IBPP1/443-283/11/LSz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 maja 2011 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-283/11/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2011 r. (data wpływu 11 lutego 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 10 maja 2011 r. (data wpływu 12 maja 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług prowadzenia szkoleń finansowanych w całości ze środków publicznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2011 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług prowadzenia szkoleń finansowanych w całości ze środków publicznych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 10 maja 2011 r. (data wpływu 12 maja 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 29 kwietnia 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca zajmuje się organizacją różnego rodzaju szkoleń, w tym szkolenia otwarte oraz zamknięte dla firm, Urzędów i innych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 zwolnieniu podlegają szkolenia - usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego sfinansowane w całości ze środków publicznych.

Wnioskodawca organizuje szkolenia typu:

1.

dla: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Temat:.

2.

dla: Urząd Miasta.... - zwykli, szeregowi pracownicy,

Temat:..,

Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS.

3.

dla: Urząd Marszałkowski Województwa...,

Temat:.

Współfinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wyjaśnił, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT od dnia 6 sierpnia 2007 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie sp. z o.o.

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Wszystkie świadczone przez Wykonawcę usługi są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innymi niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Szkolenie otwarte to szkolenie przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, zgłaszających się na owo szkolenie - czasem może to być określona grupa zawodowa. Na szkolenia otwarte Wnioskodawca zaprasza Uczestników z różnych firm, instytucji, urzędów. Takie szkolenia dają możliwość wymiany informacji, spojrzenia na własne przedsiębiorstwo i własną pracę przez pryzmat pracy innych ludzi na podobnych stanowiskach, mających podobne problemy, ale i sukcesy zawodowe.

Może się zdarzyć tak, że na szkoleniu otwartym będzie uczestniczyć 5 osób z administracji publicznej (finansowanie ze środków publicznych) i 1 osoba z prywatnej firmy.

Szkolenie zamknięte to szkolenia przeznaczone dla ścisłej grupy odbiorców, reprezentujących zazwyczaj jedną firmą lub instytucję. Służą one do kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji osób działających wewnątrz organizacji zamawiającej szkolenie. Szkolenia zamknięte mają bardzo często charakter szkoleń "szytych na miarę", a więc ściśle dostosowanych do potrzeb odbiorców.

Przykładowa tematyka szkoleń (zamkniętych i otwartych):

Prawo umów handlowych w obrocie gospodarczym (część I - ogólna),

Prawo umów handlowych w obrocie gospodarczym (część II - szczegółowa),

Windykacja wierzytelności w praktyce,

Kodeks Postępowania Administracyjnego,

Najnowsze zmiany w prawie pracy,

Prawo pracy dla managerów,

Umowy cywilnoprawne w obrocie gospodarczym,

Prawny system kontroli administracji publicznej,

Informacja publiczna - prawne aspekty dostępu,

Ochrona danych osobowych,

Prawo pracy w praktyce,

Telepraca - najnowsze regulacje prawne,

Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce,

Informatyzacja Administracji Publicznej,

Praktyczne sposoby zabezpieczania wierzytelności w obrocie gospodarczym,

Zamówienia publiczne w praktyce - cz. I ogólna,

Efektywny nadzór w spółkach kapitałowych prawa handlowego,

Odpowiedzialność w spółkach kapitałowych prawa handlowego,

Kodeks spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych i dokumentacji korporacyjnej firmy,

Przygotowanie do egzaminu TOLES - Legal English,

Business English - Angielski dla Biznesu,

Legal English - dla prawników,

Komunikacja biznesowa po angielsku,

Przygotowanie do egzaminu ILEC- Legal English,

* Zarządzanie:

Zarządzanie działem sprzedaży/zespołem handlowym,

Zarządzanie zmianą,

Skuteczne zarządzanie projektami,

Zarządzanie projektami dla małych i mikro firm,

Efektywne zarządzanie - Jak być skutecznym liderem.

Pozafinansowe motywowanie pracowników,

Zarządzanie działem sprzedaży/zespołem handlowym,

"Filozofia" zarządzania projektami - kiedy intuicja nas zawodzi... - czyli co Zarząd i Rada nadzorcza powinny o tym wiedzieć.

Zarządzanie firmą w warunkach kryzysu - czyli sztuka podejmowania trafnych decyzji.

* Finanse:

Zarządzanie płynnością finansową,

Ocena i analiza opłacalności i ryzyka realizacji inwestycji,

Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych,

Finanse dla niefinansistów,

Planowanie finansowe i budżetowanie kapitałowe,

Controling finansowy w przedsiębiorstwie,

* Sprzedaż i obsługa Klienta:

Handlowa Akademia Sprzedaży,

Sprzedaż w branży FMCG - nowe podejście do budowania rynkowych relacji,

Skuteczne techniki sprzedaży,

Warsztat zaangażowanego Sprzedawcy,

Obsługa Klienta i budowanie długotrwałych relacji,

Jak obsługiwać trudnego Klienta,

Telemarketing PMA - sprawdzony model aktywnej sprzedaży przez telefon,

Profesjonalna obsługa klienta przez telefon,

Skuteczny specjalista działu zakupów,

Prezentacja doskonała. Zasady auto - i prezentacji w aspekcie sprzedaży,

Skuteczna sprzedaż wycieczek w biurach sprzedaży,

Profesjonalna obsługa gości w hotelarstwie.

* Marketing:

Marketing dla małych firm i średnich firm - kompendium praktyczne wiedzy,

Merchandising - efektywna ekspozycja towaru,

Nowoczesny Marketing,

Trade marketing,

Nowe sposoby na skuteczną promocję i wsparcie sprzedaży w Internecie,

Clienting - nowa era zarządzaniu relacjami z klientem,

Relacje biznesowe - komunikacja marketingowa z klientem B2B,

* Dział personalny/HR:

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL),

Karta Wyników Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

Zastosowanie modeli kompetencyjnych,

Zarządzanie szkoleniami,

Motywowanie i ocenianie pracowników,

Systemy ocen pracowniczych,

* Umiejętności osobiste:

Profesjonalna Asystentka/Sekretarka,

Skuteczna organizacja pracy i podnoszenie jej efektywności,

Profesjonalny wizerunek i wystąpienia publiczne,

Sztuka prowadzenia spotkań i zebrań-wystąpienia publiczne,

Efektywna praca grupy/zespołu,

Asertywność - skuteczna umiejętność w komunikacji,

Aktywny Spa - trening,

W poszukiwaniu własnego stylu,

Zarządzanie czasem z elementami asertywności,

Inteligencja finansowa Menedżera,

Komunikacja biznesowa po angielsku,

Kreatywne myślenie,

Techniki kreatywnego myślenia oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań,

Techniki budowania dobrego wizerunku medialnego,

Język wpływu manipulacji,

Asertywność pracownika - korzyść dla firmy,

Autoekspresja i relaksacja,

Savoir-vivre w biznesie,

* Komunikacja/negocjacje

Skuteczne negocjacje-biznesowe - warsztaty,

Autoprezentacja i mowa ciała,

Negocjacje w biznesie,

Sztuka perswazji i wywierania wpływu,

Autoprezentacja i sztuka efektywnej prezentacji,

GRY NEGOCJACYJNE - zakupy z pozycji wygranej,

Negocjacje z zagranicznymi partnerami,

Skuteczna windykacja przez negocjacje,

* Rachunkowość:

Rachunkowość od podstaw dla ambitnych,

Podatek dochodowy od osób fizycznych - aktualne zagadnienia,

Podatkowa księga przychodów i rozchodów,

Faktura VAT- najważniejszy dokument księgowo-podatkowy,

* Szkolenia specjalistyczne:

Szkolenia dla trenerów,

Samozatrudnienie - dlaczego warto założyć własną firmę i jakie są z tego korzyści,

DUE DILIGENCE w procesach biznesowych - teoria i praktyka,

FIDIC - praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów,

Praktyczne wykorzystanie metodyki PRINCE 2 w zarządzaniu projektami,

FIDIC dla zaawansowanych, czyli jak korzystać z procedury z polskim prawem i zwyczajami praktyki na budowie,

Korupcja jako problem globalny współczesnego społeczeństwa,

Kryzys na rynku finansowym i w gospodarce. Zagrożenia i perspektywy dla polskich przedsiębiorców,

Zarządzanie finansowaniem projektów unijnych przez firmy leasingowe - aktywność produktowa i transakcyjna (2007-2013),

Lobbing dla developerów - metody "Due Diligence"

Teoria i praktyka lobbingu w Polsce na tle uregulowań i standardów Unii Europejskiej,

Zarządzanie ryzykiem w projektach pomocowych Unii Europejskiej,

Japońskie techniki 5S i Koła jakości,

Metodyka i procedury przygotowania konkursów na Projekty innowacyjne i ponadnarodowe w Programie Operacyjnym "Kapitał Ludzki".

Szkolenia świadczone przez Wnioskodawcę nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Szkolenia wymienione we wniosku:

1.

dla: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Temat:...,

Szkolenie jest finansowane ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenie w 100% finansowane ze środków publicznych.

2.

dla: Urząd Miasta... - zwykli, szeregowi pracownicy,

Temat:.

Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS. Szkolenia finansowane w 100% ze środków publicznych (środki Urzędu oraz środki pochodzące z EFS).

3.

dla: Urząd Marszałkowski Województwa....Temat:.

Współfinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Szkolenia finansowane w 100% ze środków publicznych (środki Urzędu oraz środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego).

Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej sam świadczy usługi szkoleniowe. Zleceniodawcą są różne firmy (od mikro przedsiębiorstw po wielkie korporacje) oraz różne urzędy, stowarzyszenia czy związki. Przedmiotem umów zawieranych ze Zleceniodawcami jest "usługa szkoleniowa".

W skład "usługi szkoleniowej" wchodzą takie elementy jak:

* audyt (badanie potrzeb szkoleniowych);

* stworzenie materiałów szkoleniowych;

* przeprowadzenie szkolenia;

* badanie efektywności szkolenia.

Powyższe usługi są wykonywane w ramach szkoleń wymienionych we wniosku oraz w ramach każdego innego szkolenia realizowanego przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy szkolenia organizowane dla Urzędów bądź firm sfinansowane w całości ze środków publicznych podlegają pod art. 43 ust. 1 pkt 29 czyli pod zwolnione z podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 szkolenia, które w całości pokryte są ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT - dodanego do tej ustawy od dnia 1 stycznia 2011 r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylają załącznik nr 4 do ustawy, zawierający wykaz usług zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymieniał jako zwolnione usługi w zakresie edukacji (ex 80) i przenoszą uregulowania w tym zakresie do treści ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, regulujących zwolnienia od podatku działalności edukacyjnej.

Ponadto, przy określaniu zakresu zwolnień, które dotychczas były ujęte w załączniku nr 4 do ustawy, odstąpiono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów.

Zasadniczym powodem odejścia od stosowania klasyfikacji statystycznych przy określaniu zakresu zwolnień od podatku było zapewnienie pełniejszej implementacji przepisów unijnych, w szczególności Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i) ww. Dyrektywy, państwa członkowskie zwalniają kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

a.

jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,

b.

uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 pkt 29 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

a.

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub

b.

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub

c.

finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 5 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649 z późn. zm.), zwalnia się od podatku:

* usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,

* usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Natomiast zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392), zwalnia się od podatku:

* usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane,

* usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, iż Wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT. Wnioskodawca stwierdził bowiem, że nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), a ponadto z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku nie wynika, żeby Wnioskodawca był podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o VAT.

W tym miejscu wskazać należy, iż w dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 288 s. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG z późn. zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 13 część A ust. 1 lit. i) Dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i) obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej), obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowane w całości ze środków publicznych. Co więcej, przepisy przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Dla zastosowania przedmiotowych zwolnień istotne jest uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia ze środków publicznych lub tez finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i zajmuje się organizacją różnego rodzaju szkoleń, w tym szkolenia otwarte oraz zamknięte dla firm, Urzędów i innych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 zwolnieniu podlegają szkolenia - usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego sfinansowane w całości ze środków publicznych.

Wnioskodawca organizuje szkolenia typu:

1.

dla: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Temat:.

Szkolenie jest finansowane ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenie w 100% finansowane ze środków publicznych,

2.

dla: Urząd Miasta....- zwykli, szeregowi pracownicy,

Temat:..,

Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS. Szkolenia finansowane w 100% ze środków publicznych (środku Urzędu oraz środki pochodzące z EFS),

3.

dla: Urząd Marszałkowski Województwa....,

Temat:.

Współfinansowany przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Szkolenia finansowane w 100% ze środków publicznych (środki Urzędu oraz środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego).

Szkolenie otwarte to szkolenie przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, zgłaszających się na owo szkolenie - czasem może to być określona grupa zawodowa. Na szkolenia otwarte Wnioskodawca zaprasza Uczestników z różnych firm, instytucji, urzędów. Takie szkolenia dają możliwość wymiany informacji, spojrzenia na własne przedsiębiorstwo i własną pracę przez pryzmat pracy innych ludzi na podobnych stanowiskach, mających podobne problemy, ale i sukcesy zawodowe.

Szkolenie zamknięte to szkolenia przeznaczone dla ścisłej grupy odbiorców, reprezentujących zazwyczaj jedną firmą lub instytucję. Służą one do kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji osób działających wewnątrz organizacji zamawiającej szkolenie. Szkolenia zamknięte mają bardzo często charakter szkoleń "szytych na miarę", a więc ściśle dostosowanych do potrzeb odbiorców.

Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Wszystkie świadczone przez Wykonawcę usługi są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innymi niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Szkolenia świadczone przez Wnioskodawcę nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej sam świadczy usługi szkoleniowe. Zleceniodawcą są różne firmy (od mikro przedsiębiorstw po wielkie korporacje) oraz różne urzędy, stowarzyszenia czy związki. Przedmiotem umów zawieranych ze Zleceniodawcami jest "usługa szkoleniowa".

W skład "usługi szkoleniowej" wchodzą takie elementy jak:

* audyt (badanie potrzeb szkoleniowych);

* stworzenie materiałów szkoleniowych;

* przeprowadzenie szkolenia;

* badanie efektywności szkolenia.

Powyższe usługi są wykonywane w ramach szkoleń wymienionych we wniosku oraz w ramach każdego innego szkolenia realizowanego przez Wnioskodawcę.

W niniejszej sprawie świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkolenia spełniają definicję kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, bowiem jak wskazał Wnioskodawca, wszystkie usługi świadczone przez Wykonawcę są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, innymi niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT.

Jednak w celu skorzystania ze zwolnienia, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, ww. szkolenia muszą być także prowadzone w formie i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty lub w całości finansowane ze środków publicznych.

Z wniosku wynika, iż świadczone przez Wnioskodawcę szkolenia:

1.

dla Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, temat:..,

2.

dla Urzędu Miasta....,temat:..,

3.

dla: Urzędu Marszałkowskiego Województwa...,temat:.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej sam świadczy usługi szkoleniowe.

Biorąc zatem pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że jeżeli wyżej wymienione usługi szkoleniowe, o których mowa we wniosku świadczone przez Wnioskodawcę są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i są one finansowane w całości ze środków publicznych, to zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy o VAT, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Przedmiotem niniejszej interpretacji była tylko i wyłącznie kwestia zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług szkoleniowych finansowanych w całości ze środków publicznych, tj. szkoleń wymienionych we wniosku:

1.

dla Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, temat:..,

2.

dla Urzędu Miasta.....temat:..,

3.

dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa......,temat:..,

gdyż w zakresie tych szkoleń został przez Wnioskodawcę wyczerpująco przedstawiony stan faktyczny, a ponadto zapytanie i własne stanowisko Wnioskodawcy ograniczone zostało właśnie do wymienionych szkoleń sfinansowanych w całości ze środków publicznych.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl