IBPP1/443-160/08/KG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 maja 2008 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-160/08/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2008 r. (data wpływu 28 stycznia 2008 r.) uzupełnionym pismami z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu 6 marca 2008 r.), z dnia 12 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) oraz z dnia 30 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia przez Gminę w całości lub w części podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z realizowaną inwestycją pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia przez Gminę całości lub części podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami związanymi z realizowaną inwestycją pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej". Wniosek ten został uzupełniony pismem z dnia 28 lutego 2008 r. (data wpływu 6 marca 2008 r.), z dnia 12 marca 2008 r. (data wpływu 20 marca 2008 r.) oraz 30 kwietnia 2008 r. (data wpływu 7 maja 2008 r.), będącymi odpowiedziami na wezwania tut. organu znak: IBPP1/443-155/08/KG z dnia 20 lutego 2008 r. oraz 22 kwietnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina jest beneficjentem, który zrealizował projekt pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" w ramach priorytetu 3 - Rozwój Lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006. Projekt został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i zakończony w październiku 2007 r. Dofinansowanie w ramach ZPORR wynosi 69,07% kosztów kwalifikowanych, 9,21% kosztów kwalifikowanych z Budżetu Pastwa. Pozostałą część sfinansowano z budżetu Gminy. We wniosku aplikacyjnym podatek VAT został wliczony jako koszty kwalifikowane. Gmina po zakończeniu realizacji niniejszego projektu nie wykonuje czynności opodatkowanych związanych z wybudowaną infrastrukturą w ramach projektu. Usługi na wybudowanym majątku świadczone są przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. - spółka ze 100% udziałem gminy, posiadająca swój odrębny NIP, rozliczający się indywidualnie z podatku VAT. We wniosku o dofinansowanie projektu, który stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie projektu określono, że po zakończeniu realizacji inwestycji własność projektu nie zostanie przekazana na rzecz innej instytucji, właścicielem inwestycji będzie Gmina, a koszty eksploatacji będą pokrywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.

Inwestycja była realizowana w ramach zadań własnych gminy zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) zadaniem gminy jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zadania własne gminy, w szczególności obejmują sprawy kanalizacji.

Powstała inwestycja została przekazana Gminnej Spółce ZGKiM Sp. z o.o. Gmina nie ma możliwości odliczyć podatku VAT, gdyż inwestycja była realizowana z konta Urzędu Miejskiego i ponieważ oba te podmioty stanowią odrębne instytucje (w rozumieniu prawa podatkowego) stąd też Gmina lub też Urząd Miejski nie ma możliwości odliczenia podatku VAT nawet w części. Stąd też w ocenie Wnioskodawcy bez znaczenia pozostaje to czy sieć oddana zostaje umową odpłatną, czy też nieodpłatną. Niezależnie od tego Wnioskodawca informuje, że Gmina przekazała sieć Spółce na podstawie umowy o eksploatację sieci kanalizacji sanitarnej, na podstawie której Gmina nie otrzymuje żadnych opłat z tytułu korzystania. Koszty utrzymania sieci ponosi Spółka. Stanowi to jedyny koszt Spółki, wynikający z umowy.Gmina jest podatnikiem podatku VAT czynnym. Faktury dokumentujące zakupy związane z realizacją projektu były wystawiane na Urząd Miejski.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do opisanego projektu, istnieje możliwość odliczenia podatku od towarów i usług w całości lub części.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina po zakończeniu realizacji projektu nie wykonuje czynności opodatkowanych związanych z wybudowaną infrastrukturą w ramach projektu. Usługi świadczy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o., w którym gmina ma 100% udziałów, posiadająca swój odrębny NIP oraz rozliczająca się indywidualnie z podatku VAT.Zatem brak jest możliwości odzyskania podatku VAT przez Gminę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym).Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Gmina w ramach zadań własnych realizowała projekt pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej".Zatem w myśl powyższych przepisów nabywane towary i usługi, związane z realizacją ww. projektu nie służyły czynnościom opodatkowanym, ponieważ Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.Tym samym nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.Z treści wniosku wynika ponadto, iż inwestycja po jej zakończeniu została nieodpłatnie przekazana do użytkowania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., który jest odrębnym podatnikiem podatku VAT i ponosi koszty utrzymania sieci.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 - art. 8 ust. 1 cyt. ustawy. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ustawy za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części.

Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych wprawdzie nieodpłatnie, lecz w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem VAT jest istnienie prawa podatnika do odliczenia całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami.Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

W myśl cytowanych powyżej przepisów o samorządzie gminnym, zadania z zakresu gospodarki komunalnej, dotyczące odprowadzania ścieków tj. budowa sieci kanalizacyjnej oraz jej wykorzystanie w celu wykonywania tych czynności, należą do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że czynność przekazania tej sieci podmiotowi, który te zadania także będzie wykonywał, jest czynnością związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa.Ponadto Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacja przedmiotowej inwestycji, ponieważ jako jednostka samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań własnych należących do zakresu zadań publicznych.

Wobec powyższego brak jest podstaw do traktowania nieodpłatnego przekazania sieci eksploatatorowi jako odpłatnego świadczenia usług. Tym samym czynność ta jako nieodpłatne świadczenie usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, nabywane towary i usługi, związane z realizacją przedmiotowego zadania nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej".

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Na marginesie zaznacza się, iż tut. organ nie odniósł się w przedmiotowe interpretacji do kwestii podmiotowości podatkowej Gminy i Urzędu Gminy, gdyż nie było to przedmiotem zapytania.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.

Bowiem przepisy ww. rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r. Zintegrowany Program Operacyjnego Rozwoju Regionalnego został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745). Podkreślić należy, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest funduszem strukturalnym (poakcesyjnym), finansowanym z budżetu Unii Europejskiej według zasad prawa wspólnotowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Dyrektor tut. Izby Skarbowej zaznacza, że organ podatkowy nie dokonuje oceny załączonych do akt sprawy dokumentów, a interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dokonuje wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę w treści wniosku, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 ustawy - Ordynacja Podatkowa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl