IBPP1/443-388/10/ES

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 lipca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-388/10/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 kwietnia 2010 r. (data wpływu 29 kwietnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 lipca 2010 r. (data wpływu 9 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie premii pieniężnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2010 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie premii pieniężnej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 lipca 2010 r. (data wpływu 9 lipca 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 29 czerwca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi, jako osoba fizyczna, działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego materiałów budowlanych.

W dniu 2 stycznia 2010 r. Wnioskodawca zawarł umowę współpracy ze spółką z o.o. Na mocy tej umowy Wnioskodawca zobowiązał się dostarczać kontrahentowi materiały budowlane, na podstawie jego zamówień.

W umowie tej, w jej § 5 strony ustaliły, że w momencie, gdy kontrahent dokona zakupu u Wnioskodawcy na kwotę przekraczającą 100.000 zł, Wnioskodawca wypłaci kontrahentowi premię pieniężną w wysokości 2% obrotu, a gdy zakupy zostaną dokonane na kwotę powyżej 200.000 zł, premia ta wyniesie 3% obrotu. Dodatkowo strony ustaliły, że warunkiem zapłaty premii jest niezaleganie przez kontrahenta z płatnościami powyżej 30 dni. Strony w cytowanym paragrafie umowy postanowiły również, że premia wypłacana kontrahentowi przez Wnioskodawcę nie będzie polegała na obniżeniu ceny towaru.

W umowie zrealizowanie zakupów na odpowiednim poziomie strony nazwały usługą i postanowiły, że na wypłacaną kwotę premii kontrahent będzie wystawiał Wnioskodawcy fakturę VAT. Wnioskodawca jest zarejestrowanym na potrzeby podatku od wartości dodanej podatnikiem VAT - czynnym, rozliczającym się na zasadach ogólnych.

Ponadto Wnioskodawca dodaje, że:

1.

Odbiorca (kontrahent) po zakończeniu okresu rozliczeniowego zobowiązany jest do sporządzenia raportu wykonania usługi, który ma obejmować łączną wartość nabytych w danym okresie rozliczeniowym produktów oraz kwotę wynagrodzenia należnego odbiorcy za wykonaną usługę.

Podstawę rozliczenia wynagrodzenia należnego odbiorcy stanowi prawidłowo sporządzona i wystawiona przez odbiorcę faktura VAT. Wprawdzie obliczenie obrotu nastąpi na podstawie faktur zakupowych wystawionych w danym okresie rozliczeniowym, jednakże nie wszystkie produkty zakupione przez odbiorcę podlegają uwzględnieniu przy rozliczaniu premii; pod uwagę brane są bowiem tylko te produkty, które są wykazane w załączniku nr 1 do umowy współpracy.

2.

Pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentem nie ma zawartej umowy, z której wynikałoby uzależnienie otrzymania przez odbiorcę (kontrahenta) premii pieniężnej od takich działań jak np. eksponowanie towarów Wnioskodawcy. Otrzymanie przez kontrahenta premii jest natomiast uzależnione od wysokości obrotów, przy czym musi zostać osiągnięty obrót minimalny oraz od terminowych płatności.

3.

Warunkiem nabycia prawa do premii przez odbiorcę jest wykonanie przez niego odpowiedniej wysokości obrotu netto na produktach Wnioskodawcy oraz terminowe płatności przez odbiorcę za zakupione towary Wnioskodawcy.

4.

Zawarta między Wnioskodawcą a odbiorcą umowa współpracy nie określa zakresu działań, do których podjęcia zobowiązany jest odbiorca celem zwiększenia poziomu sprzedaży towarów Wnioskodawcy.

5.

Jeżeli odbiorca nie wykona obrotu minimalnego, będzie zalegał z płatnościami, czy też nie dostarczy wymaganych dokumentów premia za dany okres rozliczeniowy nie zostanie wypłacona.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym zrealizowanie zakupów na konkretnym poziomie i terminowe regulowanie faktur przez kontrahenta Wnioskodawcy jest usługą, która dokumentowana winna być fakturami VAT i opodatkowana stawką podstawową i czy z otrzymanej od kontrahenta faktury podatnik może odliczyć wykazany w niej VAT od VAT-u należnego.

Zdaniem Wnioskodawcy, realizowanie zakupów po określonej wartości i terminowe realizowanie płatności, do których zobowiązał się jego kontrahent, jest usługą, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z zawartą w tym przepisie definicją świadczeniem usług jest każde zachowanie, które nie stanowi dostawy towarów. Dokonywanie zakupów powyżej pewnej wartości i zobowiązanie się, a co ważniejsze, dotrzymanie tego zobowiązania, iż zaległości płatnicze nie będą przekraczały 30 dni, jest pewnym zachowaniem, które stanowi usługę w rozumieniu ustawy o VAT. Skoro w punkcie 2 art. 8 ust. 1 ustawy o VAT za usługę uznaje się nawet zaniechanie (powstrzymanie się od pewnych czynności), tym bardziej usługą jest pewne czynne działanie, z którym w przedmiotowym stanie faktycznym mamy do czynienia.

Tym samym podatnik ma pełne prawo odliczać podatek naliczony zawarty w cenie takiej usługi (premii pieniężnej), dokumentowanej fakturą VAT, zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4, ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

W celu intensyfikacji sprzedaży towarów, podatnicy podejmują różnorodne działania, w efekcie, których wypłacane są tzw. premie pieniężne.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu. Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży.

Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r.

Zgodnie z § 13 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą, która - zgodnie z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia - powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;

3.

kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4.

kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jako osoba fizyczna, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego materiałami budowlanymi. Wnioskodawca jest zarejestrowanym na potrzeby podatku od wartości dodanej podatnikiem VAT - czynnym, rozliczającym się na zasadach ogólnych.

W dniu 2 stycznia 2010 r. Wnioskodawca zawarł umowę współpracy ze spółką z o.o. Na mocy tej umowy Wnioskodawca zobowiązał się dostarczać kontrahentowi materiały budowlane, na podstawie jego zamówień.

W umowie tej, w jej § 5 strony ustaliły, że w momencie, gdy kontrahent dokona zakupu u Wnioskodawcy na kwotę przekraczającą 100.000 zł, Wnioskodawca wypłaci kontrahentowi premię pieniężną w wysokości 2% obrotu, a gdy zakupy zostaną dokonane na kwotę powyżej 200.000 zł, premia ta wyniesie 3% obrotu.

Dodatkowo strony ustaliły, że warunkiem zapłaty premii jest niezaleganie przez kontrahenta z płatnościami powyżej 30 dni. Strony w cytowanym paragrafie umowy postanowiły również, że premia wypłacana kontrahentowi przez Wnioskodawcę nie będzie polegała na obniżeniu ceny towaru.

W umowie zrealizowanie zakupów na odpowiednim poziomie strony nazwały usługą i postanowiły, że na wypłacaną kwotę premii kontrahent będzie wystawiał Wnioskodawcy fakturę VAT.

Ponadto:

1.

Odbiorca (kontrahent) po zakończeniu okresu rozliczeniowego zobowiązany jest do sporządzenia raportu wykonania usługi, który ma obejmować łączną wartość nabytych w danym okresie rozliczeniowym produktów oraz kwotę wynagrodzenia należnego odbiorcy za wykonaną usługę.

Podstawę rozliczenia wynagrodzenia należnego odbiorcy stanowi prawidłowo sporządzona i wystawiona przez odbiorcę faktura VAT. Wprawdzie obliczenie obrotu nastąpi na podstawie faktur zakupowych wystawionych w danym okresie rozliczeniowym, jednakże nie wszystkie produkty zakupione przez odbiorcę podlegają uwzględnieniu przy rozliczaniu premii; pod uwagę brane są bowiem tylko te produkty, które są wykazane w załączniku nr 1 do umowy współpracy.

2.

Pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentem nie ma zawartej umowy, z której wynikałoby uzależnienie otrzymania przez odbiorcę (kontrahenta) premii pieniężnej od takich działań jak np. eksponowanie towarów Wnioskodawcy. Otrzymanie przez kontrahenta premii jest natomiast uzależnione od wysokości obrotów, przy czym musi zostać osiągnięty obrót minimalny oraz od terminowych płatności.

3.

Warunkiem nabycia prawa do premii przez odbiorcę jest wykonanie przez niego odpowiedniej wysokości obrotu netto na produktach Wnioskodawcy oraz terminowe płatności przez odbiorcę za zakupione towary Wnioskodawcy.

4.

Zawarta między Wnioskodawcą a odbiorcą umowa współpracy nie określa zakresu działań, do których podjęcia zobowiązany jest odbiorca celem zwiększenia poziomu sprzedaży towarów Wnioskodawcy.

5.

Jeżeli odbiorca nie wykona obrotu minimalnego, będzie zalegał z płatnościami, czy też nie dostarczy wymaganych dokumentów premia za dany okres rozliczeniowy nie zostanie wypłacona.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne, należy uznać, że opisane przez Wnioskodawcę premie pieniężne wypłacane odbiorcy stanowią w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT - zmniejszający podstawę opodatkowania.

W przedmiotowej sprawie warunkiem nabycia prawa do premii przez odbiorcę jest wykonanie przez niego odpowiedniej wysokości obrotu netto oraz terminowe płatności przez odbiorcę za zakupione towary Wnioskodawcy. Obliczenie obrotu nastąpi na podstawie faktur zakupowych wystawionych w danym okresie rozliczeniowym, jednakże przy rozliczaniu premii pod uwagę brane są tylko te produkty zakupione przez odbiorcę, które są wykazane w załączniku nr 1 do umowy współpracy.

Zatem wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy możliwe jest przypisanie powyższego rabatu proporcjonalnie do konkretnych dostaw, skoro suma tych dostaw stanowi podstawę określenia obrotu dokonanego przez odbiorcę.

Ponadto - jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego - pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentem nie ma zawartej umowy, z której wynikałoby uzależnienie otrzymania przez odbiorcę (kontrahenta) premii pieniężnej od takich działań jak np. eksponowanie towarów Wnioskodawcy, a zawarta między Wnioskodawcą a odbiorcą umowa współpracy nie określa zakresu działań, do których podjęcia zobowiązany jest odbiorca celem zwiększenia poziomu sprzedaży towarów Wnioskodawcy.

W istocie Wnioskodawca dokonując dostawy, tj. przenosząc własność towarów na odbiorcę, będzie realizować swoje zobowiązania i za to otrzyma od odbiorcy należność (zapłatę) a w związku z tym, że dostawa ta w ustalonym czasie osiągnie określoną wartość i cena zostanie zapłacona w określonym terminie, Wnioskodawca udzieli odbiorcy premii tj. w rzeczywistości pewnego obniżenia należności.

Oznacza to zatem, że kontrahent (odbiorca) nie będzie świadczyć wobec Wnioskodawcy, usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT. Brak jest bowiem takich działań kontrahenta, które byłyby czynnościami dodatkowymi i do jakich byłby zobligowany w związku z otrzymaną premią. Zatem należy stwierdzić, że brak jest podstaw do uznania za usługę, w rozumieniu art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, osiągania określonego poziomu obrotów w określonym czasie przez kontrahenta i terminowej zapłaty, a w konsekwencji uzyskanie z tego tytułu premii pieniężnej nie jest wynagrodzeniem za świadczone usługi i nie podlega u kontrahenta opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a więc nie może być dokumentowane fakturą.

W związku z tym, na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) ustawy o VAT, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do potraktowania podatku VAT wykazanego w otrzymanej od kontrahenta fakturze VAT dotyczącej premii pieniężnej jako podatku naliczonego podlegającego odliczeniu, bowiem faktura ta nie będzie dokumentować dokonania sprzedaży żadnych towarów ani usług świadczonych przez kontrahenta na rzecz Wnioskodawcy.

Ponadto do opisanej we wniosku premii pieniężnej stanowiącej w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami i zmniejszający podstawę opodatkowania, Wnioskodawca winien, na podstawie § 13 ust. 1 cyt. powyżej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r., wystawić faktury korygujące odnoszące się do faktur dokumentujących wartość zakupów, warunkujących otrzymanie rabatu. Faktury korygujące powinny ponadto uwzględniać wymogi wynikające z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowo wskazać należy, iż ustawa o podatku od towarów i usług nie reguluje zasad zawierania między stronami umów oraz zasad ustalania cen, natomiast organy podatkowe nie mają prawa ingerować w zawierane umowy i przyjęty w nich sposób rozliczeń pomiędzy kontrahentami, o ile postanowienia umów nie naruszają przepisów podatkowych, a to może być stwierdzone jedynie w drodze postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznaczyć również należy, iż przedstawiona interpretacja wydana została dla Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnopodatkowych dla kontrahentów Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl