IBPP1/443-440/10/ES

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-440/10/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2010 r. (data wpływu 13 maja 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 lipca 2010 r. (data wpływu 23 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy zespół składników majątkowych, który ma być wniesiony aportem do spółki można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy zespół składników majątkowych, który ma być wniesiony aportem do spółki można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 lipca 2010 r. (data wpływu 23 lipca 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 14 lipca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zajmuje się świadczeniem usług finansowych oraz sprzedażą i serwisowaniem motocykli. Działalność związaną ze sprzedażą i serwisowaniem motocykli prowadzi w T. oraz w B.

Ponadto działalność finansowa prowadzona jest także w B. Wnioskodawca zamierza wnieść aportem zespół składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności w T. (dalej: Kompleks) do tworzonej spółki z o.o. (dalej: Spółka), w szczególności zaś: nieruchomość gruntową wraz ze wzniesionym na niej budynkiem, inne środki trwałe (samochody, meble, elektroniczny sprzęt diagnostyczny, komputery, specjalistyczne odkurzacze i inne) i wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia działalności i inne), rzeczowe aktywa obrotowe (motocykle, części motocyklowe i inne), jak i pozostałe aktywa, tj. wszelkie należności istniejące i przyszłe wynikające z zawartych umów.

Ponadto na Spółkę przeniesione zostaną także wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów, których stroną jest Wnioskodawca, a które pozostają w związku z działalnością w T.

Wreszcie Wnioskodawca wniesie także informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym dokumentację działalności Kompleksu. Ponadto w skład wnoszonego aportem ZCP wejdą także długi funkcjonalnie związane z przedmiotem aportu, w tym kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości będącej składnikiem aportu. Wnioskodawca prowadzi księgowość przy pomocy programu księgowego. Posiada także odrębne kasy fiskalne dla działalności prowadzonej w Kompleksie i kompleksie w B.

Ponadto Wnioskodawca wystawia także faktury sprzedażowe oddzielnie, dla każdej z działalności pod odrębną numeracją porządkową (ostatnia litera numeracji oznacza pierwszą literę miejscowości salonu). Na koniec miesiąca generowany jest rejestr sprzedaży dla każdego z salonów oddzielnie. Ponadto Wnioskodawca korzysta z odrębnego programu magazynowo - kasowego. Księgowanie przychodów na podstawie dokumentów sprzedażowych odbywa się na koncie sprzedaż towarów lub sprzedaż usług, w analityce odpowiadającej każdej z działalności.

Zakupy od dostawców Wnioskodawca ewidencjonuje zarówno w programie księgowym jak i magazynowo - kasowym, stosując oznaczenia analogiczne jak przy sprzedaży, na odpowiednich kontach analitycznych. Również operacje gotówkowe znajdują swoje odzwierciedlenie w programie magazynowo - kasowym ze wskazaniem której działalności dotyczą.

W wyniku wniesienie aportem ZCP na Spółkę przejdą wszelkie prawa i obowiązki tym samym Spółka stanie się stroną tych umów. Spółka stanie się także następcą prawnym Wnioskodawcy w zakresie umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi w Kompleksie zgodnie z art. 23 (1) Kodeksu pracy. Wnioskodawca wnosząc aport określi jego wartość przy uwzględnieniu wartości rynkowej składników. Składnikami aportu nie będą elementy majątku Wnioskodawcy wykorzystywane przy prowadzeniu pozostałych działalności ani długi funkcjonalnie z nimi związane.

Wnioskodawca zamierza kontynuować działalność, która nie będzie przedmiotem aportu.

Ponadto Wnioskodawca dodaje, iż jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Kompleks stanowi w istniejącym przedsiębiorstwie wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników materialnych i niematerialnych. Wnioskodawca wskazał, iż za wyodrębnieniem organizacyjnym świadczy różne umiejscowienie działalności w T. oraz fakt, iż pracownicy zatrudnieni w T. nie świadczą pracy na rzecz kompleksu w B. Także środki trwałe nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności w innym miejscu. Kompleks jest organizacyjnie zdolny do prowadzenia działalności jako samodzielne przedsiębiorstwo.

Kompleks jest wyodrębniony finansowo, bowiem możliwe jest przyporządkowanie przychodów, kosztów, należności, zobowiązań związanych z tym kompleksem. Wnioskodawca prowadzi w licencjonowanym programie księgowym odrębne zestawienia przychodów oraz kosztów związanych z działalnością tegoż kompleksu. Ponadto w przypadku kosztów pośrednich ustalono z usługodawcami, iż na fakturach VAT wyodrębniają oni kwoty przypadające na Kompleks. Wnioskodawca dokumentuje Kompleksu przez wydzielenie odpowiednich kont analitycznych. Wnioskodawca wystawia oddzielnie faktury sprzedażowe. Rejestr sprzedaży jest generowany dla Kompleksu na koniec miesiąca oddzielnie. Kolejnym argumentem za wyodrębnieniem finansowym jest fakt, iż Wnioskodawca korzysta z odrębnego programu magazynowo-księgowego. Kompleks jest finansowo wyodrębniony w związku z tym jest zdolny do prowadzenia działalności jako samodzielne przedsiębiorstwo.

Kompleks może samodzielnie realizować określone zdarzenia gospodarcze. W wyniku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zwanej dalej ZCP) zostaną przeniesione wszelkie składniki majątkowe wykorzystywane do prowadzenia działalności w T. Wszelkie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe. W skład aportu jako ZCP wchodzi nieruchomość gruntowa wraz z wzniesionym na niej budynkiem. Kompleks dysponuje niezbędnymi środkami (zespół składników materialnych oraz niematerialnych), aby samodzielnie realizować określone zdarzenia gospodarcze oraz jest funkcjonalnie wyodrębniony.

Ewidencja zdarzeń gospodarczych umożliwia przyporządkowanie należności oraz zobowiązań przynależących do Kompleksu. Jest to możliwe poprzez użycie odpowiedniego programu księgowego. Jak wyżej wspomniano numeracja faktur sprzedażowych dla tegoż kompleksu jest odmienna. Księgowanie przychodów na podstawie dokumentów sprzedażowych odbywa się na kontach analitycznych dot. kompleksu. Operacje gotówkowe również są przypisywane do tego kompleksu.

Istnieje faktyczna możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów (należności oraz zobowiązań) do działalności kompleksu.

Po wniesieniu aportem kompleksu jako ZCP zostanie przyjęta nazwa firmy, do której aport został wniesiony.

Własność wszelkich nieruchomości, ruchomości, urządzeń, materiałów, które przynależą do kompleksu zostanie przeniesiona (aport ZCP) na nowy podmiot.

Wszelkie prawa w zakresie umów najmu, dzierżawy, praw z innych stosunków prawnych będą przeniesione (aport ZCP) na nowy podmiot.

Wierzytelności oraz środki pieniężne zostaną przeniesione (aport ZCP) na nowy podmiot. W kompleksie nie występują prawa z papierów wartościowych.

Obowiązek otrzymania zezwoleń ani koncesji nie dot. kompleksu. Wszelkie licencje zostaną przeniesione (aport ZCP) na nowy podmiot.

ZCP nie posiada żadnych patentów, umowy dealerskie zostaną przeniesione (aport ZCP) na nowy podmiot.

ZCP nie posiada majątkowych praw autorskich oraz majątkowych praw pokrewnych.

Wszelkie składniki tworzące tajemnicę przedsiębiorstwa (kompleks) zostaną przekazane (aport ZCP) nowemu podmiotowi.

Wszelkie dokumenty księgowe dot. Kompleksu zostaną przekazane (aport ZCP) nowemu podmiotowi. Dotyczy to także innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zespół składników majątkowych, który ma być wniesiony aportem do Spółki, można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, wnoszony aportem zespół składników majątkowych i niemajątkowych może zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP).

Zgodnie z brzmieniem powołanych przepisów, przez ZCP rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem zespół składników majątkowych można uznać za konstytuujący ZCP jeśli zespół ten:

a.

tworzą składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania,

b.

jest wyodrębniony organizacyjnie,

c.

jest wyodrębniony finansowo,

d.

jest wyodrębniony funkcjonalnie.

Wnioskodawca zamierza wnieść wszystkie składniki majątkowe wykorzystywane w ramach Kompleksu, zatem znajdą się w nim zarówno składniki materialne jak i niematerialne, a także zobowiązania, w tym długi.

Przez wyodrębnienie organizacyjne należy rozumieć wyodrębnienie istniejące w strukturze organizacyjnej podatnika. W szczególności nie jest potrzebne wydzielenie takiego zespołu jako osobnego oddziału. Pogląd taki znajduje uznanie także wśród organów skarbowych, czego przykładem jest chociażby interpretacja z 16 marca 2010 r. sygn. IPPP2/443-7/10-3/MM. Przyjęcie poglądu odmiennego prowadziłoby w prostej konsekwencji do uniemożliwienia przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną wnoszenia aportem ZCP, bowiem u osoby fizycznej nigdy nie następuje formalne wydzielenie oddziałów w takim rozumieniu jak w przypadku jednostek organizacyjnych. Ocena czy nastąpiło skuteczne wyodrębnienie organizacyjne musi być pochodną ustalenia jaką rolę pełnią składniki majątkowe w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa.

Wnoszone aportem składniki wykorzystywane są do prowadzenia działalności w Kompleksie. Działalność ta jest analogiczna do działalności prowadzonej w B. Jednakże za uznaniem odrębności organizacyjnej przemawia po pierwsze zupełnie różne umiejscowienie każdej z działalności. Ponadto, pracownicy zatrudnieni przez Wnioskodawcę w Kompleksie nie świadczą równocześnie pracy na rzecz pozostałych działalności Wnioskodawcy, w szczególności na rzecz kompleksu w B. Analogicznie pracownicy zatrudnieni w B. nie świadczą pracy na rzecz Kompleksu. Również środki trwałe wykorzystywane do prowadzenia Kompleksu nie są wykorzystywane do prowadzenia pozostałych działalności. Odpowiednio, środki trwałe wykorzystywane do prowadzenia pozostałych działalności Wnioskodawcy nie są wykorzystywane przy prowadzeniu Kompleksu.

Wyodrębnienie finansowe występuje wówczas kiedy poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, a także należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca dla celów podatkowych i rachunkowych prowadzi jedną księgę rachunkową i jedną ewidencję sprzedaży dla celów VAT. Jednakże dla wewnętrznych celów prowadzone są w licencjonowanym programie księgowym odrębne zestawienia przychodów i kosztów w ramach Kompleksu. Wewnętrzna ewidencja pozwala na wyodrębnienie przychodów i kosztów związanych z działalnością Kompleksu spośród przychodów i kosztów związanych ze wszystkimi działalnościami Wnioskodawcy.

Ponadto, na podstawie ustaleń z usługodawcami, na fakturach za usługi, dotyczące każdej z prowadzonych działalności Wnioskodawcy, stanowiące koszt pośredni wyodrębnione są kwoty przypadające na Kompleks. Wreszcie, zgodnie z przedstawionym opisem aktualnego stanu, Wnioskodawca dokumentuje obrót w przedmiotowym Kompleksie przy pomocy programu księgowego, kas fiskalnych, faktur oraz programu magazynowo-kasowego. W szczególności wydzielenie odpowiednich kont analitycznych w programie księgowym oraz wyodrębnienie w ramach programu magazynowo-kasowego wskazuje na wyodrębnienie finansowe. Podsumowując, istnieje faktyczna możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów działalności prowadzonej w T.

Wyodrębnienie funkcjonalne oznacza przeznaczenie danego zespołu składników do samodzielnej realizacji określonych zadań gospodarczych. W wyniku planowanej operacji przeniesione zostaną wszystkie składniki majątkowe wykorzystywane dotychczas w działalności Kompleksu. Jednocześnie składniki te nie są wykorzystywane przez kompleks w B. Analogicznie, Kompleks w T. nie korzysta z żadnych składników wykorzystywanych do prowadzenia działalności kompleksu w B. Nabyte przez Wnioskodawcę wszelkiego rodzaju środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe służą wyłącznie do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży i serwisie motocykli w Kompleksie w T.

Wobec powyższego Wnioskodawca jest zdania, że wnoszony aportem zespół składników stanowi ZCP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają między innymi odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast przez świadczenie usług, na mocy art. 8 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Towarami w rozumieniu ustawy o VAT są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Pod pojęciem dostawy towarów zgodnie z ww. art. 7 ust. 1 tej ustawy należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy o VAT wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te - chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług - nie podlegają opodatkowaniu.

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wskazując, iż jej przepisów nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem "transakcji zbycia". Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności w ramach których, następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport).

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa. Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. transakcji jest konsekwencją postanowień art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE, który stanowi, iż w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu. Polskie przepisy VAT osiągają więc dozwolony przez dyrektywę skutek - tj. uznanie, że przeniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na inny podmiot nie jest dostawą, poprzez regulację zawartą w art. 6 ustawy o VAT.

W niniejszej sprawie jedną z kwestii wymagających interpretacji jest ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowiącego, iż przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Odwołując się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) należy stwierdzić, że zgodnie z art. 551 tej ustawy, przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powyższa definicja opisuje przedsiębiorstwo w ujęciu przedmiotowym jako zespół niematerialnych i materialnych składników stanowiący przedmiot prawa w szerokim znaczeniu.

Dla potrzeb podatku od towarów i usług ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym przepisem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Przedsiębiorstwo czy też zorganizowana część przedsiębiorstwa jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, iż najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W świetle powyższego podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

1.

istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zajmującą się świadczeniem usług finansowych oraz sprzedażą i serwisowaniem motocykli. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, a działalność związaną ze sprzedażą i serwisowaniem motocykli prowadzi w T. oraz w B.

Ponadto działalność finansowa prowadzona jest także w B. Wnioskodawca zamierza wnieść aportem zespół składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności w T. (dalej: Kompleks w T. lub Kompleks) do tworzonej spółki z o.o. (dalej: Spółka), w szczególności zaś: nieruchomość gruntową wraz ze wzniesionym na niej budynkiem, inne środki trwałe (samochody, meble, elektroniczny sprzęt diagnostyczny, komputery, specjalistyczne odkurzacze i inne) i wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia działalności i inne), rzeczowe aktywa obrotowe (motocykle, części motocyklowe i inne), jak i pozostałe aktywa, tj. wszelkie należności istniejące i przyszłe wynikające z zawartych umów.

Ponadto na Spółkę przeniesione zostaną także wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów, których stroną jest Wnioskodawca, a które pozostają w związku z działalnością w T. Wnioskodawca wniesie także informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym dokumentację działalności Kompleksu. Ponadto w skład wnoszonego aportem ZCP wejdą także długi funkcjonalnie związane z przedmiotem aportu, w tym kredyt zabezpieczony hipoteką na nieruchomości będącej składnikiem aportu. Wnioskodawca prowadzi księgowość przy pomocy programu księgowego. Posiada także odrębne kasy fiskalne dla działalności prowadzonej w Kompleksie w T. i kompleksie w B.

Ponadto Wnioskodawca wystawia także faktury sprzedażowe oddzielnie, dla każdej z działalności pod odrębną numeracją porządkową (ostatnia litera numeracji oznacza pierwszą literę miejscowości salonu). Na koniec miesiąca generowany jest rejestr sprzedaży dla każdego z salonów oddzielnie. Ponadto Wnioskodawca korzysta z odrębnego programu magazynowo - kasowego. Księgowanie przychodów na podstawie dokumentów sprzedażowych odbywa się na koncie sprzedaż towarów lub sprzedaż usług, w analityce odpowiadającej każdej z działalności.

Zakupy od dostawców Wnioskodawca ewidencjonuje zarówno w programie księgowym jak i magazynowo - kasowym, stosując oznaczenia analogiczne jak przy sprzedaży, na odpowiednich kontach analitycznych. Również operacje gotówkowe znajdują swoje odzwierciedlenie w programie magazynowo - kasowym ze wskazaniem której działalności dotyczą.

W wyniku wniesienie aportem ZCP na Spółkę przejdą wszelkie prawa i obowiązki Tym samym Spółka stanie się stroną tych umów. Spółka stanie się także następcą prawnym Wnioskodawcy w zakresie umów o pracę z pracownikami zatrudnionymi w Kompleksie w T. zgodnie z art. 23 (1) Kodeksu pracy. Wnioskodawca wnosząc aport określi jego wartość przy uwzględnieniu wartości rynkowej składników. Składnikami aportu nie będą elementy majątku Wnioskodawcy wykorzystywane przy prowadzeniu pozostałych działalności ani długi funkcjonalnie z nimi związane.

Wnioskodawca zamierza kontynuować działalność, która nie będzie przedmiotem aportu.

Kompleks w T. stanowi w istniejącym przedsiębiorstwie wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników materialnych i niematerialnych. Wnioskodawca wskazał, iż za wyodrębnieniem organizacyjnym świadczy różne umiejscowienie działalności w T. oraz fakt, iż pracownicy zatrudnieni w T. nie świadczą pracy na rzecz kompleksu w B. Także środki trwałe nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności w innym miejscu. Kompleks w T. jest organizacyjnie zdolny do prowadzenia działalności jako samodzielne przedsiębiorstwo.

Kompleks w T. jest wyodrębniony finansowo, bowiem możliwe jest przyporządkowanie przychodów, kosztów, należności, zobowiązań związanych z tym kompleksem. Wnioskodawca prowadzi w licencjonowanym programie księgowym odrębne zestawienia przychodów oraz kosztów związanych z działalnością tegoż kompleksu. Ponadto w przypadku kosztów pośrednich ustalono z usługodawcami, iż na fakturach VAT wyodrębniają oni kwoty przypadające na kompleks w T. Wnioskodawca dokumentuje Kompleksu w T. przez wydzielenie odpowiednich kont analitycznych. Wnioskodawca wystawia oddzielnie faktury sprzedażowe. Rejestr sprzedaży jest generowany dla Kompleksu w T. na koniec miesiąca oddzielnie. Kolejnym argumentem za wyodrębnieniem finansowym jest fakt, iż Wnioskodawca korzysta z odrębnego programu magazynowo-księgowego. Kompleks w T. jest finansowo wyodrębniony w związku z tym jest zdolny do prowadzenie działalności jako samodzielne przedsiębiorstwo.

Kompleks w T. może samodzielnie realizować określone zdarzenia gospodarcze. W wyniku aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zwanej dalej ZCP) zostaną przeniesione wszelkie składniki majątkowe wykorzystywane do prowadzenia działalności w T. Wszelkie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe. W skład aportu jako ZCP wchodzi nieruchomość gruntowa wraz z wzniesionym na niej budynkiem. Kompleks w T. dysponuje niezbędnymi środkami (zespół składników materialnych oraz niematerialnych), aby samodzielnie realizować określone zdarzenia gospodarcze oraz jest funkcjonalnie wyodrębniony.

Ewidencja zdarzeń gospodarczych umożliwia przyporządkowanie należności oraz zobowiązań przynależących do Kompleksu w T. Jest to możliwe poprzez użycie odpowiedniego programu księgowego. Jak wyżej wspomniano numeracja faktur sprzedażowych dla tegoż kompleksu jest odmienna. Księgowanie przychodów na podstawie dokumentów sprzedażowych odbywa się na kontach analitycznych dot. kompleksu w T. Operacje gotówkowe również są przypisywane do tego kompleksu.

Istnieje faktyczna możliwość przyporządkowania przychodów i kosztów (należności oraz zobowiązań) do działalności kompleksu.

Po wniesieniu aportem kompleksu w T. jako ZCP zostanie przyjęta nazwa firmy, do której aport został wniesiony. Własność wszelkich nieruchomości, ruchomości, urządzeń, materiałów, które przynależą do kompleksu w T. zostanie przeniesiona na nowy podmiot.

Wszelkie prawa w zakresie umów najmu, dzierżawy, praw z innych stosunków prawnych będą przeniesione na nowy podmiot. Wierzytelności oraz środki pieniężne zostaną przeniesione na nowy podmiot. W kompleksie nie występują prawa z papierów wartościowych. Obowiązek otrzymania zezwoleń ani koncesji nie dot. kompleksu. Wszelkie licencje zostaną przeniesione na nowy podmiot.

Kompleks w T. nie posiada żadnych patentów, umowy dealerskie zostaną przeniesione na nowy podmiot, Kompleks nie posiada majątkowych praw autorskich oraz majątkowych praw pokrewnych.

Wszelkie składniki tworzące tajemnicę przedsiębiorstwa (kompleks w T.) zostaną przekazane nowemu podmiotowi.

Wszelkie dokumenty księgowe dot. Kompleksu w T. zostaną przekazane nowemu podmiotowi. Dotyczy to także innych dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu wynika zatem, że Kompleks w T. stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, który jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczony jest do realizacji określonych zadań gospodarczych i zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Tym samym mający być przedmiotem aportu Kompleks w T. spełniać będzie definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Nadmienić również należy, iż w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl