IBPP1/443-388b/07/JP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-388b/07/JP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miejskiego w D przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu 22 stycznia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku od towarów i usług przy realizacji zadań związanych z modernizacją obiektów kultury i kultury fizycznej w ramach Priorytetu 3. Działanie 3.4 projekt "Rewitalizacja terenu byłej jednostki wojskowej w D poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2007 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku od towarów i usług przy realizacji zadań związanych z modernizacją obiektów kultury i kultury fizycznej w ramach Priorytetu 3. Działanie 3.4 projekt "Rewitalizacja terenu byłej jednostki wojskowej w D poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe". Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu 22 stycznia 2008 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie nr IBPP1/443-383/07/JP z dnia 10 stycznia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina Miasto D, Urząd Miejski w D i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (będące jednostkami organizacyjnymi gminy nieposiadającymi osobowości prawnej) oraz Miejski Ośrodek Kultury (będący samorządową instytucją kultury, posiadający osobowość prawną) są podatnikami podatku VAT. Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Regionalne, będące samorządowymi instytucjami kultury posiadającymi osobowość prawną nie są podatnikami VAT.

Miasto D jest beneficjentem środków unijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realizację zadań związanych z modernizacją obiektów kultury i kultury fizycznej w ramach Priorytetu 3. Działanie 3.4 "Rewitalizacja terenu byłej jednostki wojskowej w D poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe".

Działalność w zakresie kultury i kultury fizycznej w tych obiektach prowadzą wyodrębnione jednostki gminy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne. Realizacja zadania inwestycyjnego prowadzona jest przez Urząd Miejski (kierowanie, rozliczanie). Stroną umowy z wykonawcą jest Gmina Miasto D.

Obiekty znajdują się we władaniu Muzeum Regionalnego na podstawie umowy użyczenia i Miejskiego Ośrodka Kultury w użytkowaniu (umowy nieodpłatne). Po zakończeniu remontu i modernizacji wytworzone mienie przekazane będzie nieodpłatnie jednostkom organizacyjnym Miasta:

1.

jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

2.

instytucjom kultury - Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne.

Jednostki organizacyjne prowadzą działalność kulturalną i w sferze kultury fizycznej zarówno nieopodatkowaną jak i opodatkowaną. Podstawowa działalność jest nieopodatkowana (organizacja ogólnomiejskich imprez kulturalnych, sportowych, działalność miejskich zespołów artystycznych, zajęcia sportowe dzieci i młodzieży). Opodatkowaną część stanowią przychody z imprez biletowanych oraz wynajem sal. Opodatkowane przychody są i będą uzyskiwane incydentalnie.

Faktury na realizację zadania inwestycyjnego były wystawiane na Gminę lub Urząd Miejski.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Urząd Miejski na etapie realizacji inwestycji powinien dokonywać odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturach za wykonane roboty budowlane na obiektach, w których prowadzona jest działalność w zakresie kultury i kultury fizycznej przez jednostki organizacyjne miasta, w opisanym powyżej stanie obecnym i przyszłym.

Zdaniem Wnioskodawcy Urząd Miejski nie może dokonywać odliczenia podatku VAT w fakturach za roboty budowlane, ponieważ nie prowadzi działalności opodatkowanej w remontowanych i modernizowanych obiektach. Działalność częściowo opodatkowaną (ok. 5-8% udziału w kosztach działalności jednostki) prowadzą jednostki organizacyjne będące odrębnymi podatnikami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

* kultury w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy o samorządzie gminnym),

* kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent).

W myśl art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym, Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy jednostce samorządu terytorialnego. Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i nie podzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również ma gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy. Zatem Urząd Gminy działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy i w tym zakresie jest podmiotowo zwolniony z podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Gmina Miasto D w ramach swoich zadań realizuje projekt pn. "Rewitalizacja terenu byłej jednostki wojskowej w D poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe".

Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie służą czynnościom opodatkowanym, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle powyższego realizacja inwestycji pn.: "Rewitalizacja terenu byłej jednostki wojskowej w D poprzez przebudowę istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalne i sportowe" związana jest z wykonywaniem przez Gminę zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. W zakresie realizacji zadań publicznych gmina jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 cyt. wyżej rozporządzenia.

Ponadto zgodnie z oświadczeniem zawartym w piśmie z dnia 16 stycznia 2008 r. towary nabyte przez Gminę lub Urząd Gminy nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, wykonywanymi przez Urząd Miejski (opodatkowane przychody są i będą uzyskiwane tylko incydentalnie przez wymienione we wniosku jednostki).

Biorąc pod uwagę fakt, iż nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. przedsięwzięcia nie służą czynnościom opodatkowanym, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w ramach realizowania przedmiotowej inwestycji.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż w niniejszej interpretacji indywidualnej dokonano oceny prawnej tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w oparciu o obowiązujący w tym zakresie stan prawny w dniu zaistnienia zdarzenia. Organ podatkowy nie może przewidzieć jakie nastąpią zmiany w prawie podatkowym np. za rok czy dwa lata oraz czy nie nastąpią zmiany w przedstawionym stanie faktycznym np. w okresie tym zostanie dokonana zmiana przeznaczenia towarów i będą one wykorzystane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wobec tego niniejsza interpretacja zachowa swą aktualność w przypadku gdy nie ulegnie zmianie stan prawny oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl