Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 1 września 2014 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-503/14/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 maja 2014 r. (data wpływu 20 maja 2014 r.), uzupełnionym pismem z 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 19 sierpnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania z podmiotowego zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz NZOZ - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 maja 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania z podmiotowego zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT dla usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz NZOZ.

Wniosek został uzupełniony pismem z 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 19 sierpnia 2014 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 4 sierpnia 2014 r. nr IBPP1/443-503/14/AW, IBPBI/1/415-617/14/AP.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W 2014 r. Wnioskodawca zarejestrował działalność gospodarczą objętą kodem PKD:

* 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

* 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura.

Do dnia złożenia wniosku Wnioskodawca nie osiągnął żadnego przychodu.

Nie dokonał też rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT wybierając zwolnienie zgodnie z art. 113 ust. 9 "Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1", tj. 150.000 zł.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Wnioskodawca założył podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz wybrał opodatkowanie podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Obecnie Wnioskodawca zamierza podpisać umowę o świadczenie usług z NZOZ. W treści umowy dotyczącej obowiązków Wnioskodawcy znajdą się następujące zapisy: "Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach niniejszej Umowy świadczyć następujące czynności:

a.

wykonywanie zleconych administracyjnych czynności związanych z obsługą gabinetów NZOZ i zatrudnionego personelu,

b.

planowanie przychodów i wydatków gabinetów NZOZ,

c.

przygotowywanie i edycja korespondencji prowadzonej przez NZOZ,

d.

prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych na rzecz NZOZ,

e.

prowadzenie dokumentacji Systemu Jakości ISO 9001".

Powyższe usługi będą świadczone w czasie pracy nienormowanym uzgadnianym ze Zleceniodawcą, zarówno w miejscu prowadzenia działalności Zleceniodawcy jak i Zleceniobiorcy.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

1. W pytaniu zadanym we wniosku o interpretację punkt odniesienia dotyczy konkretnej umowy, której zakres świadczonych czynności został przedstawiony we wniosku i nie zawiera elementów doradztwa.

2. W przypadku podpisania innych nowych umów, zawierających elementy doradztwa oczywistym jest fakt utraty zwolnienia w związku z art. 113.13.2 ustawy o VAT. Rejestracja działalności objętej kodem PKD: 70.22.Z nie ma związku z przedmiotową umową zawartą z NZOZ.

3. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w chwili obecnej Wnioskodawca nie wykonuje czynności doradztwa, nie jest też w przygotowywaniu żadna umowa obejmująca jakiekolwiek doradztwo.

4. Wnioskodawca nie wykonuje i nie planuje w najbliższym okresie wykonywać czynności wskazane w art. 113 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

5. Wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w 2014 r. kwoty 150.000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadcząc usługi dla NZOZ zgodnie z przedstawionym powyżej zakresem prac Wnioskodawca nadal może korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług VAT zgodnie z art. 113 ust. 9.

Zdaniem Wnioskodawcy, zapis art. 113.13.2 o treści: "Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników: świadczących usługi w zakresie doradztwa" nie dotyczy przypadku Wnioskodawcy ponieważ zakres świadczonych przezeń usług we wskazanej powyżej umowie nie zawiera elementów doradztwa.

Ustawa VAT ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia "doradztwa", nie odwołują się też do symboli klasyfikacyjnych, opisujących różne usługi doradcze, które nie mogą korzystać ze zwolnienia. Tym samym wskazane jest odwołanie się do definicji słownikowej tego terminu gdzie doradztwo to udzielanie fachowych porad prawnych, handlowych itp., doradzanie, konsulting, wskazanie sposobu postępowania w jakiejś sprawie. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę dla NZOZ kwalifikują się bardziej w zakres usług biurowych, marketingowych i promocyjnych.

Reasumując, Wnioskodawca uważa, iż uzyskując przychód z tytułu świadczenia usług dla NZOZ wskazanych powyżej nie utraci prawa do zwolnienia z podatku od towarów i usług VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług - zgodnie z art. 8 ust. 1 - rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 powołanej ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1.

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2.

odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a.

transakcji związanych z nieruchomościami,

b.

usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c.

usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3.

odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Z przepisu art. 113 ust. 5 ww. ustawy wynika, że jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Natomiast stosownie do art. 113 ust. 9 tej ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Ponadto, na mocy art. 113 ust. 10 ustawy o VAT, jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

W myśl art. 113 ust. 11 podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Według art. 113 ust. 11a ustawy o VAT, przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5.

Natomiast w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników świadczących usługi:

a.

prawnicze,

b.

w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c.

jubilerskie.

W świetle powyższego usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

W związku z wątpliwościami Wnioskodawcy dotyczącymi zastosowania zwolnienia podmiotowego należy rozstrzygnąć, czy świadczone usługi opisane we wniosku należy zaliczyć do usług w zakresie doradztwa, które nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego.

Podkreślić należy, iż ani ustawa o podatku od towarów i usług ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. Skoro jednak ustawa o podatku od towarów i usług w art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy o VAT zastrzega, że do osób świadczących usługi doradztwa nie stosuje się zwolnienia podmiotowego, określonego w ust. 1 i 9 należy - wobec braku w ustawie definicji doradztwa - posłużyć się znaczeniem językowym.

Termin "doradztwo" obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowe, prawne, finansowe i inne. Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem "doradcy" należy rozumieć tego, "kto doradza". Natomiast "doradzić", w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego, oznacza "udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie". Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin "usługi w zakresie doradztwa" należy rozumieć szeroko.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w 2014 r. Wnioskodawca zarejestrował działalność gospodarczą objętą kodami PKD:

* 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

* 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracją i obsługą biura.

Do dnia złożenia wniosku Wnioskodawca nie osiągnął żadnego przychodu.

Nie dokonał też rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług VAT wybierając zwolnienie zgodnie z art. 113 ust. 9.

Obecnie Wnioskodawca zamierza podpisać umowę o świadczenie usług z NZOZ. W treści umowy dotyczącej obowiązków Wnioskodawcy znajdą się następujące zapisy: "Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach niniejszej Umowy świadczyć następujące czynności:

a.

wykonywanie zleconych administracyjnych czynności związanych z obsługą gabinetów NZOZ i zatrudnionego personelu,

b.

planowanie przychodów i wydatków gabinetów NZOZ,

c.

przygotowywanie i edycja korespondencji prowadzonej przez NZOZ,

d.

prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych na rzecz NZOZ,

e.

prowadzenie dokumentacji Systemu Jakości ISO 9001".

W pytaniu zadanym we wniosku o interpretację punkt odniesienia dotyczy konkretnej umowy, której zakres świadczonych czynności został przedstawiony we wniosku i nie zawiera elementów doradztwa.

W przypadku podpisania innych nowych umów, zawierających elementy doradztwa oczywistym jest fakt utraty zwolnienia w związku z art. 113.13.2 ustawy o VAT. Rejestracja działalności objętej kodem PKD: 70.22.Z nie ma związku z przedmiotową umową zawartą z NZOZ.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej w chwili obecnej Wnioskodawca nie wykonuje czynności doradztwa, nie jest też w przygotowywaniu żadna umowa obejmująca jakiekolwiek doradztwo. Wnioskodawca nie wykonuje i nie planuje w najbliższym okresie wykonywać czynności wskazanych w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT.

Wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w 2014 r. kwoty 150.000 zł.

W świetle powyższego, mając na uwadze przedstawiony stan sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca będzie wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie opisanym w punktach od a. do e. wniosku i czynności te nie będą miały w jakimkolwiek zakresie charakteru czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przewidywana przez Wnioskodawcę wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150.000 zł - wówczas Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT, oczywiście do momentu gdy faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 150.000 zł.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto tut. Organ informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl