IBPP1/443-1312/09/AZ - Obowiązek korekty odliczonego podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczania budynku przed oddaniem do użytkowania.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 stycznia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1312/09/AZ Obowiązek korekty odliczonego podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczania budynku przed oddaniem do użytkowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2009 r. (data wpływu 19 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty odliczonego podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczania budynku przed oddaniem do użytkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2009 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korekty odliczonego podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczania budynku przed oddaniem do użytkowania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Od lutego 2008 r. Wnioskodawca rozpoczął modernizację-rozbudowę inwestycji (domu mieszkalnego), w tym miejscu ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. W każdym kolejnym miesiącu do chwili obecnej (bo inwestycja jest jeszcze niezakończona i nie są odliczane odpisy amortyzacyjne) z X; części powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność gospodarczą Wnioskodawca odlicza w ramach zakupów (środki trwałe) naliczony podatek VAT pod część przeznaczoną pod działalność.

W 2008 r. podatek VAT został odliczony w wysokości 4.138,38, a w 2009 r. w kwocie 573,01. Obecnie Wnioskodawca podjął decyzję, że odstępuje od tej części i ogranicza się do jednego pomieszczenia na działalność, a pozostałą część, którą do tej pory miał przypisaną pod działalność przeznacza na cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w tej sytuacji, gdy Wnioskodawca zmniejszy powierzchnię użytkową domu mieszkalnego na działalność gospodarczą ma za ten okres odliczeń (od lutego 2008 r. do września 2009 r.) zwrócić naliczony podatek VAT, przeliczając proporcjonalnie do obecnego metrażu pod działalność i dokonać korekty deklaracji VAT za każdy poszczególny miesiąc, w którym wykazywane były zakupy zaliczane do środków trwałych.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie należy dokonywać korekty deklaracji VAT, a w ślad za tym i zwracać naliczonego podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podstawowe uprawnienie podatnika dotyczące obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zostało określone w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, który stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, że związek zakupów z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu jest jednym z podstawowych warunków, które musi spełnić podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Powyższy przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca dokonywał zakupów inwestycyjnych związanych z modernizacją-rozbudową inwestycji, tj. budynku mieszkalnego, w którym ma zarejestrowaną działalność. W każdym kolejnym miesiącu do chwili obecnej (bo inwestycja jest jeszcze niezakończona i nie są odliczane odpisy amortyzacyjne) z X; części powierzchni użytkowej przeznaczonej pod działalność gospodarczą, Wnioskodawca odlicza w ramach zakupów (środki trwałe) naliczony podatek VAT pod część przeznaczoną pod działalność.

Obecnie Wnioskodawca podjął decyzję, że odstępuje od tej części i ogranicza się do jednego pomieszczenia na działalność, a pozostałą część, którą do tej pory miał przypisaną pod działalność przeznacza na cele mieszkaniowe.

Wyjaśnić w tym miejscu należy, iż Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w momencie dokonywania zakupów związanych z budową obiektu. W ustawie o podatku VAT ustawodawca przyjął bowiem zasadę odliczania niezwłocznego, a więc bez oczekiwania na chwilę, gdy nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W trakcie realizacji inwestycji odliczanie podatku naliczonego ma charakter prognozowany i planowany. Wnioskodawca w związku z zamiarem wykorzystania wybudowanych pomieszczeń do czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej słusznie zadecydował, że ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z tą inwestycją. Należy zatem uznać, iż od momentu rozpoczęcia inwestycji do momentu zmiany decyzji o wykorzystaniu przedmiotowych pomieszczeń Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów pod część przeznaczoną pod działalność. Natomiast od chwili przeznaczenia wybudowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pomieszczeń na cele osobiste, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego ze względu na brak związku dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Nabywając towary i usługi podatnik wykorzystał przysługujące mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących to nabycie. Podatnik wybudował przedmiotowy budynek z zamiarem wykorzystania go do celów działalności gospodarczej, jednakże obecnie postanowił część nieruchomości przekazać na cele osobiste. Pomimo zmiany przeznaczenia tej części budynku, zachowana pozostaje pierwotna intencja ich nabycia - zostały one nabyte celem wykorzystania do działalności gospodarczej.

Wnioskodawca dokonując zakupów inwestycyjnych - w określonym momencie nabył prawo do dysponowania towarem jak właściciel, otrzymywał faktury VAT i nabył prawo do niezwłocznego odliczenia kwoty podatku VAT wynikającej z faktury dokumentującej dokonany zakup.

Natomiast z chwilą podjęcia decyzji o przeznaczeniu pomieszczeń wybudowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na cele osobiste tj. realizację własnych potrzeb mieszkaniowych, nastąpiło przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika na jego cele osobiste.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają dopłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Z kolei ust. 2 tego artykułu precyzuje, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

-

jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Generalnie zatem, z uwagi na brzmienie art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa. Od tej zasady przewidziano jednak pewne wyjątki. Art. 7 ust. 2 ustawy wskazuje bowiem czynności, które mimo braku odpłatności uważane są za zrównane z odpłatną dostawą. Do czynności takich ustawodawca zaliczył przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, pod warunkiem jednak, iż podatnikowi przysługiwało przy ich nabyciu prawo do całkowitego albo częściowego odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca, wybudował budynek, który podzielił na część przeznaczoną na działalność i dokonał odliczenia podatku od towarów i usług dla tej części oraz na część mieszkalną. Obecnie Wnioskodawca zamierza zmienić przeznaczenie budynku z usługowej na mieszkaniową, którą będzie wykorzystywał na potrzeby mieszkaniowe. Tym samym Wnioskodawca zamierza dokonać przekazania na cele osobiste części budynku wybudowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z chwilą przekazania części budynku wybudowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na cele osobiste, będziemy mieli do czynienia z odpłatną dostawą towarów w rozumieniu art. 7, ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, a Wnioskodawca zobowiązany będzie opodatkować tą dostawę według stawki podatku VAT właściwej dla przekazywanego towaru.

Czynność ta powinna zostać udokumentowana fakturą VAT wewnętrzną bowiem w powiązaniu z cytowanym wyżej przepisem art. 7 ust. 2 zastosowanie znajdzie art. 106 ust. 7 ustawy zgodnie z którym w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Zgodnie zaś z art. 29 ust. 9 w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów, z zastrzeżeniem ust. 10a.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nie należy dokonywać korekty deklaracji VAT, a w ślad za tym zwracać naliczonego podatku VAT, należy uznać za prawidłowe, bowiem pomimo zmiany przeznaczenia tej części budynku, zachowana pozostaje pierwotna intencja nabycia towarów i usług - zostały one nabyte celem wykorzystania do działalności gospodarczej.

Jednakże należy podkreślić, iż z chwilą przeznaczenia części budynku wybudowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na cele mieszkaniowe, nastąpi nieodpłatne przekazanie towarów na cele osobiste, która to czynność podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca będzie obowiązany do udokumentowania ww. czynności fakturą wewnętrzną oraz wykazania kwot podatku należnego wynikającego z tej faktury w deklaracji VAT-7 składanej do urzędu skarbowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl