IBPP1/443-336/11/LSz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-336/11/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 lutego 2011 r. (data wpływu 21 lutego 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 maja 2011 r. (data wpływu 9 maja 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2011 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 6 maja 2011 r. (data wpływu 9 maja 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 29 kwietnia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Zespół Szkół Techniczno - lnformatycznych (ZST-I) jest samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność edukacyjną w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania. Decyzją organu prowadzącego, którym jest Miasto została w jednostce Wnioskodawcy powołana Akademia, której celem statutowym jest rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów, młodzieży, studentów itp. w szczególności z terenu Miasta. Al powołana została na podstawie statutu ZST-I i wpisana jest w jej strukturę jako jedna z wielu jej jednostek. A. opiera swoją działalność na własnym statucie. ZST-I jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

Akademia prowadzi dwa rodzaje odpłatnych dydaktycznych zajęć pozalekcyjnych, w dziedzinie sieci komputerowych i grafiki komputerowej. Zajęcia te zgodne są z profilem kształcenia w ZST-I zwłaszcza w zawodzie technik informatyk i stanowią istotne rozszerzenie treści programu nauczania, oraz stwarzają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji.

Ponieważ zajęcia te kończą się egzaminem pozwalającym uzyskać zewnętrzny certyfikat potwierdzający podwyższenie kwalifikacji zawodowych stanowią dodatkową możliwość uzyskania pracy i znajdują duże uznanie u bardzo wielu pracodawców. A. zgodnie ze statutem działa na zasadach non profit. Zajęcia prowadzone są w siedzibie i na sprzęcie ZST-I, przez etatowych nauczycieli zatrudnionych w jednostce. Charakter prowadzonych zajęć i skład osób uczestniczących w zajęciach w niczym nie odbiega od dydaktycznych zajęć lekcyjnych, które zawierają elementy kształcenia i wychowania.

Obecnie dla wpłat uczestników zajęć prowadzonych przez A. przy ZST-I Wnioskodawca stosuje zwolnienie z podatku VAT.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że Akademia nie jest oddzielnym podmiotem posiadającym własny NIP, lecz funkcjonuje w strukturze ZST-I pod jednym wspólnym numerem NIP.

Wnioskodawca (ZST-I) jest czynnym podatnikiem VAT od 1998 r. w tytułu m.in. wynajmu pomieszczeń, prowadzenia Internatu wraz ze stołówką i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. A. funkcjonuje jako wewnętrzna struktura ZST-I od 2002 r. (do 31 grudnia 2010 r. jako usługi edukacyjne zwolnione z VAT).

Wnioskodawca jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, świadczącą usługi w zakresie kształcenia i wychowania działając na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). Usługi w zakresie odpłatnych dydaktycznych zajęć pozalekcyjnych (w dziedzinie sieci komputerowych i grafiki komputerowej) świadczy jako taka jednostka.

Wszystkie ww. usługi świadczone przez A. nie stanowią innych usług niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Świadczone usługi nie są szkoleniami prowadzonymi w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lecz wyłącznie na zasadach przepisów o systemie oświaty.

Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty na prowadzenie zajęć edukacyjnych w A., lecz wyłącznie na zasadach przepisów o systemie oświaty.

Tematyka szkoleń edukacyjnych prowadzonych przez A. w ramach przepisów o systemie oświaty adresowana jest do uczestników pragnących rozszerzyć treści programów nauczania prowadzonych przez szkołę lub uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Nabyta wiedza i zdobyte umiejętności praktyczne dają znacznie większe możliwości uzyskania pracy i cieszą się dużym zainteresowaniem u potencjalnych pracodawców. Prowadzone ww. dydaktyczne zajęcia pozalekcyjne dla części uczestników szkolenia pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, a dla innych jest to nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Egzaminy zewnętrzne potwierdzające uzyskane kwalifikacje prowadzone są przez zewnętrzne podmioty posiadające akredytację i uprawnienia do wystawiania międzynarodowych certyfikatów. Egzaminy te dotyczą zarówno sieci komputerowych jak i grafiki komputerowej.

Certyfikaty zewnętrzne wystawia w zakresie sieci komputerowych amerykańska firma "..." a z grafiki komputerowej sp. z o.o. autoryzowany ośrodek firmy. Usługi nie są finansowane ze środków publicznych. Koszty szkolenia pokrywają uczestnicy, a A. funkcjonuje na zasadach non profit. Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności sam świadczy usługi kształcenia i wychowania za pośrednictwem etatowych nauczycieli zatrudnionych w ZST-I na podstawie oddzielnych umów zleceń/dzieło. Zajęcia prowadzone są w siedzibie i na sprzęcie ZST-I. Wnioskodawca nie posiada zleceniodawcy na świadczenie ww. usług edukacyjnych, a prowadzenie zajęć uzależnione jest od ilości zainteresowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ww. usługi świadczone przez A. przy ZST-1 są zwolnione z podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. usługi podlegają zwolnieniu od podatku VAT. Podstawą do zwolnienia z podatku VAT jest art. 43 ust. 1 pkt 26, gdyż usługi mieszczą się w kategorii usług świadczonych przez jednostki oświatowe w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Podstawą do zwolnienia z podatku VAT może być również zdaniem Wnioskodawcy art. 43 ust. 1 pkt 29 dotyczący kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT - obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania w tym zakresie do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 s. 1 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym,

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.), zwalnia się od podatku:

* usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,

* usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku:

* usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,

* usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, świadczącą usługi w zakresie kształcenia i wychowania działając na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Wnioskodawca (ZST-I) jest czynnym podatnikiem VAT od 1998 r. Usługi w zakresie odpłatnych dydaktycznych zajęć pozalekcyjnych (w dziedzinie sieci komputerowych i grafiki komputerowej) świadczy jako taka jednostka.

Decyzją organu prowadzącego, którym jest Miasto została w jednostce Wnioskodawcy powołana Akademia której celem statutowym jest rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów, młodzieży, studentów itp. w szczególności z terenu Miasta. Wnioskodawca wskazał, że Akademia nie jest oddzielnym podmiotem posiadającym własny NIP, lecz funkcjonuje w strukturze ZST-I pod jednym wspólnym numerem NIP. Al powołana została na podstawie statutu ZST-I i wpisana jest w jej strukturę jako jedna z wielu jej jednostek. A. opiera swoją działalność na własnym statucie.

Akademia prowadzi dwa rodzaje odpłatnych dydaktycznych zajęć pozalekcyjnych, w dziedzinie sieci komputerowych i grafiki komputerowej. Zajęcia te zgodne są z profilem kształcenia w ZST-I zwłaszcza w zawodzie technik informatyk i stanowią istotne rozszerzenie treści programu nauczania, oraz stwarzają możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji.

Obecnie dla wpłat uczestników zajęć prowadzonych przez A. przy ZST-I Wnioskodawca stosuje zwolnienie z podatku VAT.

Wszystkie ww. usługi świadczone przez A nie stanowią innych usług niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Świadczone usługi nie są szkoleniami prowadzonymi w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lecz wyłącznie na zasadach przepisów o systemie oświaty. Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty na prowadzenie zajęć edukacyjnych w A., lecz wyłącznie na zasadach przepisów o systemie oświaty.

Tematyka szkoleń edukacyjnych prowadzonych przez A. w ramach przepisów o systemie oświaty adresowana jest do uczestników pragnących rozszerzyć treści programów nauczania prowadzonych przez szkołę lub uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Nabyta wiedza i zdobyte umiejętności praktyczne dają znacznie większe możliwości uzyskania pracy i cieszą się dużym zainteresowaniem u potencjalnych pracodawców.

Prowadzone ww. dydaktyczne zajęcia pozalekcyjne dla części uczestników szkolenia pozostają w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, a dla innych jest to nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Egzaminy zewnętrzne potwierdzające uzyskane kwalifikacje prowadzone są przez zewnętrzne podmioty posiadające akredytację i uprawnienia do wystawiania międzynarodowych certyfikatów. Egzaminy te dotyczą zarówno sieci komputerowych jak i grafiki komputerowej.

Certyfikaty zewnętrzne wystawia w zakresie sieci komputerowych amerykańska firma "...." a z grafiki komputerowej sp. z o.o. autoryzowany ośrodek firmy.

Usługi nie są finansowane ze środków publicznych. Koszty szkolenia pokrywają uczestnicy, a A. funkcjonuje na zasadach non profit.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności sam świadczy usługi kształcenia i wychowania za pośrednictwem etatowych nauczycieli zatrudnionych u Wnioskodawcy na podstawie oddzielnych umów zleceń/dzieło. Zajęcia prowadzone są w siedzibie i na sprzęcie Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie posiada zleceniodawcy na świadczenie ww. usług edukacyjnych, a prowadzenie zajęć uzależnione jest od ilości zainteresowanych.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że jest jednostką objętą systemem oświaty. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) system oświaty zapewnia w szczególności:

1.

realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;

2.

wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;

3.

możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty;

4.

dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

5.

możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

5a.

opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

6.

opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;

7.

upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych;

8.

możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych;

9.

zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi;

10.

utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;

11.

upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;

12.

opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

13.

dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;

13a.

kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;

14.

przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

15.

warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;

16.

upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

W myśl art. 2 ww. ustawy system oświaty obejmuje:

1.

przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

2.

szkoły:

a.

podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

b.

gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

c.

ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

d.

artystyczne;

3.

placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

3a.

placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

3b.

placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

4.

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

5.

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

6.

(uchylony);

7.

placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

8.

(uchylony);

9.

zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;

10.

biblioteki pedagogiczne;

11.

kolegia pracowników służb społecznych.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach w zakresie podatku VAT wynika, że zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter podmiotowo-przedmiotowy. Zatem aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, nie wystarcza, by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

Analizując możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania świadczonych przez dany podmiot, niebędący uczelnią czy jednostką naukową lub badawczą, usług edukacyjnych należy w pierwszej kolejności zbadać czy w sprawie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, bowiem w przypadku zastosowania zwolnienia w oparciu o ww. przepis brak jest podstaw do dalszego badania spełnienia bądź nie warunków określonych w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, bowiem odnosi się on do usług innych niż wymienione w punkcie 26 art. 43 ust. 1 ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca podał, że jest jednostką objętą systemem oświaty na podstawie ustawy o systemie oświaty i świadczone usługi wymienione we wniosku w zakresie odpłatnych dydaktycznych zajęć pozalekcyjnych w dziedzinie sieci komputerowych i grafiki komputerowe, świadczy poprzez Lokalną Akademię nie będącym oddzielnym podmiotem, jako jednostka objęta systemem oświaty.

Wobec powyższych okoliczności stwierdzić należy, iż jeśli odpłatne dydaktyczne zajęcia pozalekcyjne, w dziedzinie sieci komputerowych i grafiki komputerowej prowadzone przez Akademię Informatyczną działającą w ramach struktur Wnioskodawcy, która nie jest oddzielnym podmiotem, są świadczone przez Nią jako przez jednostkę objętą systemem oświaty w ramach kształcenia to są od 1 stycznia 2011 r. zwolnione z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług.

W tej sytuacji dalsze badanie ewentualnego spełnienia przesłanek wynikających z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług jest bezcelowe.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż świadczone przez Niego usługi są zwolnione od podatku, należy uznać za prawidłowe.

Trzeba jednak podkreślić, że zwolnienie to wynika wyłącznie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o VAT, a nie jak podał Wnioskodawca również z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, bowiem pkt 29 obejmuje wyłącznie usługi inne niż wymienione w punkcie 26.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl