IBPP1/443-672/14/ES - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP1/443-672/14/ES

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 października 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-672/14/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 lipca 2014 r. (data wpływu 3 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z 8 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* stwierdzenia, że usługi udostępniania basenu sprzedawane na rzecz Akademii, która jest państwową publiczną szkoła wyższą, są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a tym samym nie wlicza się ich do wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - jest prawidłowe,

* stwierdzenia, że usługi udostępniania basenu sprzedawane na rzecz niepublicznej szkoły podstawowej oraz gimnazjum nie podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustaw o VAT - jest prawidłowe,

* stwierdzenia, że usługi udostępniania basenu sprzedawane na rzecz niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum będą zaliczane do wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2014 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług odpłatnego udostępniania basenu i wliczania tych usług do wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 8 października 2014 r. (data wpływu 13 października 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 29 września 2014 r. znak: IBPP1/443-672/14/ES.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Szkoła podstawowa) jest jednostką budżetową gminy miasta. Przy Szkole funkcjonuje basen, który został jej oddany w trwały zarząd. W obiekcie sportowym Szkoła realizuje swoje statutowe zadania. Po zrealizowaniu zajęć dydaktycznych Szkoła umożliwia innym jednostkom odpłatne korzystanie z basenu. Jednostki, którym udostępniany jest basen prowadzą działalność edukacyjną i realizują w tym obiekcie swoje zadania statutowe. Tymi jednostkami są: Akademia (...), Prywatna Szkoła Podstawowa oraz Prywatne Gimnazjum. Szkoły te oraz uczelnia wyższa realizują w obiekcie sportowym - basenie - program nauczania w zakresie wychowania fizycznego. Akademia jest publiczną szkołą wyższą, natomiast Szkoła tak podstawowa, jak i gimnazjum, są szkołami niepublicznymi. W pozostałe wolne godziny basen udostępniany jest odpłatnie zakładom pracy oraz mieszkańcom miasta.

Szkoła nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i korzysta ze zwolnienia ze względu na wartość sprzedaży, która nie przekracza kwoty 150.000 zł w roku podatkowym. W roku 2013 sprzedaż opodatkowana Szkoły nie przekroczyła 150.000 zł.

Zajęcia dydaktyczne na basenie prowadzone są przez nauczycieli zatrudnionych przez jednostki - szkoły - którym udostępniany jest basen. Dla świadczonych usług Szkoła używa numeru PKWiU 93.11.10.0 - usługi związane z działalnością obiektów sportowych.

W uzupełnieniu na pytanie tut. organu: "Czy Akademia jest jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym...", Wnioskodawca odpowiedział, że Akademia jest akademicką uczelnią publiczną powstałą na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 30 lipca 1971 r. (...) i nie jest jednostką budżetową.

Prywatna Szkoła Podstawowa oraz Prywatne Gimnazjum nie są jednostkami budżetowymi ani zakładami budżetowymi.

Wnioskodawca jest jednostką objętą systemem oświaty w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 1, art. 2 ust. 2 pkt a, art. 7.

Wnioskodawca jest podmiotem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) korzystającym ze zwolnienia od podatku dla świadczonych usług.

Na pytanie tut. organu: "Czy celem udostępnienia przez Wnioskodawcę basenu Akademii, Prywatnej Szkole Podstawowej oraz Prywatnemu Gimnazjum (w przypadku zwolnienia tej usługi od podatku) nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika przez konkurencyjne wykonanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia...", Wnioskodawca odpowiedział, że zadaniem szkoły jakim jest Wnioskodawca jest nauka i wychowanie w szeroko pojętym rozumieniu wynikającym z Ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawca dla którego organem prowadzącym jest Gmina nie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą i jego celem nie jest osiąganie zysku.

Akademia podlega pod Ustawę z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. z 2012 r. poz. 572 z poźn. zm).

Prywatna Szkoła Podstawowa i Prywatne Gimnazjum to jednostki objęte Ustawą o systemie oświaty art. 5, art. 80 i art. 82.

Na pytanie tut. organu: "Czy przedmiotowy basen Akademia, Prywatna Szkoła Podstawowa oraz Prywatne Gimnazjum wykorzystuje w ramach programu nauczania do świadczonych przez te podmioty usług edukacyjnych zwolnionych od podatku VAT... (należy podać odrębnie dla każdego z podmiotów).", Wnioskodawca odpowiedział, że "Prywatne Gimnazjum realizuje zajęcia wychowania fizycznego na basenie a Akademia Kierunek: wychowanie fizyczne, gdzie przedmiotem obowiązkowym jest pływanie."

Na pytanie tut. organu: "Czy udostępnienie przez Wnioskodawcę basenu jest niezbędne Akademii, Prywatnej Szkole Podstawowej oraz Prywatnemu Gimnazjum do wykonania przez te podmioty na rzecz swoich studentów/uczniów usługi podstawowej, edukacyjnej zwolnionej od podatku... (należy podać odrębnie dla każdego z podmiotów)", Wnioskodawca odpowiedział, że w związku z faktem, że jednostki wyżej wymienione wystąpiły do Wnioskodawcy o najem basenu to najprawdo¬podobniej jest to niezbędne dla tych podmiotów celem wykonania usługi edukacyjnej. Ponadto ww. jednostki nie posiadają własnych obiektów do przeprowadzania zajęć nauki pływania.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy do wartości sprzedaży, której limit dla zwolnienia wynosi 150.000 zł w roku podatkowym, należy doliczyć:

1.

sprzedaż usług na rzecz Akademii;

2.

sprzedaż usług na rzecz Prywatnej Szkoły Podstawowej i Prywatnego Gimnazjum.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się odpłatnej dostawy lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, z wyjątkiem wskazanych w wymienionych w art. 113 ust. 2 podpunktach transakcji i usług. Wśród wyłączeń w zakresie wyłączeń od zwolnienia z opodatkowania i tym samym obowiązku zaliczania do obrotów sprzedaży opodatkowanej, nie zostały wymienione punkty 26 i 27 art. 43 ust. 1, w konsekwencji usługi świadczone na podstawie tych przepisów są zwolnione od podatku od towarów i usług.

W tych okolicznościach w ocenie Wnioskodawcy usługi wynajmu basenu sprzedawane na rzecz Akademii, która jest państwową publiczną szkoła wyższą, są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a tym samym nie wlicza się ich do wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Natomiast usługi wynajmu basenu sprzedawane na rzecz niepublicznej szkoły podstawowej oraz gimnazjum nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27, który dotyczy tylko usług edukacyjnych świadczonych przez nauczycieli, a w konsekwencji będą zaliczane do wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

* prawidłowe, w zakresie stwierdzenia, że usługi udostępniania basenu sprzedawane na rzecz Akademii, która jest państwową publiczną szkoła wyższą, są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a tym samym nie wlicza się ich do wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,

* prawidłowe, w zakresie stwierdzenia, że usługi udostępniania basenu sprzedawane na rzecz niepublicznej szkoły podstawowej oraz gimnazjum nie podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustaw o VAT,

* nieprawidłowe, w zakresie stwierdzenia, że usługi udostępniania basenu na rzecz niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum będą zaliczane do wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r.) obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy stwierdzić, że świadczenie usług odpłatnego udostępnienia basenu wypełnia określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT definicję działalności gospodarczej i stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 podlegajace opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty jak też kształcenie na poziomie wyższym przez uczelnie oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowywania, bądź też być uczelnią i świadczyć usługi kształcenia na poziomie wyższym.

W tym miejscu podkreślić należy, iż nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe (art. 43 ust. 17a ustawy o VAT).

Aby ustalić, czy dana czynność ma ścisły związek z usługami podstawowymi, należy zastosować w pierwszym rzędzie wykładnię językową przepisu posiłkując się w tym zakresie definicją słownikową. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 1170), "związek" to stosunek różnych elementów łączących się ze sobą, wpływających na siebie, oddziaływających na siebie; spójność, łączność, powiązanie.

Przepisy krajowe, jak i europejskie, nie definiują usług "ściśle związanych". Niemniej jednak, z art. 43 ust. 17 ustawy wynika, że nie dotyczą one usług, które nie są niezbędne do wykonania usługi podstawowej lub których głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników nie korzystających z takiego zwolnienia.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął, że świadczenie usług lub dostawa towarów mogą być uznane za "ściśle związane" z działalnością edukacyjną, a przez to traktowane tak samo na gruncie podatkowym zgodnie z art. 13 część A ust. 1 lit. i Szóstej Dyrektywy (obecnie art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE) tylko, gdy mają one rzeczywiście charakter pomocniczy w stosunku do działalności edukacyjnej stanowiącej świadczenie główne (wyrok w sprawie Horizon College C-434/05). Z orzecznictwa Trybunału wynika, że określone świadczenie może być uznane za pomocnicze względem świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi celu samego w sobie, lecz środek służący jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest jednostką objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, i jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, korzystającym ze zwolnienia od podatku dla świadczonych usług.

Ponadto, z opisu sprawy wynika, że podmioty, na rzecz których Wnioskodawca świadczy usługi udostępniania basenu są również jednostkami objętymi systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz uczelnią wyższą, realizującymi w obiekcie sportowym (basenie) program nauczania w zakresie wychowania fizycznego, oraz zajęcia na kierunku studiów: wychowanie fizyczne, gdzie przedmiotem obowiązkowym jest pływanie.

Mając powyższe na uwadze, należy zatem stwierdzić, że zarówno Akademia, gimnazjum jak i szkoła podstawowa, przeprowadzając na basenie zajęcia edukacyjne, korzystają ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Udostępniając basen ww. jednostkom, w przypadku gdy zajęcia dydaktyczne na basenie prowadzone są przez nauczycieli zatrudnionych przez jednostki, którym udostępniany jest basen, Wnioskodawca nie świadczy usługi głównej, lecz usługę ściśle związaną ze świadczoną przez ww. jednostki usługą edukacyjną.

Możliwość skorzystania ze zwolnienia w odniesieniu do świadczenia przez Wnioskodawcę usługi udostępniania basenu ściśle związanej z usługą kształcenia i wychowania świadczoną przez Akademię, szkołę podstawową i gimnazjum wymaga jednak spełnienia warunków wskazanych m.in. w ww. wyroku w sprawie Horizon College. Po pierwsze, zarówno główna działalność edukacyjna, jak i dostawa towarów lub świadczenie usług ściśle związane z tą działalnością muszą być wykonywane przez jeden z podmiotów, o których mowa w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE (por. pkt 34 wyroku Horizon College). Po drugie, świadczenie usług lub dostawa towarów ściśle związanych z czynnościami głównymi mogą korzystać ze zwolnienia tylko wtedy, jeżeli są one konieczne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu (por. pkt 38 wyroku Horizon College). Po trzecie, świadczenie usług i dostawa towarów są wyłączone z zakresu zwolnienia, jeżeli ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu poprzez dokonywanie transakcji stanowiących bezpośrednią konkurencję w stosunku do działalności przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą, objętej podatkiem VAT (por. pkt 42 wyroku Horizon College).

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, korzystającym ze zwolnienia od podatku dla świadczonych usług.

Zadaniem Wnioskodawcy jako Szkoły jest nauka i wychowanie w szeroko pojętym rozumieniu wynikającym z ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawca nie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą i jego celem nie jest osiąganie zysku.

Gimnazjum oraz szkoła podstawowa realizują na basenie zajęcia wychowania fizycznego, a Akademia kierunek studiów: wychowanie fizyczne, gdzie przedmiotem obowiązkowym jest pływanie.

W związku z faktem, że ww. jednostki wystąpiły do Wnioskodawcy o udostępnienie basenu to jest to niezbędne dla tych podmiotów celem wykonania usługi edukacyjnej. Ponadto ww. jednostki nie posiadają własnych obiektów do przeprowadzania zajęć nauki pływania.

Mając powyższe na uwadze, należy zatem stwierdzić, że:

* świadczone przez Wnioskodawcę usługi udostępniania basenu ściśle związane z usługami edukacyjnymi (świadczonymi przez Akademię, niepubliczną szkołę podstawową i niepubliczne gimnazjum) są świadczone przez Wnioskodawcę jako podmiot będący jednostką objętą systemem oświaty, korzystający przy świadczeniu swoich usług edukacyjnych (w ramach których wykorzystuje basen do swoich celów statutowych) ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT,

* działalność edukacyjna świadczona przez Akademię, niepubliczną szkołę podstawową i niepubliczne gimnazjum (w ramach której jednostki te wykorzystują basen) jest świadczona przez te podmioty jako przez uczelnię wyższą i przez jednostki objęte systemem oświaty, które przy świadczeniu tych usług korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT,

* usługi udostępniania basenu przez Wnioskodawcę są niezbędne do wykonania usługi podstawowej - edukacyjnej świadczonej przez ww. jednostki,

* głównym celem świadczonych przez Wnioskodawcę usług nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników nie korzystających z takiego zwolnienia.

Tym samym Wnioskodawca świadcząc usługi udostępniania basenu zarówno na rzecz Akademii, jak i na rzecz niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum, jako usługi ściśle związane z usługami podstawowymi - edukacyjnymi, świadczonymi przez ww. jednostki, na rzecz których udostępniany jest basen, korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż Wnioskodawca dla świadczonych przez siebie usług nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Jak wynika bowiem z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Wnioskodawca nie świadczy dla jednostek - szkół - usług prywatnego nauczania, tylko świadczy usługę udostępniania basenu, która nie mieści się w zwolnieniu określonym w art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Ponadto jak wskazał Wnioskodawca we wniosku, zajęcia dydaktyczne na basenie są prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych przez jednostki - szkoły - którym udostępniany jest basen, a nie przez Wnioskodawcę jako nauczyciela.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem zwolnionym podmiotowo z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy do wartości sprzedaży, której limit dla zwolnienia wynosi 150.000 zł w roku podatkowym, należy doliczyć sprzedaż usług na rzecz Akademii oraz na rzecz niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum.

Stosownie do art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Na mocy art. 113 ust. 2 cyt. ustawy - do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1.

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju,

2.

odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a.

transakcji związanych z nieruchomościami,

b.

usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c.

usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3.

odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Jak stanowi art. 113 ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności.

W myśl natomiast art. 113 ust. 5 ustawy o VAT, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Stosownie do art. 113 ust. 13 pkt 1 ustawy o VAT, zwolnień o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw:

a.

towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b.

towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

* energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

* wyrobów tytoniowych,

* samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c.

budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d.

terenów budowlanych,

e.

nowych środków transportu.

Z opisu sprawy wynika, że usługi udostępniania basenu są usługami związanymi z działalnością obiektów sportowych PKWiU 93.11.10.0. Jednocześnie jak wskazano w niniejszej interpretacji usługi udostępniania basenu na rzecz Akademii, niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego gimnazjum korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT jako usługi ściśle związane z usługami edukacyjnymi zwolnionymi od podatku VAT, zatem wartości sprzedaży tych usług nie należy doliczać do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym usługi te sprzedawane na rzecz Akademii, która jest państwową publiczną szkoła wyższą, są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a tym samym nie wlicza się ich do wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, należało uznać za prawidłowe.

Również za prawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, ze usługi udostępniania basenu sprzedawane na rzecz niepublicznej szkoły podstawowej oraz gimnazjum nie podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustaw o VAT.

Natomiast stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym usługi udostępniania basenu na rzecz niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum będą zaliczane do wartości sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl