IBPP1/443-1250/14/BM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 26 lutego 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1250/14/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 grudnia 2014 r. (data wpływu 11 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. Organu 9 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. Organu 9 lutego 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją projektu pn. "".

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Fundacja) został zarejestrowany 17 czerwca 2009 r. w KRS pod numerem.... Jest organizacją pozarządową działającą na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz Statutu Fundacji. Celem Fundacji jest:

1. Wspieranie i prowadzenie działań zmierzających do rozwoju wspinaczki sportowej, skałkowej i górskiej.

2. Promowanie wspinaczki jako zdrowego i rozwojowego stylu życia.

3. Wspieranie i prowadzenie działań edukacyjnych i integracyjnych wykorzystujących wychowawcze i rozwojowe aspekty wspinaczki.

4. Kultywowanie i promowanie kultury, tradycji i historii wspinania w Polsce.5. Wspieranie, promowanie i finansowanie rozwoju kultury fizycznej w zakresie wspinaczki.

6. Popieranie i prowadzenie działań zmierzających do budowy i utrzymania obiektów służących wspinaczce oraz osobom uprawiającym wspinaczkę.

7. Pozyskanie terenów służących lub mogących służyć uprawianiu wspinaczki oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie.

8. Realizowanie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

9. Realizowanie zadań z zakresy wypoczynku dzieci i młodzieży.

10. Realizowanie zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

11. Realizowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

12. Realizowanie zadań z zakresu nauki oraz oświaty i wychowania.

13. Realizowanie zadań z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.

14. Realizowanie zadań z zakresu promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

15. Realizowanie zadań z zakresu działalności na rzecz innych organizacji pozarządowych.

16. Realizowanie zadań z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

17. Realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Fundacja podpisała w dniu 30 września 2013 r. umowę nr... przyznania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW 2007-2013 dla operacji pn. "".

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowana jako płatnik podatku VAT. Działania realizowane w ramach realizowanej operacji są skierowane na rozwój turystyczny i gospodarczy terenów wiejskich. Planowane działania pn. "..." będą polegać na wydrukowaniu 2.500 szt. przewodnika wspinaczkowego, zawierającego obiekty wspinaczkowe wraz z opisem a następnie przekazaniu go nieodpłatnie do 100 odbiorców instytucjonalnych takich jak gminy, urzędy miasta, marszałkowskie, wojewódzkie, organizacje pozarządowe. Działania mają charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów.

Fundacja nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868, z późn. zm) organizacja pozarządowa może być beneficjentem i ubiegać się o pomoc na operacje tzw. "Małe projekty", o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, późn. zm.). Zgodnie z § 4 pkt 3 pod. I powyższego rozporządzenia, do kosztów kwalifikowalnych małych projektów zalicza się również podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku gdy wnioskodawca nie może odzyskać tego podatku z instytucji skarbowej (art. 71 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz.UE.L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.).

W piśmie które wpłynęło do tut. Organu 9 lutego 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że ponoszone wydatki w ramach realizacji projektu nie są i nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Wnioskodawcę dla wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko sprostowane pismem które wpłynęło do tut. Organu 9 lutego 2015 r.), nie ma on prawa do obniżania (poprzez odliczenie) kwoty należnego podatku VAT lub zwrotu jego różnicy. Fundacja nie jest płatnikiem VAT-u, nie prowadzi działalności gospodarczej. Realizacja zadań objętych rozporządzeniem "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 nie jest związana z czynnościami, które podlegają opodatkowaniu od towarów i usług. Wnioskodawca wyraża więc stanowisko, iż w powyższym zdarzeniu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT płaconego w cenie nabywanych towarowi usług przy realizacji operacji Małego Projektu pod nazwą "" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści art. 87 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (przypadek ten nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Zrealizowanie prawa do odliczenia możliwe jest wyłącznie przez podatników zarejestrowanych jako "podatnicy VAT czynni", przez złożenie deklaracji VAT-7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca realizuje projekt pn. "". Planowane działania będą polegać na wydrukowaniu 2.500 szt. przewodnika wspinaczkowego, zawierającego obiekty wspinaczkowe wraz z opisem a następnie przekazaniu go nieodpłatnie do 100 odbiorców instytucjonalnych takich jak gminy, urzędy miasta, marszałkowskie, wojewódzkie, organizacje pozarządowe. Działania mają charakter nieodpłatny, więc nie będą generować przychodów.

Fundacja nie jest podatnikiem VAT i nie składa deklaracji VAT-7.

Ponoszone wydatki w ramach realizacji projektu nie są i nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT.

Analiza opisanego zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego prowadzą do wniosku, że w rozpatrywanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a realizacja opisanego projektu nie jest związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych ww. podatkiem. W związku z tym Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku należnego od wydatków poniesionych z tytułu realizacji ww. projektu.

Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT ani do zwrotu na rachunek bankowy różnicy kwoty podatku naliczonego i kwoty podatku należnego w trybie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Jednocześnie wskazać należy, że z dniem 1 stycznia 2014 r. kwestia możliwości uzyskania zwrotu podatku zawarta jest w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów także obwarowany jest pewnymi warunkami, które powinny być spełnione. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ z opisu sprawy nie wynika aby środki finansowania stanowiły środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2 lub środki, o których mowa w § 8 ust. 3 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia, Wnioskodawca nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy że nie ma on prawa do obniżania (poprzez odliczenie) kwoty należnego podatku VAT, lub zwrotu jego różnicy, tj. nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania nabytych towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Mogą one jedynie dokonać oceny czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez samego podatnika, może zostać przez niego odliczony lub zwrócony w trybie przewidzianym przepisami o podatku od towarów i usług, co też w przedmiotowej sprawie tut. organ uczynił. Pojęcie kosztu kwalifikowanego należy rozumieć zgodnie z przepisami regulującymi zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji może być kosztem kwalifikowanym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl