IBPP1/443-572/12/BM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 września 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-572/12/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, który wpłynął do tut. organu w dniu 29 maja 2012 r., uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2012 r. (data wpływu 16 sierpnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziałów w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2012 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży udziałów w nieruchomościach gruntowych niezabudowanych.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 sierpnia 2012 r. (data wpływu 16 sierpnia 2012 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 8 sierpnia 2012 r. znak: IBPP1/443-572/12/BM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W czerwcu 2006 r. Wnioskodawca nabył wraz z żoną T. oraz małżeństwem K. jako współwłasność w równych dwóch częściach nieruchomość rolną - działkę nr 1252/21 o powierzchni 8.9997 ha zlokalizowaną we wsi R.

Zakupu Wnioskodawca dokonał w systemie ratalnym - siedem rocznych rat. Całkowita cena zakupu wynosiła 282.120 zł, co stanowi po 141.060 zł na każde małżeństwo. Na zakup Wnioskodawca wraz z małżonką przeznaczył środki pochodzące ze wspólnych dochodów (praca etatowa, renta, działalność gospodarcza).

Wnioskodawca nadmienia, iż od 2005 r. prowadzi działalność gospodarczą o charakterze handlowym i w związku z tym jest on czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przedmiotową działkę Wnioskodawca nabył w celu rozszerzenia działalności ogrodniczo-szkółkarskiej, którą w pierwszym etapie chciał rozpocząć na działce o powierzchni około 1,5 ha nabytej w podobnym celu w roku 2005. Wnioskodawca planował początkowo prowadzić działalność rolnicza na mniejszej działce, tj. 1,5 ha natomiast Państwo K. w tym samym czasie przygotują do działalności rolniczej działkę 1252/21. W późniejszym etapie oba małżeństwa wspólnie planowały rozpocząć gospodarowanie na wspólnej nieruchomości.

W latach 2006-2011 Wnioskodawca nie prowadził działalności rolniczej, zajmowało się tym Państwo K.

W założeniach Wnioskodawcy w dalszych latach zamierzał on przekazać swoje udziały w przedmiotowej nieruchomości swoim dzieciom (synowi i córce), którzy mogliby przejąć gospodarstwo rolne.

W październiku 2006 r. cześć przedmiotowej nieruchomości została przekształcona w teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (pow. około 2,5 ha). Przekształcenie odbyło się na skutek zatwierdzenia przez Radę Miasta planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy. Ani Wnioskodawca ani jego żona a także nikt z małżeństwa K. nie podejmował żadnych działań w celu opisanego powyżej przekształcenia, ani nie mieli na to żadnego wpływu, a o fakcie przekształcenia dowiedzieli się z opublikowanej w Internecie uchwały Rady Miasta.

Wspólnie z małżeństwem K. Wnioskodawca wraz z małżonką postanowili sprzedać przekształconą w tereny budowlane część działki (około 2,5 ha) a uzyskane środki ze sprzedaży przeznaczyć na dofinansowanie prowadzonej działalności rolniczej (zakup nawozów, sadzonek, maszyn). Mimo usilnych starań nie udało się sprzedać terenu budowlanego o powierzchni 2,5 ha.

Rok 2011 był dla Wnioskodawcy rokiem kryzysu w prowadzonej działalności gospodarczej i załamały się jego plany działalności ogrodniczo-szkółkarskiej, które zamierzał zrealizować. Konieczne stało się w związku z tym zbycie części posiadanych przez Wnioskodawcę nieruchomości.

Wnioskodawca wraz z żoną i małżeństwem K. wspólnie postanowili dokonać geodezyjnego wydzielenia części budowlanej działki 1252/21 i podzielenie jej na mniejsze działki, które budziły zainteresowanie potencjalnych nabywców (o powierzchni 900 m2 -1300 m2).

Na skutek propozycji geodety:

1.

wydzielone zostały na tym terenie:

a.

dwie drogi, które mają podwójne znaczenie, tj.:

* dostęp do części rolnej nieruchomości, która ma nadal charakter rolny (około 6,5 ha)

* oraz dojazd do wydzielonych nowych działek;

b.

22 działki, które Wnioskodawca zamierza wspólnie z małżeństwem K. sprzedać.

Sprzedaż działek ma być prowadzona wspólnie z małżeństwem K. W maju 2012 r. podział został zakończony i jest prawomocny. W celu umożliwienia prowadzenia działalności rolniczej na pozostałej części działki (tekst jedn.: 6,5 ha) Wnioskodawca wystąpił do przedsiębiorstwa wodociągowego o warunki na budowę dwóch wodociągów prowadzonych w wydzielonych drogach w celu możliwości doprowadzenia wody do części rolnej niezbędnej do nawadniania przyszłych upraw.

Decyzja o sprzedaży udziałów Wnioskodawcy w 22 działkach (zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolem BBOMN) - jako tereny na rozbudowę mieszkaniową jednorodzinną - wynika obecnie z potrzeb finansowych Wnioskodawcy i jego rodziny.

Działki, które Wnioskodawca zamierza sprzedać były, są i będą w momencie sprzedaży całkowicie niezabudowane.

Uzyskane pieniądze Wnioskodawca chce przeznaczyć w części na potrzeby bieżące Wnioskodawcy i jego rodziny, a w części na prowadzenie działalności rolniczej. Ponadto Wnioskodawca informuje, że drogi, które są wytyczone przy działkach budowlanych (prowadzące do działek rolnych) będą lekko utwardzone, aby umożliwić dojazd do działek rolnych sprzętem rolniczym).

W celu pozyskiwania nabywców są umieszczone przy działkach tablice z napisem "Do sprzedania - nr tel. (...)". Poza tym Wnioskodawca zamieszcza na tablicach (np. w marketach) ogłoszenia bezpłatne, a także informuje o chęci sprzedaży w (obrotach) handlowych obiektach prowadzonych przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej.

Przedmiotowe działki nigdy nie były dzierżawione, nie były przedmiotem najmu i nie przynosiły korzyści finansowych.

W bieżącym roku Wnioskodawca dokonał transakcji dwóch sprzedaży (łącznie 4 działek) z innej nieruchomości, która jest przedmiotem odrębnego wniosku złożonego przez Wnioskodawcę.

Nieruchomości, które Wnioskodawca planuje sprzedać nie były i nie są wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej którą Wnioskodawca prowadzi. Nie są ujawnione jako środek trwały ani towar handlowy.

Wnioskodawca prowadzi handel detaliczny artykułami tytoniowymi i prasą (głównie).

Zakup opisanej we wniosku działki nr 1252/21 nastąpił około rok po kupnie nieruchomości nr 1252/20 (podzielonej we wrześniu 2006 r. na działki rolne nr 1252/32 i nr 1252/33) będącej przedmiotem odrębnego wniosku złożonego przez Wnioskodawcę (interpretacja nr IBPP1/443-573/12/BM). Gdy Wnioskodawca kupował udziały w tej nieruchomości miał w planach działalność ogrodniczo-szkółkarską początkowo na jednej z nich, a następnie na tej która jest przedmiotem tego wniosku (tekst jedn.: działce nr 1252/21). Plany Wnioskodawcy zakończyły się na budowie zabudowania gospodarczego i domu na działce, która jest przedmiotem interpretacji nr IBPP1/443-573/12/BM, a także produkcji sadzonek, które nigdy nie zostały sprzedane.

Wnioskodawca nie jest rolnikiem ryczałtowym - nie prowadził żadnej sprzedaży rolnej. Było to tylko w planach Wnioskodawcy.

Wnioskodawca odstąpił od zamiaru przekazania udziałów w nieruchomości nr 1252/21 dzieciom Wnioskodawcy w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego ponieważ dzieci nie były tym zainteresowane.

Na pytanie tut. organu czy w momencie zakupu w czerwcu 2006 r. Wnioskodawca wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że w październiku 2006 r. nastąpi zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany poprzez opracowanie i zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, kiedy konkretnie Wnioskodawca dowiedział się z opublikowanej w Internecie uchwały Rady Miasta o zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Ł. oraz kiedy Gmina rozpoczęła procedurę zmiany przeznaczenia gruntu z rolnego na budowlany poprzez opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, kiedy informacje takie były podawane do publicznej wiadomości, Wnioskodawca wskazał, że nie interesował się tym tematem, dlatego trudno mu odpowiedzieć, czy przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że w październiku 2006 r. nastąpi zmiana przeznaczenia terenu. Wnioskodawca nie jest w stanie przypomnieć sobie konkretnych dat ani terminów.

Gdyby nie doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego podział na działki mniejsze niż 1 ha byłby niemożliwy ponieważ minimalna powierzchnia działalności rolnej w Gminie Ł. wynosi 1 ha.

Wystąpienie Wnioskodawcy do przedsiębiorstwa wodociągowego przewidywało możliwość podłączenia w przyszłości większej ilości działek. Przedsiębiorstwo wodociągowe w warunkach zabudowy narzuciło również takie warunki, które umożliwiają podłączenie większej ilości działek. Wodociąg będzie wybudowany tak aby można podłączyć wydzielone działki.

Działki będą sprzedawane z udziałem w drodze.

W odniesieniu do innych nieruchomości, tut. organ pismem z dnia 8 sierpnia 2012 r. wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez podanie czy Wnioskodawca z tytułu dokonania w 2012 r. transakcji sprzedaży łącznie 4 działek z innej nieruchomości odprowadził podatek VAT, czy składał deklarację VAT-7 oraz zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, ponadto:

* jakie to były nieruchomości, o jakim przeznaczeniu,

* kiedy i w jaki sposób nabyte,

* w jakim celu nabyte,

* w jaki sposób wykorzystywane przez Wnioskodawcę,

* jakie działania marketingowe Wnioskodawca podejmował w celu ich sprzedaży,

* czy dokonał ich uatrakcyjnienia (np. przez podział, scalenie, zmianę przeznaczenia, uzbrojenie).

W piśmie z dnia 14 sierpnia 2012 r., Wnioskodawca wskazał, że z tytułu dokonania w 2012 r. transakcji sprzedaży łącznie 4 działek z innej nieruchomości nie odprowadził VAT, nie składał deklaracji VAT-7 ani zgłoszenia VAT-R a wszystkie dane o ww. działkach są opisane we wniosku złożonym do tut. organu (będącym przedmiotem interpretacji nr IBPP1/443-573/12/BM).

W ww. wniosku Wnioskodawca wskazał m.in., że Wnioskodawca w dniu 13 lipca 2005 r. kupił od Agencji Nieruchomości Rolnych działkę rolną o pow. 1,5205 ha w celu wybudowania na niej w przyszłości domu oraz zabudowań gospodarczych. W około 50% miała stanowić działkę przydomową, natomiast w pozostałej części Wnioskodawca zamierzał prowadzić działalność rolniczą (szkółkarstwo i ogrodnictwo).

We wrześniu 2006 r. Wnioskodawca dokonał podziału nieruchomości na działki rolne 1252/32 o pow. 7.603 m2 i nr 1252/33 o pow. 7.602 m2.

W latach 2006-2011 Wnioskodawca przekształcił ok. 7.500 m2 w działkę przydomową z drzewami i krzewami ozdobnymi, natomiast pozostałą część Wnioskodawca utrzymywał jako rolną - poprzez wykaszanie traw, kompostowanie i użyźnianie dotychczasowych nieużytków rolnych. W latach 2007-2011 Wnioskodawca otrzymywał do uprawianej ziemi dotację unijną.

W celu przemieszczania się po terenie obu działek Wnioskodawca utwardził w ich obrębie dwie drogi, które w założeniach miały po utwardzeniu ułatwić poruszanie się wśród upraw szkółkarsko-ogrodniczych. Na poboczach tych dróg Wnioskodawca ułożył wodociągi. Wnioskodawca postanowił sprzedać jedną z działek. Brak zainteresowania kupujących działką budowlaną o powierzchni 7500 m2 skłoniło Wnioskodawcę do dalszego geodezyjnego podziału działek na 11 mniejszych nieruchomości niezabudowanych, z których dwie stanowią drogi wewnętrzne (w miejscach poprzednio utwardzonych). Na jednej z działek o powierzchni około 3400 m2 znajduje się dom Wnioskodawcy i pomieszczenia gospodarcze, natomiast osiem działek Wnioskodawca zamierza w części sprzedać, a w części (1-2 działek) przekazać w darowiźnie swoim dzieciom.

Wnioskodawca na początku 2012 r. dokonał sprzedaży jednej z działek. W maju 2012 r. Wnioskodawca przeprowadził sprzedaż kolejnych trzech działek jednemu kupującemu.

Działki znajdują się przy utwardzonych (szutrowych) drogach, przy których Wnioskodawca poprowadził wcześniej wodociągi. Do tej pory Wnioskodawca nie prowadził działalności rolniczej o charakterze dochodowym. Jedynie Wnioskodawca hodował rośliny do dalszego rozmnażania roślin.

Drogi nie zostały wybudowane lecz wydzielone geodezyjnie, a na skutek poruszania się po nich autami nastąpiło ich utwardzenie - ubicie. Drogi są i będą wykorzystywane przez właścicieli nabywanych - sprzedawanych działek.

W momencie składnia wniosku o warunki zabudowy wodociągów przedsiębiorstwo wodociągowe narzuciło takie warunki wykonania wodociągów aby umożliwić podłączenia do nich większej ilości odbiorców, dlatego nabywcy działek korzystają z przyłączy wodnych włączonych do przedmiotowych wodociągów. Nowi nabywcy też będą korzystać.

Działki są i będą sprzedawane wraz z udziałem w drodze tam gdzie będzie to konieczne aby był dostęp działki do drogi publicznej.

W celu sprzedaży przed działkami Wnioskodawca wystawił tablice: "Do sprzedania". Inna forma ogłoszeń to "poczta pantoflowa" oraz małe ogłoszenia niepłatne umieszczane w miejscach do tego przeznaczonych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek od towarów i usług w związku z transakcjami sprzedaży działek, których chce dokonać wraz z żoną i małżeństwem Państwa K....

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 14 sierpnia 2012 r), od tych transakcji Wnioskodawca nie powinien płacić podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca nabył działkę w celu prowadzenia działalności gospodarczej jako nieruchomość rolną. Nie miał żadnego wpływu na to, że Rada Miasta przekształciła cześć przedmiotowej nieruchomości w tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Nigdy i w żadnym zakresie ani Wnioskodawca wraz z małżonką ani małżeństwo K. nie wykorzystywali ww. nieruchomości jako dzierżawę, najem czy inna forma odpłatnego lub nieodpłatnego użytkowania przez osoby trzecie. Działka ta jest całkowicie niezabudowana a w celu jej sprzedaży nie są prowadzone profesjonalne działalności marketingowe.

Drogi i wodociągi w nich umieszczone nie służą uatrakcyjnieniu sprzedawanych działek lecz jako dojazd i możliwość nawadniania pozostałej - nie zbywanej - części działki o charakterze rolnym. Podział geodezyjny, który został dokonany (aby móc dotrzeć do wydzielonych działek) narzuca konieczność wydzielenia dwóch dróg, które oba małżeństwa chcą w przyszłości utwardzić wspólnie z nabywcami działek (w celu dotarcia przez nich do zakupionych działek).

Wnioskodawca nie jest w stanie ocenić jak długo, tj. 1 rok, 2 lata czy dłużej będzie trwał proces sprzedaży wydzielonych działek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Definicja dostawy towarów zawarta została w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którą, przez dostawę towarów należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Ustawa o podatku od towarów i usług posługuje się w odniesieniu do dostawy towarów sformułowaniem "przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel" (art. 7 ust. 1 ustawy), a towarami w świetle tej ustawy - co do zasady - są rzeczy oraz ich części (art. 2 pkt 6 ustawy). Takie zdefiniowanie konstytutywnego aspektu dostawy towarów, odwołujące się do ekonomicznego władztwa nad rzeczą sprawia, iż przedmiotem opodatkowania może być nie tylko sprzedaż czy zamiana rzeczy jako fizycznie wyodrębnionych dóbr materialnych, ale również inne transakcje wywierające, z ekonomicznego punktu widzenia, podobne skutki.

Prawo dopuszcza, aby własność tej samej rzeczy przysługiwała niepodzielne kilku osobom. Na tym polega współwłasność w świetle art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Współwłasność nie jest instytucją samodzielną, lecz stanowi odmianę własności i charakteryzuje się tym, że własność rzeczy (ruchomej lub nieruchomej) przysługuje kilku podmiotom. Do współwłasności stosuje się - jeśli co innego nie wynika z przepisów poświęconych specjalnie tej instytucji - przepisy odnoszące się do własności.

Należy zatem uznać, że udział każdego ze współwłaścicieli jest ze swej istoty szczególną postacią prawną własności.

Z kolei zgodnie z art. 196 k.c. współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w rzeczy. Udział wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem rzeczy wspólnej. Współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, jako wyłącznego prawa współwłaściciela, zasadą jest, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 k.c.). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział. Współwłaściciele są zatem odrębnymi podmiotami prawa.

W ujęciu cywilistycznym istotą umowy sprzedaży jest to, że sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Art. 45 k.c. definiuje rzeczy jako przedmioty materialne.

Zatem, w zakresie pojęcia towarów, jako rzeczy oraz ich części, mieści się współwłasność jako prawo do rzeczy wspólnej. Wobec powyższego, towarem jest udział w prawie własności nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, według których państwa członkowskie mogą uznać za towary udziały lub inne prawa o charakterze udziałowym, które dają ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności, czy też posiadania nieruchomości - art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1 z późn. zm.).

Jak już wskazano powyżej, istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Czynność ta daje otrzymującemu towar prawo dysponowania rzeczą jak właściciel. Przepis nie wspomina stricte o przeniesieniu prawa własności. Mając na uwadze powyższe, sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości należy traktować, jako dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, która mieści się w zakresie przedmiotowym opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższe oznacza, że dostawa towarów, w tym także gruntów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonana jest przez podmiot mający status podatnika tj. prowadzącego samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu powołanej wyżej definicji.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto podatnikiem staje się również ten, kto wykonał czynność, podlegającą opodatkowaniu, jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Chociaż ustawa nie definiuje pojęcia "częstotliwości", przez zamiar wykonywania danej czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności, składających się na istotę prowadzenia działalności. O kwestii częstotliwości nie decyduje czasookres wykonywania czynności (rok, dwa czy pięć lat) ani ilość dokonanych transakcji. Decydującym kryterium jest powtarzalność czynności. Dlatego też, w każdym przypadku należy indywidualnie rozstrzygnąć, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było dokonywanie tej czynności wielokrotnie.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, iż każdy, kto dokonuje czynności, które są konieczne do przyszłego wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy o VAT, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług.

Natomiast nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Z przedstawionych przepisów wynika więc, że jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży ze swojego majątku prywatnego nieruchomości gruntowej, a czynność ta wykonywana jest jednorazowo lub okazjonalnie, w warunkach wskazujących, iż działanie to nie jest czynione z zamiarem jego powtarzania (kontynuowania) i nie zmierza do nadania mu stałego charakteru, transakcja taka nie może być uznana za działalność gospodarczą, w rozumieniu cytowanego wyżej art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w czerwcu 2006 r. nabył wraz z żoną oraz małżeństwem K. jako współwłasność w równych dwóch częściach nieruchomość rolną - działkę nr 1252/21 o powierzchni 8.9997 ha.

Na zakup Wnioskodawca przeznaczył środki pochodzące ze wspólnych dochodów (praca etatowa, renta, działalność gospodarcza).

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (handel detaliczny artykułami tytoniowymi i prasą).

Przedmiotową działkę Wnioskodawca nabył w celu rozszerzenia działalności ogrodniczo-szkółkarskiej, którą w pierwszym etapie chciał rozpocząć na działce o powierzchni około 1,5 ha nabytej w podobnym celu w 2005 r. Wnioskodawca planował początkowo prowadzić działalność rolniczą na mniejszej działce, tj. 1,5 ha natomiast Państwo K. w tym samym czasie przygotują do działalności rolniczej działkę 1252/21. W późniejszym etapie oba małżeństwa wspólnie planowały rozpocząć gospodarowanie na wspólnej nieruchomości.

W latach 2006-2011 Wnioskodawca nie prowadził działalności rolniczej, zajmowało się tym Państwo K.

W założeniach Wnioskodawcy w dalszych latach zamierzał on przekazać swoje udziały w przedmiotowej nieruchomości swoim dzieciom (synowi i córce), którzy mogliby przejąć gospodarstwo rolne.

W październiku 2006 r. cześć przedmiotowej nieruchomości została przekształcona w teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego (pow. około 2,5 ha). Przekształcenie odbyło się na skutek zatwierdzenia przez Radę Miasta planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy. Wnioskodawca ani jego żona a także nikt z małżeństwa K. nie podejmował żadnych działań w celu opisanego powyżej przekształcenia, a o fakcie przekształcenia dowiedzieli się z opublikowanej w Internecie uchwały Rady Miasta.

Wspólnie z małżeństwem K. Wnioskodawca postanowił sprzedać przekształconą w tereny budowlane część działki (około 2,5 ha) a uzyskane środki ze sprzedaży przeznaczyć na dofinansowanie prowadzonej działalności rolniczej (zakup nawozów, sadzonek, maszyn). Mimo usilnych starań nie udało się sprzedać terenu budowlanego o powierzchni 2,5 ha.

Rok 2011 był dla Wnioskodawcy rokiem kryzysu w prowadzonej działalności gospodarczej i załamały się jego plany działalności ogrodniczo-szkółkarskiej, które zamierzał zrealizować. Konieczne stało się w związku z tym zbycie części posiadanych przez Wnioskodawcę nieruchomości.

Wnioskodawca wraz z żoną i małżeństwem K. wspólnie postanowili dokonać geodezyjnego wydzielenia części budowlanej działki 1252/21 i podzielenie jej na mniejsze działki, które budziły zainteresowanie potencjalnych nabywców (o powierzchni 900 m2 -1300 m2).

Na skutek propozycji geodety wydzielone zostały na tym terenie:

a.

dwie drogi, które mają podwójne znaczenie, tj.:

* dostęp do części rolnej nieruchomości, która ma nadal charakter rolny (około 6,5 ha),

* oraz dojazd do wydzielonych nowych działek,

b.

22 działki, które Wnioskodawca zamierza wspólnie z małżeństwem K. sprzedać.

Sprzedaż działek ma być prowadzona wspólnie z małżeństwem K. W maju 2012 r. podział został zakończony i jest prawomocny. W celu umożliwienia prowadzenia działalności rolniczej na pozostałej części działki (tekst jedn.: 6,5 ha) Wnioskodawca wystąpił do przedsiębiorstwa wodociągowego o warunki na budowę dwóch wodociągów prowadzonych w wydzielonych drogach w celu możliwości doprowadzenia wody do części rolnej niezbędnej do nawadniania przyszłych upraw.

Decyzja o sprzedaży udziałów Wnioskodawcy w 22 działkach (zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolem BBOMN) - jako tereny przeznaczone na rozbudowę mieszkaniową jednorodzinną - wynika obecnie z potrzeb finansowych Wnioskodawcy i jego rodziny.

Uzyskane pieniądze Wnioskodawca chce przeznaczyć w części na potrzeby bieżące Wnioskodawcy i jego rodziny, a w części na prowadzenie działalności rolniczej. Ponadto Wnioskodawca informuje, że drogi, które są wytyczone przy działkach budowlanych (prowadzące do działek rolnych) będą lekko utwardzone, aby umożliwić dojazd do działek rolnych sprzętem rolniczym).

W celu pozyskiwania nabywców są umieszczone przy działkach tablice z napisem "Do sprzedania - nr tel. (...)". Poza tym Wnioskodawca zamieszcza na tablicach (np. w marketach) ogłoszenia bezpłatne, a także w obiektach handlowych prowadzonych przez Wnioskodawcę w ramach działalności gospodarczej.

Przedmiotowe działki nigdy nie były dzierżawione, nie były przedmiotem najmu i nie przynosiły korzyści finansowych.

W bieżącym roku Wnioskodawca dokonał transakcji dwóch sprzedaży (łącznie 4 działek) z innej nieruchomości, która jest przedmiotem odrębnego wniosku złożonego przez Wnioskodawcę.

Zakup opisanej we wniosku działki nr 1252/21 nastąpił około rok po kupnie nieruchomości nr 1252/20 (podzielonej we wrześniu 2006 r. na działki rolne nr 1252/32 i nr 1252/33) będącej przedmiotem odrębnego wniosku złożonego przez Wnioskodawcę (interpretacja nr IBPP1/443-573/12/BM). Gdy Wnioskodawca kupował udziały w tej nieruchomości miał w planach działalność ogrodniczo-szkółkarską początkowo na jednej z nich, a następnie na działce nr 1252/21. Plany Wnioskodawcy zakończyły się na budowie zabudowania gospodarczego i domu na działce, która jest przedmiotem interpretacji nr IBPP1/443-573/12/BM, a także produkcji sadzonek, które nigdy nie zostały sprzedane.

Wnioskodawca nie jest rolnikiem ryczałtowym - nie prowadził żadnej sprzedaży rolnej. Było to tylko w planach Wnioskodawcy.

Wnioskodawca odstąpił od zamiaru przekazania udziałów w nieruchomości nr 1252/21 dzieciom Wnioskodawcy w celu prowadzenie gospodarstwa rolnego ponieważ dzieci nie były tym zainteresowane.

Na pytanie tut. organu czy w momencie zakupu w czerwcu 2006 r. Wnioskodawca wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że w październiku 2006 r. nastąpi zmiana przeznaczenia terenu z rolnego na budowlany poprzez opracowanie i zatwierdzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, kiedy konkretnie Wnioskodawca dowiedział się z opublikowanej w Internecie uchwały Rady Miasta o zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Łazy, oraz kiedy Gmina rozpoczęła procedurę zmiany przeznaczenia gruntu z rolnego na budowlany poprzez opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, kiedy informacje takie były podawane do publicznej wiadomości, Wnioskodawca wskazał, że nie interesował się tym tematem, dlatego trudno mu odpowiedzieć, czy przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że w październiku 2006 r. nastąpi zmiana przeznaczenia terenu. Wnioskodawca nie jest w stanie przypomnieć sobie konkretnych dat ani terminów.

Wystąpienie Wnioskodawcy do przedsiębiorstwa wodociągowego przewidywało możliwość podłączenia w przyszłości większej ilości działek. Przedsiębiorstwo wodociągowe w warunkach zabudowy narzuciło również takie warunki, które umożliwiają podłączenie większej ilości działek. Wodociąg będzie wybudowany tak aby można podłączyć wydzielone działki.

Działki będą sprzedawane z udziałem w drodze.

Wnioskodawca posiada jeszcze inne nieruchomości gruntowe, oprócz wymienionych we wniosku przeznaczone w przyszłości do sprzedaży, są to nieruchomości będące przedmiotem interpretacji nr IBPP1/443-573/12/BM.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że uznanie czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Konieczne jest zatem ustalenie, czy w świetle zaprezentowanego zdarzenia przyszłego sprawy Wnioskodawca w celu dokonania dostawy udziałów w 22 działkach wraz z udziałem w drodze podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący "działalność gospodarczą" w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż ta nastąpiła w ramach zarządu jego majątkiem prywatnym.

Przyjęcie, że Wnioskodawca sprzedając udziały w gruntach działał w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą wymaga ustalenia, że jego działalność w tym zakresie przybrała formę zawodową (profesjonalną), czyli stałą (powtarzalność czynności i zamiar wykazany obiektywnymi dowodami ich kontynuacji), a w konsekwencji zorganizowaną.

Należy zauważyć, iż Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach C-180/10 i C-181/10 orzekł, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W sprawie będącej przedmiotem niniejszej interpretacji wystąpił ciąg wskazanych, w ww. orzeczeniach okoliczności związanych z planowanymi dostawami udziałów w działkach.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca podjął aktywne działania obejmujące zakup w czerwcu 2006 r. udziałów w nieruchomości, jak wskazał Wnioskodawca, w celu rozszerzenia działalności ogrodniczo-szkółkarskiej, którą w pierwszym etapie chciał rozpocząć na działce o powierzchni około 1,5 ha nabytej w 2005 r. w podobnym celu (Wnioskodawca planował początkowo prowadzić działalność rolniczą na mniejszej działce, tj. 1,5 ha natomiast Państwo K. w tym samym czasie przygotują do działalności rolniczej działkę 1252/21. W późniejszym etapie oba małżeństwa wspólnie planowały rozpocząć gospodarowanie na wspólnej nieruchomości).

Następnie po podjęciu Uchwały Rady Miasta z dnia 25 października 2006 r. dotyczącej przekształcenia części użytkowanej działki nr 1252/21 w teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, Wnioskodawca wraz z pozostałymi współwłaścicielami dokonał geodezyjnego podziału części gruntu o pow. 2,5 ha na 24 mniejsze działki (w tym dwie o charakterze dróg). Drogi będą lekko utwardzone aby umożliwić dojazd do działek rolnych sprzętem rolniczym. Działki będą sprzedawane z udziałem w drodze.

Ponadto Wnioskodawca uzyskał decyzję przedsiębiorstwa wodociągowego o warunkach zabudowy wodociągów w wydzielonych drogach, w celu doprowadzenia wody do części rolnej,

Wystąpienie Wnioskodawcy do przedsiębiorstwa wodociągowego przewidywało możliwość podłączenia w przyszłości większej ilości działek. Wodociąg będzie wybudowany tak aby można podłączyć wydzielone działki.

Tym samym, wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, dokonał on pośrednio uatrakcyjnienia wydzielonych działek budowlanych, poprzez zapewnienie im dostępu do drogi i wody.

Mimo, iż Wnioskodawca wskazał, że zakupu udziałów w gruncie dokonał w celu rozszerzenia działalności ogrodniczo-szkółkarskiej to należy zauważyć, że w latach 2006-2011 Wnioskodawca gruntu tego nie wykorzystywał do celów rolniczych.

Wnioskodawca wskazał, że gdy kupował udziały w tej nieruchomości miał w planach działalność ogrodniczo-szkółkarską początkowo na innej działce, a następnie na działce nr 1252/21. Plany Wnioskodawcy zakończyły się na budowie zabudowania gospodarczego i domu na działce, która jest przedmiotem innego wniosku a także produkcji sadzonek, które nigdy nie zostały sprzedane. Wnioskodawca nie jest rolnikiem ryczałtowym - nie prowadził żadnej sprzedaży rolnej. Były to tylko plany Wnioskodawcy.

Nie bez znaczenia w kwestii wykazywania przez Wnioskodawcę aktywności w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalnej do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem jest fakt, że Wnioskodawca w 2005 r. kupił inną działkę rolną, którą w wyniku przeprowadzenia podziału geodezyjnego podzielił na 11 mniejszych działek, z których dwie stanowią drogi wewnętrzne (w miejscach poprzednio utwardzonych). Osiem działek Wnioskodawca zamierza w części sprzedać, a w części (1-2 działki) przekazać w darowiźnie swoim dzieciom.

Wnioskodawca na początku 2012 r. dokonał sprzedaży jednej z działek a w maju 2012 r. Wnioskodawca przeprowadził sprzedaż kolejnych trzech działek jednemu kupującemu. Planuje sprzedaż pozostałych działek (maksymalnie 4 działek)

Działki znajdują się przy utwardzonych (szutrowych) drogach, przy których Wnioskodawca poprowadził wcześniej wodociągi, z których będą korzystać nowi nabywcy. Drogi są i będą wykorzystywane przez właścicieli nabywanych działek.

Przedstawione okoliczności sprawy pozwalają na uznanie, że działalność Wnioskodawcy w tym zakresie przybrała formę zawodową (profesjonalną) i stałą, na co wskazuje powtarzalność czynności i wykazany zamiar sprzedaży wydzielonych działek które jako współwłaściciel nabył.

Aktywność Wnioskodawcy w przedmiocie zbycia działek jest porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 tej ustawy.

Nie można zatem uznać, aby w tej konkretnej sytuacji dostawa udziałów w gruntach stanowiła realizację prawa do rozporządzania majątkiem osobistym Wnioskodawcy.

Mając zatem na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa należy stwierdzić, że dokonywana przez Wnioskodawcę jako współwłaściciela sprzedaż gruntu stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca stanie się z tytułu tej dostawy podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem ORD-IN zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 14b § 1 powołanej wyżej ustawy - Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając powyższe na względzie należy podkreślić, iż tut. organ wydał niniejszą interpretację prawa podatkowego wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zatem z niniejszej interpretacji nie należy wywodzić skutków ogólnych dla pozostałych współwłaścicieli przedmiotowej działki nr 1252/21.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl