IBPP1/443-17/14/DK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-17/14/DK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2013 r. (data wpływu 7 stycznia 2014 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. organu w dniu 3 kwietnia 2014 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* opodatkowania sprzedaży działki nr 3396/12 - jest nieprawidłowe,

* opodatkowania sprzedaży działki nr 3399/12 i pozostałych działek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem które wpłynęło do tut. organu w dniu 3 kwietnia 2014 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 26 marca 2014 r. znak: IBPP1/443-17/14/DK.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

W 1970 r. na podstawie umowy darowizny nieruchomości rolnej Wnioskodawca stał się właścicielem nieruchomości, położonej w T. Na podstawie umowy o rozszerzenie wspólności ustawowej małżeńskiej (z dnia 2 grudnia 2004 r.) działka 1671/12, stanowi obecnie wspólność majątkową małżeńską o łącznej powierzchni 0,9802 ha. Na działce tej znajduje się piętrowy budynek mieszkalny, wolnostojący, wybudowany w 1950 r. o powierzchni 100 m2, w którym Wnioskodawca mieszka razem z żoną.

Po zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w 2009 r. przez Radę Miejską przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona w przeważającej części na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową.

Ponieważ Wnioskodawca wraz z małżonką planował podarować dzieciom część nieruchomości wystąpił z wnioskiem o podział tej nieruchomości. W styczniu 2013 r. otrzymał decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości 1671/12. Wnioskodawca wraz z małżonką wniósł opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. W wyniku podziału powstało jedenaście działek z której jedna to droga wewnętrzna (3403/12), na drugiej stoi dom (3398/12), w którym Wnioskodawca wraz z małżonką mieszka. Dwie albo cztery działki Wnioskodawca wraz z małżonką zamierza podarować dzieciom. Jedną działkę sprzedał 28 listopada 2013 r. (3399/12).

Podział wymusił konieczność doprowadzenia mediów do domu Wnioskodawcy i jego małżonki (stare przebiegają przez nowowydzielone działki). Dlatego też zwrócił się z wnioskiem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej.

Wnioskodawca wraz z małżonką zamierza w przyszłości sprzedać resztę działek w zależności od ilości potencjalnych nabywców. Środki uzyskane ze sprzedaży działek zamierza przeznaczyć na cele osobiste jak również podarować dzieciom.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, Wnioskodawca wraz z małżonką są emerytami, Wnioskodawca sprzedaży działek nie dokonuje w celach handlowych, zarobkowych, lecz dla celów osobistych, przedmiotowego gruntu nie wykorzystywano w działalności gospodarczej w tym również w działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazany grunt był natomiast udostępniany na podstawie umowy najmu, w celu umieszczenia nośników reklamowych, ale tylko przy drodze. Przez cały czas reklama znajdowała się tylko na części działki (obecnie po podziale o nr 3396/12 i powierzchni 0,0795 ha).

Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań zmierzających do uatrakcyjnienia posiadanych działek związanych np. z uzbrojeniem terenu lub aktywnych działań marketingowych w zakresie obrotu nieruchomościami, nie dawał ogłoszeń mających na celu dokonanie sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, nie posiada wraz z małżonką innych gruntów, które zamierzałby sprzedać w przyszłości.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca podaje, że:

1. Nie jest i nie był nigdy czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT.

2. Nieruchomość, o której mowa we wniosku nabył od rodziców umową darowizny nieruchomości rolnej w dniu 30 maja 1970 r. Na nieruchomości stał stary, parterowy o trzech pomieszczeniach murowany dom mieszkalny, posiadający dwa urządzenia techniczne, częściowo podpiwniczony, kryty papą oraz w podwórzu znajdował się murowany chlewik, w którym rodzice mieli kurki, kaczki i jedną świnkę na własne potrzeby. Zabudowania były stare i zniszczone i wymagały kapitalnego remontu. Wnioskodawca z żoną pobrali się 3 kwietnia 1967 r., więc planował wyremontować darowany dom i w nim mieszkać. Na nieruchomości została ustanowiona nieodpłatnie służebność dożywotniego i bezpłatnego mieszkania na rzecz rodziców.

3. Środki uzyskane ze sprzedaży działki 3399/12 Wnioskodawca przeznaczył na własne cele mieszkaniowe oraz na dopłatę do skromnych środków na życie. Wnioskodawca z małżonką otrzymują niewielkie emerytury. Środki ze sprzedaży pozostałych działek również będą wsparciem w bieżących wydatkach. Wnioskodawca wraz z małżonką są emerytami więc, większą część ze sprzedaży chcą podarować dzieciom. Syn planuje budowę domu na działce 3395/12, którą otrzymał w darowiźnie od nich (działka jest też przedmiotem interpretacji), oraz dla córki na remont swojego domu.

4. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest w przeważającej części na cele zabudowy mieszkaniowo - usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła - symbol ustalenia planu 4B-MNU II, zgodnie z wypisem tekstu miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego miasta T.- "Dzielnice Południowe Miasta T.... uchwalonym przez Radę Miejską w T. uchwałą Nr 0. z dnia 28 października 2009 r. Zmiana przeznaczenia tych terenów nastąpiła z inicjatywy Rady Miasta, bez udziału Wnioskodawcy.

5. W stosunku do przedmiotowych działek Wnioskodawca nie podjął działań zmierzających do wystąpienia o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, nie składał wniosku i nie zamierza ubiegać się o warunki zagospodarowania terenu (zabudowy).

6. Wydzielenie drogi koniecznej i ustanowienie służebności drogowej na działce 3403/12, zapewniającej nowo wydzielonym działkom 3393/12, 3394/12, 3395/12, 3396/12, 3397/12, 3398/12, 3399/12, 3400/12, 3401/12, 3402/12 dostęp do drogi publicznej było warunkiem wydanej dnia 24 stycznia 2013 r. decyzji Burmistrza Miasta T. Nr 0., zatwierdzającej podział nieruchomości 1671/12.

7. Media w postaci prąd i woda doprowadzone są tylko do budynku w którym Wnioskodawca wraz z małżonką mieszka. Media te są już stare, budowane jeszcze przez rodziców, dlatego podjął decyzję o ich wymianie. Przebiegają przez działki 3397/12 i 3396/12. Gdyby Wnioskodawca wraz z małżonką je sprzedał to mógłby być pozbawiony prądu i wody, bo w razie awarii nowi właściciele nie musieliby im udostępnić swojej posesji do ich naprawy. Pozostałe działki, powstałe w wyniku podziału otrzymanej darowizny są nieuzbrojone. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dotyczą wyłącznie budynku w którym Wnioskodawca mieszka.

8. Na działce 1671/12 zawsze znajdował się tylko dom mieszkalny jednorodzinny i niewielkie pomieszczenia gospodarcze wykorzystywane wyłącznie do własnych celów Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie prowadził nigdy działalności gospodarczej, jego małżonka również.

9. Część działki była i jest wynajmowana na podstawie umowy najmu od 1 grudnia 1999 r. do nadal. Zgodnie z umową, przy drodze została umieszczona tablica reklamowa o wymiarach 5,1 x 2,5 m. Czynsz wynosił początkowo 500 złotych, aktualnie jest to 660 zł rocznie.

10. Na działkach powstałych w wyniku podziału nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny nie znajdują się inne obiekty poza domem Wnioskodawcy jednorodzinnym mieszkalnym, który nie był nigdy wynajmowany ani wydzierżawiany.

11. Dom został wybudowany przez rodziców Wnioskodawcy w latach 1949 - 1951. Wnioskodawca razem z małżonką rozbudował go dobudowując piętro. Dom ten jest trwale gruntem związany i ma klasyfikację PKOB 1110.

12. Pierwszego zasiedlenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego dokonali rodzice Wnioskodawcy jeszcze w latach pięćdziesiątych, kiedy to otrzymali tę nieruchomość aktem nadania ziemi.

13. Budynek mieszkalny jednorodzinny znajdujący się na przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawca otrzymał w drodze darowizny od rodziców w dniu 30 maja 1970 r. Rodzice natomiast otrzymali tę nieruchomość aktem nadania ziemi w dniu 31 sierpnia 1954 r. Dom wybudowali samodzielnie.

14. Od roku 1970, kiedy Wnioskodawca otrzymał w drodze darowizny przedmiotową nieruchomość rozpoczął prace w budynku mieszkalnym na podstawie decyzji o pozwoleniu na rozbudowę. Nie liczył nakładów, gdyż prace wykonywane były głównie sposobem gospodarczym. Wydatki nie przekroczyły 30% wartości początkowej. Wnioskodawca razem z małżonką wprowadził się do tego domu pod koniec 1974 r. i mieszkają nadal.

15. Wnioskodawca wcześniej nie dokonywał sprzedaży nieruchomości, nie odprowadzał podatku VAT, nie składał deklaracji VAT-7 oraz zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

16. Odnośnie działki 3399/12 sprzedanej w dniu 28 listopada 2013 r. Wnioskodawcza wyjaśnia:

a. Działka 3399/12 w momencie sprzedaży była działką niezabudowaną, nieogrodzoną, nieuzbrojoną - brak elementów infrastruktury. Działka ta w rejestrze gruntów prowadzonym przez Starostę T. w części o obszarze 0,0106 ha jako tereny mieszkaniowe, w części o obszarze 0,0659 ha jako pastwiska trwałe, działka 3403/12 oznaczona w części o obszarze 0,0125 ha jako tereny mieszkaniowe w części o obszarze 0,0155 ha jako zurbanizowane tereny niezabudowane, w części o obszarze 0,0011 ha jako drogi, w części o obszarze 0,0050 ha jako grunty zadrzewione i zakrzewione, w części o obszarze 0,0020 ha jako nieużytki w części o obszarze 0,0628 ha jako pastwiska trwałe.

b. W stosunku do przedmiotowej działki Wnioskodawca nie podjął czynności polegających na uzbrojeniu terenu, wyposażeniu w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczne itp.

c. Nie podjął działań marketingowych, nie ogłaszał się, nie wywieszał banerów, ogłoszeń prasowych, internetowych itp.

d. Nabywca zgłosił się sam, Wnioskodawca nie wie skąd się dowiedział, prawdopodobnie od sąsiadów, gdyż o chęci sprzedaży wiedzieli.

e. Działka 3399/12 nie była wykorzystywana w żaden sposób, Wnioskodawca z żoną są emerytami, aktualnie brakuje już im sił nawet na prace ogródkowe.

f. Działka 3399/12 nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, Wnioskodawca nie czerpał żadnym pożytków z tej działki.

17. Wnioskodawca w odniesieniu do pozostałych działek, które zamierza sprzedać wyjaśnia że:

a.

działki, te w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta T.... położone są w terenach zabudowy mieszkaniowo usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła - symbol 4B-MNUII,

b.

przedmiotem sprzedaży będą wyłącznie działki niezabudowane, nieuzbrojone, nieogrodzone, osoby które nabędą przedmiotowe działki muszą samodzielnie wystąpić o warunki przyłączy do swoich nieruchomości,

c. Wnioskodawca w stosunku do przedmiotowych działek nie podejmował czynności polegającej na uzbrojeniu terenu, wyposażeniu w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetycznej,

d. Wnioskodawca nie podejmował działań marketingowych w celu sprzedaży działek,

e.

mimo braku aktywności ze strony Wnioskodawcy w celu pozyskania nabywców na przedmiotowe działki, zgłosiło się kilku chętnych w tym pośrednik nieruchomości, lecz umów z nim Wnioskodawca nie podpisywał, Wnioskodawca podejrzewa, że wiadomość rozniosła się pocztą pantoflową,

f.

działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny od chwili nabycia do momentu planowanej sprzedaży nie były i nie będą w żaden sposób wykorzystywane,

g.

działki nie były przedmiotem najmu, dzierżawy, Wnioskodawca nie czerpał pożytków za wyjątkiem części przy drodze, na której usytuowana jest reklama.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy sprzedaż działki o nr 3396/12 podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2. Czy sprzedaż działki 3399/12 jak i w przyszłości pozostałych działek podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, definicja działalności gospodarczej zawarta zarówno w art. 15 ustawy, jak i w art. 9 ust. 1 Dyrektywy obejmuje pojęciem podatnika te wszystkie podmioty, które prowadzą określoną działalność występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. W kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest czy w celu dokonania sprzedaży gruntu zostały podjęte aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Dlatego Wnioskodawca uważa, że sprzedaż tych działek nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług VAT. Osoba fizyczna, wykonująca czynności dostawy towaru, polegającej na zbyciu części majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży (w celach handlowych), nie jest podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca uważa, że działki te nie będą opodatkowane VAT z tytułu sprzedaży ww. gruntów, ponieważ nastąpi sprzedaż działek należących do majątku osobistego, jako osoba nieprowadząca działalności gospodarczej w tym zakresie. Czynność ta nie będzie miała charakteru działalności stałej, zorganizowanej czy też profesjonalnej. Sprzedaż ta jest ponadto związana z przysługującym Wnioskodawcy prawem do rozporządzania własnym majątkiem.

"Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek jest sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, był przedmiotem orzeczenia z dnia 15 września 2011 r. TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10.

Trybunał orzekł, że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych."

Wnioskodawca uważa, że nie można stwierdzić, że nabył grunt w celu dalszej jego odsprzedaży, ponieważ należy on do majątku prywatnego otrzymanego w darowiźnie od rodziców i jest w posiadaniu Wnioskodawcy od wielu lat oraz został nabyty na potrzeby jego i jego rodziny. Dokonując sprzedaży gruntu, Wnioskodawca korzysta z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem, a zatem czynność ta nie oznacza wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Wnioskodawca uważa, że jeżeli osoba fizyczna dokona sprzedaży działek niezabudowanych ze swojego majątku osobistego nigdy niezwiązanego z działalnością gospodarczą w warunkach wskazujących, że czynność ta nie ma charakteru zorganizowanego i nie będzie kontynuowana, a przedmiotowa działka nie została nabyta tylko i wyłącznie w celu jej dalszej odsprzedaży, czynność ta nie będzie uznana za element prowadzonej działalności gospodarczej, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy inaczej będzie z częścią działki 3396/12, gdzie znajdowała się tablica reklamowa. Sprzedaż tej działki będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług w części przeznaczonej pod reklamę. Dokonując sprzedaży części tej nieruchomości Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za:

* nieprawidłowe - w zakresie opodatkowania sprzedaży działki nr 3396/12,

* prawidłowe - w zakresie opodatkowania sprzedaży działki nr 3399/12 i pozostałych działek.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt ścisłego powiązania z sobą zagadnień będących przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, tut. organ udzielił na nie odpowiedzi w jednej interpretacji indywidualnej zarówno w zakresie stanu faktycznego jak i zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

Z treści art. 7 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższe oznacza, że dostawa towarów, w tym przypadku gruntów, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy czynność podlegającą opodatkowaniu wykona podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Jednocześnie okoliczności dokonania tej czynności powinny nosić znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w ustawie o VAT, tzn. powinny polegać na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przez ciągłe wykorzystywanie składników majątku należy rozumieć takie wykorzystywanie majątku, które charakteryzuje się powtarzalnością lub długim okresem trwania. Zatem czerpanie dochodów ze składnika majątku wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej.

Stwierdzić należy, iż każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Tym samym wykorzystywanie majątku prywatnego stanowi również działalność gospodarczą, jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Podstawowym kryterium dla opodatkowania sprzedaży, w tym przypadku nieruchomości jest ustalenie, czy działanie to można uznać za wykorzystywanie majątku w sposób ciągły do celów zarobkowych, czy majątek nabyty został i faktycznie wykorzystany na potrzeby własne, czy też z przeznaczeniem do działalności gospodarczej.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W kontekście powyższego należy stwierdzić, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Nie jest natomiast działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty ani też wykorzystany w trakcie jego posiadania w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Skutkiem powyższego, status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT, istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Na mocy art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347 s. 1 z późn. zm.), "podatnikiem" jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności.

"Działalność gospodarcza" obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Aby dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą, należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar wykonywać takie czynności wielokrotnie, a sprzedawane towary zostały nabyte lub wytworzone w celu wykorzystania w działalności gospodarczej. Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług - w świetle powyższych przepisów - jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze czynność winna być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie musi ona być zrealizowana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podkreślić także należy, iż w kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi bowiem wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy) jako, że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

Należy także zauważyć, iż Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach C-180/10 i C-181/10 orzekł, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest i nie był nigdy czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wnioskodawca nie prowadził nigdy działalności gospodarczej.

W 1970 r. na podstawie umowy darowizny Wnioskodawca otrzymał od rodziców nieruchomość rolną.

Na nieruchomości stał stary, parterowy o trzech pomieszczeniach murowany dom mieszkalny, posiadający dwa urządzenia techniczne, częściowo podpiwniczony, kryty papą. W podwórzu znajdował się murowany chlew, w którym rodzice Wnioskodawcy mieli kury, kaczki i jedną świnię na własne potrzeby. Zabudowania były stare i zniszczone i wymagały kapitalnego remontu.

Wnioskodawca planował wyremontować darowany dom i w nim mieszkać. Na nieruchomości została ustanowiona nieodpłatnie służebność dożywotniego i bezpłatnego mieszkania na rzecz rodziców.

Na podstawie umowy o rozszerzenie wspólności ustawowej małżeńskiej (z dnia 2 grudnia 2004 r.) działka 1671/12, stanowi obecnie wspólność majątkową małżeńską o łącznej powierzchni 0,9802 ha.

Dom który został wybudowany przez rodziców Wnioskodawcy w latach 1949 - 1951, Wnioskodawca razem z małżonką rozbudował, dobudowując piętro (budynek trwale związany z gruntem, PKOB 1110).

Prace związane z tym budynkiem rozpoczęte zostały w 1970 r. Wydatki nie przekroczyły 30% wartości początkowej. Wnioskodawca razem z małżonką wprowadził się do tego domu pod koniec 1974 r. i mieszka nadal.

Dom mieszkalny i niewielkie pomieszczenia gospodarcze Wnioskodawca wykorzystywał wyłącznie do własnych celów.

Po zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonych w 2009 r. przez Radę Miejską przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona w przeważającej części na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową.

Zmiana przeznaczenia tych terenów nastąpiła z inicjatywy Rady Miasta, bez udziału Wnioskodawcy.

Ponieważ Wnioskodawca wraz z małżonką planował podarować dzieciom część nieruchomości wystąpił z wnioskiem o podział nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny.

W wyniku podziału powstało jedenaście działek z której jedna to droga wewnętrzna (3403/12), na drugiej stoi dom (3398/12), w którym Wnioskodawca wraz z małżonką mieszka. Dwie albo cztery działki Wnioskodawca wraz z małżonką zamierza podarować dzieciom.

Wydzielenie drogi koniecznej i ustanowienie służebności drogowej na działce 3403/12, zapewniającej nowo wydzielonym działkom 3393/12, 3394/12, 3395/12, 3396/12, 3397/12, 3398/12, 3399/12, 3400/12, 3401/12, 3402/12 dostęp do drogi publicznej było warunkiem wydanej dnia 24 stycznia 2013 r. decyzji Burmistrza Miasta, zatwierdzającej podział nieruchomości 1671/12.

Podział wymusił konieczność doprowadzenia mediów do domu Wnioskodawcy i jego małżonki (stare przebiegają przez nowowydzielone działki). Dlatego też Wnioskodawca zwrócił się z wnioskiem do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o warunki przyłączenia do sieci wodociągowej.

Media w postaci prąd i woda doprowadzone są tylko do budynku w którym Wnioskodawca mieszka. Media te są już stare, budowane jeszcze przez rodziców Wnioskodawcy, dlatego podjął decyzję o ich wymianie. Przebiegają przez działki 3397/12 i 3396/12. Gdyby Wnioskodawca je sprzedał to mógłby być pozbawiony prądu i wody, bo w razie awarii nowi właściciele nie musieliby im udostępnić swojej posesji do ich naprawy. Pozostałe działki, powstałe w wyniku podziału otrzymanej darowizny są nieuzbrojone.

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dotyczą wyłącznie budynku w którym Wnioskodawca wraz z małżonką mieszka.

Na działkach powstałych w wyniku podziału nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny nie znajdują się inne obiekty poza domem Wnioskodawcy, który nie był nigdy wynajmowany ani wydzierżawiany.

W styczniu 2013 r. otrzymał decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości 1671/12.

W dniu 28 listopada 2013 r. Wnioskodawca sprzedał działkę nr 3399/12.

Wnioskodawca zamierza w przyszłości sprzedać resztę działek w zależności od ilości potencjalnych nabywców.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, Wnioskodawca jest emerytem, sprzedaży działek nie dokonuje w celach handlowych, zarobkowych, lecz dla celów osobistych.

Przedmiotowego gruntu nie wykorzystywano w działalności gospodarczej w tym również w działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Część działki była i jest wynajmowana na podstawie umowy najmu od 1 grudnia 1999 r. do nadal w celu umieszczenia nośników reklamowych. Przez cały czas reklama znajdowała się tylko na części działki (obecnie po podziale o nr 3396/12 i powierzchni 0,0795 ha).

Zgodnie z umową, przy drodze została umieszczona tablica reklamowa o wymiarach 5,1 x 2,5 m. Czynsz wynosił początkowo 500 złotych, aktualnie jest to 660 zł rocznie.

Wnioskodawca nie podejmował żadnych działań zmierzających do uatrakcyjnienia posiadanych działek związanych np. z uzbrojeniem terenu lub aktywnych działań marketingowych w zakresie obrotu nieruchomościami, nie dawał ogłoszeń mających na celu dokonanie sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, nie posiada innych gruntów, które zamierzałby sprzedać w przyszłości.

Środki uzyskane ze sprzedaży działki 3399/12 Wnioskodawca przeznaczył na własne cele mieszkaniowe oraz na dopłatę do skromnych środków na życie. Środki ze sprzedaży pozostałych działek również będą wsparciem w bieżących wydatkach.

Wnioskodawca jest emerytem więc, większą część ze sprzedaży chce podarować dzieciom. Syn planuje budowę domu na działce 3395/12, którą otrzymał w darowiźnie od Wnioskodawcy (działka jest też przedmiotem interpretacji), oraz dla córki na remont swojego domu.

W stosunku do przedmiotowych działek Wnioskodawca nie podjął działań zmierzających do wystąpienia o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, nie składał wniosku i nie zamierza ubiegać się o warunki zagospodarowania terenu (zabudowy).

Wnioskodawca wcześniej nie dokonywał sprzedaży nieruchomości, nie odprowadzał podatku VAT, nie składał deklaracji VAT-7 oraz zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Działka nr 3399/12 sprzedana w dniu 28 listopada 2013 r. była niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona.

W stosunku do przedmiotowej działki Wnioskodawca nie podjął czynności polegających na uzbrojeniu terenu, wyposażeniu w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczne itp.

Wnioskodawca nie podjął działań marketingowych, nie ogłaszał się, nie wywieszał banerów, ogłoszeń prasowych, internetowych itp. Nabywca zgłosił się sam, o chęci sprzedaży dowiedział się prawdopodobnie od sąsiadów, gdyż o tym wiedzieli.

Działka 3399/12 nie była wykorzystywana w żaden sposób, Wnioskodawca z żoną są emerytami, aktualnie brakuje już im sił nawet na prace ogródkowe.

Działka 3399/12 nie była przedmiotem najmu, dzierżawy, Wnioskodawca nie czerpał żadnym pożytków z tej działki.

Pozostałe działki, które Wnioskodawca zamierza sprzedać w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego położone są w terenach zabudowy mieszkaniowo usługowej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz nieuciążliwą funkcję usługową, w tym rzemiosła - symbol 4B-MNUII.

Przedmiotem sprzedaży będą wyłącznie działki niezabudowane, nieuzbrojone, nieogrodzone. Osoby które nabędą przedmiotowe działki muszą samodzielnie wystąpić o warunki przyłączy do swoich nieruchomości.

Wnioskodawca w stosunku do przedmiotowych działek nie podejmował czynności polegającej na uzbrojeniu terenu, wyposażeniu w urządzenia i sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetycznej.

Wnioskodawca nie podejmował działań marketingowych w celu sprzedaży działek.

Mimo braku aktywności ze strony Wnioskodawcy w celu pozyskania nabywców na przedmiotowe działki, zgłosiło się kilku chętnych w tym pośrednik nieruchomości, lecz umów z nim Wnioskodawca nie podpisywał.

Działki powstałe w wyniku podziału nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny od chwili nabycia do momentu planowanej sprzedaży nie były i nie będą w żaden sposób wykorzystywane.

Działki nie były przedmiotem najmu, dzierżawy, Wnioskodawca nie czerpał pożytków za wyjątkiem części przy drodze, na której usytuowana jest reklama.

Wątpliwości Wnioskodawcy odnoszą się do kwestii, czy sprzedaż działki o nr 3396/12 podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy sprzedaż działki 3399/12 jak i w przyszłości pozostałych działek podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) do obowiązujących w sprawie przepisów prawa, stwierdzić należy, że fakt otrzymania przez Wnioskodawcę nieruchomości w drodze darowizny od rodziców, nie może przesądzać o tym, że automatycznie w przedmiotowej sprawie sprzedaż niezabudowanych działek nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Istotne znaczenie będą miały bowiem okoliczności towarzyszące nie tylko nabyciu ale i następnie wykorzystaniu ww. gruntu oraz także działania podjęte w celu jego sprzedaży.

W odniesieniu do działek powstałych w wyniku podziału działki nr 1671/12 (z wyjątkiem działki nr 3396/12) zauważyć należy, iż skoro Wnioskodawca otrzymał przedmiotową nieruchomość w drodze darowizny oraz nie wykorzystywał jej do prowadzenia działalności gospodarczej, a ponadto nie podjął żadnych czynności zmierzających do uatrakcyjnienia działek w celu ich sprzedaży, to tym samym nie podjął działań zbliżonych do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie obrotem nieruchomościami.

W tym miejscu należy odnieść się do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE wydanych w sprawach C-180/10 i C-181/10. Z treści wskazanych orzeczeń wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Jeżeli zatem przed sprzedażą Wnioskodawca nie podejmie wymienionych wyżej czynności to sam fakt podziału nie jest czynnością wykraczającą poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym i nie stanowi aktywności w rozporządzaniu tymi nieruchomościami, porównywalnej do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem.

A zatem, w takich okolicznościach nie wystąpią przesłanki pozwalające uznać Wnioskodawcę za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, polegającą na handlu nieruchomościami. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie, iż nastąpiła dostawa towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że Wnioskodawca dokonując sprzedaży działki nr 3399/12 nie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie nosi znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Również dokonując sprzedaży pozostałych działek powstałych w wyniku podziału nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny (z wyjątkiem działki nr 3396/12) Wnioskodawca nie będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Powyższe wynika z faktu, iż sprzedaż przez Wnioskodawcę stanowi w odniesieniu do działki 3399/12, a w odniesieniu do pozostałych działek będzie stanowić zwykłe wykonywanie prawa własności. Zatem, zbywane działki stanowią majątek prywatny Wnioskodawcy. Skutkiem powyższego sprzedaż działki nr 3399/12 oraz planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż niezabudowanych działek nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Odmienna sytuacja będzie jednak miała miejsce przy sprzedaży działki nr 3396/12.

Należy zauważyć, że od 1 grudnia 1999 r. część działki nr 1671/12 która po dokonaniu podziału stanowi działkę nr 3396/12 jest wynajmowana przez Wnioskodawcę w celu umieszczenia nośników reklamowych, a Wnioskodawca czerpie z tego tytułu dochody. Jednocześnie działka ta od momentu nabycia nie była w żaden sposób wykorzystywana do celów osobistych Wnioskodawcy.

Podkreślenia wymaga, że wprawdzie pojęcie "majątku prywatnego" nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy o VAT, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen V. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. "Majątek prywatny" to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Zaznaczyć należy również, iż nie ma przeszkód aby podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabył nieruchomość do majątku prywatnego, który byłby wyłączony z systemu VAT i sprzedaż takiego majątku również nie podlegałaby opodatkowaniu podatkiem VAT. Należy mieć jednak na uwadze, że stwierdzenie czy dany przedmiot sprzedaży stanowi składnik majątku prywatnego, czy też jest związany z prowadzoną czy planowaną działalnością gospodarczą jest konsekwencją oceny prawnej dokonanej przez organ wydający interpretację, a nie elementem stanu faktycznego.

Ze wskazanego powyżej orzeczenia C-291/92 wynika bowiem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania nieruchomości (lub jej części) wyłącznie do celów osobistych.

Powyższe okoliczności odnoszące się do działki nr 3396/12 (podział nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny, wynajem działki i czerpanie z tego tytułu dochodu) w żaden sposób nie mogą świadczyć o wyłącznym działaniu Wnioskodawcy zmierzającym do wykonywania jedynie prawa własności majątku osobistego w celu wykorzystania na potrzeby prywatne i dowodzą, że w stosunku do planowanej sprzedaży działki została wypełniona definicja prowadzenia działalności gospodarczej w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, a Wnioskodawca działa jako podatnik VAT.

Przedmiotem sprzedaży będzie bowiem działka wykorzystywana przez Wnioskodawcę przez 15 lat w celach najmu, tj. do czynności uznawanych przez ustawę o VAT za działalność gospodarczą.

A zatem, w przedmiotowej sprawie występują przesłanki pozwalające uznać Wnioskodawcę za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy.

Wnioskodawca dokonując sprzedaży działki nr 3396/12 będzie działał w charakterze podatnika, a czynność ta nosi znamiona działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Skutkiem powyższego planowana sprzedaż przez Wnioskodawcę działki nr 3396/12 będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy, iż sprzedaż działki nr 3396/12 będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług w części przeznaczonej pod reklamę a dokonując sprzedaży części tej nieruchomości Wnioskodawca będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, należało uznać za nieprawidłowe z uwagi na to, że opodatkowaniu będzie podlegała sprzedaż całej geodezyjnie wyodrębnionej działki nr 3396/12, a nie tylko jej część.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja przepisów prawa podatkowego została wydana wyłącznie na wniosek i w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy. Jeżeli małżonka Wnioskodawcy jest zainteresowana uzyskaniem interpretacji indywidualnej, powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl