Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1437/08/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2008 r. (data wpływu 26 września 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 listopada 2008 r. (data wpływu 27 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "Wymiana sieci wodociągowej w B." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 września 2008 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 20 listopada 2008 r. (data wpływu 27 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia przez Gminę podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu pod nazwą "Wymiana sieci wodociągowej w B.".

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Gmina w okresie od września do grudnia 2005 r. zrealizowała projekt pod nazwą "Wymiana sieci wodociągowej w B.". W 2005 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.1 Obszary Wiejskie, Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.

Wówczas projekt nie otrzymał dofinansowania z powodu braku dostępnych środków, oczekiwał na liście rezerwowej. Mimo to zadanie zostało zrealizowane z własnych środków finansowych. W chwili obecnej zadanie może otrzymać refundację części kosztów, ponieważ pozostały oszczędności programu, dlatego wymagane jest uzyskanie interpretacji przepisów w zakresie podatku VAT.

W ramach projektu dokonano wymiany starej sieci wodociągowej z rur cementowo-azbestowych wraz z przyłączami do budynków. Poprowadzono nową sieć o średnicy #248; 160 PE na odcinku 1,114 km od skrzyżowania z ulicą W. do wylotu ulicy G., wykonano 67 przyłączy wodociągowych oraz 13 szt. podziemnych hydrantów p. pożarowych o średnicy #248; 80 mm.

Towary i usługi zakupione w ramach projektu były objęte podatkiem VAT. Po zrealizowaniu zadania, zarządca drogi (Starostwo Powiatowe w G.) pobiera opłatę od właściciela sieci za wbudowanie urządzeń w pasie drogowym. Jest to opłata nie objęta podatkiem VAT, ponieważ jest to opłata administracyjna.

Gmina bezpośrednio nie prowadzi działalności w zakresie świadczenia usług dostarczania wody do picia do gospodarstw domowych. Gmina nie uzyskuje przychodów z wykorzystywania sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa jest własnością Gminy. Po wybudowaniu nowego odcinka sieci została ona przekazana w administrowanie, Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o., który jest spółką ze 100% udziałem Gminy. Zakład Usług Komunalnych pobiera opłaty za dostarczenie wody odbiorcom według zatwierdzonej taryfy i w ramach tych środków ponosi koszty eksploatacyjne bieżącego utrzymania sieci, zgodnie z umową na administrowanie gminnymi wodociągami, zawartej 10 czerwca 1994 r.

W wyniku tej operacji Gmina nie uzyskuje z tego tytułu przychodów opodatkowanych podatkiem VAT.

Gmina poinformowała, że nie złożyła żadnego wniosku o zwrot podatku VAT. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych Gminy m.in. wodociągów i zaopatrzenia w wodę zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Dlatego też inwestycja była realizowana przez Gminę, ale przez wybranego w drodze przetargu wykonawcę robot budowlanych z którym zawarto umowę cywilnoprawną. W ramach zadania inwestycyjnego wykonywana była również dokumentacja techniczna oraz usługi geodezyjne zlecone odpowiednim pracowniom. Wymienione usługi zawierają podatek VAT na fakturach.

Nowowybudowana sieć wodociągowa jest własnością Gminy, jest przekazana w nieodpłatne administrowanie na podstawie umowy z dnia 10 czerwca 1994 r. spółce gminnej Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. Spółka zajmuje się bieżącą eksploatacją wodociągów, przekazanych na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych, a z przychodów uzyskanych ze sprzedaży wody i usług wodociągowych pokrywa koszty administrowania sieci. W przypadku gdy występują ewentualne uzasadnione straty pokrywa je Gmina.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją zadania "Wymiana sieci wodociągowej w B." Gmina, nie prowadząc działalności gospodarczej i nie uzyskując przychodów opodatkowanych podatkiem VAT, ma jakąkolwiek możliwość odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego w stosunku do podatku należnego. Chodzi zarówno o obniżenie podatku należnego o podatek naliczony z faktur dokumentujących poniesione wydatki, jak i o zwrot podatku wynikającego z przepisów prawa podatkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma możliwości odliczenia i zwrotu podatku VAT w związku ze zrealizowanym zadaniem, gdyż nie wykonuje czynności opodatkowanych w tym zakresie. Nie uzyskuje przychodów ze świadczonych usług w zakresie dostarczania wody, nie uzyskuje przychodów z wykorzystania sieci wodociągowej, w związku z czym zakupione towary i usługi w ramach realizacji zadania nie powodują obrotu opodatkowanego podatkiem VAT dla Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na fakt, iż wniosek dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zrealizowanego projektu w 2005 r.) niniejszą interpretacje oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących do dnia 30 listopada 2008 r.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast w myśl art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, (art. 7 ust. 1 pkt 3).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Gmina, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zrealizowała projekt pn. "Wymiana sieci wodociągowej w B.", która to inwestycja związana była z wykonywaniem przez Gminę zadań publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Ponadto wskazano, że Gmina nie uzyskuje przychodów z wykorzystywania sieci wodociągowej, gdyż została ona przekazana w nieodpłatne administrowanie Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o., który jest spółką ze 100% udziałem Gminy i który pobiera opłaty za dostarczenie wody odbiorcom według zatwierdzonej taryfy, a w ramach tych środków ponosi koszty eksploatacyjne bieżącego utrzymania sieci. W wyniku tej operacji (tj. przekazania do administrowania ZUK Spółka z o.o. sieci wodociągowej) Gmina nie uzyskuje przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Przychody opodatkowane podatkiem VAT uzyskuje natomiast ZUK Sp. z o.o. pobierająca opłaty za dostarczanie wody odbiorcom.

Zatem w myśl powyższych przepisów Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w ramach realizowania przedmiotowego projektu pn. "Wymiana sieci wodociągowej w B.", polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, gdyż nabywane towary i usługi nie będą służyły czynnościom opodatkowanym w tym zakresie.

Tym samym Wnioskodawca nie ma również prawa do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy ani do zwrotu różnicy na rachunek bankowy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 6 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z rachunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.

Przepisy ww. rozporządzenia przewidują możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl