IBPP1/443-1704/11/LG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 1 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1704/11/LG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2011 r. (data wpływu 22 listopada 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 lutego 2012 r. (data wpływu 23 lutego 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 8% do sprzedaży rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 listopada 2011 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania stawki podatku w wysokości 8% do sprzedaży rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 lutego 2012 r. (data wpływu 23 lutego 2012 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 13 lutego 2012 r. znak: IBPP1/443-1704/11/LG.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (Spółka) prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności jest budowa domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej jak i budynków wielorodzinnych w celu ich dalszej odsprzedaży finalnym odbiorcom. Spółka świadczy więc usługi rozumiane jako deweloperskie. W czerwcu 2010 r. Spółka zakupiła grunt w X przy ul.... o powierzchni 0,5652 ha i podjęła decyzję o rozpoczęciu nowej inwestycji mieszkaniowej, polegającej na wybudowaniu i sprzedaży mieszkań w budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (trzy szeregi po 5 lokali + 4 domy wolnostojące). W tym celu spółka otrzymała pozwolenie na budowę z przeznaczeniem gruntu wyłącznie na cele budownictwa mieszkaniowego. W sierpniu 2011 r. Spółka podjęła decyzję o sprzedaży rozpoczętej inwestycji innej spółce (spółce komandytowej), zajmującej się także świadczeniem usług deweloperskich, która będzie kontynuowała rozpoczętą inwestycję. O kontynuacji świadczą podpisane już kolejne umowy rezerwacyjne na budynki dotyczące tej inwestycji. W kilku przypadkach wpłacono już pierwsze zaliczki. Do zawarcia umowy sprzedaży całości rozpoczętej inwestycji zlokalizowanej w X przy ul.... doszło 7 października 2011 r., pomiędzy Wnioskodawcą a kupującym - spółką komandytową. W dniu przeniesienia własności gruntu wraz z rozpoczętą budową, stan zaawansowania robót polegał na ukończeniu budowy jednego z szeregów w stanie surowym tj. fundamenty, ściany parteru, strop nad parterem, ściany poddasza oraz dach. Strony umowy sprzedaży, mającej za przedmiot powyższą inwestycję (grunt wraz rozpoczętą inwestycją) określiły w akcie notarialnym cenę w oparciu o koszty wytworzenia powiększone o podatek VAT wg stawki 8%. Inwestycja dotyczyła budynków, które po zakończeniu budowy zostaną sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 - budynki mieszkalne. Prace wykonane przez Wnioskodawcę w związku tą inwestycją mieściły się w dziale 45 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - roboty ogólnobudowlane.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z dnia 20 lutego 2012 r. Wnioskodawca wskazał, iż:

1.

Jest zarejestrowanym czynnym

2.

W momencie budowy budynku, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

3.

Powierzchnia użytkowa wynosi:

a.

3 lokale (domy w zabudowie szeregowej) o powierzchni 86,6 m 2,

b.

2 lokale (domy w zabudowie szeregowej) o powierzchni 87,7 m 2,

c.

4 domy wolnostojące o powierzchni 111,2 m 2.

4.

Grunt będący przedmiotem umowy składa się z jednej działki.

5.

Przedmiotem umowy sprzedaży była jedna działka zabudowana budynkiem szeregowym w stanie surowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowo zastosowano stawkę 8% podatku od towarów i usług do sprzedaży dotyczącej rozpoczętej inwestycji mieszkaniowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa rozpoczętej budowy budynków mieszkalnych podlega opodatkowaniu według stawki 8%. Ta sama stawka dotyczy związanego z nią gruntu. Na podstawie bowiem art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) o podatku od towarów i usług, w przypadku sprzedaży budynków trwałe z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. A zatem w przypadku gruntu związanego z rozpoczętym budynkiem mieszkalnym ma zastosowanie stawka 8%.

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stosuje się stawkę w wysokości 8% do dostawy, budowy, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Według definicji zawartej w art. 2 pkt 12 ustawy o VAT obiektami budownictwa mieszkaniowego są budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. W myśl art. 41 ust. 12a, 12b i 12c przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12. W przedmiotowych budynkach nie ma w projekcie żadnych lokali użytkowych, a powierzchnia poszczególnych lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m 2.

Rozpoczętą budowę budynków mieszkalnych Wnioskodawca traktuje jako obiekty budowlane w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych. Są one wznoszone na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę budynków mieszkalnych. Rodzaj obiektu wynika z zatwierdzonego projektu budowlanego. A zatem te niezakończone budynki mieszkalne są zdaniem Wnioskodawcy obiektami budowlanymi a tym samym ich dostawa winna być opodatkowana stawką 8%. Także w piśmie Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 1999 r. nr SRI-4-WSK-12-535/99 stwierdzono, że obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku jest tym budynkiem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych.

Całokształt okoliczności faktycznych i prawnych dowodzi, że przedmiotem dostawy jest rozpoczęta budowa budynków mieszkalnych, co skłoniło Wnioskodawcę do zastosowania ww. preferencji, zarówno w stosunku do rozpoczętej inwestycji, jak i gruntu trwale z tą inwestycją związanego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. z 2011 r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się - zgodnie z art. 2 pkt 6 - rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione są budynki rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli zatem dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta z preferencyjnej stawki podatku, bądź też ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, to z preferencji takiej lub też ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym budynek jest posadowiony.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 146a pkt 2 ww. ustawy o VAT - dodanego do tej ustawy od dnia 1 stycznia 2011 r. - w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 41 ust. 12a ustawy o VAT przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

W myśl art. 41 ust. 12b ustawy o VAT do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

Przy czym zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy o VAT przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem dla celów podatku VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), stanowiącej usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z PKOB, przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych, będący wynikiem prac budowlanych. Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. W przypadku budynków połączonych między sobą (np. domy bliźniacze lub szeregowe), budynek jest budynkiem samodzielnym, jeśli jest oddzielony od innych jednostek ścianą przeciwpożarową od fundamentu po dach. Gdy nie ma ściany przeciwpożarowej, budynki połączone między sobą uważane są za budynki odrębne, jeśli mają własne wejścia, są wyposażone w instalacje i są oddzielnie wykorzystywane.

Natomiast budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wskazać należy, iż zgodnie z pismem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 1999 r. nr SRI-4-WSK-12-535/99 (pismo wydane zostało w okresie funkcjonowania obowiązującej do dnia 31 grudnia 1999 r. Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, jednak wyrażone w nim stanowisko, w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia analizowanego zagadnienia, należy uznać za wciąż aktualne), obiekt budowlany rozpoczęty, który po zmianie właściciela nadal będzie kontynuowany może być klasyfikowany według Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W chwili sprzedaży obiekt budowlany wznoszony na podstawie wydanej decyzji administracyjnej zezwalającej na budowę określonego budynku jest tym budynkiem w określonym stopniu zaawansowania robót budowlanych.

W art. 3 pkt 1a, 1b, 1c, 2, 2a i pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zostały zdefiniowane nw. pojęcia:

1.

obiekt budowlany to:

a.

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b.

budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c.

obiekt małej architektury;

2.

budynek - to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

2a) budynek mieszkalny jednorodzinny - to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;

3.

budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata;

Natomiast w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku, dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Artykuł 2 pkt 14 ustawy o VAT zdefiniował pierwsze zasiedlenie, przez które rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT w dniu 7 października 2011 r. dokonał sprzedaży gruntu (składający się z jednej działki) wraz z rozpoczętą inwestycją mieszkaniową opodatkowując tę transakcję stawką podatku VAT w wysokości 8%. Inwestycja ta dotyczyła budynków (dokładnie mieszkań w budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej - 3 szeregi po 5 lokali oraz 4 domy wolnostojące), które po zakończeniu budowy zostaną sklasyfikowane wg PKOB w dziale 11 - budynki mieszkalne. Ponadto z wniosku wynika, iż powierzchnia użytkowa poszczególnych lokali mieszkalnych nie będzie przekraczać 150 m#178;. W momencie dokonania sprzedaży stan zaawansowania robót polegał na ukończeniu budowy jednego z szeregów w stanie surowym, tj. fundamenty, ściany parteru, strop nad parterem, ściany poddasza oraz dach.

Z wniosku wynika zatem, iż przedmiotem sprzedaży była jedna działka zabudowana jednym budynkiem trwale z gruntem związanym.

Dostawa tychże obiektów będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, a Wnioskodawcy w momencie budowy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Tym samym dostawa przedmiotowych obiektów nie może być objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT.

Za budynek mieszkalny można uznać rozpoczętą budowę takiego budynku zaliczonego do PKOB 11 - na wskazanym we wniosku etapie budowy (fundamenty, ściany parteru, strop nad parterem, ściany poddasza oraz dach.). O zastosowaniu właściwej stawki podatku przesądza bowiem każdorazowo całokształt okoliczności faktycznych i prawnych. W analizowanej sprawie natomiast przedmiotem dostawy był budynek mieszkalny w fazie budowy, a nabywca budowę kontynuuje.

Tak więc dostawa budynku mieszkalnego na wskazanym we wniosku etapie budowy, spełniająca warunki dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, podlegała opodatkowaniu 8% stawką VAT.

Przedmiotem dostawy był również grunt, na którym jest posadowiony budynek mieszkalny (w opisanym we wniosku stadium budowy), do którego zastosowanie znajdował przepis art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości grunt. Zatem grunt był objęty taką samą stawką jak budynek na nim trwale posadowiony. Tak więc dostawa budynku mieszkalnego wraz z gruntem składającym się z jednej działki podlegała opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Ponadto w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy zwrócić uwagę, iż analiza załącznika dołączonego do uzupełnienia wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załącznika dołączonego przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl