IBPP1/443-248/08/AZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 kwietnia 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-248/08/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy P., przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2008 r. (data wpływu 14 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pod nazwą "Modernizacja ośrodków zdrowia w miejscowościach S." dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lutego 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją inwestycji pod nazwą "Modernizacja ośrodków zdrowia w miejscowościach S." dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina P. w okresie od maja 2005 r. do października 2005 r. realizowała inwestycję pod nazwą "Modernizacja ośrodków zdrowia w miejscowościach S.", w ramach działania 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, priorytet 3 Rozwój Lokalny. Inwestycja w 75% finansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ZPORR na lata 2004-2006; w 10% z budżetu państwa; w 15% ze środków własnych Gminy. Ww. ośrodki zdrowia wymagały remontu elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Przeprowadzenie powyższych remontów było niezbędne z uwagi na wysoki stopień przemarzania ścian, nieszczelne okna, drzwi i przeciekające dachy. W ośrodku zdrowia w K. istniejąca instalacja co. (rurowa typu FAVIR) nie spełniała norm sanitarnych, w ośrodku zdrowia w P. brak było parkingów i dojazdów co skutkowało tym, iż pacjenci zmuszeni byli do parkowania pojazdów wzdłuż drogi powiatowej o dużym natężeniu ruchu co stanowiło duże zagrożenie, natomiast sanitariat w ośrodku zdrowia w S.nie spełniał norm budowlanych.

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie modernizacji ośrodków zdrowia w P. polegających m.in. na: dociepleniu ścian styropianem, pokrycia elewacji tynkiem ozdobnym, wymianie okien i drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW, wymianie drzwi, wymianie pokryć dachowych (dachówka karpiówka), wykonania podjazdów i dojazdów z kostki brukowej, remoncie instalacji co (wymianie rurociągów i grzejników), remoncie sanitariatu dla personelu.Poniesione koszty modernizacji ośrodków zdrowia (łącznie z podatkiem VAT) potraktowane zostały jako wydatek kwalifikowany (czyli w części finansowany ze środków Unii Europejskiej - w części z budżetu państwa oraz środków Gminy).

Beneficjentem końcowym projektu jest Gmina P., która jest właścicielem budynków użytkowanych przez ośrodki zdrowia. Budynki są użytkowane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które zapewniają podstawową opiekę zdrowotną mieszkańcom miejscowości, w których się znajdują oraz najbliższych okolic. Po zrealizowaniu inwestycji budynki ośrodków zdrowia będą w dalszym ciągu własnością gminy, a jedynie będą one wynajmowane niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej w drodze umowy cywilnoprawnej. Koszty remontów oraz utrzymania obiektów będą w dalszym ciągu pokrywane z budżetu gminy. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz zapisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 z z późn. zm.) które wyraźnie określają zadania własne gminy, m.in. poprzez zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (...) w zakresie (...) ochrony zdrowia (...) należy podkreślić, że realizując przedmiotowy projekt przy współudziale powołanych na wstępie środków, Gmina jako podatnik VAT nie osiąga żadnych przychodów (zwolnionych ani opodatkowanych) związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do zrealizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki jakie poniósł w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, tak więc nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. inwestycji. Gminie P. nie będzie również przysługiwało prawo do wystąpienia o zwrot podatku naliczonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), a w szczególności przepisów od § 23 do § 27 tego rozporządzenia określającego przypadki, których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z inwestycją realizowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach ZPORR na lata 2004-2006, który nie został wymieniony w § 6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie ochrony zdrowia (art. 7 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Gmina w ramach swoich zadań realizuje projekt, pod nazwą "Modernizacja ośrodków zdrowia w miejscowościach S, gm. P." dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ZPORR na lata 2004-2006, z budżetu państwa oraz ze środków własnych Gminy.

Z treści wniosku ponadto wynika, iż zmodernizowane ośrodki zdrowia powstałe w wyniku realizacji zadania będą wynajmowane niepublicznym zakładom opieki zdrowotnej w drodze umowy cywilnoprawnej.Jak wynika z cytowanego powyżej § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

W świetle powyższych przepisów, odpłatnie realizowane w ramach umów cywilnoprawnych świadczenie usług przez Gminę na rzecz niepublicznych ośrodków zdrowia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W tym miejscu należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż Gmina jako podatnik VAT nie osiąga żadnych przychodów (zwolnionych ani opodatkowanych) związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych, jednakże osiąga przychody (opodatkowane), związane z dzierżawą pomieszczeń w zmodernizowanych ośrodkach zdrowia.

Z tytułu najmu Gmina osiągać będzie bowiem obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a zatem z w związku z przekazaniem pomieszczeń w zmodernizowanych ośrodkach zdrowia do odpłatnego używania na podstawie umowy dzierżawy (najmu), poniesione przez Gminę wydatki na inwestycje są wydatkami związanymi z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W świetle powyższego, ze względu na związek poniesionych wydatków na inwestycje pod nazwą "Modernizacja ośrodków zdrowia w miejscowościach S. gmina P." z czynnościami opodatkowanymi (uzyskiwaniem obrotów z tytułu dzierżawy), Gmina nabyła prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących ich poniesienie.

W kwestii, natomiast zwrotu podatku na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem, należy stwierdzić, iż zgodnie z § 23 rozporządzenia, zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Warunki i tryb, w jakich dokonywany jest zwrot podatku naliczonego z tytułu nabycia (importu) towarów i usług finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej zostały sprecyzowane w § 24-27 ww. rozporządzenia.

W myśl § 6 ust. 3 i ust. 4 ww. rozporządzenia za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących:

1.

Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu, a także środki, które zostały przekazane polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów, realizowanych przez te jednostki w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej;

2.

kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (ISPA).

Za środki finansowe bezzwrotnej pomocy zagranicznej uważa się także bezzwrotne środki przekazane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie:

1.

umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy

- z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możliwości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Należy zatem zauważyć, iż ww. przepisy rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r. Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745). Podkreślić należy, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest funduszem strukturalnym (poakcesyjnym), finansowanym z budżetu Unii Europejskiej według zasad prawa wspólnotowego.

Zatem, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż nie ma podstaw do ubiegania się o zwrot podatku VAT w trybie przepisów § 23 - 27 powołanego rozporządzenia.

Reasumując, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu, pod nazwą "Modernizacja ośrodków zdrowia w miejscowościach S. gmina P.", ze względu na związek poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl