IBPP1/443-357/11/ES - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPP1/443-357/11/ES

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-357/11/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2011 r. (data wpływu do tut. organu 21 lutego 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 maja 2011 r. (data wpływu 20 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania prowadzonego przez Wnioskodawcę podyplomowego kursu psychoterapii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2011 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania prowadzonego przez Wnioskodawcę podyplomowego kursu psychoterapii.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 maja 2011 r. (data wpływu 20 maja 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 5 maja 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Przedmiotem działalności spółki są szkolenia zgodnie z numerem PKD 85.59B. Spółka prowadzi Podyplomowy Kurs Psychoterapii pod kierownictwem dr med., który jest atestowany przez. Towarzystwo... w roku 2002. Uczestnictwo w kursie jest warunkiem do przystąpienia do końcowego egzaminu, a w wyniku jego zdania, uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty. Certyfikat ten uprawnia do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Egzamin składa się w krajowej, niezależnej Komisji powołanej przez. Towarzystwo.... Czas trwania kursu to 4,5 roku, program obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze 670 godzin, doświadczenia własne w wymiarze 280 godzin oraz superwizję grupową i indywidualną w wymiarze 150 godzin.

Superwizję indywidualną uczestnicy odbywają poza zajęciami w kursie. Dokładny program znajduje się na stronie - www.kurspsychoterapii.info.

Uczestnikami kursu mogą być psycholodzy i lekarze oraz osoby o innym humanistycznym wykształceniu (pedagodzy, pielęgniarki po studiach pielęgniarskich, socjolodzy), o ile pracują w - placówkach zajmujących się psychoterapią. Wykładowcami w kursie są osoby, które same są psychoterapeutami i superwizorami a także nauczyciele akademiccy ze stopniami doktorskimi. Wykładowcy podają uczestnikom konieczną literaturę a także własne, oryginalnie przygotowane materiały. Szczególną rolę pełnią zajęcia praktyczne, warsztaty, gdzie uczestnicy kursu mogą ćwiczyć swoje umiejętności praktyczne.

Program całościowego 4-letniego kursu psychoterapii.

Podstawowym kierunkiem jest kształcenie w orientacji psychodynamicznej i systemowej terapii rodzin; podejście behawioralno-poznawcze i humanistyczne potraktowane zostały jako kierunki uzupełniające. Terapia własna prowadzona jest metodą psychodramy oraz w następnym etapie poprzez pracę z własnym genogramem. Zajęcia z psychodramy to 240 godzin terapii własnej, które są jednocześnie grupą podstawową w szkoleniu do certyfikatu asystenta psychodramy P. Osoby, które będą chciały posługiwać się metodą psychodramy i w związku z tym posiadać certyfikat asystenta psychodramy, po ukończeniu tych 240 godzin powinny uczestniczyć w siedmiu seminariach, organizowanych przez P. Zajęcia Teoretyczne (a) i Praktyczne (b).

I.a. Podejście psychodynamiczne - część teoretyczna i praktyczna (120 godzin)

Narzędzia teoretyczne używane w psychoterapii dynamicznej: teorie rozwojowe i rekapitulacja, objawy zaburzenia psychicznego (dekompensacja) jako forma regresji, symbolizacja jako proces rozwojowy przeciwny do regresji Koncepcja procesów pierwotnych i wtórnych,

"Konflikt wewnętrzny" według teorii popędowych (Freud, Klein, Homey),

"Konflikt wewnętrzny" według teorii związków z obiektem (Klein, Bion),

"Konflikt wewnętrzny" według teorii strukturalnych ego (Hartmann),

Związek terapeutyczny (therapeutic alliance) jako narzędzie pracy psychoterapeuty: przeniesienie, przeciwprzeniesienie i procesy leczące w związku.

Dynamiczne rozumienie zaburzeń nerwicowych: "nerwice wojenne", reakcje dezadaptacyjne i "neurotyczna osobowość" (psychonerwice).

Mechanizmy obronne oraz powstawanie objawów nerwicowych.

Dynamiczne rozumienie zaburzeń afektywnych: wkład teorii rozwojowych i teorii strukturalnych ego.

Dynamiczne rozumienie dekompensacji psychotycznych, w szczególności schizofrenii. Zaburzenia osobowości.

I.b. Kształcenie umiejętności praktycznych w podejściu psychodynamicznym.

Terapia indywidualna w podejściu psychodynamicznym

* zawieranie kontraktu, tworzenie i dynamika relacji terapeutycznej, zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia,

* zjawisko oporu, rozumienie dialogu terapeutycznego, interpretacja jako interwencja terapeutyczna, uzyskiwanie wglądu, przepracowania. Psychoterapia grupowa w podejściu psychodynamicznym, grupy otwarte i zamknięte,

* tworzenie grupy terapeutycznej, dynamika grupowa, rola terapeuty i koterapeuty w grupie, zjawisko oporu grupowego, proces uzyskiwania wglądu, przepracowanie w grupie, techniki psychoterapii grupowej.

II.a. Podejście systemowe - część teoretyczna i praktyczna (100 godzin).

b. Kształcenie umiejętności praktycznych w podejściu psychodynamicznym.

Terapia indywidualna w podejściu psychodynamicznym

* zawieranie kontraktu, tworzenie i dynamika relacji terapeutycznej, zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia

* zjawisko oporu, rozumienie dialogu terapeutycznego, interpretacja jako interwencja terapeutyczna

* uzyskiwanie wglądu, przepracowanie. Psychoterapia grupowa w podejściu psychodynamicznym, grupy otwarte i zamknięte, tworzenie grupy terapeutycznej, dynamika grupowa, rola terapeuty i koterapeuty w grupie, zjawisko oporu grupowego, proces uzyskiwania wglądu, przepracowanie w grupie, techniki psychoterapii grupowej.

II.a. Podejście systemowe - część teoretyczna i praktyczna (100 godzin).

Rodzina w świetle teorii systemów, Transgeneracyjne podejścia do terapii rodzin, Podejście strukturalne... szkoła terapii rodzin, Konstrukcjonizm społeczny, Terapia systemowa a psychoedukacja Terapia systemowa w kontekście występowania patologii.

II.b. Kształcenie umiejętności praktycznych w terapii rodzin i małżeństw dostrzeganie i rozumienie kontekstu rodzinnego indywidualnych pacjentów/klientów, dostrzeganie i rozumienie procesów zachodzących w rodzinach, przeprowadzanie konsultacji rodzinnych, dokonywanie pierwszych kroków w terapii rodzinnej przy wsparciu superwizyjnym, rozumienie własnego przekazu transgeneracyjnego i jego znaczenia dla praktyki terapeutycznej, wskazania, specyfika procesu terapeutycznego, zasady przebiegu sesji terapeutycznej

Podejście poznawczo - behawioralne (60 godzin), Historia kierunku - koncepcja poznawcza Koncepcja Alberta Ellisa, Koncepcja Aarona Becka, Główne założenia terapii cbt (cognitive-behavioral therapy) Techniki poznawcze, Techniki behawioralne, Konceptualizacja, Struktura sesji cbt. Zaburzenia nastroju w koncepcji cbt, Zaburzenia lękowe w koncepcji cbt, Schizofrenia w koncepcji cbt, Zaburzenia osobowości w koncepcji cbt.

Podejście humanistyczne (45 godzin), Granice psychoterapii w ujęciu egzystencjalnym, Cele logoterapii V. E. Frankla, Rozumienie związku terapeuta - pacjent w psychoterapii egzystencjalnej, Przegląd głównych metod i technik logoterapii.

V.Teoria i kształcenie umiejętności praktycznych w zakresie stosowania hipnozy (30 godzin).

VI.Podstawowe elementy wiedzy medycznej dla psychologów lub podstawowe elementy wiedzy z zakresu psychologii klinicznej dla lekarzy (50 godzin).

VII.Psychopatologia i zastosowanie psychoterapii wobec poszczególnych zaburzeń psychicznych (80 godzin).

1. a.Psychopatologia i psychoterapia schizofrenii. b. Kształcenie umiejętności w prowadzeniu terapii psychoz Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych (20 godzin)

3. Psychopatologia wieku rozwojowego i psychoterapia zaburzeń tego okresu (60 godzin), 4. Psychopatologia i psychoterapia depresji (17 godzin), Psychopatologia i psychoterapia uzależnień (34 godzin), Psychopatologia.

Ponadto w odpowiedzi na wezwanie tut. organu z dnia 5 maja 2011 r. Wnioskodawca informuje, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT od maja 2005 r. z tytułu świadczonych usług.

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, świadczącą usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz usługi szkoleniowej w zakresie kursów psychoterapii nie świadczy jako taka jednostka.

Usługa szkoleniowa w zakresie kursów psychoterapii jest usługą kształcenia zawodowego inną niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są prowadzone na zasadach określonych w innych przepisach.

Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Kurs psychoterapii pozostaje w bezpośrednim związku z zawodem uczestników i daje uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty i otrzymują certyfikat psychoterapeuty P. Celem nauki na kierunku psychoterapia jest nabyciu umiejętności sprawnego i profesjonalnego pomagania. Szeroki zakres materiału pozwala na kształcenie umiejętności w zakresie terapii indywidualnej, rodzinnej, terapii osób uzależnionych oraz działań terapeutycznych w zakresie interwencji kryzysowej, psychologicznego, superwizora. Kurs adresowany jest do osób, które chcą uzyskać certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii. Towarzystwa.... Dotyczy to lekarzy i psychologów oraz osób z innym wykształceniem wyższym z zakresu medycyny i nauk humanistycznych zatrudnionych w placówkach stosujących psychoterapię a także osób będących na ostatnim roku studiów. Głównym celem kursu jest wykształcenie psychoterapeutów przygotowanych do samodzielnego wykonywania swojego zawodu.

Zgodnie z kryteriami. Towarzystwa... proponowany kurs obejmuje szkolenie we wszystkich głównych nurtach psychoterapeutycznych, jednak podstawowym podejściem w tym kursie jest podejście psychoanalityczne. Szkolenie to jest skierowane do osób chcących prowadzić psychoterapię zarówno w publicznym jak i w prywatnym sektorze służby zdrowia.

Na Kurs kierują uczestników zarówno pracodawcy jak również uczestnicy w ramach osobiście wykonywanych zawodów podnoszą swoje kwalifikacje.

Kurs psychoterapii jest usługą doskonalenia zawodowego oraz nie jest finansowany w całości lub w części wynoszącej co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy faktury wystawiane przez spółkę dla osób szkolących się w kursie psychoterapii mają zawierać 23% VAT.

2. Czy faktury wystawione przez spółkę dla osób szkolących się mają być zwolnione z VAT-u.

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka jest podatnikiem podatku VAT i od 2011 r. do opłat wnoszonych przez kursantów kursu psychoterapii nalicza podatek VAT 23%. Podatek jest naliczany ponieważ zgodnie z artykułem 43 ust. 1 pkt 29 Spółka nie posiada akredytacji kuratora oświaty oraz szkolenia nie są finansowane w całości ze środków publicznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT - obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania w tym zakresie do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347, s. 1 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.) zwalnia się od podatku:

* usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,

* usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Powyższe rozporządzenie zostało uchylone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) obowiązującym od dnia 6 kwietnia 2011 r. Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 tego rozporządzenia, zwalnia się od podatku:

* usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,

* usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG z późn. zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca (czynny zarejestrowany podatnik podatku VAT) prowadzi Podyplomowy Kurs Psychoterapii. Uczestnictwo w kursie jest warunkiem do przystąpienia do końcowego egzaminu, a w wyniku jego zdania, uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty. Certyfikat ten uprawnia do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Egzamin składa się w krajowej, niezależnej Komisji powołanej przez. Towarzystwo....

Czas trwania kursu to 4,5 roku, program obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w wymiarze 670 godzin, doświadczenia własne w wymiarze 280 godzin oraz superwizję grupową i indywidualną w wymiarze 150 godzin. Superwizję indywidualną uczestnicy odbywają poza zajęciami w kursie. Dokładny program znajduje się na stronie internetowej.

Uczestnikami kursu mogą być psycholodzy i lekarze oraz osoby o innym humanistycznym wykształceniu (pedagodzy, pielęgniarki po studiach pielęgniarskich, socjolodzy), o ile pracują w placówkach zajmujących się psychoterapią. Wykładowcami w kursie są osoby, które same są psychoterapeutami i superwizorami a także nauczyciele akademiccy ze stopniami doktorskimi. Wykładowcy podają uczestnikom konieczną literaturę a także własne, oryginalnie przygotowane materiały. Szczególną rolę pełnią zajęcia praktyczne, warsztaty, gdzie uczestnicy kursu mogą ćwiczyć swoje umiejętności praktyczne.

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, świadczącą usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz usługi szkoleniowej w zakresie kursów psychoterapii nie świadczy jako taka jednostka.

Usługa szkoleniowa w zakresie kursów psychoterapii jest usługą kształcenia zawodowego inną niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są prowadzone na zasadach określonych w innych przepisach.

Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Kurs psychoterapii pozostaje w bezpośrednim związku z zawodem uczestników, daje uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty, uczestnicy otrzymują certyfikat psychoterapeuty P. Celem nauki na kierunku psychoterapia jest nabyciu umiejętności sprawnego i profesjonalnego pomagania. Głównym celem kursu jest wykształcenie psychoterapeutów przygotowanych do samodzielnego wykonywania swojego zawodu.

Zgodnie z kryteriami. Towarzystwa... proponowany kurs obejmuje szkolenie we wszystkich głównych nurtach psychoterapeutycznych, jednak podstawowym podejściem w tym kursie jest podejście psychoanalityczne. Szkolenie to jest skierowane do osób chcących prowadzić psychoterapię zarówno w publicznym jak i w prywatnym sektorze służby zdrowia.

Na kurs kierują uczestników zarówno pracodawcy jak również uczestnicy w ramach osobiście wykonywanych zawodów podnoszą swoje kwalifikacje.

Kurs psychoterapii jest usługą doskonalenia zawodowego oraz nie jest finansowany w całości lub w części wynoszącej co najmniej 70% ze środków publicznych.

Analizując przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że Wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zatem nie może korzystać ze zwolnienia wskazanego w tym przepisie.

W dalszej kolejności należy przeanalizować czy można zastosować zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT.

Co prawda przeprowadzany przez Wnioskodawcę kurs jest nauczaniem pozostającym w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników kursu (lekarzy, psychologów, osób z wykształceniem wyższym z zakresu medycyny i nauk humanistycznych zatrudnionych w placówkach stosujących psychoterapię), dającym uprawnienia do wykonywania zawodu psychoterapeuty, stąd też przedmiotowe usługi świadczone w ramach kursu należy uznać za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, jednak przedmiotowego kursu Wnioskodawca nie prowadzi w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Oznacza to, że nie zostanie spełniona przesłanka wynikająca z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a umożliwiająca korzystanie ze zwolnienia od podatku.

Ponadto Wnioskodawca wskazał we wniosku, że nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, zatem nie zostanie spełniona również przesłanka wynikająca z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. b ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26 świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją.

Z wniosku wynika również, że kurs psychoterapii jest usługą doskonalenia zawodowego lecz nie jest finansowany w całości lub w części wynoszącej co najmniej 70% ze środków publicznych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, ani też na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług czy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ przedmiotowy kurs nie jest finansowany ani w całości, ani co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca prowadząc podyplomowy kurs psychoterapii nie spełnia żadnego z warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia, winien zatem świadczone usługi wykonywane w ramach kursu zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkować 23% stawką VAT.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl