IBPP1/443-806/10/MS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-806/10/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2010 r. (data wpływu do tut. organu 28 maja 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2010 r. (data wpływu 20 lipca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy jest możliwe, mimo występowania robót o różnych stawkach VAT, zastosowanie jednej stawki na całość realizowanego zadania (termomodernizacja budynku) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2010 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie oraz stwierdzenia czy jest możliwe, mimo występowania robót o różnych stawkach VAT, zastosowanie jednej stawki na całość realizowanego zadania (termomodernizacja budynku).

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 lipca 2010 r. (data wpływu 20 lipca 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 2 lipca 2010 r. znak IBPP1/443-483/10/MS.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na "...3" przez MZBM T. zostały złożone oferty przetargowe w których występują różnice w zastosowaniu stawki VAT dla części robót budowlanych.

W zakresie wycenianych robót znajdują się m.in. roboty dotyczące infrastruktury zewnętrznej budynku mieszkalnego (opaska zewnętrzna wraz z podbudową), wykonywanie schodów zewnętrznych do tego budynku, robót ziemnych (wykopy i ich zasypanie) w celu odkrycia ścian fundamentowych budynku mieszkalnego, a następnie ich izolacji.

Uzupełniając wniosek Wnioskodawca stwierdził, że w zakres przedmiotowego demontażu i montażu opaski zewnętrznej wraz z podbudowa wchodzą:

* rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki na podsypce piaskowej, płyty 35x35x5 cm - poz. 5.1 przedmiaru inwestorskiego,

* warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5 cm poz. 5.7 przedmiaru inwestorskiego,

* profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kat. gruntu II-IV - poz. 5.8 przedmiaru inwestorskiego,

* chodniki z płyt, betonowe 35x35x5 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem ponowne ułożenie płyt chodnikowych - poz. 5.9 przedmiaru inwestorskiego,

* rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce piaskowej ręcznie - poz. 6.1 przedmiaru inwestorskiego,

* warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5 cm - poz. 6.4 przedmiaru inwestorskiego,

* profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kat. gruntu II-1V - poz. 6.5 przedmiaru inwestorskiego,

* chodniki z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara, ponowne ułożenie chodnika z kostki betonowej - poz. 6.6 przedmiaru inwestorskiego.

Wnioskodawca zaznacza, iż nazwa "chodnik" jest tu równoważna z nazwą "opaska" a wielkość tych robót nie ma znaczenia, ponieważ nie chodzi w tym przypadku o wielkość chodnika czy w tym przypadku opaski ale o jej umiejscowienie jako elementu w stosunku do budynku mieszkalnego. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, iż w żadnym swoim elemencie ani opaska ani jej podbudowa nie jest związana fizycznie z konstrukcją budynku.

Elementy opaski są ułożone przy ścianie budynku mieszkalnego, który jest objęty w klasyfikacji PKOB symbolem 11, a same roboty związane z opaską i podbudową są ujęte w klasyfikacji PKWiU pod symbolem 45.23.

Schody zewnętrzne są związane fizycznie na trwałe z konstrukcją budynku i pomimo, iż prowadzą częściowo do lokali użytkowych usytuowanych na parterze budynku mieszkalnego to wg ustawy o VAT (jeśli roboty te są ujęte jako część całościowego jednego zadania pn. "termomodernizacja budynku wielorodzinnego" - gdzie w znacznej większości są lokale mieszkalne) wszystkie prace remontowe wraz z robotami remontowymi na części lokali użytkowych należy przyporządkować w klasyfikacji PKOB symbolowi 11 - dotyczy to oczywiście remontu w zakresie bryły budynku wraz z fizycznie z nią związanymi elementami spoza bryły (np. schody zewnętrzne, płyty balkonowe).

Taka sama interpretacja dotyczy wykonania izolacji ścian fundamentowych (PKOB 11) a roboty umożliwiające wykonanie tej izolacji (wykop plus późniejsze jego zasypanie) powinny być przyporządkowane w klasyfikacji PKWiU symbolowi 45.11.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jest możliwe w tym przypadku, mimo występowania robót o zróżnicowanej stawce VAT zastosowania jej jako jednej zblokowanej (7%) dla zadania "Termomodernizacja budynku", wbrew podanym wyżej interpretacjom.

Zdaniem Wnioskodawcy, opierając się na Prawie Budowlanym, interpretacjach Ministerstwa Finansów Wnioskodawca uważa, iż nieprawidłowym jest stosowanie jednej zblokowanej stawki VAT (np. 7%), gdy w zadaniu występują roboty które należy obciążyć inną, odpowiednią stawką VAT. W tym przypadku oferta przetargowa powinna zawierać rozdział robót wg odpowiednich stawek VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy).

Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty - art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przepis art. 8 ust. 3 ustawy o VAT stanowi, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone, tj. 7%, 3% i 0%. I tak, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r.), stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o VAT przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego powyżej nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej - art. 41 ust. 12c ustawy o VAT.

Ponadto, zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z treści art. 2 pkt 12 ustawy o VAT wynika, iż przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r., stawkę w wysokości 7% VAT stosowało się m.in. w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. W myśl art. 146 ust. 2 przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu, stosownie do zapisu art. 146 ust. 3 cyt. ustawy obejmowała:

1.

sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,

2.

urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę,

3.

urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

* jeżeli były one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Jednakże (w związku z utratą z dniem 31 grudnia 2007 r. mocy obowiązującej ww. przepisu art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy) od dnia 1 stycznia 2008 r. zastosowanie stawki podatku na podstawie ww. przepisów nie jest już możliwe.

Zatem w świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawo do stosowania obniżonej stawki podatku ustawodawca przewidział tylko w odniesieniu do:

1.

dostaw, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT,

2.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy - zgodnie z § 37 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,

3.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy - zgodnie z § 37 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Natomiast roboty budowlane związane z infrastrukturą, przeprowadzane poza bryłą budynku sklasyfikowanego wg PKOB 11 stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, objęte są stawką podatku w wysokości 22%.

Dodatkowo należy wskazać, iż stosownie do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Budynkami natomiast są zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, które przystosowane są przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Natomiast z uregulowań zawartych w art. 3 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

W świetle powołanych przepisów, budynki to obiekty z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi. Zatem dla robót wykonywanych w bryle budynków zastosowanie ma 7% stawka podatku od towarów i usług, o ile mieszczą się w czynnościach, dla których ustawodawca przewidział preferencyjną stawkę. Natomiast do pozostałych usług, wykonywanych poza bryłą budynków zastosowanie ma podstawowa stawka podatku w wysokości 22%.

Mając na względzie powyższe tut. organ podatkowy odpowiednio w interpretacjach indywidualnych z dnia 30 sierpnia 2010 r. nr IBPP1/443-804/10/MS i nr IBPP1/443-805/10/MS stwierdził, że roboty obejmujące wykonanie schodów zewnętrznych oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych (w tym wykop i jego późniejsze zakopanie) pod warunkiem, że zostały sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 45 i dotyczą budynku stałego zamieszkania sklasyfikowanego w PKOB 11, jako niezwiązane z remontem infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu lecz wykonywane w bryle budynku podlegają opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT.

Natomiast w interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2010 r. nr IBPP1/443-483/10/MS stwierdzone zostało, że roboty związane z wykonywaniem demontażu i montażu opaski zewnętrznej wraz z podbudową przy budynku mieszkalnym podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 22% jako wykonane poza bryłą budynku.

Zatem w oparciu o powyższe stwierdzić należy, iż obniżona 7% stawka podatku VAT ma zastosowanie wyłącznie do robót obejmujących wykonanie schodów zewnętrznych oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych (w tym wykopu i jego późniejsze zakopanie). Prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług wynika bowiem z obowiązujących regulacji prawnych, tj. art. 41 ust. 12 do 12c ustawy o VAT oraz § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. Zastosowanie 7% stawki podatku nie jest możliwe natomiast do robót obejmujących wykonywanie demontażu i montażu opaski zewnętrznej wraz z podbudową. W tym przypadku powstaje obowiązek opodatkowania przedmiotowych robót stawką podatku VAT w wysokości 22%.

Powyższe rozróżnienie skutkujące występowaniem robót o różnych stawkach VAT powoduje, że niemożliwym jest zastosowanie jednej stawki podatku w wysokości 7% dla całości zadania "Termomodernizacja budynku" obejmującego roboty w zakresie wykonania schodów zewnętrznych, izolacji ścian fundamentowych - w tym wykopu i jego późniejsze zakopanie oraz demontażu i montażu opaski zewnętrznej wraz z podbudową.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

W zakresie opodatkowania:

* demontażu i montażu opaski zewnętrznej wraz z podbudową stanowiącą element infrastruktury zewnętrznej budynku,

* wykonania schodów zewnętrznych do budynku mieszkalnego (wraz z wykopami, fundamentami, okładzinami schodów itp.),

* wykonania izolacji ścian fundamentowych budynku (izolacja ścian, wykonanie wykopu i jego zasypanie, którego celem będzie umożliwienie wykonania robót izolacyjnych tych ścian),

zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl