IBPP1/443-429/08/PK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 maja 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-429/08/PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2008 r. (data wpływu 10 marca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 kwietnia 2008 r. (data wpływu 25 kwietnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT usługi montażu stolarki budowlanej wraz z ich dostawą w obiektach budownictwa mieszkaniowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania właściwą stawką podatku VAT usługi montażu stolarki budowlanej wraz z ich dostawą w obiektach budownictwa mieszkaniowego. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 kwietnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży stolarki okiennej oraz drzwi. Nie posiada własnej produkcji wyżej wymienionych towarów, w związku z tym towar kupuje u producentów. Zakupione towary bez montażu sprzedaje jako sprzedawca detaliczny w stawce VAT 22% natomiast okna i drzwi wraz z robotami montażowymi w stawce VAT 7%. Dla budynków w których są lub będą wykonywane przedmiotowe usługi Wnioskodawca podał Symbol PKOB 111. Budynki te zalicza się do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonym w art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług.

Z kontrahentami będą zawierane umowy na dwa sposoby:

a.

wyłącznie dostawa towarów,

b.

kompleksowa usługa remontowo - budowlana w zakresie montażu stolarki otworowej.

Wnioskodawca dla świadczonych usług, podał symbol PKWiU 45.42.11 -00.00 "Roboty instalacyjne futryn drzwiowych i okiennych".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od 1 stycznia 2008 r. Wnioskodawca może stosować stawkę podatku VAT 7% dla usług remontowo - budowlanych w zakresie montażu stolarki otworowej w domach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych o których mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy na fakturze dokumentującej wykonanie usługi powinien znajdować się dopisek podstawy prawnej: art. 146 ust. 1 pkt 2a.

Zdaniem Wnioskodawcy, od 1 stycznia 2008 r. wykonując usługę remonotowo-budowlaną w zakresie stolarki otworowej może zastosować stawkę podatku VAT 7% w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m 2 oraz lokalach mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2, które jednocześnie zostały zakwalifikowane w PKOB pod nr 111.

Faktury na usługi remontowo - budowlane w zakresie stolarki otworowej w stawce VAT 7%, Wnioskodawca, wystawiał i wystawia z dopiskiem podstawy prawnej art. 146 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku od towarów i usług oraz z oznaczeniem PKOB 111.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy).

Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty - art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Natomiast przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 - ust. 3 art. 8.

W myśl art. 41 ust. 1 wyżej cyt. ustawy stawka podatku wynosi 22%, przy czym ustawodawca od tej reguły ustanowił pewne wyjątki. I tak, zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - art. 41 ust. 12.

W myśl art. 41 ust. 12a i 12b przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, iż do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego powyżej nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej - art. 41 ust. 12c.

Ponadto, zgodnie z § 5 ust. 1a rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z treści art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, iż przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z wniosku Podatnik ma zamiar montować okna i drzwi w budownictwie mieszkaniowym sklasyfikowanym w PKOB pod symbolem 111, zaliczanym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonym w art. 41 ust. 12a ustawy o VAT.

Strony w umowach cywilnoprawnych określają co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia, itp.). Wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych).

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) do celów podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r.

Wnioskodawca stwierdza, że przedmiotem umowy jest usługa remontowo - budowlana sklasyfikowana zgodnie z normami PKWiU pod symbolem 45.42.11-00.00 - Roboty instalacyjne futryn drzwiowych i ram okiennych. Ww. roboty, zgodnie z PKWiU, mieszczą się w grupie "Roboty instalacyjne stolarki budowlanej".

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić iż usługi świadczone przez Wnioskodawcę w zakresie montażu stolarki budowlanej w budownictwie mieszkaniowym sklasyfikowanym pod symbolem PKOB 11 będą korzystały z preferencyjnej 7% stawki podatku VAT:

1.

na podstawie art. 41 ust. 12 - 12c ustawy o VAT w sytuacji gdy ww. usługi:

- będą świadczone w budynkach lub lokalach objętych społecznym programem mieszkaniowym i będą wykonywane w ramach:

- modernizacji tych obiektów czyli w sytuacji gdy roboty te będą miały na celu unowocześnienie lub też podniesienie wartości oraz możliwości użytkowych modernizowanych środków,

- remontu tych obiektów czyli w sytuacji gdy roboty te będą miały na celu odtworzenie stanu pierwotnego przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym

2.

na podstawie § 5 ust. 1a rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim roboty budowlano - montażowe, remonty oraz roboty konserwacyjne nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy czyli w sytuacji:

- gdy przedmiotowe usługi budowlano - montażowe nie będą wykonywane w ramach modernizacji lub remontu budynków lub lokali objętych społecznym programem mieszkaniowym, oraz w sytuacji,

- gdy ww. usługi będą wykonywane w ramach modernizacji lub remontu w obiektach budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w art. 41 ust. 12b ustawy o VAT, lecz tylko w stosunku do części podstawy opodatkowania przekraczającą udział powierzchni użytkowej kwalifikującej te budynki lub lokale do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej

W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z § 9 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług objętych stawką podatku niższą od określonej w art. 41 ust. 1 ustawy oraz dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy albo przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, dane określone w ust. 1 pkt 4 obejmują również symbol towaru lub usługi, określony w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W tym przypadku należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić że charakter świadczonej usługi budowlanej będzie warunkował podstawę prawną (art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT lub też § 5 ust. 1a rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług) jaką należy podać na fakturze w przypadku zastosowania obniżonej stawki VAT dla świadczonych robót budowlanych.

Reasumując, jeżeli usługa montażu stolarki budowlanej wykonywana jest w obiekcie zaliczanym do budownictwa mieszkaniowego (zdefiniowanego dla potrzeb podatku od towarów i usług w art. 2 pkt 12 ww. ustawy), a firma niebędąca producentem wykonuje tę usługę z użyciem własnych materiałów co wynika z zawartej ze zleceniodawcą umowy cywilnoprawnej, to do całej wartości usługi należy zastosować stawkę właściwą ze względu na rodzaj robót, w analizowanej sytuacji 7%. Wykonana usługa winna być udokumentowana fakturą z przywołaniem odpowiedniego przepisu, w zależności od charakteru wykonanych robót, art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT lub też § 5 ust. 1a rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, oceniane całościowo, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Dodatkowo należy podkreślić, iż niniejsza interpretacja traci swą aktualność w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl