IBPP1/443-198/12/AZb

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 1 czerwca 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-198/12/AZb

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2012 r. (data wpływu 21 lutego 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 maja 2012 r. (data wpływu 14 maja 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy przedmiot aportu (tekst jedn.: Działalność serwisowa) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług i czy transakcja ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lutego 2012 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, czy przedmiot aportu (tekst jedn.: Działalność serwisowa) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług i czy transakcja ta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 8 maja 2012 r. (data wpływu 14 maja 2012 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 27 kwietnia 2012 r. znak: IBPP1/443-198/12/AZb.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

1.1 Działalność prowadzona obecnie.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą... (dalej: "..."). Działalność ta prowadzona jest przez trzy odrębne działy w następujących zakresach:

(i)usługi serwisowe;

(ii)usługi najmu oraz

(iii)pozostała działalność usługowa.

Specyfika działalności każdego z tych działów (rodzajów działalności) jest następująca:

(i)Działalność serwisowa.

Działalność opisana w punkcie (i) powyżej (dalej: "Działalność serwisowa") polega na świadczeniu usług serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego urządzeń elektronicznych wytwarzanych przez Sp. z o.o. (dalej: "..."). Działalność serwisowa prowadzona jest na podstawie długoletnich porozumień z... oraz na podstawie zleceń składanych przez innych kontrahentów.

Działalność ta prowadzona jest na terenie miasta... w zakładzie znajdującym się w wynajmowanym przez Wnioskodawcę lokalu. Specyfika prowadzonej działalności (głównie serwis maszyn górniczych) wymaga również wyjazdów do zakładów klienta. Jednocześnie w lokalu wynajmowanym w... nie jest prowadzona jakakolwiek inna działalność.

Działalność serwisowa prowadzona jest przez wyspecjalizowanych pracowników, którzy w... odpowiedzialni są wyłącznie za wykonywanie obowiązków w tym zakresie.

(ii)Usługi najmu.

Drugim rodzajem działalności (wymienionym w punkcie (ii) powyżej) jest wynajem powierzchni magazynowo - produkcyjno - biurowej w nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy, zlokalizowanej na terenie miasta.

(iii)Pozostała działalność usługowa.

Trzecim rodzajem działalności (wymienionym w punkcie (iii) powyżej) jest działalność prowadzona w zakresie:

* przystosowywania układów elektronicznych do pracy w przemyśle górniczym (usługi zalewania żywicą układów elektronicznych) oraz

* usługi grawerowania tablic znamionowych oraz tablic opisowych.

Działalność ta prowadzona jest w całości w..., za jej wykonywanie odpowiedzialni są w całości pracownicy... zatrudnieni w.

Wyodrębnienie finansowe działalności.

Księgi rachunkowe... prowadzone są w ten sposób, aby możliwe było ustalenie wyniku finansowego dla każdej z trzech wymienionych wyżej działalności. Zapewnia to odpowiednie wyodrębnienie kont w ramach zespołu "5", przypisanych do każdego z rodzajów działalności wymienionych i opisanych powyżej w punktach (i) - (iii).

1.2 Planowany aport Działalności serwisowej.

Wnioskodawca obecnie rozważa możliwość wniesienia aportem ogółu składników majątkowych, praw i obowiązków związanych z Działalnością serwisową do spółki komandytowo-akcyjnej.

W skład aportu wchodziłyby następujące zasoby:

(i) pracownicy zatrudnieni w zakładzie w..., odpowiedzialni za prowadzenie Działalności serwisowej;

(ii)środki trwałe (przykładowo: maszyny, urządzenia, samochody, komputery) wykorzystywane do prowadzenia Działalności serwisowej;

(iii)zapasy części zamiennych przeznaczone do prowadzenia działalności serwisowej, zgromadzone obecnie w magazynie... w...;

(iv)prawa oraz obowiązki (w tym zobowiązania) wynikające z umów zawartych przez..., konieczne do prowadzenia Działalności serwisowej, w tym m.in. prawa wynikające z:

a.

obowiązujących umów z kontrahentami (usługobiorcami);

b.

umowy najmu lokalu w..., w którym w całości prowadzona jest Działalność serwisowa;

c.

umów cywilnoprawnych o świadczenie usług przez podwykonawców.

Przedmiot aportu, jako zespół wymienionych powyżej składników materialnych i niematerialnych, który ma zostać wniesiony do spółki komandytowo-akcyjnej, zdolny będzie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług serwisowych, o czym świadczy fakt, iż działalność ta będzie kontynuowana w niezmienionym zakresie z użyciem tych samych zasobów przez spółkę komandytowo-akcyjną automatycznie z chwilą przeniesienia przedmiotu aportu.

Wszystkie pozostałe środki trwałe, środki obrotowe, pracownicy oraz umowy, związane z prowadzeniem działalności w zakresie najmu oraz w zakresie świadczenia pozostałych usług, pozostaną w..., która nadal prowadzić będzie działalność w tym zakresie. Jednocześnie... zaprzestanie prowadzenia Działalności serwisowej.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 8 maja 2012 r. Wnioskodawca wyjaśnił, że Działalność serwisowa stanowi wyodrębniony organizacyjnie i finansowo w... zespół składników materialnych i niematerialnych.

W skład Działalności serwisowej wchodzą wskazane we wniosku składniki, które tworzą zespół - nie są jedynie sumą poszczególnych składników - pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach oraz wspólnie służą prowadzeniu działalności związanej ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usług serwisowych. Są wyodrębnione i niepowiązane z pozostałymi zakresami działalności Wnioskodawcy. Działalność serwisowa jest prowadzona w odrębnym lokalu (wynajmowanym przez... w...), niezwiązanym z żadnym z pozostałych zakresów działalności Wnioskodawcy.

Działalność serwisowa jest prowadzona na podstawie zawartych umów, generuje przychody i funkcjonuje jako.spójna organizacja".

Wnioskodawca zatrudnia pracowników, którzy są dedykowani wyłącznie do świadczenia usług serwisowych w ramach Działalności serwisowej (z którą pozostali pracownicy nie są w żaden sposób związani) i wykorzystują składniki majątkowe przeznaczone do obsługi Działalności serwisowej. Ci pracownicy przejdą do spółki komandytowo-akcyjnej wraz z aportem (nastąpi przejście zakładu pracy na podstawie art. 23<1> Kodeksu pracy).

Działalność serwisowa jest zorganizowana w formie odrębnej jednostki, która charakteryzuje się w szczególności: miejscem wykonywania usług, przypisanymi do niej składnikami majątku trwałego i obrotowego, prawami i obowiązkami wynikającymi z umów oraz własnymi zasobami ludzkimi (pracownikami).

Działalność serwisowa jest również wyodrębniona finansowo. Księgi rachunkowe... prowadzone są tak, że ustalenie wyniku finansowego dla Działalności serwisowej jest możliwe bezpośrednio na podstawie ewidencji księgowej, co jest w szczególności spowodowane odpowiednim wyodrębnieniem kont w ramach zespołu "7" i "5", przypisanych do każdego z rodzajów działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych jest możliwe przyporządkowanie do Działalności serwisowej przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań.

Księgi rachunkowe... prowadzone są w ten sposób, aby było możliwe ustalenie wyniku finansowego dla każdego z trzech rodzajów działalności... (w tym Działalności serwisowej), co jest możliwe w szczególności dzięki odpowiedniemu wyodrębnieniu kont w ramach zespołu "7" i "5", przypisanych do każdej z działalności. Odpowiednio rozbudowana ewidencja analityczna na kontach rozrachunkowych umożliwia jednoznaczne przypisanie do Działalności serwisowej należności i zobowiązań będących wynikiem tej działalności

Działalność serwisowa jest w... wyodrębniona funkcjonalnie oraz samodzielnie realizuje określone zadania gospodarcze.

Wyodrębnienie funkcjonalne Działalności serwisowej przejawia się w szczególności odmiennością profilu działalności, która jest skierowana na świadczenie usług serwisowych, podczas gdy pozostała działalność Wnioskodawcy to świadczenie usług najmu oraz pozostała działalność usługowa.

Powyższe oznacza, że Działalność serwisowa jest wyodrębniona do realizacji określonych zadań gospodarczych, innych niż są spełniane przez pozostałe działy..., a także jest w stanie samodzielnie je planować i realizować, dzięki posiadanemu zespołowi wyodrębnionych składników materialnych i niematerialnych oraz własnym zasobom ludzkim.

O wyodrębnieniu funkcjonalnym świadczy również posiadanie własnej grupy dostawców usług oraz utrzymywanie bezpośrednich relacji z kontrahentami, jedynie w związku z prowadzeniem działalności w ramach tego działu, na podstawie zawartych umów (m.in. serwisowych, handlowych), które wraz z wniesieniem Działalności serwisowej aportem do spółki komandytowo-akcyjnej, mają zostać na nią przeniesione (nastąpi cesja umów).

Składający się na Działalność serwisową zespół składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych w specyficznej formie organizacyjnej (do której przypisane są odpowiednie zasoby ludzkie), umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług serwisowych w formie odrębnego przedsiębiorstwa.

W oparciu o posiadany zespół składników materialnych i niematerialnych oraz własne zasoby ludzkie, Działalność serwisowa mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Już obecnie Działalność serwisowa de facto funkcjonuje jakby była odrębną jednostką, posiadającą własnych pracowników, dysponującą we własnym zakresie określonym zespołem składników, samodzielnie realizującą zawarte umowy. Możliwe jest przypisanie do Działalności serwisowej określonych przepływów finansowych, należności i zobowiązań.

W konsekwencji, Działalność serwisowa jest zdolna do samodzielnego realizowania przypisanych jej zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwo, co obecnie w rzeczywistości czyni.

W skład aportu wchodzić będą jedynie wymienione w treści wniosku wchodzące w zakres Działalności serwisowej składniki.

Nie zostaną natomiast przeniesione:

a.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),

b.

wierzytelności inne niż te wskazane we wniosku (tekst jedn.: wynikające z umów zawartych przez..., konieczne do prowadzenia Działalności serwisowej), prawa z papierów wartościowych czy środki pieniężne,

c.

koncesje, licencje, zezwolenia,

d.

patenty bądź inne prawa własności przemysłowej,

e.

majątkowe prawa autorskie czy majątkowe prawa pokrewne,

f.

tajemnice przedsiębiorstwa,

g.

księgi bądź dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

ponieważ nie wchodzą one w skład wyodrębnionego w... (organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo) zespołu składników składających się na Działalność serwisową (a ich przeniesienie nie jest konieczne do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych przez Działalność serwisową).

Także wszystkie inne niż wskazane we wniosku środki trwałe, środki obrotowe, pracownicy oraz umowy, związane z prowadzeniem działalności w zakresie najmu oraz w zakresie świadczenia pozostałych usług, pozostaną w..., która nadal prowadzić będzie działalność w pozostałym zakresie.

Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym przedmiot aportu (tekst jedn.: Działalność serwisowa) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.; dalej: u.p.t.u.).

Czy wniesienie aportem do spółki komandytowo-akcyjnej Działalności serwisowej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e u.p.t.u., nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 u.p.t.u....

Zdaniem Wnioskodawcy:

odnośnie pytania nr 1:

1. Brzmienie przepisów.

Przedstawione poniżej stanowisko Wnioskodawcy jest oparte na interpretacji art. 2 pkt 27e u.p.t.u., zawierającego definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a który brzmi następująco:

"Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: (...)

27e) zorganizowanej części przedsiębiorstwa - rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania".

2. Podsumowanie stanowiska Wnioskodawcy.

W ocenie Wnioskodawcy, w zaistniałym stanie faktycznym Działalność serwisowa, która ma zostać wniesiona aportem do spółki komandytowo-akcyjnej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) w rozumieniu art. 2 pkt 27e u.p.t.u., ponieważ spełnia wszystkie wskazane w nim przesłanki, tj.:

* jest zespołem składników materialnych i niematerialnych,

* jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniona w przedsiębiorstwie...,

* jest przeznaczona do realizacji określonych zadań gospodarczych oraz

* mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

3.

Uzasadnienie szczegółowe.

Definicja ZCP.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27e u.p.t.u., aby można było mówić o zorganizowanej części przedsiębiorstwa określony zespół składników majątkowych powinien:

* stanowić zespół składników materialnych i niematerialnych (w skład którego wchodzą również zobowiązania),

* być w istniejącym przedsiębiorstwie wyodrębniony organizacyjnie i finansowo,

* być przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych,

* być zdolny do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania.

Zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania):

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, w skład części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, jaką jest Działalność serwisowa, wchodzą:

* środki trwałe z nią związane i niezbędne do jej prowadzenia, wykorzystywane jedynie w ramach wykonywania tej działalności,

* części zamienne używane w Działalności serwisowej, zgromadzone w magazynie w... (wykorzystywanym wyłącznie dla potrzeb Działalności serwisowej),

* zobowiązania oraz prawa wynikające z umów zawartych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzenia Działalności serwisowej, a w szczególności umów:

* z kontrahentami (usługobiorcami) - m.in. umów serwisowych, handlowych,

* najmu lokalu w...,

* cywilnoprawnych (o świadczenie usług przez podwykonawców).

W celu przeniesienia na spółkę komandytowo-akcyjną wraz z Działalnością serwisową związanych z nią zobowiązań, zostanie dokonana cesja stosownych umów na spółkę.

Pracownicy Wnioskodawcy dedykowani do świadczenia usług serwisowych wykorzystują składniki majątkowe przeznaczone do obsługi Działalności serwisowej. Składniki wchodzące w skład Działalności serwisowej tworzą zespół, nie są jedynie sumą poszczególnych składników - pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach oraz wspólnie służą prowadzeniu działalności związanej ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usług serwisowych. Są wyodrębnione i niepowiązane z pozostałymi zakresami działalności Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wskazuje, że w celu uznania Działalności serwisowej za ZCP (również ze względu na charakter prowadzonej działalności), w jej skład nie musi wchodzić prawo własności nieruchomości.

W ocenie Wnioskodawcy wystarczające jest że w skład ZCP wchodzić będzie tytuł do lokalu w. Umowa najmu lokalu ma być w związku z aportem scedowana na spółkę, do której ZCP zostanie wniesione aportem.

Powyższe twierdzenie jest uzasadnione również tym, że wykonywanie Działalności serwisowej jest wprost powiązane z lokalem wynajmowanym przez... w. Równocześnie, w nieruchomościach stanowiących własność Wnioskodawcy, Działalność serwisowa nie jest prowadzona. Nie byłoby zatem żadnego uzasadnienia biznesowego, aby nieruchomość tą czynić elementem aportu (stanowiącego zdaniem Wnioskodawcy element ZCP).

Prawidłowość stanowiska prezentowanego przez Wnioskodawcę znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 23 grudnia 2010 r., sygn. IBPP2/443-775/10/lCz, w której wskazano, że:

" (...) wyłączenie ze składników majątkowych wnoszonych w formie aportu do spółki komandytowej nieruchomości, nie uniemożliwia przyjęcia, że doszło do wniesienia jako aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 27e ww. ustawy, bowiem spółka komandytowa, na podstawie umowy najmu będzie uprawniona do korzystania z nieruchomości, które służą do prowadzenia działalności handlowej w branży wyrobów medycznych.

Trzeba bowiem wskazać, że charakter wykonywanej działalności wskazuje, iż w istocie może być ona prowadzona w dowolnym miejscu, po uprzednim zainstalowaniu w tej lokalizacji wskazanego wyżej zespołu składników majątkowych."

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy Działalność serwisowa stanowi zespół materialnych i niematerialnych składników, w których skład wchodzą również zobowiązania powiązane z tą działalnością.

Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe.

W ocenie Wnioskodawcy wyodrębnienie organizacyjne zachodzi wówczas, gdy zespół przedmiotowych składników w istniejącym przedsiębiorstwie jest wewnętrznie zorganizowany i rozpoznawany jako odrębny dział, do którego są przypisane określone zasoby majątkowe i ludzkie.

Zdaniem Wnioskodawcy Działalność serwisowa charakteryzuje się wyodrębnieniem organizacyjnym w powyższym rozumieniu.

Wchodzący w skład ZCP zespół składników majątkowych został powierzony do dyspozycji pracownikom dedykowanym wyłącznie do pracy w zakładzie w. Pracownicy są ze sobą powiązani wzajemnymi zależnościami służbowymi (które nadal będą funkcjonować w strukturze spółki komandytowo-akcyjnej), działają w sposób uporządkowany i zorganizowany, tj. dysponują powierzonym im majątkiem w sposób zaplanowany i ukierunkowany na realizację określonych celów gospodarczych.

Działalność serwisowa jest wyraźnie wyodrębniona w strukturze organizacyjnej... oraz skoncentrowana lokalizacyjnie w zakładzie w..., niezwiązanym z żadnym z pozostałych zakresów działalności Wnioskodawcy. W ramach Działalności serwisowej czynności wykonywane są na podstawie zawartych umów, generuje ona przychody i funkcjonuje jako "spójna organizacja".

Pracownicy wykonujący pracę w zakładzie w... przejdą do spółki komandytowo-akcyjnej wraz z aportem - nastąpi przejście zakładu pracy na podstawie art. 23<1> Kodeksu pracy, tj. spółka z mocy prawa stanie się stroną stosunku pracy z pracownikami dedykowanymi do Działalności serwisowej, w związku z wniesieniem jej aportem do spółki.

Działalność serwisowa posiada więc własną formę organizacyjną, na którą składają się w szczególności: miejsce wykonywania usług, środki trwałe, prawa i zobowiązania wynikające z umów, pracownicy, a więc występuje wyodrębnienie organizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 27e u.p.t.u.

Natomiast wyodrębnienie finansowe zachodzi, gdy określone przepływy finansowe, należności i zobowiązania można, na podstawie prowadzonej przez podatnika ewidencji, alokować do przedmiotowej części przedsiębiorstwa. Nie jest natomiast konieczne sporządzanie dla ZCP odrębnego bilansu.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 października 2011 r., sygn. IBPP3/443-729/11/AB, w której stwierdzono, że:

"Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa."

Analogiczny pogląd wyrażony został w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 listopada 2011 r., sygn. IBPP3/443-879/11/KO.

Z kolei w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 października 2011 r., sygn. IBPP3/443-845/11/AB, stwierdzono, że:

"W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego."

Jest zatem istotne, aby było możliwe ustalenie wyniku finansowego dla ZCP.

Księgi rachunkowe... prowadzone są tak, że ustalenie wyniku finansowego dla Działalności serwisowej jest możliwe, co jest spowodowane odpowiednim wyodrębnieniem kont w ramach zespołu "5", przypisanych do każdego z rodzajów działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę. W ocenie Wnioskodawcy świadczy to o wyodrębnieniu finansowym, o którym mowa w art. 2 pkt 27e u.p.t.u.

Realizacja określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne).

Niezależnie od powyższego, wyodrębnienie funkcjonalne Działalności serwisowej przejawia się również odmiennością profilu działalności, która jest skierowana na świadczenie usług serwisowych, podczas gdy pozostała działalność Wnioskodawcy to świadczenie usług najmu oraz pozostała działalność usługowa.

Powyższe oznacza, że Działalność serwisowa jest wyodrębniona do realizacji określonych zadań gospodarczych, innych niż są spełniane przez pozostałe działy..., oraz jest w stanie samodzielnie je planować i realizować, dzięki posiadanemu zespołowi wyodrębnionych składników materialnych i niematerialnych.

O wyodrębnieniu funkcjonalnym świadczy również posiadanie własnej grupy dostawców usług oraz utrzymywanie bezpośrednich relacji z kontrahentami, jedynie w związku z prowadzeniem działalności w ramach tego działu, na podstawie zawartych umów (m.in. serwisowych, handlowych), które wraz z wniesieniem Działalności serwisowej aportem do spółki komandytowo-akcyjnej, mają zostać na nią przeniesione.

Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

W ocenie Wnioskodawcy opisany powyżej zespół składników, zorganizowanych w specyficznej formie organizacyjnej, umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług serwisowych w formie odrębnego przedsiębiorstwa.

Już w chwili obecnej Działalność serwisowa de facto funkcjonuje jakby była odrębną jednostką, posiadającą własnych pracowników, dysponującą we własnym zakresie określonym zespołem składników, samodzielnie realizującą zawarte umowy. Możliwe jest przypisanie do Działalności serwisowej określonych przepływów finansowych, należności i zobowiązań.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy Działalność serwisowa zdolna jest do samodzielnego realizowania przypisanych jej zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwo.

W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Działalność serwisowa stanowi ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e u.p.t.u.

Odnośnie pytania nr 2:

1. Brzmienie przepisów.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 oparte jest na interpretacji art. 6 pkt 1 u.p.t.u. o następującym brzmieniu:

"Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1.

transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa".

2.

Podsumowanie stanowiska Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy:

* pod pojęciem "transakcji zbycia" ZCP, o której mowa w art. 6 pkt 1 u.p.t.u. należy rozumieć także wniesienie ZCP aportem do spółki, a zatem

* wniesienie Działalności serwisowej aportem do spółki komandytowo-akcyjnej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

3.

Uzasadnienie szczegółowe.

Na podstawie art. 6 pkt 1 u.p.tu., opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega "zbycie" ZCP.

W ocenie Wnioskodawcy pod pojęciem "zbycia" należy rozumieć każdą formę zadysponowania ZCP, która prowadzi do przeniesienia własności, bez względu na formę czynności prawnej, w drodze której to nastąpiło, a zatem również wniesienie ZCP do spółki jako wkład niepieniężny.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 września 2011 r., sygn. IBPP3/443-761/11/KO, w której wskazano, iż:

"Pojęcie "transakcji zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

(...) czynność wniesienia aportem do spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT."

Analogiczny pogląd wyrażony został także w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 września 2011 r., sygn. IBPP3/443-716/11/AB; z dnia 5 października 2011 r., sygn. IBPP3/443-765/11/AM; z dnia 12 kwietnia 2011 r., sygn. IBPP3/443-23/11/IK.

W związku z powyższym, w zakres wyłączenia, o którym mowa w art. 6 pkt 1 u.p.t.u. wchodzi również wniesienie Działalności serwisowej (ZCP) aportem do spółki komandytowo-akcyjnej, które nie będzie w konsekwencji podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez sprzedaż, w myśl art. 2 pkt 22 ww. ustawy, należy rozumieć odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług wskazując, iż jej przepisów nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem "transakcji zbycia". Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia "dostawy towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport).

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Wyłączenie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. transakcji jest konsekwencją postanowień art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, s. 1 z późn. zm.), który stanowi, iż w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Polskie przepisy VAT osiągają więc dozwolony przez dyrektywę skutek - tj. uznanie, że przeniesienie majątku przedsiębiorstwa na inny podmiot nie jest dostawą, poprzez regulację zawartą w art. 6 ustawy o VAT.

W niniejszej sprawie kwestią wymagającą interpretacji jest ustalenie istnienia lub nieistnienia podstaw do zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowiącego, iż przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług, definiuje pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Mianowicie, zgodnie z przepisem art. 2 pkt 27e, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Ponadto odwołując się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) należy stwierdzić, że zgodnie z art. 551 tej ustawy, przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powyższa definicja opisuje przedsiębiorstwo w ujęciu przedmiotowym jako zespół niematerialnych i materialnych składników stanowiący przedmiot prawa w szerokim znaczeniu.

Przedsiębiorstwo czy też zorganizowana część przedsiębiorstwa jako przedmiot zbycia, musi zatem stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, iż najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, iż zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W świetle powyższego podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Warunkiem niezbędnym jest także wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

1.

istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

Aby zatem w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż działalność gospodarcza Wnioskodawcy (...) prowadzona jest przez trzy odrębne działy w następujących zakresach:

(i)usługi serwisowe;

(ii)usługi najmu oraz

(iii)pozostała działalność usługowa.

Działalność serwisowa polega na świadczeniu usług serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego urządzeń elektronicznych wytwarzanych przez Wnioskodawcę. Działalność serwisowa prowadzona jest na podstawie długoletnich porozumień z firmą Wnioskodawcy oraz na podstawie zleceń składanych przez innych kontrahentów.

Działalność ta prowadzona jest na terenie miasta... w zakładzie znajdującym się w wynajmowanym przez Wnioskodawcę lokalu. Specyfika prowadzonej działalności (głównie serwis maszyn górniczych) wymaga również wyjazdów do zakładów klienta. Jednocześnie w lokalu wynajmowanym w... nie jest prowadzona jakakolwiek inna działalność.

Działalność serwisowa prowadzona jest przez wyspecjalizowanych pracowników, którzy w... odpowiedzialni są wyłącznie za wykonywanie obowiązków w tym zakresie.

Wnioskodawca obecnie rozważa możliwość wniesienia aportem ogółu składników majątkowych, praw i obowiązków związanych z Działalnością serwisową do spółki komandytowo-akcyjnej.

W skład aportu wchodziłyby następujące zasoby:

* pracownicy zatrudnieni w zakładzie w..., odpowiedzialni za prowadzenie Działalności serwisowej;

* środki trwałe (przykładowo: maszyny, urządzenia, samochody, komputery) wykorzystywane do prowadzenia Działalności serwisowej;

* zapasy części zamiennych przeznaczone do prowadzenia działalności serwisowej, zgromadzone obecnie w magazynie... w...;

* prawa oraz obowiązki (w tym zobowiązania) wynikające z umów zawartych przez..., konieczne do prowadzenia Działalności serwisowej, w tym m.in. prawa wynikające z:

a.

obowiązujących umów z kontrahentami (usługobiorcami);

b.

umowy najmu lokalu w..., w którym w całości prowadzona jest Działalność serwisowa;

c.

umów cywilnoprawnych o świadczenie usług przez podwykonawców.

Przedmiot aportu, jako zespół wymienionych powyżej składników materialnych i niematerialnych, który ma zostać wniesiony do spółki komandytowo-akcyjnej, zdolny będzie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług serwisowych, o czym świadczy fakt, iż działalność ta będzie kontynuowana w niezmienionym zakresie z użyciem tych samych zasobów przez spółkę komandytowo-akcyjną automatycznie z chwilą przeniesienia przedmiotu aportu.

Wszystkie pozostałe środki trwałe, środki obrotowe, pracownicy oraz umowy, związane z prowadzeniem działalności w zakresie najmu oraz w zakresie świadczenia pozostałych usług, pozostaną w..., która nadal prowadzić będzie działalność w tym zakresie. Jednocześnie... zaprzestanie prowadzenia Działalności serwisowej.

Odnosząc przedstawione zdarzenie przyszłe do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że niezbędne dla ustalenia, czy w opisanej sytuacji mamy do czynienia ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, jest dokonanie oceny pod kątem spełnienia przesłanek dotyczących:

* Aby zatem określony zespół składników majątkowych istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,

* organizacyjnego i finansowego wyodrębnienia ww. zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie,

* przeznaczenia ww. składników do realizacji określonych zadań gospodarczych,

* uznania, iż zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania gospodarcze.

i niemajątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

W kontekście powołanych wyżej przepisów istotne jest, by zbywany zespół składników materialnych i niematerialnych stanowił funkcjonalną całość, przy pomocy której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak wynika z treści wniosku, Działalność serwisowa stanowi wyodrębniony organizacyjnie i finansowo w... zespół składników materialnych i niematerialnych.

W skład Działalności serwisowej wchodzą wskazane we wniosku składniki, które tworzą zespół - nie są jedynie sumą poszczególnych składników - pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach oraz wspólnie służą prowadzeniu działalności związanej ze świadczeniem przez Wnioskodawcę usług serwisowych. Są wyodrębnione i niepowiązane z pozostałymi zakresami działalności Wnioskodawcy. Działalność serwisowa jest prowadzona w odrębnym lokalu (wynajmowanym przez... w...), niezwiązanym z żadnym z pozostałych zakresów działalności Wnioskodawcy.

Działalność serwisowa jest prowadzona na podstawie zawartych umów, generuje przychody i funkcjonuje jako "spójna organizacja".

Wnioskodawca zatrudnia pracowników, którzy są dedykowani wyłącznie do świadczenia usług serwisowych w ramach Działalności serwisowej (z którą pozostali pracownicy nie są w żaden sposób związani) i wykorzystują składniki majątkowe przeznaczone do obsługi Działalności serwisowej. Ci pracownicy przejdą do spółki komandytowo-akcyjnej wraz z aportem (nastąpi przejście zakładu pracy na podstawie art. 23<1> Kodeksu pracy).

Działalność serwisowa jest zorganizowana w formie odrębnej jednostki, która charakteryzuje się w szczególności: miejscem wykonywania usług, przypisanymi do niej składnikami majątku trwałego i obrotowego, prawami i obowiązkami wynikającymi z umów oraz własnymi zasobami ludzkimi (pracownikami).

Według wskazania Wnioskodawcy, Działalność serwisowa jest również wyodrębniona finansowo. Księgi rachunkowe... prowadzone są tak, że ustalenie wyniku finansowego dla Działalności serwisowej jest możliwe bezpośrednio na podstawie ewidencji księgowej, co jest w szczególności spowodowane odpowiednim wyodrębnieniem kont w ramach zespołu "7" i "5", przypisanych do każdego z rodzajów działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych jest możliwe przyporządkowanie do Działalności serwisowej przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań.

Księgi rachunkowe... prowadzone są w ten sposób, aby było możliwe ustalenie wyniku finansowego dla każdego z trzech rodzajów działalności... (w tym Działalności serwisowej), co jest możliwe w szczególności dzięki odpowiedniemu wyodrębnieniu kont w ramach zespołu "7" i "5", przypisanych do każdej z działalności. Odpowiednio rozbudowana ewidencja analityczna na kontach rozrachunkowych umożliwia jednoznaczne przypisanie do Działalności serwisowej należności i zobowiązań będących wynikiem tej działalności.

Zgodnie z wyjaśnieniami Wnioskodawcy, Działalność serwisowa jest w... wyodrębniona funkcjonalnie oraz samodzielnie realizuje określone zadania gospodarcze.

Wyodrębnienie funkcjonalne Działalności serwisowej przejawia się w szczególności odmiennością profilu działalności, która jest skierowana na świadczenie usług serwisowych, podczas gdy pozostała działalność Wnioskodawcy to świadczenie usług najmu oraz pozostała działalność usługowa.

Powyższe oznacza, że Działalność serwisowa jest wyodrębniona do realizacji określonych zadań gospodarczych, innych niż są spełniane przez pozostałe działy..., a także jest w stanie samodzielnie je planować i realizować, dzięki posiadanemu zespołowi wyodrębnionych składników materialnych i niematerialnych oraz własnym zasobom ludzkim.

O wyodrębnieniu funkcjonalnym świadczy również posiadanie własnej grupy dostawców usług oraz utrzymywanie bezpośrednich relacji z kontrahentami, jedynie w związku z prowadzeniem działalności w ramach tego działu, na podstawie zawartych umów (m.in. serwisowych, handlowych), które wraz z wniesieniem Działalności serwisowej aportem do spółki komandytowo-akcyjnej, mają zostać na nią przeniesione (nastąpi cesja umów).

Składający się na Działalność serwisową zespół składników materialnych i niematerialnych, zorganizowanych w specyficznej formie organizacyjnej (do której przypisane są odpowiednie zasoby ludzkie), umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług serwisowych w formie odrębnego przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca wskazał ponadto, że w oparciu o posiadany zespół składników materialnych i niematerialnych oraz własne zasoby ludzkie, Działalność serwisowa mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Już obecnie Działalność serwisowa de facto funkcjonuje jakby była odrębną jednostką, posiadającą własnych pracowników, dysponującą we własnym zakresie określonym zespołem składników, samodzielnie realizującą zawarte umowy. Możliwe jest przypisanie do Działalności serwisowej określonych przepływów finansowych, należności i zobowiązań.

W konsekwencji, Działalność serwisowa jest zdolna do samodzielnego realizowania przypisanych jej zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwo, co obecnie w rzeczywistości czyni.

Z przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności sprawy wynika zatem, że część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, mająca być przedmiotem aportu, stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, który jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczony jest do realizacji określonych zadań gospodarczych i zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem stosownie do art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przedmiotowa czynność zbycia (wniesienia aportem) Działalności serwisowej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż wyodrębniony zespół składników majątkowych wypełnia definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawartą w art. 2 pkt 27e ww. ustawy o VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl