IBPP1/443-483/10/MS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-483/10/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2010 r. (data wpływu do tut. organu 28 maja 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2010 r. (data wpływu 20 lipca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania demontażu i montażu opaski zewnętrznej wraz z podbudową, stanowiącej element infrastruktury zewnętrznej budynku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2010 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania demontażu i montażu opaski zewnętrznej wraz z podbudową, stanowiącej element infrastruktury zewnętrznej budynku.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 lipca 2010 r. (data wpływu 20 lipca 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 2 lipca 2010 r. znak IBPP1/443-483/10/MS.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na "..." przez MZBM T. zostały złożone oferty przetargowe, w których występują różnice w zastosowaniu stawki VAT dla części robót budowlanych.

W zakresie wycenianych robót znajdują się m.in. roboty dotyczące infrastruktury zewnętrznej budynku mieszkalnego (opaska zewnętrzna wraz z podbudową).

Uzupełniając wniosek Wnioskodawca stwierdził, że w zakres przedmiotowego demontażu i montażu opaski zewnętrznej wraz z podbudową wchodzą:

* rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki na podsypce piaskowej, płyty 35x35x5 cm - poz. 5.1 przedmiaru inwestorskiego,

* warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5 cm - poz. 5.7 przedmiaru inwestorskiego,

* profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kat. gruntu II-IV - poz. 5.8 przedmiaru inwestorskiego,

* chodniki z płyt, betonowe 35x35x5 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, ponowne ułożenie płyt chodnikowych - poz. 5.9 przedmiaru inwestorskiego,

* rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce piaskowej ręcznie - poz. 6.1 przedmiaru inwestorskiego,

* warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5 cm - poz. 6.4 przedmiaru inwestorskiego,

* profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kat. gruntu II-IV - poz. 6.5 przedmiaru inwestorskiego,

* chodniki z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara, ponowne ułożenie chodnika z kostki betonowej - poz. 6.6 przedmiaru inwestorskiego.

Wnioskodawca zaznacza, iż nazwa "chodnik" jest tu równoważna z nazwą "opaska" a wielkość tych robót nie ma znaczenia, ponieważ nie chodzi w tym przypadku o wielkość chodnika czy w tym przypadku opaski ale o jej umiejscowienie jako elementu w stosunku do budynku mieszkalnego. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, iż w żadnym swoim elemencie ani opaska ani jej podbudowa nie jest związana fizycznie z konstrukcją budynku.

Elementy opaski są ułożone przy ścianie budynku mieszkalnego, który jest objęty w klasyfikacji PKOB symbolem 11, a same roboty związane z opaską i podbudową są ujęte w klasyfikacji PKWiU pod symbolem 45.23.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z demontażem i montażem elementów infrastruktury zewnętrznej (opaski zewnętrznej wraz z podbudową) m.in. zgodnie z interpretacją z dnia 9 lipca 2009 r. nr IBPP1/443-503/09/EA należało obciążyć ten rodzaj robót stawką VAT 22%.

Zdaniem Wnioskodawcy, opierając się na Prawie Budowlanym, interpretacjach Ministerstwa Finansów (m.in. podanych wyżej) do wskazanych robót należy doliczyć stawkę VAT w wysokości 22%.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, iż wg interpretacji IBPP1/443-503/09/EA z dnia 9 lipca 2009 r. element opaski wokół budynku wraz z podbudową został uznany jako element infrastruktury towarzyszącej (wykonywany poza bryłą budynku i niezwiązany z nią fizycznie), niezależnie od funkcji tego elementu (element odwodnienia, chodnika itp., niezależnie czy spełnia te funkcje razem czy osobno) oraz jego wielkości. Element ten zdaniem Wnioskodawcy jest objęty symbolem PKWiU 45.23.11 oraz 45.23.12.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy).

Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty - art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przepis art. 8 ust. 3 ustawy o VAT stanowi, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone, tj. 7%, 3% i 0%. I tak, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

W myśl art. 41 ust. 12a i 12b ustawy o VAT przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego powyżej nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej - art. 41 ust. 12c ustawy o VAT.

Ponadto, zgodnie z § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z treści art. 2 pkt 12 ustawy o VAT wynika, iż przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Z powołanych wyżej przepisów wynika więc, iż preferencyjna, 7% stawka podatku nie dotyczy stawek stosowanych do budowy, remontów i konserwacji obiektów infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, co oznacza, iż roboty te podlegają opodatkowaniu według stawki 22%.

Wskazać należy także, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się m.in. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a i pkt 2 (Prawa budowlanego).

Stwierdzić należy, że w powyższej definicji budynku nie mieszczą się elementy infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Oznacza to, że ze stawki preferencyjnej korzystają wyłącznie remonty budynków, rozumianych jako obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi. Obniżona stawka podatku nie obejmuje więc innych elementów infrastruktury budowlanej.

Ze złożonego wniosku wynika, iż w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na "..." przez MZBM T. zostały złożone oferty przetargowe, w których występują różnice w zastosowaniu stawki VAT dla części robót budowlanych.

W zakresie wycenianych robót znajdują się m.in. roboty dotyczące infrastruktury zewnętrznej budynku mieszkalnego (opaska zewnętrzna wraz z podbudową).

Uzupełniając wniosek Wnioskodawca stwierdził, że w zakres przedmiotowego demontażu i montażu opaski zewnętrznej wraz z podbudową wchodzą:

* rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki na podsypce piaskowej, płyty 35x35x5 cm - poz. 5.1 przedmiaru inwestorskiego,

* warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5 cm - poz. 5.7 przedmiaru inwestorskiego,

* profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kat. gruntu II-IV - poz. 5.8 przedmiaru inwestorskiego,

* chodniki z płyt, betonowe 35x35x5 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, ponowne ułożenie płyt chodnikowych - poz. 5.9 przedmiaru inwestorskiego,

* rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce piaskowej ręcznie - poz. 6.1 przedmiaru inwestorskiego,

* warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5 cm - poz. 6.4 przedmiaru inwestorskiego,

* profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kat. gruntu II-IV - poz. 6.5 przedmiaru inwestorskiego,

* chodniki z kostki brukowej betonowej, gr. 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara, ponowne ułożenie chodnika z kostki betonowej - poz. 6.6 przedmiaru inwestorskiego.

Wnioskodawca zaznacza, iż nazwa "chodnik" jest tu równoważna z nazwą "opaska" a wielkość tych robót nie ma znaczenia, ponieważ nie chodzi w tym przypadku o wielkość chodnika czy w tym przypadku opaski ale o jej umiejscowienie jako elementu w stosunku do budynku mieszkalnego. Jednocześnie Wnioskodawca informuje, iż w żadnym swoim elemencie ani opaska ani jej podbudowa nie jest związana fizycznie z konstrukcją budynku.

Elementy opaski są ułożone przy ścianie budynku mieszkalnego, który jest objęty w klasyfikacji PKOB symbolem 11, a same roboty związane z opaską i podbudową są ujęte w klasyfikacji PKWiU pod symbolem 45.23.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne stwierdzić należy, iż 7% stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są roboty budowlano-montażowe oraz remonty i roboty konserwacyjne związane wyłącznie ze wskazanymi w ustawie obiektami budownictwa mieszkaniowego. Obecnie nie przewidziano w ustawie ani w przepisach wykonawczych obniżonej stawki ww. podatku na remont i budowę infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

Reasumując, roboty związane z wykonywaniem demontażu i montażu opaski zewnętrznej wraz z podbudową przy budynku mieszkalnym podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT w wysokości 22% jako wykonane poza bryłą budynku.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że do wskazanych robót należy doliczyć stawkę VAT w wysokości 22%, należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie natomiast stanowiska Wnioskodawcy, iż jego zdaniem budowa opaski wokół budynku jest objęta symbolem PKWiU 45.23.11 oraz 45.23.12 należy zauważyć, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji świadczonych usług do właściwego grupowania PKWiU na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.) nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. A zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie prawidłowości zastosowanej klasyfikacji PKWiU dla będącej przedmiotem wniosku usługi polegającej na budowie opaski wokół budynku.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Na marginesie należy zauważyć, że powołana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna została wydana w indywidualnej sprawie, w której indywidualnie oceniano stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) i stanowisko wnioskodawcy i nie stanowi źródła prawa, jak również nie jest wiążąca ani dla wnioskodawcy, dla którego została wydana, ani dla organów podatkowych.

W zakresie:

* opodatkowania wykonania schodów zewnętrznych do budynku mieszkalnego (wraz z wykopami, fundamentami, okładzinami schodów itp.),

* opodatkowania wykonania izolacji ścian fundamentowych budynku,

* stwierdzenia czy jest możliwe, mimo występowania robót o różnych stawkach VAT, zastosowanie jednej stawki na całość realizowanego zadania (termomodernizacja budynku),

zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl