Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 września 2012 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-643/12/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2012 r. (data wpływu 20 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy w świetle art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT faktury z tytułu dokonanych przez Wnioskodawcę w ramach cross-financingu zakupów środków trwałych i wyposażenia, dla celów realizacji Projektu Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży c. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki stanowią podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2012 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy w świetle art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT faktury z tytułu dokonanych przez Wnioskodawcę w ramach cross-financingu zakupów środków trwałych i wyposażenia, dla celów realizacji Projektu Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży c. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki stanowią podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca C. "C." w K. Spółka z o.o. powstał w wyniku komercjalizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą: C. "C." z siedzibą w K., co nastąpiło zgodnie z aktem komercjalizacji z dnia 28 lutego 2008 r. Do tego momentu Wnioskodawca posiadał status jednostki badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 z późn. zm.). Wnioskodawca znajduje się w zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 15 grudnia 2010 r. wykazie jednostek, jako jednostka naukowa kategorii 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) definiuje jako jednostki naukowe - jednostki organizacyjne, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe (art. 2 pkt 9 lit. f ww. ustawy).

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego są m.in.:

  badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19Z),

  pozostałe formy edukacji szkolnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B).

PKD podano zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. Polska Klasyfikacja Działalności (Dz. U. z 2007 r. Nr 251, poz. 1885). Wnioskodawca (czynny podatnik VAT) zawarł z Polską Agencją Przedsiębiorczości w dniu 29 kwietnia 2011 r. umowę nr XXX o dofinansowanie projektu: Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży c. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki.

We wniosku o dofinansowanie projektu Wnioskodawca (zgodnie z treścią którego została zawarta umowa i jest realizowany projekt) wskazał, że:

1.

istnieje zdiagnozowana duża potrzeba szkolenia wśród przedsiębiorstw działających w branży c. lub posiadanych pracowników wykonujących obsługę tego typu urządzeń, wynikająca bezpośrednio z uregulowań prawnych Unii Europejskiej (WE) w zakresie wymagań dla pracowników i przedsiębiorstw zajmujących się: instalacja, konserwacją, kontrolą i serwisem urządzeń chłodniczych, urządzeń zawierających rozpuszczalniki na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych, substancji kontrolowanych oraz systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych; uregulowania prawne nakładają na przedsiębiorstw zatrudnianie personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje do obsługi urządzeń chłodniczych potwierdzone zaświadczeniami i certyfikatami do wykonywania określonych czynności w zakresie opisanym powyżej;

2.

w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia w zakresie:

a.

techniki chłodniczej, potwierdzone certyfikatami kompetencji B,

b. F-gazów urządzenia stacjonarne, potwierdzone zaświadczeniami o uczestnictwie i zdanym egzaminie,

c.

obsługi systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych, potwierdzone zaświadczeniami,

d.

obsługi agregatów wody lodowej, potwierdzone zaświadczeniami,

e.

postępowania z substancjami kontrolowanymi w urządzeniach i instalacjach chłodniczych, potwierdzone świadectwami kwalifikacji;

3.

beneficjentami pomocy będzie 300 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski działających w branży szeroko pojętego chłodnictwa, które:

a.

produkują lub instalują urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, agregaty i pompy ciepła,

b.

dokonują konserwacji, serwisu i kontroli ww. urządzeń,

c.

dokonują odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;

4.

w szkoleniach będą mogli wziąć udział przedsiębiorcy i pracownice/y delegowane/i przez pracodawców posiadających siedzibę na terenie Polski, legitymujący się wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym, za wyjątkiem szkoleń o których mowa w pkt 2 lit. d, gdzie szkolący muszą spełnić następujące warunki:

a.

średnie wykształcenie ogólne lub techniczne i udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych, lub

b.

wykształcenie techniczne na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i udokumentowane co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe oraz ukończone szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji, montażu i napraw instalacji ziębniczych i klimatyzacyjnych;

5.

łączne koszty wynoszą: koszty bezpośrednie - 1.655.977 zł, koszty pośrednie - 50.509 zł, cross-financing w kosztach ogółem -105.904 zł, przychód projektu - 0 zł, wkład własny prywatny (wnoszony przez przedsiębiorstwa biorące udział w szkoleniach) - 237.341,18 zł;

6.

posiada profesjonalne laboratorium urządzeń chłodniczych, jednak z uwagi na zakres projektu (zajęcia praktyczne prowadzone równocześnie w kilku grupach) oraz z uwagi na wymagania określone przepisami wspólnotowymi w zakresie minimalnych wymagań dotyczących warunków przeprowadzania szkoleń konieczne jest doposażenie laboratorium (cross-financing); wydatki te są bezpośrednio związane z planowanymi szkoleniami, a ich poniesienie umożliwi realizację projektu;

7.

jako cross-financing wykazane zostały zakupy: refraktometru cyfrowego do pomiaru stężenia domieszek oleju (2.562 zł), refraktometru analogowego do pomiaru stężenia domieszek oleju (976 zł), 2 dozowników oleju (3.904 zł), wagi elektrycznej (3.660 zł), laptopa (4.490 zł), oprogramowania - aplikacja biurowa wraz z arkuszem kalkulacyjnym (1.000 zł), oprogramowania do obsługi czujników (6.100 zł), akumulatorowej roztłaczaki do rur miedzianych (2.318 zł), analizatora gazów (7.320 zł), ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności (5.490 zł), generatora dźwięków do ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności (2.440 zł), kompaktowego zestawu do elektronicznego wykrywania nieszczelności (1.830 zł), zbiornika ciekłego czynnika (732 zł), wyciągarki do kielichów (5.490 zł), ośmiu giętarek do rur o różnych średnicach (6.832 zł), urządzenia do ozonowania (4.270 zł), zestawu do spawania rurek aluminiowych - automat spawalniczy (5.490 zł), kompletnego klimatyzatora samochodowego na C02 (12.200 zł), agregatu wody lodowej z osprzętem (13.000 zł), termometru elektronicznego z zestawem czujników (2.800 zł), agregatu wody lodowej z opcją free cooling (13.000 zł). Składniki Majątkowe zakupione w ramach cross-financingu są wykorzystywane obecnie wyłącznie dla celu realizacji ww. projektu. Zgodnie z zasadami projektu, cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby jego realizacji.

8.

jako koszty bezpośrednie wykazane zostały wydatki na: wynagrodzenia (umowa o pracę) pracowników obsługujących projekt, bilety PKP, opłaty bankowe, audyt zewnętrzny, ulotki, ogłoszenia, materiały szkoleniowe, wynagrodzenia wykładowców i trenerów, wynagrodzenia egzaminatorów, wyżywienie osób prowadzących szkolenie, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, materiały techniczne na egzamin, druk certyfikatów i zaświadczeń dla uczestników, transport sprzętu na szkolenia poza C., wynajem Sali szkoleniowej na szkolenia poza C., koszt wydania świadectw kwalifikacji przez A.;

9. Ustalono współczynnik kosztów bezpośrednich projektu do kosztów działalności "C.", wynoszący 20%. Na bazie tego współczynnika określono i wykazano jako koszty pośrednie wydatki na: zarząd, obsługę księgową, materiały biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, usługi kserograficzne, opłaty administracyjne, koszty ubezpieczeń majątkowych, amortyzację środków trwałych, ochronę, sprzątanie.

Jak stanowi ww. umowa projekt ma być zrealizowany w okresie od dnia 28 lutego 2011 r. do dnia 27 lutego 2013 r.

Zgodnie z zawartą umową przez Beneficjenta pomocy, należy rozumieć, przedsiębiorcę, który otrzymał pomoc publiczną (§ 1 pkt 1 lit. a ww. umowy). W preambule umowy Wnioskodawca określony jest jako Beneficjent pomocy.

Powołana umowa w § 2 ust. 1 i § 4 ust. 1 stanowi, że Polska Agencja Przedsiębiorczości (Instytucja Wdrażająca) przyznaje Beneficjentowi wsparcie na realizację ww. projektu w łącznej kwocie nie przekraczającej 1.469.144,82 zł, przy czym nie więcej niż 85% kwoty wsparcia w formie płatności ze środków europejskich (1.248.773,09 zł) i nie mniej niż 15% wsparcia w formie dotacji celowej z budżetu krajowego (220.371,73 zł). Beneficjent zobowiązuje się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 237.341,18 zł. Środki z WE są przekazywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich... (Dz. U. z 2009 r. Nr 220, poz. 1726). W zakresie wkładu własnego prywatnego beneficjent wykazuje środki pieniężne, które znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym, pochodzące od przedsiębiorców na rzecz których szkolenia są wykonywane. Wnioskodawca wystawia z tego tytułu na rzecz uczestników szkoleń faktury VAT. Podkreślić należy, że wkład prywatny dotyczy podmiotów, które są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z zasadami realizacji projektu Beneficjent może wykazać jako swój wkład środki otrzymane za udział w szkoleniach od uczestników.

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji projektu na podstawie wniosku o dofinansowanie.

Koszty pośrednie projektu rozliczne ryczałtem zdefiniowane w Wytycznych w zakresie wydatków kwalifikowanych stanowią nie więcej niż 3,26% poniesionych, udokumentowanych i zatwierdzonych w ramach Projektu bezpośrednich wydatków pomniejszonych o kwotę wydatków sfinansowanych w ramach cross-financing.

Wnioskodawca ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstają w związku z realizacją Projektu, a jeśli Projekt generuje na etapie realizacji przychody, Beneficjent wykazuje we wnioskach o płatność wartość uzyskanego przychodu i dokonuje jego zwrotu (§ 11 ust. 1 i 2 umowy).

Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn.: 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.). Beneficjent udziela pomocy publicznej w ramach projektu i wykonuje obowiązki wynikające z udzielania pomocy publicznej, wynikające z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: 2007 r. Nr 59 poz. 404 z późn. zm.), vide: § 16 umowy.

W ramach umowy Wnioskodawca zobowiązuje się do zarejestrowania instytucji szkoleniowej w internetowej bazie ofert szkoleniowych dostępnej na stronie internetowej: www.inwestycjawkadry.pl (§ 17 pkt 3 umowy).

Załącznikiem nr 9 do ww. umowy jest wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług. Beneficjent przed 1 kwietnia br. złożył Instytucji Wdrażającej oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług, a w czerwcu br. (po wejściu w życie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług) oświadczenie o braku kwalifikowalności podatku VAT.

W umowie szkoleniowej, którą Beneficjent zawiera z przedsiębiorcą znajdują się zapisy, wskazujące, że:

a.

całkowite koszty udziału w Projekcie każdego jednego pracownika Przedsiębiorcy wynoszą......zł brutto (słownie:......) (vide: § 3 ust. 1 umowy);

b.

pomoc publiczna udzielona Przedsiębiorcy z tytułu zawarcia Umowy wynosi......zł brutto (słownie:....) na jednego uczestnika szkolenia (vide: § 3 ust. 2 umowy);

c.

wkład prywatny Przedsiębiorcy, za uczestnictwo pracownika Przedsiębiorcy w szkoleniu w ramach Projektu na podstawie Umowy wynosi..... zł netto (słownie:....) na jednego uczestnika szkolenia (vide: § 3 ust. 2 umowy);

d.

opłata za uczestnictwo w szkoleniu (...) zostanie wniesiona przez Przedsiębiorcę na wyodrębniony rachunek bankowy Wnioskodawcy (...) w terminie najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia (vide: § 3 ust. 4 umowy);

e.

w przypadku nieobecności na szkoleniu, bez wcześniejszego poinformowania Wnioskodawcy Przedsiębiorca pokrywa pełny koszt szkolenia (vide: § 3 ust. 8 umowy),

W związku z wymogami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2009) Beneficjent zawarł z M. w K. umowę o współpracy na przeprowadzanie przez A. egzaminów i wydawanie kwalifikacji dla osób prowadzących działalność w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi.

Wnioskodawca nie jest jednostką wchodzącą w skład systemu oświaty (nie prowadzi kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej) w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Wnioskodawca nie jest jednostką posiadającą akredytację, o której mowa w art. 68b ustawy o systemie oświaty.

Wnioskodawca nie jest: placówką kształcenia praktycznego ani ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego w rozumieniu ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocjach instytucji zatrudnianie i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415).

Na bazie ww. stanu faktycznego Wnioskodawca w trybie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zadał w dniu 25 sierpnia 2011 r. tut. Organowi Podatkowemu następujące pytania:

1. Czy otrzymana, zgodnie z umową zawartą przez Wnioskodawcę z Polską Agencją Przedsiębiorczości z dnia 29 kwietnia 2011 r. nr XXX o dofinansowanie projektu: Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży c. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego Kapitał Ludzki kwota 1.469.144,82 zł stanowi dotację mającą bezpośredni wpływ na cenę świadczonej przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowej i jako tak powinna być udokumentowana fakturą wewnętrzną, przy wykazaniu w całości jej zwolnienia z VAT (również w zakresie cross-financing), zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.).

2. Czy z tytułu dokonanych przez Wnioskodawcę w ramach cross-financing zakupów środków trwałych i wyposażenia, dla celów realizacji Projektu, Wnioskodawcy nie przysługuje w całości prawo odliczenia podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Czy ich zakup powinien korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Czy Wnioskodawca powinien dokonać rozliczenia ich nabycia, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. Czy Beneficjent winien wykazać na fakturze wystawionej dla przedsiębiorcy, że świadczone przez niego usługi kształcenia zawodowego oraz usługi ściśle z tymi usługami związane podlegają zwolnieniu w podatku od towarów i usług, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca w złożonym wniosku o interpretację wywodził, że obowiązująca ustawa o podatku od towarów i usług nie wskazuje w sposób jednoznaczny, że Wnioskodawca otrzymujący od Polskiej Agencji Przedsiębiorczości dofinansowanie ze środków publicznych, w wykonaniu umowy z dnia 29 kwietnia 2011 r. nr XXX jest zobowiązany do wykazania ich w obrocie podlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem otrzymane dofinansowanie na realizację Projektu (w tym również w zakresie cross-financingu) nie powinno być w ogóle wykazane jako obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i udokumentowane fakturą wewnętrzną.

W zakresie pytania numer 3, Wnioskodawca przyjął, że prowadzone przez niego w ramach ww. Projektu szkolenia mają charakter szkoleń specjalistycznych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.). Mając to na uwadze, uznać należy, że świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz przedsiębiorców usługi kształcenia zawodowego oraz usługi ściśle z tymi usługami związane podlegają zwolnieniu w podatku od towarów i usług, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy nabywane przez Beneficjenta (Wnioskodawcę) jako cross-financing składniki majątkowe powinny korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

W toku prowadzonego z ww. wniosku postępowania o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, Organ Podatkowy pismem z dnia 17 listopada 2011 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia opisanego we wniosku stanu faktycznego, w tym m.in. w zakresie ww. pytania numer 3, do wykazania:

1.

czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe stanowią usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w całości ze środków publicznych,

2.

kto jest dla Wnioskodawcy zleceniodawcą,

3.

jaki podmiot - czy Wnioskodawca - ubiegał się o dofinansowanie projektu w ramach funduszy unijnych,

4.

w przypadku, gdy przedmiotowe usługi świadczone przez Wnioskodawcę są finansowane ze środków publicznych należy wykazać, jaki jest dokładnie przepływ tych środków publicznych, kto, komu i za co płaci,

5.

czy wszystkie podmioty, które Spółka nazywa przedsiębiorcami są jednostkami sektora finansów publicznych.

W odpowiedzi Wnioskodawca, za pismem z dnia 30 listopada 2011 r., wyjaśnił, że:

a. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe stanowią usługi kształcenia zawodowego, nie finansowane w całości ze środków publicznych. Wykonywane przez Wnioskodawcę w oparciu o umowę z Polską Agencją Przedsiębiorczości szkolenia w 13,90% są finansowane z wkładu własnego Wnioskodawcy a w 86,10% ze środków publicznych.

b. Wnioskodawca zawiera umowę szkoleniową z przedsiębiorcą biorącym udział w szkoleniu. W jej treści określa, że dany przedsiębiorca został zakwalifikowany do wzięcia udziału w szkoleniu prowadzonym w ramach Projektu. Wnioskodawca zobowiązuje się w jej treści, że będzie prowadził szkolenie zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu zawartą z PARP. Przedsiębiorca oświadcza natomiast, że osoby delegowane na szkolenie są jego pracownikami, dane jego firmy i pracowników przez niego dostarczone są prawidłowe i odpowiadają stanowi faktycznemu. W kwestii zapisów o płatności we wniosku o interpretację zostało przytoczone dokładne brzmienie zapisów umowy. Podkreślić należy, że ww. umowa szkoleniowa jest zawierana w wykonaniu umowy o dofinansowanie Projektu, zgodnie z wymaganiami PARP. W istocie tytuł prawny uprawniający Wnioskodawcę do odbywania szkoleń wynika z umowy o dofinansowanie Projektu. Aby uzyskać dofinansowanie Wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń. W takim sensie zleceniodawcą Wnioskodawcy jest i PARP i szkolący się przedsiębiorca.

c. Wnioskodawca składał wniosek i ubiegał się o dofinansowanie projektu Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży c. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki.

d. Uczestnicy szkolenia dokonując wpłaty, tytułem kosztów własnych za udział w Projekcie dokonują wpłaty środków na wyodrębniony rachunek bankowy Wnioskodawcy. Środki te stanowią wkład własny Wnioskodawcy w Projekt. Wnioskodawca nie może określić w jakim procencie dokonywana przez uczestników wpłata stanowi cenę świadczonej usługi, ponieważ nigdzie (tak we wniosku o dofinansowanie projektu, jak i w zawartej przez Wnioskodawcę umowie z PARP oraz w umowie o przeprowadzenie szkolenia, którą Wnioskodawca zawiera z przedsiębiorcą) nie ma określonej ceny usługi. Szkolący za udział w szkoleniu wnosi opłatę odpowiadającą od 20 do 30% (w zależności od wielkości podmiotu biorącego udział w szkoleniu - mały, średni bądź duży przedsiębiorca, przy czym pojęcia te definiują przepisy o udzieleniu pomocy publicznej) wartości szacunkowej łącznego kosztu ogólnego jednego szkolącego się wynikającej z Projektu i określonej w umowie zawieranej pomiędzy nim a Wnioskodawcą.

e. Wnioskodawca otrzymuje płatność (środki publiczne) określoną w umowie z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w częściach zgodnych z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy z dnia 29 kwietnia 2011 r. na wyodrębniony rachunek bankowy. Ze środków tych pokrywa zakupy środków trwałych i wyposażenia oraz wszelkie inne koszty i wydatki (tak bezpośrednie jak i pośrednie) związane z realizacją Projektu. PARP kontroluje wydatkowanie środków. Środki stanowiące wpłatę uczestników szkolenia (pokrywające ich udział w Projekcie) są wpłacane na inny niż ww., również wyodrębniony rachunek bankowy. Stanowią one wkład własny Wnioskodawcy do Projektu.

f. Nie wszyscy uczestnicy szkoleń odbywających się w ramach Projektu są jednostkami sektora finansów publicznych. Wnioskodawca nie świadczy usług, objętych projektem wyłącznie na rzecz podmiotów, które dysponują środkami publicznymi. Wnioskodawca nie ma wiedzy, jakie jest źródło sfinansowania kosztu udziału przedsiębiorcy w szkoleniu (czy pochodzi ono ze środków publicznych). Jako pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy z tytułu udziału w szkoleniu wykazywana jest kwota wyliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla której podstawą jest wartość łącznego kosztu ogólnego szkolącego się określonego przez Wnioskodawcę w umowie zawartej ze szkolącym (wykazana również w Projekcie) pomniejszona o wniesiony przez szkolącego wkład własny pokrywający w części koszt jego udziału w szkoleniu (na który Wnioskodawca wystawia fakturę VAT).

Organ Podatkowy w ww. piśmie wezwał ponadto Wnioskodawcę do uzupełnienia opisanego wewniosku stanu faktycznego w zakresie powyżej opisanego pytania numer 2, m.in. do wykazania:

1.

czy Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego chodzi tylko i wyłącznie o podatek naliczony związany z nabyciem w ramach cross-financingu środków trwałych i wyposażenia dla celów realizacji Projektu czy też również o prawo do odliczenia podatku naliczonego o podatek naliczony związany z wszystkimi wskazanymi we wniosku kosztami poniesionymi w związku z realizacją projektu,

2.

czy wszystkie wydatki wskazane we wniosku (związane z nabyciem w ramach cross-financingu środków trwałych i wyposażenia, ewentualnie związane z poniesionymi pozostałymi kosztami) będą służyły Wnioskodawcy tylko i wyłącznie do świadczenia wskazanych we wniosku usług szkoleniowych,

3.

czy faktura wystawiona przez Wnioskodawcę na rzecz zlecającego stanowi dla Wnioskodawcy dowód poniesienia wydatku przewidzianego w planie realizacji projektu.

W odpowiedzi Wnioskodawca podniósł że:

1.

w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego chodzi mu o podatek naliczony związany z nabyciem w ramach cross-financingu środków trwałych i wyposażenia oraz podatek naliczony związany ze wszystkimi wskazanymi we wniosku kosztami poniesionymi w związku z realizacją projektu,

2.

na dzień składania wniosku wszystkie wydatki wskazane we wniosku (środki trwałe i wyposażenie nabyte w ramach cross-financingu, jak również wydatki związane z poniesionymi pozostałymi kosztami) służą Wnioskodawcy tylko i wyłącznie do świadczenia opisanych we wniosku usług szkoleniowych. W przyszłości środki trwałe i wyposażenie mogą służyć nadal usługom szkoleniowym, realizowanym już nie w ramach projektu Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży c. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na dzień dzisiejszy Wnioskodawca tego jednak nie wie,

3. Wnioskodawca nie wystawia na rzecz Zlecającego realizację projektu - Polskiej Agencji Przedsiębiorczości żadnej faktury VAT. Polska Agencja Przedsiębiorczości kontroluje prawidłowość realizacji projektu w oparciu o dokumenty księgowe - dowody dokumentujące poniesione wydatki, zaś płatność środków otrzymanych przez Wnioskodawcę na realizację projektu następuje w oparciu o harmonogram płatności.

Dodatkowo, za pismem z dnia 15 grudnia 2011 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że:

a.

w związku z zakupem przez Wnioskodawcę w ramach cross-financingu środków trwałych i wyposażenia dla celów realizacji projektu: Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży c. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki Wnioskodawcy nie przysługuje w całości prawo odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu ich zakupu, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

b.

w związku z zakupem przez Wnioskodawcę w ramach cross-financingu środków trwałych i wyposażenia dla celów realizacji projektu: Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży c. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki, Wnioskodawcy przysługuje z tytułu ich zakupu zwolnienie w podatku VAT na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług; szerszą argumentację prawną w tym zakresie zawiera pismo Wnioskodawcy z dnia 30 listopada 2011 r.,

c.

w związku z tezą zawartą w pkt a) Wnioskodawca powinien dokonać rozliczenia nabycia w podatku VAT w ramach cross-financingu środków trwałych i wyposażenia, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Na bazie opisanego powyżej stanu faktycznego i prawnego Organ Podatkowy wydał następujące interpretacje:

1.

indywidualną interpretację znak: IBPP1/443-1372/11/MS, stwierdzającą, że pozyskane przez Wnioskodawcę dofinansowanie z Polskiej Agencji Przedsiębiorczości na realizację projektu: Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży c. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki stanowi dotację na pokrycie poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów Projektu. Tym samym powyższa dotacja ze środków unijnych oraz ze środków budżetowych, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów, nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej VAT. Czynność ta nie została bowiem wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy. Zatem otrzymana (...) dotacja (...) nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu;

2.

indywidualną interpretację znak: IBPP1/443-1780/11/MS, w której uznał, że w przypadku gdy pozostała, podlegająca opodatkowaniu część obrotu, tj. wkład własny uczestnika szkolenia zostanie pokryty w co najmniej 70% ze środków publicznych (albo uczestnik będzie jednostką sektora finansów publicznych) wtedy znajdzie zastosowanie zwolnienie o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie w sytuacji, gdy wskazane przez Wnioskodawcę usługi nie będą finansowane w całości lub przynajmniej w 70% ze środków publicznych, tj. uczestnik nie będzie pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych, ani też pracodawca nie opłaci szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych, lecz (usługi te) będą finansowane ze środków niepublicznych przedsiębiorstw, świadczone przez Wnioskodawcę usługi podlegać będą opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23% (...). Od ww. interpretacji przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca złożył najpierw zażalenie, a następnie skargę do sądu administracyjnego. Postępowanie prowadzone jest przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie do sygn. akt I SA/Kr 549/12. Termin rozprawy został wyznaczony na dzień 28 czerwca 2012 r.

3.

indywidualną interpretację znak: IBPP1/443-1779/11/MS, w której przyjął, że Wnioskodawcy nie przysługuje w całości prawo odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu zakupu w ramach cross-financingu środków trwałych i wyposażenia dla celów realizacji ww. Projektu, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca powinien dokonać rozliczenia ich nabycia, zgodnie z zasadami o których mowa w art. 90 ust. 1 i 2 powołanej ustawy. W ww. interpretacji stwierdzono, że (...) świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe w przypadku braku spełnienia wymogów dotyczących finansowania ze środków publicznych nie mogą korzystać ze zwolnienia (...). Zastosowanie znajdzie zatem - w odniesieniu do wpłat gotówkowych beneficjentów ostatecznych szkolenia - podstawowa stawka podatku VAT, tj. 23%. Natomiast w przypadku, gdy przedmiotowe wymogi dotyczące finansowania ze środków publicznych zostaną spełnione, w sprawie znajdzie zastosowanie - w odniesieniu do wpłat gotówkowych beneficjentów ostatecznych szkolenia - zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT (w sytuacji gdy szkolenia będą finansowane w całości ze środków publicznych) lub zwolnienie wynikające z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (wyłącznie w przypadku, jeżeli szkolenia te będą finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych).

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach postanowieniem z dnia 19 grudnia 2011 r. znak: IBPPI/443-1781/11/MS odmówił wszczęcia postępowania w przedmiocie wniosku Wnioskodawcy z dnia 25 sierpnia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy zakup (środków trwałych i wyposażenia w ramach cross-financingu) powinien korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), wskazując w uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia, że sytuacja prawno-podatkowa o którą pyta Wnioskodawca nie dotyczy jego obowiązków w podatku od towarów i usług, a obowiązków innych (bliżej nieokreślonych) podmiotów w tymże podatku - dostawców ww. towarów. Na powyższe postanowienie Wnioskodawca złożył najpierw zażalenie, a następnie skargę do sądu administracyjnego. Postępowanie prowadzone jest przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie do sygn. akt I SA/Kr 756/12. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

W postanowieniu Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 marca 2012 r., znak: IBPP1/4433-1/12/MS, rozstrzygającemu zażalenie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 grudnia 2011 r. znak: IBPPI/443-1781/11/MS, Organ przyjął, że nie mogą być przedmiotem interpretacji dostawy dokonywane przez niezidentyfikowane podmioty (dostawców) na rzecz Wnioskodawcy. Organ nie może udzielać ogólnej interpretacji odnośnie opodatkowania dostaw różnych podmiotów i różnych towarów (środków trwałych i wyposażenia). Jednocześnie Wnioskodawca we wniosku z dnia 25 listopada 2011 r. nie pytał o prawo do odliczenia podatku naliczonego w kontekście art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy faktury z tytułu dokonanych przez Wnioskodawcę w ramach cross-financingu zakupów środków trwałych i wyposażenia, dla celów realizacji Projektu Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży c. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki nie stanowią podstawy do obniżenia należnego podatku od towarów i usług, w oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w związku ze zwolnieniem czynności prawnej ich zakupu od podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, uznaje on, iż pozyskane przez C. dofinansowanie z Polskiej Agencji Przedsiębiorczości na realizację projektu: Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży c. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki stanowi dotację na pokrycie poniesionych przez Wnioskodawcę kosztów Projektu. Otrzymana dotacja ze środków unijnych oraz ze środków budżetowych, stanowiąca zwrot poniesionych kosztów, nie będzie stanowiła czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Nie stanowi ona obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu w tymże podatku.

W ocenie Wnioskodawcy nie jest natomiast zasadne stanowisko przyjęte w indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach znak: IBPP1/443-1780/11/MS uznające (wobec powiązania z interpretacją znak: IBPP1/443-1372/11/MS), że w przypadku gdy pozostała poza dotacją podlegająca opodatkowaniu część obrotu, tj. wkład własny uczestnika szkolenia zostanie pokryty w co najmniej 70% ze środków publicznych (albo uczestnik będzie jednostką sektora finansów publicznych) wtedy znajdzie zastosowanie zwolnienie o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie w sytuacji, gdy wskazane przez Wnioskodawcę usługi nie będą finansowane w całości lub przynajmniej w 70% ze środków publicznych, tj. uczestnik nie będzie pracownikiem jednostki sektora finansów publicznych, ani też pracodawca nie opłaci szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych, lecz (usługi te) będą finansowane ze środków niepublicznych przedsiębiorstw, świadczone przez Wnioskodawcę usługi podlegać będą opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.

Wnioskodawca przyjmuje, że świadczone przez nią na rzecz przedsiębiorców usługi kształcenia zawodowego oraz usługi ściśle z tymi usługami związane podlegają zwolnieniu w podatku od towarów i usług, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązujące rozporządzenie Rady (UE) z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 77) jest częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności jego implementacji w drodze ustawy. Jako takie powinno być ono stosowane bezpośrednio. Stanowi ono w art. 44, że usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Artykuł 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE Wspólny system podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L2006.347.1), stanowi, że państwa członkowskie zobowiązane są zwolnić z podatku VAT transakcje kształcenia dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Jak wynika ze stanu faktycznego opisanego w niniejszym wniosku, szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę w ramach ww. Projektu są adresowane do przedstawicieli konkretnej branży (chłodnictwa), a ich przedmiotem jest uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy w zakresie wykonywanego zawodu przez uczestników szkolenia. Podkreślić należy, że tak ustawodawca wspólnotowy (jak i krajowy) nie powiązali zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług w zakresie kształcenia zawodowego, z wymogami związanymi z formą i uprawnieniami podmiotu szkolącego jak również formą usług. Zatem szkolenia organizowane przez Wnioskodawcę w ramach opisanego powyżej projektu mają charakter szkoleń zawodowych i jako takie powinny zatem podlegać zwolnieniu z opodatkowania w podatku VAT. Organ dokonując wykładni treści § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. powinien wziąć pod uwagę w tym przedmiocie wykładnię w zakresie stosowania § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia w powiązaniu z art. 132 ust. 1 lit. i dyrektywy 2006/112/WE Wspólny system podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L2006.347.1) w zw. z art. 44 rozporządzenia Rady (UE) z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że w umowie szkoleniowej, którą Wnioskodawca jako Beneficjent zawiera z przedsiębiorcą biorącym udział w szkoleniu znajdują się zapisy, wskazujące, że Pomoc publiczna udzielona Przedsiębiorcy z tytułu zawarcia umowy wynosi..... zł brutto (słownie.....) na jednego uczestnika szkolenia (vide: § 3 ust. 2 umowy). Organ Podatkowy dokonując wykładni obowiązujących przepisów nie może pomijać w całości ww. okoliczności, wskazującej, że tak dla stron ww. umowy, jak i dla podmiotu udzielającego dotacji w ramach projektu - zostaje przedsiębiorcy biorącemu udział w szkoleniu udzielona pomoc publiczna. Odpowiada ona dotacji przeznaczonej dla Beneficjenta (Wnioskodawcy), służącej pokryciu kosztów poniesionego projektu. Fakt, że dotacja ta nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT nie skutkuje tym, że nie jest ona finansowana ze środków publicznych i nie powinna zostać jako taka uwzględniona dla celu zastosowania w opisanym stanie faktycznym sprawy. W konsekwencji tego, przyjąć należy, że w każdym przypadku wkład własny uczestnika szkolenia zostanie pokryty w co najmniej 70% ze środków publicznych (niezależnie od tego czy uczestnik jest jednostką sektora finansów publicznych czy też nie). Mając na uwadze powyższe, uznać należy, że nabywane przez Beneficjenta (Wnioskodawcę) jako cross-financing składniki majątkowe powinny co do zasady w każdym przypadku korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jako dostawa towarów ściśle z usługami kształcenia/przekwalifikowania zawodowego związana.

Organ Podatkowy w wydanej interpretacji indywidualnej znak IBPP1/443-1779/11/MS, uznał, że Wnioskodawcy nie przysługuje w całości prawo odliczenia podatku naliczonego VAT z tytułu zakupu w ramach cross-fjnancingu środków trwałych i wyposażenia dla celów realizacji ww. Projektu, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca powinien dokonać rozliczenia ich nabycia, zgodnie z zasadami o których mowa w art. 90 ust. 1 i 2 powołanej ustawy - adekwatnie do objęcia (bądź nie) zwolnieniem w podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT (w sytuacji gdy szkolenia będą finansowane w całości ze środków publicznych) lub zwolnienie wynikające z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W ocenie Wnioskodawcy, wszystkie faktury z tytułu dokonanych przez niego w ramach cross-financingu zakupów środków trwałych i wyposażenia, dla celów realizacji Projektu Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży c. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki nie stanowią podstawy do obniżenia przez Wnioskodawcę należnego podatku od towarów i usług, w oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), jako zwolnione od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie pytania zadanego przez Wnioskodawcę, tj. dotyczy prawa do odliczenia podatku z tytułu dokonywanych zakupów zgodnie z pytaniem postawionym przez Wnioskodawcę, nie dotyczy natomiast zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług gdyż kwestie te zostały już rozstrzygnięte przez tut. organ w interpretacjach wskazanych przez Wnioskodawcę w treści wniosku. Niniejsza interpretacja nie stanowi również polemiki ze stanowiskiem Wnioskodawcy odnośnie wydanych już wcześniej dla Wnioskodawcy interpretacji.

Zgodnie z podstawową zasadą obowiązującą w podatku od towarów i usług wynikającą z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (art. 86 ust. 11 ustawy o VAT).

Jak stanowi natomiast art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z powyższych regulacji wynika, iż podstawową zasadą dla realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego, jest związek tego podatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych przez podatnika tego podatku. Aby zatem podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane (w sposób bezpośredni i bezsporny) z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych (tekst jedn.: służą czynnościom zwolnionym od podatku VAT, lub czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT). Ustawodawca dopuszcza zatem możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi czyli takimi, w wyniku których następuje określenie podatku należnego.

A zatem odliczenie podatku naliczonego to przysługujące, zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług, całkowite bądź częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego dotyczącego opodatkowanych dostaw towarów i świadczenia usług o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Analizując powyższe należy stwierdzić, iż podatnik w momencie nabycia towarów oraz usług określa, czy nabywane przez niego towary i usługi będą wykorzystywane w prowadzonej przez niego działalności opodatkowanej. W konsekwencji należy stwierdzić, iż podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w sytuacji, gdy występuje związek pomiędzy poniesionymi wydatkami, a wykonywanymi z tytułu prowadzonej działalności czynnościami opodatkowanymi.

Jednocześnie jak stanowi natomiast art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca celem realizacji Projektu Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży c. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki dokonuje w ramach cross-financingu zakupów środków trwałych i wyposażenia. Przedmiotowe zakupy obejmują zakup refraktometru cyfrowego do pomiaru stężenia domieszek oleju (2.562 zł), refraktometru analogowego do pomiaru stężenia domieszek oleju (976 zł), 2 dozowników oleju (3.904 zł), wagi elektrycznej (3.660 zł), laptopa (4.490 zł), oprogramowania - aplikacja biurowa wraz z arkuszem kalkulacyjnym (1.000 zł), oprogramowania do obsługi czujników (6.100 zł), akumulatorowej roztłaczaki do rur miedzianych (2.318 zł), analizatora gazów (7.320 zł), ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności (5.490 zł), generatora dźwięków do ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności (2.440 zł), kompaktowego zestawu do elektronicznego wykrywania nieszczelności (1.830 zł), zbiornika ciekłego czynnika (732 zł), wyciągarki do kielichów (5.490 zł), ośmiu giętarek do rur o różnych średnicach (6.832 zł), urządzenia do ozonowania (4.270 zł), zestawu do spawania rurek aluminiowych - automat spawalniczy (5.490 zł), kompletnego klimatyzatora samochodowego na C02 (12.200 zł), agregatu wody lodowej z osprzętem (13.000 zł), termometru elektronicznego z zestawem czujników (2.800 zł), agregatu wody lodowej z opcją free cooling (13.000 zł).

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nabywane przez niego jako cross-financing składniki majątkowe powinny co do zasady w każdym przypadku korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jako dostawa towarów ściśle z usługami kształcenia/przekwalifikowania zawodowego związana.

W konsekwencji w ocenie Wnioskodawcy, wszystkie faktury z tytułu dokonanych przez niego w ramach cross-financingu zakupów środków trwałych i wyposażenia, dla celów realizacji Projektu nie stanowią, zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT podstawy do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z uwagi na to, iż dokumentują czynności zwolnione z podatku.

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT - dodanego do tej ustawy od dnia 1 stycznia 2011 r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W myśl art. 43 ust. 17a ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

W myśl § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r., zwalnia się od podatku:

  usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,

  usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r., zwalnia się od podatku:

  usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,

  usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W myśl § 13 ust. 8 ww. rozporządzenia zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Zgodnie z § 13 ust. 9 ww. rozporządzenia zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25 oraz art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Z powyższych przepisów wynika w sposób oczywisty, że przedmiotowe zwolnienie dotyczy świadczenia usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanych w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane dokonywane przez podmiot świadczący usługi podstawowe, tj. szkoleniowe. Przedmiotowe zwolnienie dotyczy zatem sytuacji gdy podmiot świadczący usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w ramach tych usług świadczy usługi lub dokonuje dostaw towarów ściśle związanych z usługami w zakresie kształcenia. Zatem zwolnienie to nie dotyczy zakupu (tekst jedn.: dostawy na rzecz podmiotu świadczącego usługi szkoleniowe) przez podmiot świadczący usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby przedmiotowych szkoleń.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że nabywane przez niego jako cross-financing składniki majątkowe powinny korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jako dostawa towarów ściśle z usługami kształcenia/przekwalifikowania zawodowego związaną należy uznać za nieprawidłowe. Dostawa przedmiotowych składników majątkowych nie jest bowiem dokonywana jak to już stwierdzono przez podmiot świadczący usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego w ramach prowadzonego szkolenia tylko na rzecz tego podmiotu.

W związku z powyższym przedmiotowa dostawa na rzecz Wnioskodawcy wskazanego we wniosku wyposażenia i środków trwałych z uwagi na to, iż nie może korzystać, ze zwolnienia określonego w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów powinna podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem stawek właściwych dla konkretnych towarów będących przedmiotem dostawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, że wszystkie faktury z tytułu dokonanych przez niego w ramach cross-financingu zakupów środków trwałych i wyposażenia, dla celów realizacji Projektu Szkolenia techniczne dla pracownic i pracowników branży c. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki nie stanowią w oparciu o art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT podstawy do obniżenia przez niego podatku należnego z uwagi na to, iż dokumentują czynności zwolnione z opodatkowania w oparciu o postanowienia § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów, należało uznać za nieprawidłowe.

Przy czym wskazać należy, ze stosownie do treści art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10 (art. 90 ust. 2 ustawy o VAT).

Proporcję, o której mowa w ust. 2, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W oparciu o art. 90 ust. 4 ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, w myśl art. 90 ust. 5 ustawy, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r., nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 37-41, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

Ponadto, w świetle art. 90 ust. 8 ustawy, podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Przepis ust. 8 stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna (art. 90 ust. 9 ustawy o VAT).

Jak z cytowanych wyżej przepisów wynika, Wnioskodawca jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane przez niego do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, oraz w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że kwota podatku naliczonego do odliczenia ustalona na podstawie proporcji wyliczonej przy zastosowaniu powyższych zasad nie jest ostateczna.

Stosownie bowiem do art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub 10 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.

Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy, o czym stanowi art. 91 ust. 3 ustawy.

Zatem po zakończeniu roku podatkowego, Wnioskodawca jest zobowiązany do wyliczenia za ten rok proporcji, w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 ustawy i odpowiedniego skorygowania kwot podatku naliczonego, o które został obniżony podatek należny, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach art. 91 ust. 1-3 ustawy.

Ponadto należy dodać, że przepisy art. 91 ustawy o VAT należy mieć na uwadze także w przypadku zmiany przeznaczenia nabytych towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl