IBPP1/443-1106/10/LSz - Sposób dokumentowania premii pieniężnych udzielonych za dokonanie określonego poziomu zakupów.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 23 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPP1/443-1106/10/LSz Sposób dokumentowania premii pieniężnych udzielonych za dokonanie określonego poziomu zakupów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2010 r. (data wpływu 10 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 października 2010 r. (data wpływu 4 listopada 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania przyznawanych przez Wnioskodawcę premii pieniężnych otrzymywanych wcześniej przez Wnioskodawcę od Dostawcy za osiągnięcie ustalonego poziomu ilościowego w określonym przedziale czasowym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2010 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu dokumentowania przyznawanych przez Wnioskodawcę premii pieniężnych otrzymywanych wcześniej przez Wnioskodawcę od Dostawcy za osiągnięcie ustalonego poziomu ilościowego w określonym przedziale czasowym.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 października 2010 r. (data wpływu 4 listopada 2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 20 października 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka została utworzona jako biuro zakupowe dla swoich udziałowców. Pełni zatem funkcję pośrednika pomiędzy dostawcami towarów a odbiorcami (udziałowcami). Spółka dokonuje zakupów w imieniu i na rzecz udziałowców, pełniąc rolę płatnika. Odsprzedaje towary udziałowcom po doliczeniu stałej marży (wynagrodzenia) stanowiącej główne źródło finansowania działalności. Wielkości zakupów związane są bezpośrednio z zamówieniami składanymi przez udziałowców.

Spółka otrzymuje od dostawców premie pieniężne. Udzielenie premii jest zależne od osiągania określonych poziomów (ilościowych lub wartościowych) obrotu w określonym okresie obliczeniowym.

Obecnie Spółka na bazie otrzymanej interpretacji indywidualnej w celu udokumentowania otrzymania tego rodzaju premii wystawia dostawcom faktury VAT.

Z uwagi na fakt, iż wysokość obrotów realizowanych przez Spółkę jest wynikiem zakupów dokonywanych przez udziałowców Spółki, przyznana premia jest w całości dzielona przez Spółkę pomiędzy udziałowców, proporcjonalnie do indywidualnego udziału w osiągniętych obrotach w danym okresie rozliczeniowym.

Warunki uzyskania premii określane są indywidualnie z każdym dostawcą w drodze negocjacji. Warunki wypłacania premii regulują: Umowa Spółki, Umowa Współpracy, indywidualne porozumienia o rozliczaniu premii handlowych - takie same dla każdego udziałowca.

Powyższy problem wystąpił w Spółce po raz pierwszy pod koniec 2004 r. i wówczas Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wydanie interpretacji w tej sprawie. Spółka wówczas przedstawiła swoje stanowisko, iż rozliczenie premii powinno następować odpowiednio poprzez wystawianie faktur korygujących dla udziałowców w przypadku otrzymania przez Spółkę faktury korygującej, lub poprzez wystawienie not księgowych w przypadku otrzymania przez Spółkę noty księgowej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał w tej sprawie Postanowienie.... z dnia 15 lutego 2005 r., w którym stwierdził, że Spółka winna dokumentować uzyskiwanie premii od dostawców fakturą VAT a udziałowcy - odbiorcy winni wystawiać Spółce również faktury VAT.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług VAT, a w szczególności art. 88 ust. 3a punkt 2, w którym postanowiono, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrot różnicy podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu, albo jest zwolniona od podatku rozpoczęła się bardzo ożywiona dyskusja na temat opodatkowania premii pieniężnej.

Spółka pragnąc być w zgodzie ze znowelizowanymi przepisami wystąpiła ponownie (w maju 2008 r.) o ich indywidualną interpretację.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach podtrzymał wcześniejsze stanowisko w tej kwestii interpretacją z dnia 22 sierpnia 2008 r. IBPP/443-473/08/LŻ. Stanowi ono dla Spółki podstawę sposobu rozliczania premii do chwili obecnej.

Obecny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej spowodowany jest otrzymaniem od dostawcy Wnioskodawcy wyroku wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 9 kwietnia 2010 r., a dotyczącego rozliczania premii wypłacanych przez firmę K. (dostawcę Spółki).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wyjaśnił, że w odniesieniu do wszystkich wymienionych przypadków dostawcy Wnioskodawcy wystawiają faktury VAT (sprzedażowe) na Wnioskodawcę, a firma Wnioskodawcy odsprzedaje wystawiając klientom - Udziałowcom ten towar po doliczeniu stałej marży stanowiącej główne źródło finansowania działalności.

Z uwagi na fakt, że premie otrzymywane przez Wnioskodawcę są wynikiem zakupów dokonanych przez klientów-Udziałowców, są w całości dzielone pomiędzy Udziałowców i wypłacane. Spółka nie zostawia sobie żadnej części z uzyskanych w ten sposób premii. Warunki wypłacania premii regulują: Umowa Spółki, Umowa Współpracy, indywidualne porozumienia o rozliczaniu premii handlowych (takie same dla każdego Udziałowca).

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wypłaca w całości klientom - Udziałowcom premie pieniężne otrzymywane wcześniej przez Wnioskodawcę od Dostawcy za osiągnięcie ustalonego poziomu ilościowego w określonym przedziale czasowym.

Wartość wypłaconej premii jest wprost proporcjonalna do udziału zakupów danego Członka Grupy w premiowanej przez Dostawcę ilości wygenerowanej razem przez wszystkich Członków Grupy (zakupach Spółki). Warunkiem wypłaty premii jest osiągnięcie przez wszystkich Członków Grupy łącznie minimalnej ustalonej z Dostawcą ilości zakupów premiowanych towarów. Jaki udział w premiowanych przez Dostawcę Spółki zakupach - taki sam w wielkości uzyskanej od niego przez Spółkę premii. Wypłata premii nie jest uwarunkowana ani związana z innymi dodatkowymi działaniami podejmowanymi ewentualnie przez Udziałowca na rynku w celu wzrostu wolumenu sprzedaży. Baza stanowiąca podstawę wypłaty premii ustalana jest przez Wnioskodawcę na podstawie danych uzyskanych od Dostawcy i własnego systemu ewidencji sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 29 października 2010 r.):

Jak dokumentować wypłacane w ten sposób premie handlowe.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 29 października 2010 r.), wypłacanie przez Spółkę premii handlowych nie powinno być traktowane jako usługa (art. 8 ust. 1 pkt 1), a w związku z tym ich dokumentowanie fakturami VAT jest nieprawidłowe. Wnioskodawca uważa, że zdarzenie to winno być dokumentowane notami księgowymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Stosownie do art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

W celu intensyfikacji sprzedaży towarów, podatnicy podejmują różnorodne działania, w efekcie których, wypłacane są tzw. premie pieniężne.

W sytuacji, gdy wypłacona premia pieniężna jest związana z konkretną dostawą (dostawami), to nawet, jeżeli jest to premia wypłacona po dokonaniu zapłaty, powinna być traktowana jak rabat, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. Rabat rozumieć należy, jako zniżkę od ustalonej ceny określonego towaru lub usługi, wyrażoną procentowo lub kwotowo. Rozróżnia się rabaty przyznane przed ustaleniem ceny oraz udzielane po jej ustaleniu.

Rabat udzielony w momencie wystawienia faktury (rabat transakcyjny), nie ma znaczenia dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ kwota należna od nabywcy już go uwzględnia - dane dotyczące rabatu znajdą swoje odzwierciedlenie w wystawianej fakturze stwierdzającej dokonanie sprzedaży.

Rabat udzielony po sprzedaży i wystawieniu faktury, w której dokonano pierwotnego określenia obrotu (rabat potransakcyjny), wymaga wystawienia faktury korygującej, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.).

Zgodnie z § 13 ust. 1 cyt. wyżej rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą, która - zgodnie z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia - powinna zawierać co najmniej:

1.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

2.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

b.

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych rabatem;

3.

kwotę i rodzaj udzielonego rabatu;

4.

kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca został utworzony jako biuro zakupowe dla swoich udziałowców. Pełni zatem funkcję pośrednika pomiędzy dostawcami towarów a odbiorcami (udziałowcami).

Odsprzedaje towary udziałowcom po doliczeniu stałej marży (wynagrodzenia) stanowiącej główne źródło finansowania działalności. Wielkości zakupów związane są bezpośrednio z zamówieniami składanymi przez udziałowców.

Z uwagi na fakt, że premie otrzymywane przez Wnioskodawcę są wynikiem zakupów dokonanych przez klientów-Udziałowców, są w całości dzielone pomiędzy Udziałowców i wypłacane. Spółka nie zostawia sobie żadnej części z uzyskanych w ten sposób premii. Warunki wypłacania premii regulują: Umowa Spółki, Umowa Współpracy, indywidualne porozumienia o rozliczaniu premii handlowych (takie same dla każdego Udziałowca).

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wypłaca w całości klientom - Udziałowcom premie pieniężne otrzymywane wcześniej przez Wnioskodawcę od Dostawcy za osiągnięcie ustalonego poziomu ilościowego w określonym przedziale czasowym.

Wartość wypłaconej premii jest wprost proporcjonalna do udziału zakupów danego Członka Grupy w premiowanej przez Dostawcę ilości wygenerowanej razem przez wszystkich Członków Grupy (zakupach Spółki). Warunkiem wypłaty premii jest osiągnięcie przez wszystkich Członków Grupy łącznie minimalnej ustalonej z Dostawcą ilości zakupów premiowanych towarów. Jaki udział w premiowanych przez Dostawcę Spółki zakupach - taki sam w wielkości uzyskanej od niego przez Spółkę premii. Wypłata premii nie jest uwarunkowana ani związana z innymi dodatkowymi działaniami podejmowanymi ewentualnie przez Udziałowca na rynku w celu wzrostu wolumenu sprzedaży. Baza stanowiąca podstawę wypłaty premii ustalana jest przez Wnioskodawcę na podstawie danych uzyskanych od Dostawcy i własnego systemu ewidencji sprzedaży.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie wypłacona przez Wnioskodawcę premia pieniężna otrzymywana wcześniej przez Wnioskodawcę od Dostawcy za osiągnięcie przez wszystkich Członków Grupy łącznie minimalnej ustalonej z Dostawcą ilości zakupów premiowanych towarów, a dzielona proporcjonalnie do udziału zakupów danego Członka Grupy w premiowanej przez Dostawcę ilości wygenerowanej razem przez wszystkich Członków Grupy (zakupach Spółki), nie jest związana z jakimkolwiek świadczeniem usług przez Udziałowca na rzecz Wnioskodawcy.

Z wniosku wynika bowiem, że Udziałowiec nie świadczy na rzecz Wnioskodawcy usług związanych ze zwiększeniem intensyfikacji poziomu sprzedaży towarów lub jakiejkolwiek innej usługi.

Warunkiem wypłacenia premii jest osiągnięcie przez wszystkich Członków Grupy łącznie minimalnej ustalonej z Dostawcą ilości zakupów premiowanych towarów.

Jak zatem wynika z wniosku, oprócz dokonywania przez Udziałowca zakupów towarów w określonym przedziale czasu, Wnioskodawca nie oczekuje od kontrahenta żadnych dodatkowych czynności, od których uzależniona byłaby wypłata przedmiotowej premii pieniężnej.

Tym samym należy uznać, iż w tym konkretnym przypadku Udziałowiec otrzymujący premię pieniężną nie świadczy na rzecz Wnioskodawcy, usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że wypłacanie przez Spółkę premii pieniężnych w opisanym stanie faktycznym nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług, należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie kwestii sposobu dokumentowania udzielanej przez Wnioskodawcę premii pieniężnej należy stwierdzić, iż opisana przez Wnioskodawcę premia pieniężna wypłacana Udziałowcowi odbiorcy stanowi w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o VAT - zmniejszający podstawę opodatkowania. Zatem na podstawie powołanego wyżej przepisu § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. Wnioskodawca winien wystawić fakturę korygującą uwzględniającą wymogi wynikające odpowiednio z § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Wnioskodawca ustala bowiem wysokość premii pieniężnej na podstawie wystawionych faktur VAT dokumentujących sprzedaż towarów. Zatem możliwe jest przypisanie powyższego rabatu do konkretnych dostaw, skoro suma tych dostaw stanowi podstawę określenia obrotu dokonanego przez Udziałowca, stanowiącego podstawę wyliczenia wysokości premii pieniężnej.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że w przedstawionym stanie faktycznym udzielane premie pieniężne winny być udokumentowane notami księgowymi, należało uznać za nieprawidłowe.

Tym samym, oceniając całościowo, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Niniejsza interpretacja wydana została w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych, o których mowa w art. 14k-14n ustawy - Ordynacja podatkowa dla kontrahenta Wnioskodawcy otrzymującego premię pieniężną.

W zakresie pozostałych kwestii poruszonych we wniosku zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl