Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1693/08/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2008 r. (data wpływu 24 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 listopada 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Szkolenia przygotowujące osoby zatrudnione w rolnictwie z terenu powiatu do zdobycia i wykonywania nowego zawodu oraz znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolnym" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 14 listopada 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Szkolenia przygotowujące osoby zatrudnione w rolnictwie z terenu powiatu do zdobycia i wykonywania nowego zawodu oraz znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolnym".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, będący czynnym podatnikiem podatku VAT, realizował projekt pn. "Szkolenia przygotowujące osoby zatrudnione w rolnictwie z terenu powiatu do zdobycia i wykonywania nowego zawodu oraz znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolnym" - w ramach Priorytetu II ZPORR - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Instytucja wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy.

Celem projektu było zdobycie i wykonywanie nowego zawodu oraz znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym przez osoby prowadzące działalność rolniczą jako posiadacze gospodarstwa rolnego z terenu powiatu, poprzez realizację specjalistycznych kursów zawodowych: Operator koparko-ładowarki, Operator wózków jezdniowych, IPD, pośrednictwo pracy.

Realizacja projektu wynikała z celów statutowych Wnioskodawcy, a jego uczestnicy korzystali z projektu nieodpłatnie. Zakupy dokonywane w ramach projektu nie były i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a Wnioskodawca, w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie uzyskiwał żadnego wynagrodzenia, które generowałoby podatek należny.

Podatek naliczony w fakturach dotyczących ww. projektu nie podlegał odliczeniu od podatku należnego, ponieważ zakup ten nie był związany ze sprzedażą opodatkowaną.

W związku z brakiem możliwości odliczenia podatku naliczonego, był on księgowany i zaliczany jako wydatek kwalifikowany.

Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa zgodnie z zawartymi umowami z Wojewódzkim Urzędem Pracy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, odliczenie podatku naliczonego nie przysługuje, co wynika z opisu stanu faktycznego (zakup nie służy sprzedaży opodatkowanej), zatem w wymienionych projektach jest wydatkiem kwalifikowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem związany jest podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Wnioskodawca wskazał, że zrealizował projekt pn. "Szkolenia przygotowujące osoby zatrudnione w rolnictwie z terenu powiatu do zdobycia i wykonywania nowego zawodu oraz znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolnym" - w ramach Priorytetu II ZPORR - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Realizacja projektu wynikała z celów statutowych Wnioskodawcy, a jego uczestnicy korzystali z projektu nieodpłatnie. Zakupy dokonywane w ramach projektu nie były i nie będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a Wnioskodawca, w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie uzyskiwał żadnego wynagrodzenia, które generowałoby podatek należny.

Mając więc na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług - brak związku dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania rozdziału 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) określające przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu, bowiem przepisy ww. rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dokonane w ramach realizowania projektu pn. "Szkolenia przygotowujące osoby zatrudnione w rolnictwie z terenu powiatu do zdobycia i wykonywania nowego zawodu oraz znalezienia zatrudnienia poza sektorem rolnym".

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, co też w przedmiotowej sprawie tut. organ uczynił. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl