Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1624/08/EA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2008 r. (data wpływu 27 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 grudnia 2008 r. (data wpływu 16 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwej stawki podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia właściwej stawki podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanej.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 12 grudnia 2008 r. (data wpływu 16 grudnia 2008 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 4 grudnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonego przedsiębiorstwa spółka nabyła działkę, na której wznosi domy jednorodzinne. Wnioskodawca planuje, że zostaną wzniesione łącznie 23 domy. Wnioskodawca sukcesywnie zawiera umowy z nabywcami domów. Są to zarówno domy w zabudowie szeregowej jak i wolnostojące. Po wybudowaniu Wnioskodawca zbędzie na rzecz nabywcy grunt wraz z domem. W skład tej nieruchomości wchodzą też instalacje: kanalizacyjna, wodna i elektryczna. Ponadto teren wokół sprzedawanego domu jest częściowo zagospodarowany, w tym położona jest kostka brukowa na chodnikach wiodących od płotu do drzwi domu i podjeździe od płotu do garażu. Sprzedawana działka wraz z domem jest ogrodzona. Każdy dom (wolnostojący i szeregowy) wyposażony jest w garaż. Garaż ten stanowi integralną część domu, nie jest odrębnym budynkiem. Znajduje się on na poziomie parteru domu i ma z nim wspólną ścianę i fundament. Klient nie ma możliwości zakupu domu bez garażu lub odwrotnie. Na dostawę została ustalona jedna cena obejmująca całość świadczenia na rzecz klienta.

Wznoszone przez Wnioskodawcę budynki zarówno wolnostojące jak i szeregowe są klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) pod symbolem 1110.

W ramach sprzedaży nieruchomości zabudowanej na rzecz nabywcy zostanie przeniesiona własność gruntu wraz z budynkiem, którego częścią składową jest garaż.

Sprzedawana nieruchomość jest ogrodzona, zagospodarowana (wyłożone kostką brukową ścieżki i podjazd) oraz do budynku są doprowadzone instalacje (woda, kanalizacja, prąd).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy właściwym jest opodatkowanie dostawy całej nieruchomości zabudowanej, w skład której wchodzą: działka, dom z garażem, ogrodzenie, instalacje znajdujące się w domu i na terenie działki, podstawowe zagospodarowanie terenu w postaci wybrukowanych chodników i podjazdu jedną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%.

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawa wyżej opisanej nieruchomości winna być opodatkowana jedną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%. Przemawiają za tym treść przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa VAT) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie) jak też stanowiska organów podatkowych.

Artykuł 41 ust. 12 ustawy VAT przewiduje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług (dalej: podatek VAT) w wysokości 7% między innymi dostawy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Obiektami budownictwa mieszkaniowego są w myśl art. pkt 12 ustawy VAT budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Zastrzeżenia dla stosowania stawki VAT w wysokości 7% przewidziane w ust. 12b art. 41 ustawy VAT nie mają tutaj znaczenia gdyż stosowanie stawki preferencyjnej (7%) dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zostało rozszerzone również na obiekty o powierzchni większej niż określona w tym przepisie. Stało się to na mocy § 5 ust. 1a rozporządzenia.

Jak wynika z przytoczonych przepisów zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia problemu ma sklasyfikowanie budynków, które będą przedmiotem, dostawy w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) opublikowane w Dz. U. 112, poz. 1316 z późn. zm..

Domy jednorodzinne wolnostojące jak i bliźniacze lub szeregowe są zaliczane według PKOB do klasy 1110. Zgodnie z częścią I, pkt 2 załącznika do PKOB przez obiekty budowlane rozumie się konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Klasyfikacja PKOB wskazuje, że do budynku, który jest przedmiotem dostawy należy również zaliczać instalacje.

Wskazać również należy, że ustawodawca w art. 29 ust. 5 ustawy VAT wskazał, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Nie ma więc również żadnej przesłanki do wydzielania z podstawy opodatkowania wartości instalacji wbudowanych w grunt lub instalacji na tym gruncie posadowionych (chodniki, podjazdy, ogrodzenia).

Podobne stanowisko można znaleźć w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 6 czerwca 2008 r., nr IBPP1/443-523/08/AZ (KAN-3294/03/08). Interpretacją tą rozstrzygnięto kwestię wysokości stosowanej stawki VAT, w sytuacji gdy przedmiotem sprzedaży był budynek mieszkalny wraz z garażem i pomieszczeniem gospodarczym przylegającymi do budynku i oddzielonym od niego jedynie ścianką działową stanowiący składnik majątku firmy, wyjaśniając co następuje: " (...) przedmiotem sprzedaży jest budynek mieszkalny jednorodzinny, stanowiący jedną całość wraz z garażem i pomieszczeniem gospodarczym. Z wniosku wynika, że powierzchnia garażu i pomieszczeń gospodarczych stanowi niewielką część całego budynku, gdyż częścią główną jest część mieszkalna. Ponadto wskazano, że garaż jest połączony z budynkiem ścianą i przejściem, które może też stanowić wyjście ewakuacyjne z budynku mieszkalnego. W konsekwencji budynek ten jako całość sklasyfikowany jest w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w grupie 111. Zatem dostawa domu jednorodzinnego o symbolu PKOB 11, stanowiącego całość (jedną bryłę) wraz z garażem i pomieszczeniami gospodarczymi będzie podlegała opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług od całej wartości sprzedaży. W kwestii natomiast opodatkowania sprzedaży gruntu należy wskazać, iż zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT - w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie podlegała opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT, to również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony, będzie opodatkowana 7% stawką VAT. Zatem w przedmiotowej sprawie należy zastosować 7% stawkę VAT dla całego przedmiotu sprzedaży tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PKOB-11) wraz z gruntem. (...)" Podobne stanowisko zaprezentowała również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 kwietnia 2008 r., nr ITPP2/443-19B/08/AD:" (...) Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca dokonywać będzie dostawy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z garażami znajdującymi się w tych budynkach. W cenę 1 m2 wkalkulowano elementy składające się na całość obiektu budowlanego, tj. powierzchnię budynku mieszkalnego, grunt, zagospodarowanie terenu, przyłącza sanitarne i gazowe oraz ogrodzenie całego kompleksu mieszkaniowego. Oznacza to, że w przypadku gdy przedmiotem dostawy będzie sklasyfikowany w PKOB w dziale 11 obiekt budownictwa mieszkaniowego jako całość (w tym przypadku budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej wraz z garażem znajdującym się w tym budynku oraz instalacjami, urządzeniami technicznymi, zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem) - stawka 7% stosowana będzie w odniesieniu do całości dostawy. Jednocześnie wskazać należy, że wymienione elementy składające się na całość inwestycji nie powinny być rozdzielane, gdyż nie mogą być odrębnym przedmiotem własności. (...)" Niezmiernie istotnym w przedmiotowej kwestii jest również orzecznictwo sądów. W wyroku z dnia 22 czerwca 2005 r. (sygn. akt. I FSK 103/05, opublikowany w Systemie Informacji Prawnej LEX, poz. 157989) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż nie można dzielić przedmiotu sprzedaży na poszczególne składniki tylko i wyłącznie po to, aby na gruncie prawa podatkowego można było stosować różne stawki podatku, skoro przepisy cywilnoprawne traktują taki przypadek jako jeden przedmiot sprzedaży. Potwierdził to Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyrokiem z dnia 6 lipca 2006 r. wydanym w sprawie C-251/05, w którym stwierdził, iż: "Jedna dostawa towarów, co do zasady, podlega jednej stawce podatku VAT. Jednakże możliwe jest również oddzielne opodatkowanie określonych składników tej dostawy, jeżeli z przepisów wyraźnie wynika taka ewentualność i taka konieczność. Oznacza to, że okoliczność, iż określone towary stanowią przedmiot jednej dostawy, która z jednej strony obejmuje towar główny objęty preferencją podatkową w podatku VAT oraz z drugiej strony towary wyłączone z tej preferencji, nie stoi na przeszkodzie temu, aby od dostawy towarów wyłączonych z preferencji podatek VAT był pobierany według stawki podstawowej." W świetle powyższych argumentów uznać należy, że dokonywana dostawa w całości będzie korzystać z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%, w tym budynek wraz z garażem, przyłącza, mała architektura.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., ostat. zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami natomiast, w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Z kolei ust. 5 powołanego artykułu stanowi, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania, opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział także stawki preferencyjne, obniżone, tj. 7%, 3% i 0%.

Stosownie do art. 41 ust. 12 ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r. 7% stawkę podatku od towarów i usług stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, rozumie się w myśl ust. 12a cyt. przepisu obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ww. ustawy nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m 2;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m 2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej ww. limity, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Ponadto zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), będącym odzwierciedleniem obowiązującego w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 listopada 2008 r. przepisu § 5 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% również w odniesieniu do:

1.

robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,

2.

obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 12 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12

w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c ustawy.

Z unormowań zawartych w przytoczonych przepisach wynika zatem, iż 7% stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w całym budownictwie mieszkaniowym, zarówno objętym społecznym programem mieszkaniowym, jak i nieobjętym tym programem.

Należy również zwrócić uwagę na brzmienie art. 2 pkt 12 ustawy o VAT obowiązujące od dnia 1 stycznia 2008 r., zgodnie z którym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11.

Z treści znowelizowanych przepisów wynika więc, iż preferencyjna, 7% stawka podatku nie dotyczy budowy, remontów i konserwacji obiektów infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, co oznacza, iż roboty te począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r., ze względu na utratę mocy przepisu przejściowego, jakim był w tym zakresie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) cyt. ustawy, podlegają opodatkowaniu według stawki 22%.

Celem właściwego zdefiniowania pojęcia obiektu budownictwa mieszkaniowego i co się z tym wiąże stosowania odpowiedniej stawki podatkowej, Wnioskodawca winien uwzględniać regulacje wynikające z przywołanego art. 2 pkt 12 ustawy o VAT.

Wskazać należy także, iż zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Natomiast z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), wynika, że pod pojęciem obiektu budowlanego rozumie się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Budynkiem zaś jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (art. 3 pkt 1 lit. a) i pkt 2).

Zgodnie z objaśnieniami Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Całkowita powierzchnia użytkowa budynku obejmuje całą powierzchnię budynku z wyjątkiem:

* powierzchni elementów budowlanych m.in. podpór, kolumn, filarów, szybów, kominów;

* powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólnobudowlanych;

* powierzchni komunikacji, np. klatki schodowe, dźwigi, przenośniki.

Część mieszkaniowa budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie).

Z wniosku wynika, iż każdy sprzedawany dom (wolnostojący i szeregowy) wyposażony jest w garaż. Garaż ten stanowi integralną część domu, nie jest odrębnym budynkiem. Znajduje się on na poziomie parteru domu i ma z nim wspólną ścianę i fundament. Klient nie ma możliwości zakupu domu bez garażu lub odwrotnie.

Zatem dostawa domu o symbolu PKOB 1110, stanowiącego całość (jedną bryłę) wraz z garażem będzie podlegała opodatkowaniu 7% stawką podatku od towarów i usług od całej wartości sprzedaży.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika również, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa nabył działkę na której wznosi domy jednorodzinne.

Wnioskodawca planuje, że zostaną wzniesione łącznie 23 domy. Wnioskodawca sukcesywnie zawiera umowy z nabywcami domów. Są to zarówno domy w zabudowie szeregowej jak i wolnostojące. Po wybudowaniu Wnioskodawca zbędzie na rzecz nabywcy grunt wraz z domem. W skład tej nieruchomości wchodzą też instalacje: kanalizacyjna, wodna i elektryczna. Ponadto teren wokół sprzedawanego domu jest częściowo zagospodarowany, w tym położona jest kostka brukowa na chodnikach wiodących od płotu do drzwi domu i podjeździe od płotu do garażu. Sprzedawana działka wraz z domem jest ogrodzona. Jak już wyżej wskazano każdy dom (wolnostojący i szeregowy) wyposażony jest w garaż. Garaż ten stanowi integralną część domu, nie jest odrębnym budynkiem. Znajduje się on na poziomie parteru domu i ma z nim wspólną ścianę i fundament. Klient nie ma możliwości zakupu domu bez garażu lub odwrotnie. Na dostawę została ustalona jedna cena obejmująca całość świadczenia na rzecz klienta.

Wznoszone przez Wnioskodawcę budynki zarówno wolnostojące jak i szeregowe są klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) pod symbolem 1110.

W ramach sprzedaży nieruchomości zabudowanej na rzecz nabywcy zostanie przeniesiona własność gruntu wraz z budynkiem, którego częścią składową jest garaż.

Sprzedawana nieruchomość jest ogrodzona, zagospodarowana (wyłożone kostką brukową ścieżki i podjazd) oraz do budynku są doprowadzone instalacje (woda, kanalizacja, prąd).

W związku z tym, iż w odpowiedzi na wezwanie (mimo jednoznacznego pytania) Wnioskodawca nie wskazał innych symboli PKOB dla budynków bądź budowli mających być przedmiotem dostawy, niniejsza interpretacja wydana została przy założeniu, iż wszystkie elementy składające się na będący przedmiotem dostawy obiekt budowlany sklasyfikowane zostały jako całość w tym samym grupowaniu statystycznym.

Wyjaśnić należy również, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikowania obiektów budownictwa mieszkaniowego zgodnie z PKOB.

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych dokonuje klasyfikacji obiektów budowlanych rozumianych jako konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. W PKOB nie ma mowy o budynkach czy budowlach niezwiązanych trwale z gruntem. W tym kontekście obiekty budowlane tymczasowe niezwiązane trwale z gruntem winny być uznawane jako rzeczy ruchome i klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w zależności od materiału, z jakiego są wytworzone.

Zgodnie z ustawa prawo budowlane budowlą jest każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 cyt. ustawy). Z kolei przez urządzenia budowlane zgodnie z art. 3 pkt 9 ww. Prawa budowlanego - należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

W kontekście powyższych definicji należy stwierdzić, iż niektóre z urządzeń budowlanych (np. ogrodzenie), występując samodzielnie (niezwiązane z obiektem budowlanym, np. budynkiem), tracą niejako status urządzenia budowlanego, a stają się obiektem budowlanym (budowlą).

Jak już wyżej wspomniano Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych dokonuje klasyfikacji obiektów budowlanych rozumianych jako konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. W PKOB obiekty budowlane grupowane są w dwóch sekcjach: "Budynki" i "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej". Zgodnie z objaśnieniami zawartymi w PKOB obiektami inżynierii lądowej i wodnej są wszystkie obiekty budowlane nieklasyfikowane jako budynki, tj.: drogi kołowe, drogi kolejowe, mosty, autostrady, drogi lotniskowe, zapory wodne, itp. Zatem jeśli dana budowla w rozumieniu Prawa budowlanego nie została sklasyfikowana jako budynek, mieści się w sekcji "Obiekty inżynierii lądowej i wodnej".

W związku z powyższym ogrodzenie, o ile jest trwale związane z gruntem, należałoby uznać za budowlę i w takiej sytuacji opodatkować podstawową stawką podatku VAT w wysokości 22%.

W kwestii natomiast opodatkowania sprzedaży gruntu należy wskazać, iż zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT - w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale związanych z gruntem. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie podlegała opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT to również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony, będzie opodatkowana 7% stawką VAT.

Zatem w przedmiotowej sprawie należy zastosować 7% stawkę VAT dla całego przedmiotu sprzedaży tj. budynku mieszkalnego (PKOB 1110) wraz z gruntem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać z prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl