IBPP1/443-338/08/ES

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 maja 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-338/08/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2008 r. (data wpływu 26 lutego 2008 r.), uzupełnionym dwoma pismami z dnia 19 maja 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie Placu Targowego w L. - budowa"- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2008 r. wpłynął ww. wniosek, uzupełniony dwoma pismami z dnia 19 maja 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. "Zagospodarowanie Placu Targowego w L. - budowa".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina L., korzystając z dotacji pochodzącej z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodnie z umową z Wojewodą zrealizowała w 2005 r. zadanie pn. "Zagospodarowanie Placu Targowego w L. - budowa". Gmina była inwestorem w tym zadaniu, a wykonane prace udokumentowane zostały przez wykonawców fakturami VAT wystawionymi w listopadzie 2005 r. Gmina ani przed rozpoczęciem inwestycji, ani od czasu jej zakończenia nie pobierała żadnych opłat z tytułu użytkowania parkingu znajdującego się na placu, nie osiąga także żadnych innych wpływów związanych z tym placem. Pobieranie jakichkolwiek opłat z tytułu korzystania z placu nie jest także przewidziane w przyszłości.

Ponadto w uzupełnieniu Wnioskodawca wyjaśnił, iż Gmina nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Czynnym podatnikiem podatku VAT jest Urząd Miejski, który dokonuje wszelkich rozliczeń. Decyzja w sprawie nadania nr NIP wydana jest na Urząd Miejski, który składa deklaracje VAT-7. Wszystkie faktury VAT związane z realizacją powyższego projektu wystawiane były na Urząd Miejski. Gmina nie posiada własnej pieczęci, używa pieczątki: Urząd Miejski w L.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym przysługiwało Gminie prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją zadania.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego związanego z realizacją ww. zadania ze względu na fakt, iż nie występują czynności opodatkowane, do których wykorzystywany byłby Plac Targowy. Nieodpłatne udostępnianie placu wszystkim użytkownikom nie może być uznane za czynność opodatkowaną na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o VAT, ponieważ na podstawie tego przepisu na równi z odpłatnym świadczeniem usług traktowane jest tylko takie nieodpłatne świadczenie, które nie jest związane z szeroko rozumianym prowadzeniem przedsiębiorstwa (tu: z działalnością prowadzoną przez Gminę L.), a w tym przypadku związek z działalnością Gminy jest oczywisty. W konsekwencji, biorąc pod uwagę fakt, iż nabywane towary i usługi związane z realizacją zadania opisanego we wniosku nie służyły, nie służą i nie zakłada się, że będą służyły w przyszłości czynnościom opodatkowanym, gminie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Gmina stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

* gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2);

* targowisk i hal targowych (art. 7 ust. 1 pkt 11).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent). W myśl art. 33 ust. 1, wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu.

Urząd gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno organizacyjnej gminy. Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy, również na gruncie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy. Zatem Urząd Gminy działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy. Natomiast zdolność prawną i zdolność do dokonywania czynności prawnych ma Gmina, nie zaś Urząd Gminy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020) urząd gminy nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych oraz dla ich urzędów, obsługujących od strony techniczno organizacyjnej te osoby prawne.

Urząd Gminy jest więc aparatem pomocniczym organu wykonawczego, który nie posiada podmiotowości prawnej. Innymi słowy Urząd Gminy jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno organizacyjnej Gminy. Zatem Urząd Gminy w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy i w tym zakresie jest zwolniony z podatku od towarów i usług.

Ze stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonywał nabyć towarów i usług w zakresie wykonywania zadania pn. "Zagospodarowanie Placu Targowego w L. - budowa". Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wydatki poniesione na ww. inwestycję zostały udokumentowane fakturami VAT. Z treści wniosku wynika, że nabywane usługi związane z realizacja zadania będącego przedmiotem wniosku nie służą i nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Gmina ani przed rozpoczęciem inwestycji ani od czasu jej zakończenia nie pobierała żadnych opłat z tytułu użytkowania parkingu znajdującego się na placu, nie osiągała także żadnych innych wpływów związanych z tym placem.

Zatem w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Tym samym nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu "Zagospodarowanie Placu Targowego w L. - budowa".

Zatem stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl