działek stoi budynek mieszkalny i gospodarczy, w którym do śmierci w 2012 r. mieszkał darczyńca. W momencie otrzymania darowizny Wnioskodawca nie miał konkretnych planów dotyczących wykorzystania nieruchomości gdyż wówczas żył i mieszkał tam jego brat. Dopiero po śmierci brata Wnioskodawca zdecydował, że pozwoli zamieszkać w tym domu synowi i jego żonie. Zostali zameldowani w dniu 12 lutego 2013 r. i mieszkają tam do dziś i opiekują się domem i terenem wokół niego. Przedmiotowe nieruchomości nigdy nie były także używane przez Wnioskodawcę w rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej. Działki niezabudowane, nie były wykorzystywane w żadnym celu - stanowią nieużytki rolne. Nie były też przedmiotem najmu lub dzierżawy. Wnioskodawca nie dokonywał także żadnych czynności w celu uatrakcyjnienia działek.

Wnioskodawca nie planuje też żadnych działań marketingowych ani stosowania ogłoszeń w celu ich sprzedaży, bowiem potencjalni nabywcy sami zainteresowali się wspomnianym terenem.

Ponadto Wnioskodawca jest emerytem i nie prowadzi działalności gospodarczej, także nie jest podatnikiem VAT. Wnioskodawca wskazał we wniosku, że oprócz działek wymienionych we wniosku nie posiada innych a także nigdy wcześniej nie dokonywał sprzedaży nieruchomości. Środki pieniężne ze sprzedaży działek Wnioskodawca ma zamiar przeznaczyć głównie na generalny remont budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz ogrodzenie wokół posesji, na której się one znajdują, a także zagospodarować podwórze.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie w celu dokonania sprzedaży 3 działek wydzielonych z 2 działek otrzymanych w darowiźnie, Wnioskodawca nie zaangażował środków podobnych do wykorzystywanych przez handlowca, tj. nie wykazał aktywności w przedmiocie zbycia wskazanych we wniosku nieruchomości porównywalnych do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem.

Wprawdzie jak wynika z wniosku Wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży ww. działek wystąpił 20 października 2014 r. z wnioskiem o podział części nieruchomości na 3 działki a także wystąpił w kwietniu 2013 r. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu dla własnej orientacji, jednakże powyższe zdarzenia (stanowiące pojedyncze z okoliczności przykładowo wskazanych w orzeczeniach w sprawach C-180/10 i C-181/10) nie można uznać za środki zbliżone do tych jakie podejmują podmioty zajmujące się profesjonalnie obrotem nieruchomościami lecz za zwykły zarząd prywatną nieruchomością.

Dlatego dostawę 3 działek o łącznej pow. 3200 m2 powstałych z podziału 2 działek otrzymanych w darowiźnie uznać należy za transakcję okazjonalną, jednorazową czyli taką, która nie była czyniona z zamiarem nadania jej stałego charakteru.

Tym samym w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie można uznać Wnioskodawcy za podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ustawy o VAT w odniesieniu do zamierzonej dostawy 3 działek, bowiem przedmiotowy grunt nie był w żaden sposób wykorzystywany w celach zarobkowych. Działki nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, nie były przedmiotem najmu, dzierżawy, Wnioskodawca nie czerpał z faktu ich posiadania żadnych korzyści. Powodem podjęcia decyzji o sprzedaży działek jest brak odpowiednich środków materialnych niezbędnych do remontu otrzymanych w darowiźnie budynków.

Tym samym Wnioskodawca dokonując dostawy działek wydzielonych z przedmiotowych nieruchomości otrzymanych w darowiźnie od brata będzie korzystał z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem osobistym, a zatem czynność ta nie będzie uznana za wykonywaną w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a co za tym idzie sprzedaż przedmiotowych gruntów nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ sprzedający nie będzie działał w tym przypadku jako podatnik podatku VAT, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl