Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-319/13/KJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2013 r. (data wpływu 3 kwietnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 lipca 2013 r. (data wpływu 4 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 1 lipca 2013 r. (data wpływu 4 lipca 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 21 czerwca 2013 r. znak: IBPP1/443-319/13/KJ.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 11 lipca 2008 r. Wnioskodawca nabył do majątku osobistego (prywatnego) na wyłączną własność nieruchomości niezabudowane. Nieruchomości zostały nabyte na podstawie aktów notarialnych.

Nieruchomości te przylegają do siebie i tworzą jedną całość.

Nieruchomości zostały nabyte przez Wnioskodawcę z zamiarem przeznaczenia na cele osobiste - wybudowania na nich domu. W związku z powyższym Wnioskodawca wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, która została wydana, jednakże w innym kształcie niż wnioskowany przez Wnioskodawcę.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, która polega na imporcie i sprzedaży substancji dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Opisywane we wniosku nieruchomości nie były nigdy wykorzystywane przez Wnioskodawcę w działalności gospodarczej, jak również nie dokonywał on sprzedaży produktów rolnych. Nie jest również rolnikiem ryczałtowym. Od chwili nabycia grunt nie był przedmiotem najmu ani dzierżawy. Grunt stanowi majątek osobisty Wnioskodawcy.

Przedmiotowe działki (przylegające do siebie) tworzą niekorzystny kształt, dlatego Wnioskodawca rozważa obecnie połączenie działek z sąsiadującą obok nieruchomością (również przeznaczoną pod zabudowę). Wspólnie z właścicielem sąsiedniej nieruchomości planują zatem dokonać połączenia i ponownego podziału nieruchomości. W wyniku połączenia i podziału planowane jest, że powstaną od 4 do 6 działek. Jedną dwie lub trzy działki powstałe w wyniku nowego podziału Wnioskodawca zamierza sprzedać.

Ponadto Wnioskodawca rozważa również odkupienie od sąsiada działki w celu połączenia ze swoimi działkami i wydzielenia nowych działek, z których część zostałaby przez Niego w przyszłości sprzedana.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wyjaśnił, że:

1. Jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą polegającą na imporcie i sprzedaży substancji dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Prowadząc działalność gospodarczą jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jako podatnik podatku VAT został zarejestrowany w roku 1997.

Opisywane we wniosku nieruchomości nie były nigdy wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej i zostały zakupione wyłącznie na cele osobiste.

2.

Nieruchomości zostały przez Wnioskodawcę nabyte z zamiarem przeznaczenia na cele osobiste - wybudowania na nich domu.

3.

Nabyte przez Wnioskodawcę nieruchomości, na podstawie aktów notarialnych z dnia 11 lipca 2008 r. składają się łącznie z trzech działek, natomiast nieruchomość sąsiada, opisywana we wniosku, składa się z jednej działki ciągnącej się wzdłuż działek Wnioskodawcy. W sumie są to zatem cztery działki.

4.

W niedługim czasie po zakupie nieruchomości (2009 rok) Wnioskodawca wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działek będącym w jego posiadaniu. Jednakże decyzja została wydana w innym kształcie, niż wnioskowany przeze niego. Nie chcąc budować domu na warunkach, które Wnioskodawcy nie odpowiadały, nie zdecydował się na rozpoczęcie budowy. Obecne działania, które zamierza przeprowadzić, polegające na opisywanym we wniosku połączeniu działek z sąsiadującą obok nieruchomością i wydzieleniu nowych działek, mają na celu wyeliminowanie niekorzystnego układu posiadanych przez niego nieruchomości oraz umożliwienie Wnioskodawcy wybudowania domu w odpowiadającym mu kształcie i ułożeniu. Decyzja wydana w innym niż wnioskowany przez Wnioskodawcę kształt oznacza, że nie mógł on wybudować budynku trzykondygnacyjnego tak jak zakładał by uzyskać dobrą ekspozycję południową. Aby zachować oczekiwany metraż na 2 kondygnacjach budynek musiałby zostać wydłużony w kierunku północ południe (działka ma 23 m szerokości od południa) więc rozbudowa możliwa jest jedynie w kierunku wschód zachód. To powoduje niedobre doświetlenie domu. Po połączeniu z sąsiednią działką Wnioskodawca uzyska szerokość 46 metrów od południa a więc optymalną ekspozycję na światło.

Decyzja o warunkach zabudowy została wydana w kształcie innym niż wnioskowany przez Wnioskodawcę, ponieważ w okresie procedowania wniosku Urząd Miasta znacznie zaostrzył kryteria udzielania decyzji o warunkach zabudowy. Zmniejszona została m.in. zakładana wysokość kalenicy jak również intensywność zabudowy.

5.

Działki nie są (i nie były) przez Wnioskodawcę wykorzystywane; są porośnięte trawą, która co jakiś czas jest koszona.

6.

Na pytanie: "Na jakiej zasadzie Wnioskodawca dokona połączenia działek z sąsiadującą obok nieruchomością w obu planowanych przypadkach tj. w przypadku odkupienia działki od sąsiada oraz w przypadku ich podziału wspólnie z sąsiadem..." Wnioskodawca odpowiedział, że "całość zostanie wykonana na zasadzie scalenia i ponownego podziału, wydzielenia nowych działek. Z obecnych 4 działek (3 Wnioskodawcy i jedna sąsiada) planowane jest wydzielenie od 4 do 6 działek (ewentualnie maksymalnie do 8 działek)".

7.

Wnioskodawca nie planuje zabudowywania działek przed sprzedażą, a więc w momencie sprzedaży działki pozostaną niezabudowane.

8.

Działki położone są w miejscu nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działek została wydana decyzja o warunkach zabudowy - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

9.

Działki nie są zabudowane, również nie będą zabudowane w momencie sprzedaży.

10.

Wnioskodawca nie zamierza uatrakcyjniać działek w żaden sposób, jednakże sam fakt scalenia a następnie nowego podziału wymagać będzie np. wydzielenia drogi (zgodnie z prawem każda działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi). Ponadto fakt, że zamierza budować dom na nowo wyznaczonej działce determinuje konieczność uzbrojenia terenu dla tej działki.

11.

Wnioskodawca nie posiada innych nieruchomości, które planowałby sprzedać.

12.

W 2006 r. Wnioskodawca sprzedał dom, czyli nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym.

13.

Na pytanie: "Czy w związku z ewentualną wcześniejszą sprzedażą nieruchomości (jakich) zapłacono podatek VAT. Czy z tego tytułu złożono deklarację VAT7 oraz zgłoszenie rejestracyjne VAT-R..." Wnioskodawca odpowiedział, że w związku ze sprzedażą opisaną w ww. pkt nie rozpoznawał na tej sprzedaży podatku VAT, w związku z czym nie składał również z tego tytułu deklaracji.

14.

Środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na cele osobiste, najpewniej na budowę domu, aczkolwiek Wnioskodawca nie wyklucza, że mogą zostać przeznaczone również na inne osobiste cele konsumpcyjne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy odsprzedając kilka działek powstałych w wyniku połączenia z działkami sąsiadującymi oraz ponownym wydzieleniem działek Wnioskodawca zobowiązany będzie do odprowadzenia podatku od towarów i usług - VAT przy sprzedaży działek.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż działek w opisanym zdarzeniu przyszłym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Zarówno w sytuacji kiedy Wnioskodawca dokona wydzielenia działek wspólnie z sąsiadem jak również w sytuacji kiedy wcześniej zakupi od sąsiada nieruchomość, aby następnie dokonać połączenia działek i ponownego podziału aby wydzielić działkę pod budowę domu o korzystniejszym ukształtowaniu, a kilka działek powstałych w wyniku nowego podziału zostanie sprzedana.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. - dalej: ustawa VAT), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Pod pojęciem towaru rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy VAT).

Jednak nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale tylko taka, która wykonana jest przez podmiot, który w związku z jej realizacją występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 powołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Aby dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takie czynności wielokrotnie, a sprzedawane towary zostały nabyte w celu wykorzystania w działalności gospodarczej. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług - w świetle powyższych przepisów - jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - musi być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W opisanym przypadku nie zostaje spełniona druga przesłana tj. Wnioskodawca nie będzie występował jako podatnik podatku VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w opisanym stanie dokonując jednorazowej lub okazjonalnych transakcji, Wnioskodawca nie będzie występował w charakterze podatnika od towarów i usług. Fakt, iż dokonywał będzie sprzedaży swojego majątku osobistego a czynność ta wykonywana będzie okazjonalnie i nie zmierza ona do nadania jej stałego charakteru, oznacza, że nie będzie prowadził w tym zakresie działalności w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT. Wszystkie planowane przez Wnioskodawcę czynności wynikają z faktu, że na zakupionych w 2008 r. działkach Wnioskodawca zamierzał wybudować dom, po wydaniu warunków zabudowy w innym kształcie niż tego oczekiwał, rozważa możliwość połączenia swoich działek z sąsiednimi. Jednocześnie w wyniku nowego podziału działek nie będzie potrzebował takiej samej powierzchni pod wybudowanie domu, wobec czego rozważa sprzedaż kilku działek powstałych po nowym podziale.

Prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej (opisanej w stanie faktycznym) nie powoduje, iż każda dokonana przez niego sprzedaż jest czynnością podlegającą opodatkowaniu. W opisanej sytuacji sprzedaż będzie następowała z jego majątku osobistego, a zatem w tej transakcji nie będzie występował w charakterze podatnika VAT i fakt prowadzenia przez niego działalności nie ma w tym zakresie żadnego wpływu, gdyż jak to zostało opisane na wstępie nieruchomości te nie były przez niego wykorzystywane do prowadzonej działalności.

Stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie potwierdza m.in. wyrok WSA w Warszawie z 2 października 2007 r. III SA/Wa 1217/07 - w wyroku tym sąd stwierdził: Sprzedaży kilku lub więcej działek budowlanych, jeżeli tylko działki te stanowią majątek osobisty podatnika VAT i nie służą prowadzonej przez niego działalności gospodarczej nie można uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ust. 2 zd. 2 VI Dyrektywy VAT, zgodnie z którym za działalność taką uznaje się także wykorzystywanie majątku rzeczowego i wartości niematerialnych i prawnych w celu uzyskiwania z tego tytułu stałego dochodu. Jeżeli Skarżący przedstawia we wniosku stan faktyczny, z którego wynika, że nabył na potrzeby majątku osobistego - nie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, działki, które następnie podzielił i ma zamiar dokonać ich sprzedaży, to sprzedaż taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze okoliczności przedstawione we wniosku oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że pomimo, iż grunty spełniają pojęcie towarów zdefiniowanych w art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy, to w opisanej sytuacji Wnioskodawca nie będzie występował jako podatnik podatku od towarów i usług.

Prawidłowość rozumowania Wnioskodawcy potwierdzają interpretacje wydawane w indywidualnych sprawach np.

* Interpretacja IPTPP2/443-440/12-6/PR wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 1 sierpnia 2012 r.,

* Interpretacja IPTPP2/443-58/12-4/JN wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w dniu 10 kwietnia 2012 r.,

* Interpretacja ILPP2/443-534/09/12-S/EN wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 14 maja 2012 r.,

* Interpretacja ILPP1/443-50/07/09-S/GZ wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 17 czerwca 2009 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Wskazać w tym miejscu jednak należy, że odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu wtedy, gdy są dokonywane przez podmiot o statusie podatnika działającego w takim charakterze w odniesieniu do tych czynności. Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyznacza czynnik przedmiotowy - opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług oraz czynnik podmiotowy - czynności muszą być wykonywane przez podatnika działającego w takim charakterze.

Artykuł 15 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r. - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ze wskazanych regulacji wynika, iż w świetle definicji zawartej w art. 15 ustawy, dla uznania określonych zachowań danego podmiotu za działalność gospodarczą istotne znaczenie ma ich zorganizowany charakter. Przy czym, taka działalność wystąpi również w przypadku wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem dostawa towarów (w tym gruntów) będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy działaniom podmiotu dokonującego tej dostawy, można przypisać znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, co w efekcie przesądza o uzyskaniu przez niego statusu podatnika.

Dodatkowo należy wskazać, że działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą zbycie majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, iż do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o VAT, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W zakresie prawa unijnego, z mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 z późn. zm.), "Działalność gospodarcza" obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Kwestia sprzedaży gruntów była również przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości UE. Z treści orzeczeń w sprawach C-180/10 i C-181/10 wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w dniu 11 lipca 2008 r. nabył do majątku osobistego na wyłączną własność nieruchomości niezabudowane. Nieruchomości te zostały nabyte z zamiarem przeznaczenia na cele osobiste - wybudowania na nich domu, w związku z czym w niedługim czasie po zakupie nieruchomości (2009 rok) Wnioskodawca wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Jednakże decyzja została wydana w innym kształcie, niż wnioskowany przeze niego. Nie chcąc budować domu na warunkach, które Wnioskodawcy nie odpowiadały, nie zdecydował się na rozpoczęcie budowy.

Przedmiotowe działki tworzą niekorzystny kształt, dlatego Wnioskodawca rozważa obecnie połączenie działek z sąsiadującą obok nieruchomością. Całość zostanie wykonana na zasadzie scalenia i ponownego podziału, wydzielenia nowych działek. Z obecnych 4 działek (3 Wnioskodawcy i jedna sąsiada) planowane jest wydzielenie od 4 do 6 działek (ewentualnie maksymalnie do 8 działek). Obecne działania, które zamierza przeprowadzić, polegające na połączeniu działek z sąsiadującą obok nieruchomością i wydzieleniu nowych działek, mają na celu wyeliminowanie niekorzystnego układu posiadanych przez niego nieruchomości oraz umożliwienie Wnioskodawcy wybudowania domu w odpowiadającym mu kształcie i ułożeniu. Decyzja wydana w innym niż wnioskowany przez Wnioskodawcę kształt oznacza, że nie mógł on wybudować budynku trzykondygnacyjnego tak jak zakładał by uzyskać dobrą ekspozycję południową. Aby zachować oczekiwany metraż na 2 kondygnacjach budynek musiałby zostać wydłużony w kierunku północ południe (działka ma 23 m szerokości od południa) więc rozbudowa możliwa jest jedynie w kierunku wschód zachód. To powoduje niedobre doświetlenie domu. Po połączeniu z sąsiednią działką Wnioskodawca uzyska szerokość 46 metrów od południa a więc optymalną ekspozycję na światło. Przyczyną wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w innym kształcie niż planował Wnioskodawca było zaostrzenie przez Urząd Miasta kryteriów udzielania takich decyzji.

Wnioskodawca wskazał również, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą polegającą na imporcie i sprzedaży substancji dla przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Prowadząc działalność gospodarczą jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jako podatnik podatku VAT został zarejestrowany w roku 1997. Opisywane we wniosku nieruchomości nie były nigdy wykorzystywane przez Wnioskodawcę w prowadzonej działalności gospodarczej i zostały zakupione wyłącznie na cele osobiste. Są porośnięte trawą, która co jakiś czas jest koszona. Wnioskodawca nie dokonywał sprzedaży produktów rolnych. Nie jest również rolnikiem ryczałtowym. Od chwili nabycia grunt nie był przedmiotem najmu ani dzierżawy. Grunt stanowi majątek osobisty Wnioskodawcy.

Środki uzyskane ze sprzedaży działek zostaną przeznaczone na budowę domu lub na inne osobiste cele konsumpcyjne.

Analizując przedstawiony przez Wnioskodawcę opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w sprawie będącej przedmiotem niniejszej interpretacji nie wystąpił ciąg okoliczności, które wskazywałyby na działalność zbliżoną do działalności podmiotu zajmującego się profesjonalnie obrotem nieruchomościami. Po pierwsze nie można stwierdzić, że Wnioskodawca nabył przedmiotowe nieruchomości w celu dalszej odsprzedaży, ponieważ ww. nieruchomości Wnioskodawca nabył w celu wybudowania na nich domu. Planując dokonanie scalenia i ponownego podziału nieruchomości, wydzielenia nowych działek, Wnioskodawca chce wyeliminować niekorzystny układ posiadanych przez niego nieruchomości co umożliwi mu wybudowanie domu w odpowiadającym mu kształcie i ułożeniu. Wnioskodawca nie zamierza uatrakcyjniać działek w żaden sposób, jednakże sam fakt scalenia a następnie nowego podziału wymagać będzie np. wydzielenia drogi (zgodnie z prawem każda działka musi mieć zapewniony dostęp do drogi). Ponadto fakt, że zamierza budować dom na nowo wyznaczonej działce determinuje konieczność uzbrojenia terenu dla tej działki.

W ocenie tut. organu fakt podziału działek w celu umożliwienia wybudowania domu, wydzielenie drogi w celu zapewnienia dojazdu do działek oraz uzbrojenie terenu działki na której ma być prowadzona budowa domu nie może wskazywać na aktywność Wnioskodawcy w planowanym zbyciu jednej, dwóch lub trzech działek powstałych z tego podziału, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

W przedmiotowej sprawie niezależnie od tego, czy Wnioskodawca odkupi od sąsiada działki w celu połączenia ze swoimi działkami i wydzielenia nowych działek, czy też wspólnie z sąsiadem dokona połączenia i ponownego podziału nieruchomości, stwierdzić należy, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż jednej, dwóch lub trzech działek nie przybierze formy zawodowej (profesjonalnej), czyli stałej i zorganizowanej.

W związku z powyższym stwierdzić należy, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży jednej, dwóch lub trzech działek powstałych w wyniku nowego podziału nie będzie działał w charakterze podatnika podatku VAT prowadzącego działalność gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Zatem sprzedaż opisanych we wniosku działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Działania podejmowane przez Wnioskodawcę należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. W związku z tym, planując sprzedaż przedmiotowych działek Wnioskodawca korzystać będzie z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

Reasumując, Wnioskodawca planując sprzedaż działek wchodzących w skład majątku osobistego, nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej. Zatem sprzedaż opisanych we wniosku działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Na marginesie należy dodać, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia opodatkowania sprzedaży działek powstałych w wyniku nowego podziału będących własnością właściciela sąsiedniej nieruchomości. Stosownie bowiem do art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem w przedmiotowej sprawie powyższa interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla właściciela sąsiedniej nieruchomości.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że dotyczą indywidualnych spraw podmiotów, które o nie wystąpiły i nie stanowią źródeł powszechnie obowiązującego prawa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl