Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1576/08/AL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Urzędu Miejskiego, przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2008 r. (data wpływu 15 października 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT otrzymanych w związku z realizacją projektu pn.: "Budowa wodociągu przesyłowego w miejscowościach O - S - B" oraz możliwości uzyskania zwrotu różnicy podatku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2008 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT otrzymanych w związku z realizacją projektu pn.: "Budowa wodociągu przesyłowego w miejscowościach O - S - B" oraz możliwości uzyskania zwrotu różnicy podatku.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 11 grudnia 2008 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-1576/08/AL z dnia 8 grudnia 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina nie jest podatnikiem podatku VAT i nie posiada numeru NIP, natomiast Urząd Miejski jest czynnym podatnikiem podatku VAT od dnia 7 października 1996 r. Gmina i Urząd Miejski posługują się jednym numerem NIP XXX, deklaracje VAT składa Urząd Miejski.

Gmina zrealizowała zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa Wodociągu przesyłowego w miejscowościach O - S - B." Zadanie było realizowane w okresie od dnia 30 czerwca 2006 r.do dnia 14 października 2006 r. przez generalnego wykonawcę Sp. z o.o. "Y"

Wartość inwestycji wyniosła 347.574,14 zł brutto plus nadzór inwestorski w kwocie 6.710,00 zł brutto.

Gmina stara się o refundację kosztów poniesionych przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy wodociągu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.

W związku z powyższym koniecznym jest złożenie oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT. W oparciu o uzyskane informacje należy rozstrzygnąć czy podatek VAT zaliczamy do kosztów kwalifikowanych.

Realizowana inwestycja wykonana została w ramach zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 - tj. obejmujących sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Poniesione wydatki w związku z realizacją inwestycji były udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Faktury dotyczyły usług wykonania sieci wodociągowej, przesyłowej O - S - B.

Wybudowany wodociąg przesyłowy nie jest i nie był wykorzystywany przez Urząd Miejski ani Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wybudowany wodociąg jest środkiem trwałym Gminy. Gmina przekazała wodociąg bezpłatnie na podstawie dowodu przekazania środka trwałego "PT" zakładowi budżetowemu Gminy tj. Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, jako wyposażenie tego podmiotu w mienie. Przekazanie odbyło się nieodpłatnie, jako zadanie zrealizowane z budżetu Gminy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest odrębnym od Gminy podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostateczna wersja sformułowana w uzupełnieniu wniosku z dnia 11 grudnia 2008 r.):

Czy w związku z inwestycją pn.: "Budowa wodociągu przesyłowego w miejscowościach O - S - B" Wnioskodawca miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących towary i usługi związane z realizacja tego projektu oraz czy miał możliwość uzyskania zwrotu różnicy podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczne stanowisko przedstawione w uzupełnieniu wniosku z dnia 11 grudnia 2008 r.) nie miał możliwości obniżenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur VAT jak również nie miał możliwości uzyskania zwrotu różnicy podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację wydano w oparciu o stan prawny obowiązujący do dnia 30 listopada 2008 r., gdyż Wnioskodawca wskazał, że sprawa dotyczy zaistniałego stanu faktycznego.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

W świetle powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie natomiast z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W myśl natomiast art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Jednocześnie należy zauważyć, iż w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi (art. 9 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie).

Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy o samorządzie gminnym, organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent).

W myśl art. 33 ust. 1 cytowanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym, wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Jak wynika z powyższego, urząd gminy nie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ww. art. 9 ustawy o samorządzie gminnym. Jest wyłącznie zorganizowanym zespołem osób i środków służących do pomocy organowi administracyjnemu. Urząd gminy (miejski) jest jednostką pomocniczą służącą do wykonywania zadań gminy oraz obsługi techniczno-organizacyjnej gminy.

Biorąc pod uwagę nierozerwalne i niepodzielne powiązania podmiotowe gminy i urzędu gminy (miasta), również na gruncie podatku od towarów i usług, należy stwierdzić, iż nie występuje odrębna od podmiotowości gminy podmiotowość urzędu gminy (miasta). Zatem Urząd Gminy (Miejski) działając w imieniu Gminy realizuje zadania własne Gminy i w tym zakresie jest zwolniony z podatku od towarów i usług.

Z wniosku wynika, iż Gmina nie jest podatnikiem podatku VAT, czynnym podatnikiem podatku VAT od dnia 7 października 1996 r. jest Urząd Miejski. Gmina i Urząd Miejski posługują się jednym numerem NIP XXX, deklaracje VAT składa Urząd Miejski.

W okresie od dnia 30 czerwca 2006 r. do dnia 14 października 2006 r. Gmina zrealizowała zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa wodociągu przesyłowego w miejscowościach O - S - B."

Realizowana inwestycja wykonana została w ramach zadań własnych Gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym

Poniesione wydatki w związku z realizacją inwestycji były udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Gminę. Faktury dotyczyły usług wykonania sieci wodociągowej, przesyłowej O - S - B.

Wybudowany wodociąg przesyłowy nie jest i nie był wykorzystywany przez Urząd Miejski ani Gminę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem skoro nabywane przez Gminę usługi związane z realizacją projektu pn.:"Budowa wodociągu przesyłowego w miejscowościach O - S - B."

nie służyły czynnościom opodatkowanym, bowiem wykonywanie zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego na mocy § 8 ust. 1 pkt 13 zwolnione jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tym samym Wnioskodawcy (jak również Gminie, na którą wystawiane były faktury VAT dokumentujące przedmiotowe nabycia), nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycia związane z realizacją ww. projektu, a w konsekwencji Wnioskodawca nie miał możliwości ubiegania się o zwrot różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto z wniosku wynika, iż wybudowany wodociąg jest środkiem trwałym Gminy. Gmina przekazała wodociąg bezpłatnie na podstawie dowodu przekazania środka trwałego "PT" zakładowi budżetowemu Gminy tj. Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, jako wyposażenie tego podmiotu w mienie. Przekazanie odbyło się nieodpłatnie jako zadanie zrealizowane z budżetu Gminy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest odrębnym od Gminy podatnikiem podatku VAT.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl natomiast art. 7 ust. 1 ww. ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Do czynności traktowanych na równi z dostawą towarów, w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, ustawodawca zaliczył przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Jednocześnie z treści art. 7 ust. 3 ww. ustawy o VAT wynika, iż nie uznaje się za dostawę towarów (tj. nie podlegają opodatkowaniu) przekazania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Zatem opodatkowaniu VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów stanowiących drukowane materiały reklamowe i informacyjne bądź spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie towarów pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

W myśl cytowanych powyżej przepisów o samorządzie gminnym, zadania z zakresu wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, w przedmiotowej sprawie budowa wodociągu przesyłowego w miejscowościach O - S - B oraz jego wykorzystanie w celu wykonywania tych zadań, należą do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Oznacza to, że czynność przekazania wybudowanego wodociągu przesyłowego podmiotowi, który te zadania także będzie wykonywał, jest czynnością związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Ponadto Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki związane z budową wodociągu, ponieważ jako jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie § 8 ust. 1 pkt 13 cyt. wyżej rozporządzenia, korzysta ze zwolnienia w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań własnych należących do zakresu zadań publicznych, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych

Wobec powyższego, nieodpłatne przekazanie wodociągu przesyłowego przez jednostkę samorządu terytorialnego - Gminę Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Reasumując Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących wydatki dotyczące zrealizowanej inwestycji w ramach projektu pn.: "Budowa wodociągu przesyłowego w miejscowościach O - S - B." Tym samym Wnioskodawca nie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 23 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1. Przepisy ww. rozporządzenia przewidują bowiem możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Pojęcie to należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT od zakupów objętych dofinansowywanym ze środków unijnych, w związku z realizacją projektu pn.: "Budowa wodociągu przesyłowego w miejscowościach O - S - B" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego wniosku może być zaliczony do kosztów kwalifikowanych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl