Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-294/13/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2013 r. (data wpływu 27 marca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 czerwca 2013 r. (data wpływu 1 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy nieruchomości.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 czerwca 2013 r. (data wpływu 1 lipca 2013 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 17 czerwca 2013 r. znak: IBPP1/443-294/13/BM.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka od grudnia 1997 r. jest właścicielem obiektu ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, który wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Koszt zakupu 296.181 złotych netto.

Jest to obiekt służący do działalności opodatkowanej wg stawek 8% i 23%.

W 1995 r. (przed zakupem obiektu) Spółka dokonała modernizacji Ośrodka jako inwestycja w obcym środku trwałym, wartość tej modernizacji przekroczyła 30% wartości początkowej (492.692,89 zł.).

W grudniu 1997 r. dokonano zakupu obiektu, który stanowił własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Nadleśnictwa Lutowiska. Po dokonaniu zakupu obiekt wpisano do ewidencji środków trwałych (OT na wartość 788.873,89 zł) i jest on amortyzowany. Przy nabyciu ośrodka w 1997 r. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT i z prawa tego Spółka skorzystała.

Kolejną modernizację nieruchomości dokonano w 2006 r. Nakłady na tą modernizację znacznie przekroczyły 30% wartości początkowej tego obiektu (1.120.408,67 zł netto). Spółka odliczyła cały VAT naliczony od nakładów poczynionych 2006 r. jak i w roku 1995.

Budynek od momentu zakupu nie był przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu ani umów o podobnym charakterze. Służył on cały czas Spółce do działalności opodatkowanej.

Obecnie Spółka planuje sprzedaż tej nieruchomości wraz z gruntem. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, z podstawy opodatkowania Spółka nie będzie wyodrębniała wartości gruntu pod budynkiem. Tak więc mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż dostawa obiektu będzie następować w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż nie doszło do wydania obiektu po jego ulepszeniu przekraczającym 30% wartości początkowej do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym dostawa przedmiotowego obiektu nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dostawa przedmiotowej nieruchomości nie będzie mogła skorzystać również ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a, gdyż w związku z zakupem obiektu Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego.

Kwestię opodatkowania sprzedaży gruntu, na którym położony jest budynek rozstrzygają przepisy art. 29 ust. 5 cyt. ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogicznie stawkę podatku jak przy dostawie budynków trwale związanych z gruntem.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż sprzedaż przez Spółkę budynku ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego wraz z gruntem nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, a zatem podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej w wysokości 23%

W piśmie z dnia 24 czerwca 2013 r. Wnioskodawca wskazał, że modernizację nieruchomości dokonaną w 2006 r. stosownie do warunków wynikających z art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy zaliczyć jako ulepszenie środka trwałego gdyż:

  ich skutkiem był wzrost wartości użytkowej obiektu ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do użytkowania (wartości początkowej), mierzony w szczególności okresem użytkowania, zdolnością wytwórczą, jakością uzyskanych usług za pomocą ulepszonego obiektu, kosztami eksploatacji,

  ich suma w danym roku podatkowym przekroczyła 3.500,- zł.

Powyższe nakłady stanowiły wydatki na ulepszenie i zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie były kosztem uzyskania przychodów. Nakłady te zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwiększyły wartość początkową obiektu, stanowiły podstawę do naliczania odpisów amortyzacyjnych.

Wydatki stanowiły pośrednie koszty uzyskania przychodu w dniu ich poniesienia i zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztem były odpisy amortyzacyjne z tytułu użytkowania ulepszonego środka trwałego.

Nieruchomość składa się z 5 (pięciu) geodezyjnie wyodrębnionych działek. Trzy (3) z nich nie są zabudowane, z czego dwie (2) zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego mają przeznaczenie o oznaczeniu KS, tj. teren usług komunikacji (podstawowe przeznaczenie tych gruntów to istniejące i projektowane miejsca postojowe i parkingi), a jedna (1) zgodnie z MPZP ma przeznaczenie o oznaczeniu UT/B, tj. teren usług turystycznych w sąsiedztwie potoku Głębokiego (podstawowe przeznaczenie tego terenu to pole namiotowe i campingowe, z pełnym węzłem sanitarnym poza pasem 20 m od linii brzegowej potoku Głębokiego). Dla tych wymienionych powyżej trzech (3) niezabudowanych działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Budynek ośrodka jest trwale związany z gruntami, jego symbol PKOB -1211 jako:

12- budynki niezamieszkalne,

121 - hotele i budynki zakwaterowania turystycznego,

1211 - budynki hoteli w którym klasa obejmuje między innymi podobne budynki oferujące zakwaterowania z restauracjami (powiąż. KOB 273).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż tej nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy o podatku od towarów i usług, czy dostawę tę należy opodatkować stawką podstawową VAT czyli 23%.

Zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja sprzedaży nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT z uwagi na brak możliwości skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT. W konsekwencji, przedmiotowa transakcja będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej czyli 23%.

Według analizy przeprowadzonej przez Spółkę obiekt jest wykorzystany do działalności opodatkowanej w stanie ulepszonym od 2006 r. a więc minęło 5 lat od ulepszenia. Zarówno od zakupu tej nieruchomości jak i poniesionych nakładów na ulepszenie został odliczony cały podatek naliczony, dlatego też sprzedaż tej nieruchomości nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia z VAT. Jednak, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynek w stanie ulepszonym był wykorzystany przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Gdyby Spółka zastosowała zwolnienie z VAT w myśl art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, nastąpiłaby zmiana przeznaczenia budynku i zastosowanie miałby art. 91 ustawy o VAT w konsekwencji, w miesiącu sprzedaży środka trwałego Spółka musiałaby skorygować część odliczonego podatku w wysokości 1/10 kwoty podatku VAT z nakładów poniesionych w 2006 r. za każdy rok (tekst jedn.: w 2013, 2014, 2015 r. - razem 3/10).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Wysokość opodatkowania regulują przepisy Działu VIII ww. ustawy (art. 41-85). Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia upłynął okres krótszy niż dwa lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Dana nieruchomość nie musi być faktycznie wykorzystywana, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu.

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekraczają 30% jego wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w najem lub dzierżawę - bowiem zarówno sprzedaż, najem, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Według art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Ponadto, zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z treści cytowanego przepisu wynika, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dochodzi do wiążącego podmioty władzy, w tym administracji, oraz podmioty spoza systemu władzy (osoby fizyczne i ich organizacje) ustalenia bądź zmiany przeznaczenia terenu na określony w tym planie cel.

W myśl art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o:

1)

obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a.

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b.

budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c.

obiekt małej architektury;

2)

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

2a) budynek mieszkalny jednorodzinny - to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

3a) obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Zatem jeśli dana budowla w rozumieniu Prawa budowlanego nie została sklasyfikowana w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych jako budynek, mieści się w sekcji "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej".

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: "Budynki" i "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej". Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nie klasyfikowane jako budynki.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca w grudniu 1997 r. dokonał zakupu obiektu - ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, który stanowił własność Skarbu Państwa. Przy nabyciu ośrodka Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT i z prawa tego Spółka skorzystała.

Ośrodek Wnioskodawca wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej wg stawek 8% i 23%.

Modernizację nieruchomości dokonano w 2006 r. Nakłady na tą modernizację znacznie przekroczyły 30% wartości początkowej tego obiektu. Spółka odliczyła cały VAT naliczony od nakładów poczynionych 2006 r.

Budynek od momentu zakupu nie był przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu ani umów o podobnym charakterze. Służył on cały czas Spółce do działalności opodatkowanej.

Obecnie Spółka planuje sprzedaż tej nieruchomości wraz z gruntem.

Wnioskodawca wskazał, że modernizację nieruchomości dokonaną w 2006 r. stosownie do warunków wynikających z art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy zaliczyć jako ulepszenie środka trwałego.

Nieruchomość składa się z 5 (pięciu) geodezyjnie wyodrębnionych działek. Trzy (3) z nich nie są zabudowane, z czego dwie (2) zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego mają przeznaczenie o oznaczeniu KS, tj. teren usług komunikacji (podstawowe przeznaczenie tych gruntów to istniejące i projektowane miejsca postojowe i parkingi), a jedna (1) zgodnie z MPZP ma przeznaczenie o oznaczeniu UT/B, tj. teren usług turystycznych w sąsiedztwie potoku Głębokiego (podstawowe przeznaczenie tego terenu to pole namiotowe i campingowe, z pełnym węzłem sanitarnym poza pasem 20 m od linii brzegowej potoku Głębokiego). Dla tych wymienionych powyżej trzech (3) niezabudowanych działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

Budynek ośrodka jest trwale związany z gruntami, jego symbol PKOB -1211 jako:

12- budynki niezamieszkalne,

121 - hotele i budynki zakwaterowania turystycznego,

1211 - budynki hoteli w którym klasa obejmuje między innymi podobne budynki oferujące zakwaterowania z restauracjami (powiąż. KOB 273).

Dostawa ww. budynku ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż planowana dostawa w tym zakresie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Budynek ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego po ulepszeniu w 2006 r. przekraczającym 30% wartości początkowej był wykorzystywany tylko przez Wnioskodawcę do prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem VAT (Wnioskodawca wskazał, że budynek od momentu zakupu nie był przedmiotem najmu, dzierżawy, leasingu ani umów o podobnym charakterze), zatem planowana dostawa tego budynku będzie pierwszym oddaniem go do użytkowania w wykonaniu czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy po ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej.

Zatem dostawa ww. budynku ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego po ulepszeniu powyżej 30% wartości początkowej, będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia i nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W takim jednak przypadku należy wziąć pod uwagę treść przywołanego przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Zgodnie tym przepisem zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawcy przy nabyciu ww. budynku ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, oraz poniósł on wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym ww. budynku powyżej 30% wartości początkowej, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zatem w przedmiotowej sprawie dla planowanej dostawy nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Jak stanowi przepis art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Wnioskodawca wskazał we własnym stanowisku, powołując się na przepis art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, że obiekt jest wykorzystany do działalności opodatkowanej w stanie ulepszonym od 2006 r., a więc minęło 5 lat od ulepszenia.

Należy jednak zauważyć, że do dostawy ww. budynku ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, nie będzie miało zastosowania zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, bowiem pomimo, że budynek w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy), jednakże w stosunku do tego budynku Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy), co wyklucza możliwość zastosowania dla tej dostawy zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.

Uwzględniając zatem wymienione wyżej uregulowania w odniesieniu do opisanego zdarzenia przyszłego wskazać należy, iż dostawa ww. budynku ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, będzie podlegała opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W przedmiotowej sprawie przedmiotem dostawy będą również dwie działki, na których posadowiony jest ww. budynek ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli albo ich części trwale związanych z gruntem.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy dostawa budynków, budowli lub ich części jest opodatkowana, to również dostawa gruntu, z którym te obiekty są trwale związane, jest opodatkowana, jeśli natomiast dostawa budynków, budowli lub ich części jest zwolniona od podatku, zwolnieniem objęta jest również dostawa gruntu, z którym te obiekty są trwale związane.

Zatem, skoro dostawa ww. budynku ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, będzie podlegała opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT, również dostawa ww. działek na których posadowiony jest ww. budynek będzie podlegała opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT.

Przedmiotem dostawy będą również 3 geodezyjnie wyodrębnione działki niezabudowane.

Dla tych ww. trzech niezabudowanych działek nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

W myśl cyt. powyżej art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

We wniosku Wnioskodawca wskazał, iż 2 działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego mają przeznaczenie o oznaczeniu KS, tj. teren usług komunikacji (podstawowe przeznaczenie tych gruntów to istniejące i projektowane miejsca postojowe i parkingi), a 1 działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ma przeznaczenie o oznaczeniu UT/B, tj. teren usług turystycznych w sąsiedztwie potoku Głębokiego (podstawowe przeznaczenie tego terenu to pole namiotowe i campingowe, z pełnym węzłem sanitarnym poza pasem 20 m od linii brzegowej potoku Głębokiego).

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że kluczowym elementem pozwalającym stwierdzić, czy dostawa nieruchomości niezabudowanych może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT jest ustalenie czy są to tereny budowlane a więc grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Skoro w przedmiotowej sprawie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2 działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem: KS - teren usług komunikacji (przy czym podstawowym przeznaczeniem tych gruntów jest budowa miejsc postojowych i parkingów), a 1 działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem: UT/B, jako teren usług turystycznych (podstawowe przeznaczenie tego terenu to pole namiotowe i campingowe, z pełnym węzłem sanitarnym), oznacza to, że ww. 3 działki są terenami budowlanymi w rozumieniu ustawy o VAT. Zatem ich dostawa nie będzie korzystała ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, lecz będzie opodatkowana stawką 23% podatku VAT zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku, że dostawa ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego, będzie podlegała opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Zaznaczyć należy, że w związku z uznaniem, że dostawa budynku ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego nie będzie korzystać ze zwolnienia w podatku VAT (w sprawie nie ma zastosowania zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT), poruszona przez Wnioskodawcę kwestia ewentualnej korekty części odliczonego podatku od nakładów poniesionych w 2006 r. gdyby dostawa ww. budynku ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego mogła korzystać ze zwolnienia w podatku VAT, jest bezprzedmiotowa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA może bowiem dotyczyć wyłącznie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego rzeczywiście zaistniałego u Wnioskodawcy, nie może natomiast obejmować rozważań hipotetycznych, które u danego Wnioskodawcy nie wystąpią.

Ponadto tut. organ zauważa, iż w niniejszej interpretacji organ nie wypowiedział się w kwestii uznania poniesionych przez Wnioskodawcę nakładów na ulepszenie przedmiotowego budynku za (pośrednie) koszty uzyskania przychodu, gdyż nie było to przedmiotem wniosku (nie sformułowano pytania w tym zakresie oraz nie przedstawiono wyczerpująco zdarzenia przyszłego i własnego stanowiska w tym zakresie). Powyższe zostało przyjęte jako element przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego i nie było przedmiotem oceny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl