IBPP1/443-32/08/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-32/08/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 stycznia 2008 r. (data wpływu 7 stycznia 2008 r.), uzupełnionego pismem z dnia 26 marca 2008 r. (data wpływu 26 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z remontem siedziby firmy Wnioskodawcy oraz zakupem sprzętu i wyposażenia, którego wartość nie przekracza 3.500 zł netto, sfinansowanych z jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki związane z remontem siedziby firmy Wnioskodawcy oraz zakupem sprzętu i wyposażenia, którego wartość nie przekracza 3.500 zł netto, sfinansowanych z jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 28 grudnia 2007 r. Wnioskodawca otrzymał z Powiatowego Urzędu Pracy jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (projekt współfinansowany z EFS w 72,75%). Działalność została zarejestrowana od dnia 1 stycznia 2008 r. do tego czasu środki nie były wydatkowane. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych środki te są objęte zwolnieniem podmiotowym od podatku dochodowego. W dniu złożenia wniosku o interpretację (tj. 7 stycznia 2008 r.) Wnioskodawca dokonał rejestracji jako podatnik VAT czynny. Otrzymane środki Wnioskodawca zamierza wydatkować na remont siedziby firmy oraz zakup sprzętu i wyposażenia o wartościach nieprzekraczających 3.500 zł netto (nie będą amortyzowane). Muszą zostać wydane na ten cel (rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) pod rygorem zwrotu środków do Urzędu.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 26 marca 2008 r. stwierdzono, że ww. wydatki zostaną udokumentowane fakturami VAT. Planowane zakupy będą służyły wyłącznie czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy można obniżyć kwotę podatku VAT należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących wydatki na remont i wyposażenie poniesione ze środków otrzymanych z Urzędu Pracy.

Zdaniem Wnioskodawcy może dokonać odliczenia podatku VAT o tych zakupów (nie zostały objęte wykluczeniem w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Wszelkie ograniczenia w zakresie przysługującego podatnikowi prawa do odliczenia podatku naliczonego (tj. wyjątki od zasady przewidzianej przepisem art. 86 ust. 1 ustawy) wynikają z przepisów prawa podatkowego (zarówno z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jak i przepisów wykonawczych do ustawy). Przepisy w tym zakresie nie warunkują prawa do odliczenia podatku należnego od źródła jego finansowania.

Przypadki, w których nabycie towarów i usług nie uprawnia podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zostały przez ustawodawcę określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z brzmieniem art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Natomiast zgodnie z art. 88 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów.

Interpretacją indywidualną znak: IBPB1/415-16/08/TK z dnia 7 kwietnia 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia (o ile nie zostały one zaliczone do środków trwałych) o wartościach nieprzekraczających 3.500 zł netto oraz na remont lokalu, finansowanych z jednorazowej pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług, o których mowa w przedmiotowym wniosku - w takim zakresie w jakim te towary wykorzystane zostaną do wykonywania czynności opodatkowanych. Natomiast w przypadku wykonywania przez Wnioskodawcę zarówno czynności w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, będą miały zastosowanie przepisy art. 90 i 91 ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl