IBPP1/443-545/10/LSz

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-545/10/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2010 r. (data wpływu 8 marca 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 25 maja 2010 r. (data wpływu 31 maja 2010 r.) oraz pismami z dnia 31 maja 2010 r. (data wpływu 9 czerwca 2010 r.) i z dnia 2 czerwca 2010 r. (data wpływu 9 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania otrzymanych przez Wnioskodawcę premii pieniężnych jako wynagrodzenia za wykonane usługi i ich opodatkowania podatkiem VAT oraz w zakresie sposobu dokumentowania otrzymywanych przez Wnioskodawcę premii pieniężnych za terminowe płatności, których wysokość określona jest w% oraz określony jest okres rozliczeniowy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2010 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania otrzymanych przez Wnioskodawcę premii pieniężnych jako wynagrodzenia za wykonane usługi i ich opodatkowania podatkiem VAT oraz w zakresie sposobu dokumentowania otrzymywanych przez Wnioskodawcę premii pieniężnych za terminowe płatności, których wysokość określona jest w% oraz określony jest okres rozliczeniowy.

Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 25 maja 2010 r. (data wpływu 31 maja 2010 r.) oraz z dnia 31 maja 2010 r. (data wpływu 9 czerwca 2010 r.) i z dnia 2 czerwca 2010 r. (data wpływu 9 czerwca 2010 r.) będącymi odpowiedziami na wezwanie tut. organu z dnia 14 maja 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności gospodarczej firmy jest handel hurtowy i detaliczny armatury sanitarnej wod-kan-co-gaz oraz handel płytkami ceramicznymi.

W związku z dokonywaniem zakupu dużych ilości towarów od producentów i hurtowni firma nagradzana jest premiami pieniężnymi za osiągnięcie (zrealizowanie) pewnego poziomu obrotów w wyznaczonym czasie lub za dokonywanie terminowych płatności za faktury z tytułu dostaw. Warunki i zasady przyznawania i otrzymywania premii określone są w umowach z kontrahentami. Wysokość premii uzależniona jest od wielkości obrotów i nie można jej powiązać z żadną konkretną transakcją.

Zgodnie z wyjaśnieniem Podsekretarza Stanu z dnia 30 grudnia 2004 r. nr PP3-812-1222/2004/AP/4026 w sprawie premii pieniężnych wypłacanych nabywcom: "W praktyce występują również sytuacje, w których podatnicy kształtują wzajemne relacje pomiędzy sobą w ten sposób, że premie pieniężne wypłacane są z tytułu dokonywania przez nabywcę np. nabyć określonej wartości czy ilości towarów w określonym czasie lub też dokonywania płatności za zrealizowane dostawy w pewnym okresie i określony sposób i premie te nie są związane z żadną konkretną dostawą. W takich przypadkach należy uznać, że wypłacona premia pieniężna związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, a zatem ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które to usługi podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach".

W celu prawidłowego stosowania przepisów podatkowych Wnioskodawca wystawia faktury VAT z tytułu otrzymanych premii pieniężnych.

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Decyzje podejmują na podstawie opublikowanego wyroku NSA z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt I FSK 94/06 oraz wyroków WSA (m.in. sygn. akt III SA/Wa 908/08) wydawanych w ich indywidualnych sprawach.

Składają pozwy do WSA zaskarżające decyzje Izb Skarbowych w sprawie wydania indywidualnych interpretacji dotyczących opodatkowania premii pieniężnych.

Zgodnie z wyrokami premie pieniężne i bonusy za świadczenia nie stanowią ekwiwalentu za wykonaną usługę, gdyż jedna transakcja gospodarcza nie może stanowić jednocześnie dostawy towarów i świadczenia usług, a także nie powinna podlegać podwójnemu opodatkowaniu. Zdaniem NSA, nie można postawić tezy o świadczeniu przez kupującego usługi w rozumieniu zarówno ustawy o podatku od towarów i usług, jak i Dyrektywy VAT.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług istotne jest to, że usługą jest świadczenie nie będące zarazem dostawą towaru. Nie może zatem wystąpić taka sytuacja faktyczna, w rozumieniu tego unormowania, która jednocześnie stanowiłaby dostawę towaru i świadczenie usługi. NSA w powołanym wyroku podkreśla również, że dokonywanie przez spółkę zakupów u kontrahenta, mieści się w zakresie czynności opodatkowanej podatkiem VAT w postaci dostawy towarów. Nie można zatem uznać za usługi czynności polegających na zrealizowaniu na rzecz sprzedającego określonego z góry pułapu obrotu. W rezultacie czynności stanowiące dostawę towarów nie będą stanowiły przez ich zsumowanie usługi.

W związku z powyższym dostawcy przyznający premie twierdzą, że po dniu 1 stycznia 2008 r. nie mają prawa do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury dokumentującej czynności związane z otrzymaniem premii z tytułu osiągnięcia określonego pułapu obrotu z tytułu dokonanego zakupu towarów w określonym czasie lub z dokonaniem terminowych zapłat za faktury.

Nie przyjmują od Wnioskodawcy faktur VAT. Wnioskodawca ujmuje w rejestrach oraz deklaracji VAT-7 VAT należny na podstawie wystawionych faktur i odprowadza do Urzędu Skarbowego.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 25 maja 2010 r. Wnioskodawca podał, że ze względu na charakter działalności firmy (sprzedaż hurtowa i detaliczna) Wnioskodawca prowadzi współpracę z wieloma kontrahentami. Każdy z kontrahentów zainteresowany jest powiększaniem zysków firmy, w związku z tym prowadzone są działania zmierzające do realizacji zamierzonego celu m.in. poprzez przyznawanie premii pieniężnych za realizację obrotów.

Zasady przyznawania premii zawierane są w umowach na podstawie wzajemnych ustaleń w drodze negocjacji na początku okresu współpracy oraz na początku każdego roku kalendarzowego.

Przedmiotowa premia otrzymywana jest przez Wnioskodawcę za terminowe płatności, jej wysokość określona jest w% oraz określony jest okres rozliczeniowy. Wnioskodawca podaje, że nie jest możliwe naliczenie premii w sytuacji, gdy nie są uregulowane inne faktury, których termin płatności minął.

Wysokość obrotu uprawniająca do otrzymania premii kontrolowana jest przez dostawcę na podstawie dokonanych przez Wnioskodawcę zakupów na podstawie wystawionych faktur w określonym okresie rozliczeniowym. Dostawca jest zobowiązany w ciągu siedmiu dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego przysłać w formie pisemnej potwierdzenie realizacji obrotu i wyliczenie premii. Ze strony Wnioskodawcy następuje weryfikacja i wystawienie faktury VAT.

Podstawowym warunkiem otrzymania premii pieniężnej jest realizacja obrotu zgodnie z umową i jednocześnie dokonywanie terminowych płatności.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 31 maja 2010 r. Wnioskodawca podał, iż wnosi o wydanie interpretacji dotyczącej otrzymywanych przez Wnioskodawcę premii pieniężnych wyłącznie do stanu faktycznego w okresie od dnia 1 lipca 2009 r. do nadal.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Proszę o wyjaśnienie kwestii sposobu dokumentowania otrzymywanych premii pieniężnych za zrealizowanie pewnego poziomu obrotów w wyznaczonym czasie z tytułu zakupu towarów lub za dokonywanie terminowych zapłat za faktury z tytułu dostaw.

Czy wypłacona premia pieniężna jest wynagrodzeniem za wykonanie usługi i czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje wystawiając faktury VAT w przypadku, gdy kontrahenci wypłacający premię nie przyjmują ich w związku z posiadanymi wyrokami sądów.

Zdaniem Wnioskodawcy, premia pieniężna, której wysokość uzależniona jest od wysokości obrotu zrealizowanego w danym okresie rozliczeniowym pozostaje bez wpływu na cenę towaru lub usługi i nie można jej powiązać z konkretną transakcją.

Dokumentem potwierdzającym przyznanie lub otrzymanie premii pieniężnych za zrealizowanie pewnego poziomu obrotów w wyznaczonym czasie z tytułu zakupu towarów lub za dokonywanie terminowych zapłat za faktury z tytułu dostaw powinna być nota uznaniowa.

Premia pieniężna nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług. Związana jest z określonymi zachowaniami nabywcy, ale nie ze świadczeniem usług przez nabywcę otrzymującego taką premię, które podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wnioskodawca uważa również, że wyrok NSA oraz WSA został wydany w indywidualnej sprawie i jego publikacja nie daje podstaw innym podatnikom do zmian w stosowaniu przepisów. Jednakże, gdyby nastąpiła zmiana interpretacji w kierunku orzeczenia zawartego w przytoczonym wyroku NSA to zmiana zasad rozliczania premii pieniężnych powinna zostać stosowana z korzyścią dla podatnika bowiem prawo nie może działać na jego niekorzyść zgodnie z art. 14m ordynacji podatkowej.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 25 maja 2010 r. Wnioskodawca również stwierdził, że otrzymane premie nie podlegają opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

W celu intensyfikacji sprzedaży towarów, podatnicy podejmują różnorodne działania, w efekcie których, wypłacane są tzw. premie pieniężne.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu.

Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży.

Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.), obowiązującym od dnia 1 grudnia 2008 r.

Zgodnie z § 13 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą, która - zgodnie z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia - powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;

3.

kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4.

kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT sprzedającym hurtowo i detalicznie armaturę sanitarną wod-kan-co-gaz oraz prowadzącym handel płytkami ceramicznymi.

Ze względu na charakter działalności firmy (sprzedaż hurtowa i detaliczna) Wnioskodawca prowadzi współpracę z wieloma kontrahentami. Każdy z kontrahentów zainteresowany jest powiększaniem zysków firmy, w związku z tym prowadzone są działania zmierzające do realizacji zamierzonego celu m.in. poprzez przyznawanie premii pieniężnych za realizację obrotów.

Zasady przyznawania premii zawierane są w umowach na podstawie wzajemnych ustaleń w drodze negocjacji na początku okresu współpracy oraz na początku każdego roku kalendarzowego.

W związku z dokonywaniem zakupu dużych ilości towarów od producentów i hurtowni firma nagradzana jest premiami pieniężnymi za osiągnięcie (zrealizowanie) pewnego poziomu obrotów w wyznaczonym czasie lub za dokonywanie terminowych płatności za faktury z tytułu dostaw. Warunki i zasady przyznawania i otrzymywania premii określone są w umowach z kontrahentami. Wysokość premii uzależniona jest od wielkości obrotów i nie można jej powiązać z żadną konkretną transakcją.

Przedmiotowa premia otrzymywana jest przez Wnioskodawcę za terminowe płatności, jej wysokość określona jest w% oraz określony jest okres rozliczeniowy. Wnioskodawca podaje, że nie jest możliwe naliczenie premii w sytuacji, gdy nie są uregulowane inne faktury, których termin płatności minął.

Wysokość obrotu uprawniająca do otrzymania premii kontrolowana jest przez dostawcę na podstawie dokonanych przez Wnioskodawcę zakupów na podstawie wystawionych faktur w określonym okresie rozliczeniowym. Dostawca jest zobowiązany w ciągu siedmiu dni od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego przysłać w formie pisemnej potwierdzenie realizacji obrotu i wyliczenie premii. Ze strony Wnioskodawcy następuje weryfikacja i wystawienie faktury VAT.

Podstawowym warunkiem otrzymania premii pieniężnej jest realizacja obrotu zgodnie z umową i jednocześnie dokonywanie terminowych płatności.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie otrzymanie przez Wnioskodawcę premii pieniężnej uzależnione od terminowości płatności przez Wnioskodawcę, nie jest związane z jakimkolwiek świadczeniem usług przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta.

Z wniosku wynika bowiem, że Wnioskodawca nie świadczy na rzecz dostawcy usług związanych ze zwiększeniem intensyfikacji poziomu sprzedaży towarów dostawcy lub jakiejkolwiek innej usługi. Pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentami zawarte zostały umowy, z których wynika, że otrzymanie premii pieniężnych uzależnione jest od następującego działania: od terminowości płatności przez Wnioskodawcę. Nie jest natomiast określone dodatkowe działanie mające na celu intensyfikację sprzedaży (zakupu).

Jak zatem wynika z wniosku, oprócz dokonania zakupów oraz terminowości płatności Wnioskodawca nie podejmuje względem kontrahenta żadnych dodatkowych czynności, od których uzależniona byłaby wypłata przedmiotowej premii pieniężnej.

Tym samym należy uznać, iż Wnioskodawca otrzymujący premie pieniężne nie świadczy na rzecz dostawcy, usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, w konsekwencji czynność ta u Wnioskodawcy nie podlega opodatkowaniu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że premia pieniężna nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług oraz że otrzymane premie nie podlegają u Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem VAT należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie kwestii sposobu dokumentowania otrzymywanych przez Wnioskodawcę premii pieniężnych należy stwierdzić, iż Wnioskodawca, wyżej opisanego zdarzenia gospodarczego (otrzymania premii pieniężnej), nie powinien dokumentować fakturami VAT, bowiem - jak wynika z powołanego wyżej przepisu art. 106 ust. 1 ustawy o VAT - faktury są dowodem dokumentującym sprzedaż. W związku z powyższym gdy stwierdzono, iż w przedmiotowym przypadku nie doszło do świadczenia usług przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta, brak jest podstaw do wystawienia faktur VAT przez Wnioskodawcę.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż otrzymanie przez Wnioskodawcę premii pieniężnych nie będzie u niego rodziło obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT, jak też nie będzie skutkowało u Wnioskodawcy obowiązkiem dokumentowania dla celów tego podatku jakimikolwiek dokumentami tej czynności.

Odnośnie zaś stanowiska Wnioskodawcy, iż winien dokumentować czynności te notami uznaniowymi, należy stwierdzić, iż brak jest przeciwwskazań na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT, dla takiego sposobu dokumentowania, niemniej należy zauważyć, iż nota uznaniowa nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów.

Zauważyć należy, iż zarówno w stanie faktycznym jak i we własnym stanowisku Wnioskodawca stwierdził, iż premii pieniężnej nie można powiązać z żadną konkretną transakcją, jednak ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wyraźnie wynika, iż można przyporządkować premię pieniężną do konkretnych faktur. Wnioskodawca we wniosku wskazał bowiem, że "wysokość obrotu uprawniająca do otrzymania premii kontrolowana jest przez dostawcę na podstawie dokonanych przez Wnioskodawcę zakupów na podstawie wystawionych faktur w określonym okresie rozliczeniowym". Wynika z tego, że do wyliczenia wysokości premii pieniężnej brane są pod uwagę konkretne faktury, zatem premie pieniężne można przyporządkować do konkretnych faktur, których dotyczą.

Należy zatem uznać, że w tym konkretnym przypadku opisana przez Wnioskodawcę premia pieniężna otrzymywana od kontrahenta stanowi w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT.

Udzielenie rabatu, na podstawie powołanego wyżej przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., skutkuje koniecznością wystawienia faktury korygującej uwzględniającej wymogi wynikające z § 13 ust. 2 tego rozporządzenia.

Wystawione zatem przez dostawcę faktury korygujące Wnioskodawca jest obowiązany uwzględnić w swoich rozliczeniach podatkowych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że dokumentem potwierdzającym otrzymanie przez niego premii pieniężnej powinna być nota uznaniowa, należało uznać za nieprawidłowe.

Za nieprawidłowe należało również uznać stanowisko Wnioskodawcy, że przedmiotowa premia pieniężna pozostaje bez wpływu na cenę towaru lub usługi i nie można jej powiązać z konkretną transakcją.

Odnośnie pytania Wnioskodawcy "Czy Wnioskodawca prawidłowo postępuje wystawiając faktury VAT w przypadku gdy jego kontrahenci wypłacający premię nie przyjmują ich w związku z posiadanymi wyrokami sądów" stwierdzić należy, iż w opisanym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca nie postępuje prawidłowo wystawiając faktury VAT dokumentujące otrzymane przez niego premie pieniężne. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie świadczy bowiem usług na rzecz dostawcy i czynność ta nie powinna być przez Wnioskodawcę udokumentowana fakturami VAT. Odnośnie posiadanych ewentualnie przez kontrahentów Wnioskodawcy wypłacających premie pieniężne wyroków sądowych należy zauważyć, iż sąd wyrokiem lub postanowieniem rozstrzyga wyłącznie konkretną sprawę co do stwierdzenia naruszenia prawa i skutków prawnych tego naruszenia i jedynie w tej sprawie ma moc wiążącą. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia, o czym stanowi art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Oceniając zatem całościowo stanowisko Wnioskodawcy, należało je uznać za nieprawidłowe.

Odnośnie powołanych we wniosku przez Wnioskodawcę orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygn. akt III SA/Wa 908/08 oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2007 r. sygn. akt I FSK 94/06 stwierdzić należy, iż stanowią one rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) w swoim rozdziale III określa zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Nie przewiduje on takiej mocy dla orzecznictwa sądowego, w tym orzecznictwa sądów administracyjnych (w Polsce nie obowiązuje system precedensów sądowych). W związku z powyższym, nie negując orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane. Wynika to również z treści art. 153 powołanej wyżej ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który przesądza, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Organ podatkowy jest zatem zobowiązany traktować indywidualnie każdą sprawę, natomiast rozstrzygnięcia sądów podejmowane są w oparciu o zebrany w danej sprawie materiał dowodowy. Zatem trudno jest określić w jakim stopniu sprawy będące przedmiotem autonomicznych rozstrzygnięć sądów, które powołał Wnioskodawca, mogą odzwierciedlać sytuację przedstawioną przez niego we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznaczyć jednak należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie sposobu dokumentowania przez Wnioskodawcę otrzymywanych od kontrahentów premii pieniężnych. Interpretacja ta nie dotyczy natomiast sposobu dokumentowania przedmiotowych premii pieniężnych przez dostawcę, nie stanowi również oceny skutków podatkowych wypłacania opisanej premii pieniężnej przez dostawców Wnioskodawcy i nie wywołuje dla kontrahenta Wnioskodawcy wypłacającego te premie pieniężne skutków prawnych, o których mowa w art. 14k-14n ustawy - Ordynacja podatkowa.

W zakresie pozostałych kwestii poruszonych we wniosku zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl