IBPP1/443-627/10/BM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 7 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-627/10/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2010 r. (data wpływu 1 lipca 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 września 2010 r. (data wpływu 29 września 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych premii pieniężnych i sposobu ich dokumentowania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2010 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie otrzymanych premii pieniężnych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 21 września 2010 r. (data wpływu 29 września 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 8 września 2010 r. znak: IBPP1/443-627/10/BM.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku z dnia 21 września 2010 r.):

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest handel hurtowy i detaliczny. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Posiada umowy z dostawcami, które przewidują system premiowania (bonus) uzależniony od osiągniętego określonego poziomu obrotów w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale, półroczu, roku). Premia (bonus) wypłacana jest po zakończeniu ww. okresu rozliczeniowego. Premia ta nie jest związana z konkretną dostawą towarów, lecz jest wynikiem wszystkich dostaw towarów w danym okresie tj.; w miesiącu, kwartale, półroczu lub roku. Do grudnia 2009 r. premia była traktowana jako usługa, podlegająca opodatkowaniu wg 22% stawki podatku na odstawie art. 41 ust. 1 ustawy. Podstawa opodatkowania ustalona zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy i rozliczana fakturą VAT na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy. Fakturę VAT Wnioskodawca wystawiał po otrzymaniu informacji od dostawców o wysokości osiągniętej premii. Od stycznia 2010 r. sytuacja się skomplikowała, ponieważ każda z tych firm dla której dotychczas Wnioskodawca wystawiał faktury VAT ma swoją interpretację, i każda z nich jest inna, i wg każdej powinien być wystawiony inny dokument potwierdzający wysokość otrzymanej premii.

Według jednej firmy (nr interpretacji - ILPP2/443-1085/09-4/MT z dnia 23 listopada 2009 r.) to ona wystawia dla Wnioskodawcy faktury korygujące na udzielony rabat w której wyszczególnia wszystkie faktury, których ten rabat dotyczy.

Druga firma przesyła Wnioskodawcy załącznik z wyliczeniem wysokości premii na podstawie którego Wnioskodawca wystawia fakturę VAT (nr interpretacji - IPPP/443/769/08/2/IZ z dnia 3 lipca 2008 r.).

Trzecia firma przesłała Wnioskodawcy wyliczenie premii zrealizowanej za dany okres i poprosiła o wystawienie noty obciążeniowej (wyrok Sądu Administracyjnego Sygn. akt I SA/Wr 1227/08 z dnia 27 stycznia 2009 r.).

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca poinformował, że uiszczona opłata dokonana w dniu 29 czerwca 2010 r. dołączona do ww. wniosku dotyczy trzeciego kontrahenta (stanu faktycznego) opisanego we wniosku. Tym samym przedmiotem niniejszej interpretacji uczyniono wyłącznie przypadek dotyczący wyłącznie kontrahenta oznaczonego jako "trzecia firma".

Zasadność i wysokości otrzymywanych premii od kontrahenta zależą od spełnienia niżej wymienionych warunków:

* Rabat podstawowy określony jest procentowo na każdy rok obrotowy,

* Dodatkowy rabat promocyjny przyznawany jest za realizację kwartalnych planów zakupów,

* Wysokość rabatu ustalana jest kwartalne i rocznie po przekroczeniu określonych limitów ilościowych zakupowanych towarów,

* Warunkiem otrzymania wyżej wymienionych rabatów jest terminowe regulowanie płatności,

* Kalkulacji premii dokonuje kontrahent raz w roku w oparciu o dane kwartalne i roczne, w przypadku nie spełnienia ww. warunków premia nie jest naliczana.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (po uwzględnieniu treści uzupełnienia wniosku z dnia 21 września 2010 r.):

Jak w zaistniałej sytuacji (wyrok WSA) ma się zachować Wnioskodawca, jaki dokument będzie prawidłowy - faktura VAT czy nota obciążeniowa.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 30 grudnia 2004 r. nr PP-812-1222/2004/APMO26 prawidłowe jest wystawianie faktury VAT.

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, należy stwierdzić że w przypadku kiedy premie pieniężne (bonusy), które wypłacane są z tytułu dokonania przez nabywcę zakupów określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą, należy uznać, że wypłacone premie związane są z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego takie premie, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy o VAT podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

W celu intensyfikacji sprzedaży towarów, podatnicy podejmują różnorodne działania, w efekcie, których wypłacane są tzw. premie pieniężne.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty na przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży.

Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).

Zgodnie z § 13 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą, która - zgodnie z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia - powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;

3.

kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4.

kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest handel hurtowy i detaliczny. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Posiada umowy z dostawcami, które przewidują system premiowania (bonus) uzależniony od osiągniętego określonego poziomu obrotów w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale, półroczu, roku). Premia (bonus) wypłacana jest po zakończeniu ww. okresu rozliczeniowego. Premia ta nie jest związana z konkretną dostawą towarów, lecz jest wynikiem wszystkich dostaw towarów w danym okresie tj.; w miesiącu, kwartale, półroczu lub roku. Do grudnia 2009 r. premia była traktowana jako usługa, podlegająca opodatkowaniu wg 22% stawki podatku na odstawie art. 41 ust. 1 ustawy. Jedna z firm, przesłała Wnioskodawcy wyliczenie premii zrealizowanej za dany okres i poprosiła o wystawienie noty obciążeniowej (wyrok Sądu Administracyjnego Sygn. akt I SA/Wr 1227/08 z dnia 27 stycznia 2009 r.).

Zasadność i wysokości otrzymywanych premii od tej firmy zależą od spełnienia niżej wymienionych warunków:

* Rabat podstawowy określony jest procentowo na każdy rok obrotowy,

* Dodatkowy rabat promocyjny przyznawany jest za realizację kwartalnych planów zakupów,

* Wysokość rabatu ustalana jest kwartalne i rocznie po przekroczeniu określonych limitów ilościowych zakupowanych towarów,

* Warunkiem otrzymania wyżej wymienionych rabatów jest terminowe regulowanie płatności,

* Kalkulacji premii dokonuje kontrahent raz w roku w oparciu o dane kwartalne i roczne, w przypadku nie spełnienia ww. warunków premia nie jest naliczana.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy, należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie, otrzymanie przez Wnioskodawcę premii pieniężnych nie jest związane z jakimkolwiek świadczeniem usług przez Wnioskodawcę na rzecz dostawcy.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Wnioskodawca nie wykonuje żadnych dodatkowych czynności poza zakupem towarów od kontrahenta (dostawcy) i terminowym rozliczeniem się z nim na podstawie wystawionych na swoją rzecz faktur.

Stan faktyczny, którego dotyczy wniosek odnosi się do sytuacji, w której premie pieniężne otrzymywane przez Wnioskodawcę od dostawcy uzależnione są od wielkości obrotów (nabyć określonej wartości) realizowanych pomiędzy Wnioskodawcą oraz dostawcą, a stosowny zapis regulujący tę kwestię znajduje się w umowie handlowej łączącej Wnioskodawcę i dostawcę.

Wysokość premii uzależniona jest od wielkości realizowanych przez Wnioskodawcę obrotów (realizacja kwartalnych planów zakupów, kalkulacji premii dokonuje kontrahent raz w roku w oparciu o dane kwartalne i roczne, po przekroczeniu określonych limitów ilościowych zakupowanych towarów).

Aby więc ustalić wysokość premii należnej Wnioskodawcy, zsumowany musi zostać obrót z poszczególnych faktur dokumentujących konkretne dostawy, na których podstawie dokonywane jest obliczenie premii stanowiącej w efekcie obniżenie wartości tychże poszczególnych dostaw.

Wnioskodawca otrzymujący premie pieniężne nie świadczy zatem na rzecz dostawcy, usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem czynność ta u Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu i nie powinna być przez Wnioskodawcę dokumentowana fakturą VAT.

Odnośnie kwestii wystawiania not obciążeniowych przez Wnioskodawcę, należy stwierdzić, iż brak jest przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT dla takiego sposobu dokumentowania, niemniej należy zauważyć, iż nota obciążeniowa nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Zauważyć należy, iż niniejsza interpretacja wydana została dla Wnioskodawcy otrzymującego premie pieniężne i nie wywołuje skutków prawnopodatkowych dla kontrahenta Wnioskodawcy, wypłacającego premie pieniężne (rabaty).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl