Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1347/08/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego przedstawione we wniosku z dnia 8 września 2008 r. (data wpływu 12 września 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 13 listopada 2008 r. (data wpływu 17 listopada 2008 r.) oraz pismem z dnia 3 grudnia 2008er. z dnia o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT lub prawa do zwrotu w związku z realizacją projektu pn. "Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie " - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2008 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT lub prawa do zwrotu w związku z realizacją projektu pn. "Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w województwie ".

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 listopada 2008 r. (data wpływu 17 listopada 2008 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu, z dnia 31 października 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa realizującą ustawowe zadania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, kadry zarządzającej szkołami i placówkami oświatowymi oraz osób odpowiedzialnych za oświatę w jednostkach. Województwo planuje złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w Województwie ", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013, w ramach Poddziałania 5.1.1 - "Wsparcie Regionalnej Infrastruktury Edukacyjnej".

Instytucja wdrażająca nakłada na beneficjenta obowiązek dostarczenia indywidualnej interpretacji w kwestii możliwości odzyskania podatku VAT odnośnie ww. Projektu.

W przypadku otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwo zrealizuje projekt polegający na przebudowie obiektów i remoncie pomieszczeń wraz z wymianą wewnętrznych instalacji w 2 jednostkach organizacyjnych.

Przebudowane i wyremontowane pomieszczenia będą służyć Wnioskodawcy do realizacji zadań obowiązkowych wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym w zakresie ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84. poz. 779) oraz zadań statutowych określonych przez Samorząd Województwa. Będąc jednostką samorządu terytorialnego Wnioskodawca realizuje ustawowe zadania Samorządu Województwa w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności kadry pedagogicznej oraz osób zarządzających w formie kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych, seminariów, warsztatów, konferencji, konsultacji zespołowych i indywidualnych.

Beneficjentem projektu będzie Województwo, ale faktury związane z realizowanym zakresem prac będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną samorządu Województwa realizującą ustawowe zadania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, kadry zarządzającej szkołami i placówkami oświatowymi oraz osób odpowiedzialnych za oświatę w jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto w niewielkim zakresie wynajmuje powierzchnie na cele nieedukacyjne oraz sporadycznie udostępnia swoje sale innym podmiotom prowadzącym działalność szkoleniową adresowaną do klientów spoza oświaty.

Wpływy z wynajmu pomieszczeń, sal wykładowych i sprzętu oraz samochodu i kortu stanowią -1,6% planu dochodów i wydatków Wnioskodawcy. Jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nie generuje zysku, a wszelkie dochody odprowadza na konto samorządu Województwa - jako dochody własne samorządu.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, iż jest czynnym podatnikiem VAT od dnia 25 marca 1996 r., sporządza deklaracje VAT z tyt. prowadzenia dodatkowej działalności (wynajem pomieszczeń, prowadzenie stołówki), nie jest to jednak związane z realizacją wskazanego projektu.

Towary i usługi zakupione w związku z realizacja projektu (materiały budowlane i usługi budowlane) będą służyły przede wszystkim działalności podstawowej Wnioskodawcy czyli doskonaleniu zawodowym nauczycieli (usługi w zakresie edukacji PKWiU 80.42). Sale dydaktyczne powstałe w wyniku realizacji projektu czyli przebudowania i wyremontowania pomieszczeń w budynku Wnioskodawcy będą służyły działalności zwolnionej z podatku VAT czyli działalności edukacyjnej.

Wnioskodawca wyjaśnia, że używając słów "będą służyły przede wszystkim" nawiązuje do treści pierwotnego wniosku z dnia 8 września 2008 r., gdzie w poz. 50 wskazał, że "Wpływy z najmu pomieszczeń, sal wykładowych, sprzętu oraz samochodu i kortu stanowią - 1,60% Planu dochodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego ".

Ponadto realizacja projektu wymienionego we wniosku będzie odbywać się na obiekcie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, którego udział ze sprzedaży usług nieedukacyjnych (wymienionych wyżej) w sprzedaży ogółem wynosi 1,02% czyli zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT nie przekroczył 2%.

Wnioskodawca podał również, że cały osiągnięty dochód jednostki jest przekazywany jednostce nadrzędnej, którą jest Urząd Marszałkowski niezależnie od tego czy jest to sprzedaż opodatkowana czy zwolniona.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubieganie się o jego zwrot z faktur realizowanych w ramach projektu pn. "Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podniesieniu poziomu i jakości kształcenia w Województwie ", w sytuacji gdy nie byłoby możliwe zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych przez Wnioskodawcę w celu realizacji projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT. Jako samorządowa jednostka organizacyjna zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w celu realizacji ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Natomiast w myśl art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1, wyżej cytowanej ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W myśl definicji zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT przez działalność gospodarczą należy rozumieć wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak wynika z brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 7 tego załącznika wymieniono (ex 80) usługi w zakresie edukacji.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa realizującą ustawowe zadania w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, kadry zarządzającej szkołami i placówkami oświatowymi oraz osób odpowiedzialnych za oświatę w jednostkach. Jest czynnym podatnikiem VAT, sporządza deklaracje VAT z tyt. prowadzenia dodatkowej działalności (wynajem pomieszczeń, prowadzenie stołówki).

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika także, iż Województwo O. planuje złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Rozwój bazy wojewódzkich jednostek doskonalenia nauczycieli, służącej podnoszeniu poziomu i jakości kształcenia w Województwie.", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007 - 2013, w ramach Poddziałania 5.1.1 - "Wsparcie Regionalnej Infrastruktury Edukacyjnej".

W przypadku otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwo zrealizuje projekt polegający na przebudowie obiektów i remoncie pomieszczeń wraz z wymianą wewnętrznych instalacji w 2 jednostkach organizacyjnych.

Beneficjentem projektu będzie Województwo, ale faktury związane z realizowanym zakresem prac będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Wnioskodawca podaje również, że towary i usługi zakupione w związku z realizacją projektu (materiały budowlane i usługi budowlane) będą służyły przede wszystkim działalności podstawowej Wnioskodawcy czyli doskonaleniu zawodowemu nauczycieli (usługi w zakresie edukacji PKWiU 80.42). Sale dydaktyczne powstałe w wyniku realizacji projektu, czyli przebudowania i wyremontowania pomieszczeń w budynku Wnioskodawcy będą służyły działalności zwolnionej z podatku VAT czyli działalności edukacyjnej.

Natomiast udział ze sprzedaży usług nieedukacyjnych (wymienionych wyżej) w sprzedaży ogółem wynosi 1,02% czyli zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT nie przekroczyła 2%.

Wskazać należy, iż w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, stosownie do wymogu art. 90 ust. 1 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Zgodnie z ust. 2 ww. przepisu, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

W myśl ust. 3 cytowanego wyżej artykułu proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Proporcję sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej (art. 90 ust. 4 ustawy).

Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności (art. 90 ust. 5 ustawy).

Zgodnie z art. 90 ust. 6 do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz. 3, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

Natomiast w myśl art. 90 ust. 8 podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30.000 zł, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzędu skarbowego, w formie protokołu.

Zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 w przypadku gdy proporcja sprzedaży określona zgodnie z ust. 2-8:

1.

przekroczyła 98% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2;

2.

nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Wnioskodawca podał, że udział ze sprzedaży usług nieedukacyjnych w sprzedaży ogółem wynosi 1,02%, czyli zgodnie z art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT nie przekroczył 2%.

W świetle powyższego, jeśli spełniony został warunek, o którym mowa w ww. art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych w celu realizacji ww. projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tym samym Wnioskodawca nie ma również prawa do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy ani do zwrotu różnicy na rachunek bankowy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 24 ust. 1 i 2 obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r., rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zgodnie z którymi zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe bezpośrednio im przekazane na odrębny rachunek bankowy, na którym są ulokowane wyłącznie środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o tórych mowa w § 8 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot podatku naliczonego. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanych podatników dokonujących bezpośrednio nabycia towarów i usług lub importu towarów za środki finansowe, przekazane z achunku bankowego, na którym są ulokowane środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przekazane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1.

Przepisy ww. rozporządzenia przewidują bowiem możliwość zwrotu kwoty podatku naliczonego zarejestrowanym podatnikom, którzy dokonują nabycia towarów i usług (w całości lub w części) za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o której mowa w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w szczególności przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (PHARE). W przypadku finansowania programów, realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz innych programów wspólnotowych Unii Europejskiej, warunkiem uzyskania zwrotu jest zawarcie umowy na realizację projektu przed dniem 1 maja 2004 r.

Powyższe przepisy są odzwierciedleniem uprzednio obowiązujących uregulowań zawartych w § 23 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r., w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji, tj. z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 grudnia 2008 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl