Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1636/08/AZb

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2008 r. (data wpływu 24 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania środków finansowych przez A. na rachunek bankowy Wnioskodawcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania środków finansowych przez A. na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca wspólnie z A. rozpoczynają przedsięwzięcie inwestycyjne "Budowa Budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej", zwanej dalej "Centrum". Budowa "Centrum" wykorzystywana będzie w działalności zwolnionej. W tym celu Uczelnie zawarły w dniu 21 kwietnia 2008 r. umowę Konsorcjum. Zgodnie z umową przedmiotowe przedsięwzięcie ma charakter umowy o współpracy (konsorcjum). Efektem tej współpracy ma być nieruchomość wraz z zabudowaniem w postaci Centrum, stanowiąca współwłasność Uczelni w częściach równych.

Realizacja Centrum zostanie sfinansowana z następujących źródeł:

* dotacja z EFRR: XXX zł

* wkład własny obu uczelni: XXX zł (po połowie).

W celu realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia planowane jest nieodpłatne przekazanie darowizny przez Wnioskodawcę na rzecz A. połowy udziałów w nieruchomości gruntowej. Przedmiotowa nieruchomość stanowi obecnie własność Wnioskodawcy, nabytą z mocy prawa w 2005 r.. Wnioskodawca był w posiadaniu gruntu na podstawie umowy darowizny użytkowania wieczystego, zawartej w dniu 7 grudnia 2000 r. z Miastem K.

W celu realizacji planowanej inwestycji oraz przekazania udziałów w nieruchomości została ona stosownie podzielona. W umowie Konsorcjum uczelnie ustaliły, że wszelkie sprawy powołanego Konsorcjum w stosunku do osób trzecich będzie reprezentował Wnioskodawca, określony w umowie, jako LIDER. Do zadań Wnioskodawcy w tym zakresie będzie należało m.in. podpisywanie umów z wykonawcami robót budowlanych i inżynieryjnych, rozliczanie inwestycji oraz prowadzenie rachunkowości projektu. Konsekwencją takiego rozwiązania ma być wystawienie wszelkich faktur przez usługodawców na Wnioskodawcę (jako nabywcę usług).

W związku z rolą i zadaniami nałożonymi Umową na Wnioskodawcę, Uczelnie rozważają uprzednie przekazanie przez A. na rzecz Wnioskodawcy wkładu własnego w postaci własnych środków finansowych (tj. w części finansowanej przez A.).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii rozliczeń finansowych pomiędzy Uczelniami. Uczelnie zobligowały się bowiem partycypować finansowo w przedmiotowej inwestycji po połowie w tej części, która nie będzie sfinansowana ze źródeł zewnętrznych. Rozważane jest uprzednie przekazanie własnych środków finansowych przez A. bezpośrednio Wnioskodawcy, a następnie realizacja omawianego przedsięwzięcia (nabywanie towarów i usług) wyłącznie przez Wnioskodawcę (jako wyznaczonego Lidera całego przedsięwzięcia).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku przekazania wkładu finansowego przez A. na rachunek bankowy Wnioskodawcy czynność ta (przekazanie środków finansowych), będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekazania wkładu finansowego przez A., czynność ta (przekazanie środków finansowych) nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. A. powierzy swoje środki finansowe Wnioskodawcy (w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia przez obie Uczelnie w ramach utworzonego Konsorcjum), aby ten dokonywał nimi zapłaty w imieniu A. za nabywane usługi i towary. Zatem, przekazanych środków nie można postrzegać w kategoriach zapłaty - A. nie płaci Wnioskodawcy za jakiekolwiek dostawy towarów lub świadczenie usług, a jedynie przekazuje środki finansowe w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia (Centrum). Uczelnie wnoszą własne wkłady (finansowe), aby wspólnie zrealizować cel - wybudować Centrum. Nie występuje w tym przypadku żadne świadczenie wzajemne: Wnioskodawca nie wykonuje żadnych dostaw ani nie świadczy usług dla A., a A. nie wykonuje takich czynności dla Wnioskodawcy. W takiej sytuacji nie powinny pojawić się z tytułu przekazania tych środków finansowych jakiekolwiek skutki w zakresie podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 6 ww. ustawy towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Natomiast jak wynika z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, iż Wnioskodawca wspólnie z A. rozpoczyna przedsięwzięcie inwestycyjne "Budowa Budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej". W tym celu Uczelnie zawarły w dniu 21 kwietnia 2008 r. umowę Konsorcjum. Efektem tej współpracy ma być nieruchomość wraz z zabudowaniem w postaci Centrum, stanowiąca współwłasność Uczelni w częściach równych. Realizacja Centrum zostanie sfinansowana w części z dotacji z EFRR, w części natomiast z wkładu własnego obu uczelni (po połowie). Uczelnie zobligowały się bowiem partycypować finansowo w przedmiotowej inwestycji po połowie w tej części, która nie będzie sfinansowana ze źródeł zewnętrznych.

Konsorcjum jest umową gospodarczą co najmniej dwóch przedsiębiorców, zawartą w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, dla odniesienia wspólnych korzyści, przy solidarnym ponoszeniu ryzyka. Wspólne przedsięwzięcia charakteryzuje to, że dwóch lub więcej wspólników przedsięwzięcia jest związanych ustaleniami umownymi oraz owe ustalenia umowne ustanawiają sprawowanie współkontroli. Celem zawiązania konsorcjum jest najczęściej wspólne działanie w realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy przekracza możliwości jednego podmiotu. Przedsiębiorcy w konsorcjum wybierają spośród siebie lidera - konsorcjanta - wytypowanego spośród uczestników konsorcjum, który prowadzi rozliczenia gospodarcze. We wniosku wskazano, iż w związku z rolą i zadaniami nałożonymi Umową na Wnioskodawcę (jako wyznaczonego Lidera całego przedsięwzięcia), Uczelnie rozważają uprzednie przekazanie przez A. na rzecz Wnioskodawcy wkładu własnego w postaci własnych środków finansowych (tj. w części finansowanej przez A.), a następnie realizację omawianego przedsięwzięcia (nabywanie towarów i usług) wyłącznie przez Wnioskodawcę.

W świetle cytowanych wyżej przepisów należy stwierdzić, iż sama czynność przekazania środków finansowych przez A. (uczestnika Konsorcjum) na rachunek bankowy Wnioskodawcy (lidera Konsorcjum) nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, o ile nie pełni funkcji zapłaty lub zaliczki z tytułu jakiegokolwiek świadczenia usług lub dostawy towarów podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Jednakże w sytuacji gdy przekazane środki pieniężne będą stanowiły zaliczkę lub wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług lub dostawy towarów to należy mieć na uwadze fakt, iż odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, co do zasady podlegają opodatkowaniu. Należy jednak zauważyć, iż powyższa kwestia nie była przedmiotem oceny dokonanej przez tut. organ bowiem Wnioskodawca we wniosku nie zadał pytania w tym zakresie.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż w niniejszej interpretacji indywidualnej dokonano oceny prawnej tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego w oparciu o obowiązujący w tym zakresie stan prawny w dniu wydania interpretacji. Organ podatkowy nie może bowiem przewidzieć, jakie nastąpią zmiany w prawie podatkowym w przyszłości, oraz czy nie nastąpią zmiany w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. Wobec tego niniejsza interpretacja zachowa swą aktualność w przypadku, gdy nie ulegnie zmianie stan prawny oraz przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe.

Nadmienia się, iż w zakresie dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania połowy udziałów w nieruchomości zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl