IBPP1/443-602/07/AL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-602/07/AL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2007 r. (data wpływu 13 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup sprzętu, oprogramowania oraz materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu pt.: "Rozbudowa portalu "Y" i jego integracja z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2007 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup sprzętu, oprogramowania oraz materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu pt.:"Rozbudowa portalu "Y" i jego integracja z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów".Został on uzupełniony pismem z dnia 25 stycznia 2008 r. (data wpływu 29 stycznia 2008 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie z dnia 15 stycznia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

W oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym planie rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 200, poz. 2051 z późn. zm.) Samorząd Województwa realizuje projekt pt.: "Rozbudowa portalu "Y" i jego integracja z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów" w ramach projektu I, 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego.Projekt polega na wykonaniu trzech dodatkowych modułów dla strony internetowej "Y" oraz zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie (sprzęt i oprogramowanie).Czynności wykonywane za pomocą produktów projektu służą realizacji ustawowych zadań własnych i zleconych Samorządu Województwa z wykorzystaniem systemów informatycznych w zakresie przetwarzania i archiwizacji dokumentów wewnątrz Urzędu oraz w celu odbioru lub doręczenia ich w postaci elektronicznej stronom postępowań lub wnioskodawcom (obywatelom, przedsiębiorcom, instytucjom publicznym) na ich żądanie. Są to czynności techniczno-organizacyjne.

Portal "Y" to portal informacyjny, którego najważniejszym celem będzie zapewnienie obywatelom możliwości załatwienia codziennych spraw bez konieczności udawania się do Urzędu. Funkcjonowanie tego portalu niesie za sobą następujące korzyści:

* zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do podstawowych informacji publicznych, usprawnienie przepływu informacji oraz promowanie komunikacji elektronicznej między obywatelem a administracją publiczną,

* zapewnienie możliwości załatwienia spraw obywatelom, podmiotom gospodarczym drogą elektroniczną,

* uproszczenie elektronicznych procedur administracyjnych, umożliwienie składnia za pośrednictwem internetu wniosków do urzędu o wydanie różnego rodzaju dokumentów, wymiana informacji między urzędami,

* realizacja drogą elektroniczną zamówień publicznych,

* promocja Województwa w kraju i Europie.

Czynności z wykorzystaniem systemu informatycznego nie są świadczone na podstawie umów cywilnoprawnych i nie jest pobierane z tego tytułu żadne wynagrodzenie. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 3 lutego 2005 r. Dodatkowo w ramach promocji projektu realizowanej na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie wprowadzenia przez Państwo Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielonej z funduszy strukturalnych, zakupiono materiały reklamowe (koszulki T-shirt, parasole, długopisy, koperty, teczki tekturowe i inne opatrzone logo ZPORR i Unii Europejskiej z informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej) na kwotę 63 tys. zł. Materiały promocyjne mają na celu promowanie współfinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej. Jest to obligatoryjny element projektów realizowanych przy wsparciu Unii. Materiały te będą rozdane podczas imprez promujących projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz wśród pracowników Urzędu.

W związku z opisanym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Urzędowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu sprzętu, oprogramowania oraz materiałów promocyjnych w związku z realizacją projektu pt.: "Rozbudowa portalu "Y" i jego integracja z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów".

Zdaniem Wnioskodawcy ponieważ projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu I ZPORR zawartej z Wojewodą i nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną, Urząd nie ma możliwości odliczenia od kwoty podatku należnego kwoty podatku naliczonego VAT zawartego w fakturze zakupu sprzętu, oprogramowania i materiałów promocyjnych. Swoje stanowisko Wnioskodawca oparł na przepisie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) organy samorządu terytorialnego działają na podstawie i w granicach określonych przez ustawy. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie (...) w celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.

Organami samorządu województwa są sejmik województwa i zarząd województwa-art. 15 ustawy o samorządzie (...). Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa, w skład którego wchodzi m.in. marszałek województwa (art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie (...). Marszałek województwa organizuje pracę zarządu województwa i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami oraz reprezentuje województwo na zewnątrz.

Według Wnioskodawcy produkty projektu będą wykorzystywane na potrzeby Urzędu do realizacji zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami tj. m.in. poprzez:

* zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do podstawowych informacji publicznych oraz umożliwienie załatwienia spraw przez obywateli, podmioty gospodarcze drogą elektroniczną (np. poprzez składanie wniosków o wydanie dokumentów),

* usprawnienie przepływu informacji oraz promowanie komunikacji elektronicznej między obywatelem a administracją publiczną,

* wymianę informacji między urzędami, - realizację drogą elektroniczną zamówień publicznych, promocję Województwa w kraju i Europie.

Ponadto za możliwość korzystania z produktu projektu (Portalu Wrót P.) przez osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze nie jest pobierane żadne wynagrodzenie, a czynności z wykorzystaniem systemu informatycznego nie są świadczone na podstawie umów cywilnoprawnych.Natomiast materiały promocyjne mające na celu promowanie współfinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej będą rozdane podczas imprez promujących projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz wśród pracowników Urzędu.Zakupiony sprzęt i oprogramowanie oraz materiały promocyjne związane z realizacją projektu nie były, nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym nabywane: sprzęt, oprogramowanie oraz materiały promocyjne związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Urząd jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Tym samym nie będzie Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie sprzętu, oprogramowania oraz materiałów promocyjnych związanych z realizowaniem projektu pn.: "Rozbudowa portalu "Y" i jego integracja z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uważa się za prawidłowe, jednakże z uwagi na zastosowanie innych przepisów prawa niż wskazane przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl