IBPP1/443-475/08/JP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-475/08/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2008 r. (data wpływu 19 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. "Poprawa dostępności do diagnostyki i terapii schorzeń układu pokarmowego w Szpitalu B w K" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu pn. "Poprawa dostępności do diagnostyki i terapii schorzeń układu pokarmowego w Szpitalu B w K".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W grudniu 2005 r. Konwent O.B w K pw. Trójcy Przenajświętszej reprezentowany przez Dyrektora Szpitala podpisał umowę z Wojewodą M. na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa dostępności do diagnostyki i terapii schorzeń układu pokarmowego w Szpitalu B w K." Projekt realizowany był w ramach Priorytetu 3 Rozwój Lokalny, Działania 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna i Poddziałania 3.5.2 - Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. Okres realizacji projektu obejmował grudzień 2005 r. - listopad 2007 r. Projekt obejmował prace budowlane dotyczące modernizacji bloku operacyjnego i sali zabiegowej oraz wyposażenie Pracowni endoskopii w nowoczesny sprzęt do diagnostyki.

W związku z powyższym dokonano zakupu towarów i usług obejmujących:

* przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakup sprzętu endoskopowego i modernizacji bloku operacyjnego (zgodnie z zamówieniami publicznymi usługi ksero, bindowania i przygotowanie do wydruku; skład),

* zakup wyposażenia do endoskopii,

* modernizacja sali zabiegowej,

* zakup komputera z oprogramowaniem,

* prace budowlane-blok operacyjny.

Zakres czynności i usług, które Szpital wykonuje i będzie wykonywał w przyszłości w pomieszczeniach zmodernizowanych oraz za pomocą urządzeń podlegają i będą podlegać na podstawie obowiązujących obecnie przepisów, stawce zwolnionej od podatku VAT (PKWiU 85.11 usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej). W związku z tym Szpital nie może odliczyć kwoty podatku VAT zawartej w pracach budowlanych oraz zakupie wyposażenia. Szpital wykazał wartość brutto (łącznie z podatkiem VAT) wykonanych prac budowlanych oraz zakupu wyposażenia jako wydatek kwalifikowany i uzyskał zwrot tych wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach ZPORR (zgodnie z umową do wartości kwoty dofinansowania w 85%).

W latach objętych realizacją projektu w ramach ZPORR Szpital prowadził i nadal prowadzi marginalną działalność opodatkowaną podatkiem VAT. Jednakże podatek VAT, który Szpital wykazuje w deklaracjach podatkowych dotyczy działalności niemającej bezpośredniego związku z zrealizowanym projektem przez Szpital w ramach ZPORR. Szpital prowadzi działalność w ponad 99% zwolnioną z podatku od towarów i usług, na podstawie zał. Nr 4 poz. 9 (PKWiU 85.11) ustawy o podatku od towarów i usług.

Szpital odlicza podatek VAT naliczony związany z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT na podstawie bezpośredniego przyporządkowania, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT:

* część podatku VAT zawartego w fakturach dotyczących: zakupu mediów (energia elektryczna, energia cieplna, usługi porządkowe, usługi telekomunikacyjne), która jest związana z powierzchnią wynajmowana na szkolenia i działalnością gastronomiczną;

* podatek VAT naliczony, związany z zakupem obuwia ochronnego.

Ponadto w 2006 r. Szpital odliczył łącznie 866,00 zł a w 2007 r. 849,00 zł podatku VAT wykazanego w deklaracjach podatkowych jako podatek VAT naliczony w okresie realizacji projektu w ramach ZPORR.

Sprzedaż ze stawką zwolnioną z VAT uniemożliwia odliczanie podatku naliczonego, zatem podatek VAT zawarty w fakturach dokumentujących zakupy dokonywane dla celów sprzedaży zwolnionej z VAT stanowi dla Szpitala koszt.

Wartości podatku VAT związane z zakupem robót budowlanych i z zakupem wyposażenia Szpital nie mógł w okresie realizacji projektu i nadal nie może odliczyć, gdyż zakupy te związane są ze sprzedażą zwolnioną z podatku VAT (tzn. nie występuje VAT należny).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy można odliczyć podatek VAT wynikający z faktur dokumentujących zakupy usług budowlanych, wyposażenia i usług ksero związanych z realizowanym projektem pn. "Poprawa dostępności do diagnostyki i terapii schorzeń układu pokarmowego w Szpitalu B w K" w okresie grudzień 2005 r. - listopad 2007 r." w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu 3 - Rozwój Lokalny, Działania 3.5 -Lokalna infrastruktura społeczna i Poddziałania 3.5.2 - Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia w okresie grudzień 2005 r. - listopad 2007 r., służące do celów sprzedaży zwolnionej z podatku VAT (usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej PKWiU 85.11 zał. nr 4 poz. 9 ustawy o podatku od towarów i usług).

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż zakupy są wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy wymieniono usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU ex 85), z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach programu pn. "Poprawa dostępności do diagnostyki i terapii schorzeń układu pokarmowego w Szpitalu B w K" w okresie grudzień 2005 r. - listopad 2007 r." dokonał zakupu towarów i usług, obejmujących:

* przygotowanie dokumentacji do przetargu na zakup sprzętu endoskopowego i modernizacji bloku operacyjnego (zgodnie z zamówieniami publicznymi usługi ksero, bindowania i przygotowanie do wydruku; skład),

* zakup wyposażenia do endoskopii,

* modernizacja sali zabiegowej,

* zakup komputera z oprogramowaniem,

* prace budowlane-blok operacyjny.

Zgodnie z oświadczeniem zawartym we wniosku dokonane zakupy są związane wyłącznie z realizacją świadczeń zdrowotnych, zwolnionych z podatku VAT.

Zatem nabywane towary i usługi (usługi budowlane, wyposażenie i usługi ksero), związane z realizacją ww. projektu, nie służą czynnościom opodatkowanym, ponieważ są wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach usług w zakresie ochrony zdrowia, które korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowania przedmiotowego programu.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § l ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl