Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 stycznia 2015 r.
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na organizacji festynu.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1092/14/DK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 października 2014 r. (data wpływy 24 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na organizacji festynu... - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu polegającego na organizacji festynu....

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Ludowy Klub Sportowy S. złożył do Lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku czego Wnioskodawca zrealizował projekt pod nazwą "O.".

W ramach operacji w sierpniu 2014 r. zostały zorganizowane nieodpłatne i ogólnodostępne wydarzenia: festyn sportowo-rekreacyjny, których celem było promowanie zdrowego trybu życia oraz rozwój aktywności społeczności lokalnej poprzez promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Była to impreza ogólnodostępna, o charakterze otwartym (każda zainteresowana osoba mogła przyjść i w niej uczestniczyć), bezpłatna i nie przyniosła dochodu Wnioskodawcy. Impreza miała charakter sportowy - odbył się mecz drużyny trampkarzy LKS S. z zaproszoną drużyną seniorów, turniej o puchar X., mecz drużyny Seniorów LKS S. z zaproszoną drużyną. W imprezie wzięło udział ok. 200 osób. W ramach realizacji operacji zostały także zakupione stroje sportowe 18 kompletów oraz zamontowano 200 krzesełek na widowni. Stroje wykorzystywane są nieodpłatnie przez społeczność lokalną, nie przynoszą dochodu Wnioskodawcy. Krzesełka również służą jako widownia przy boisku sportowym nieodpłatnie społeczności lokalnej, nie przynoszą dochodu Wnioskodawcy.

W ramach realizacji zadania na Wnioskodawcę zostały wystawione faktury VAT przez podatników będących płatnikami VAT w ramach zawartych umów z Wykonawcami. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Realizacja zadania nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca nie osiągnął i nie osiągnie żadnego przychodu. Prowadzone działania projektowe były ogólnodostępne i nieodpłatne w ramach wszystkich zadań.

Wnioskodawca złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa X. wniosek o płatność. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o płatność jest indywidualna interpretacja w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT. Realizacja przedmiotowej operacji nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku do towarów i usług.

Realizacja operacji nie przyniosła dochodu Wnioskodawcy.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacja projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Projekt realizowany był w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 29 sierpnia 2014 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją zadania "O." w ramach działania "Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentacyjnych związanych z realizacją zadania "O." w ramach działania "Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie osiąga przychodów opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7.

Wnioskodawca złożył do Lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. W wyniku czego Wnioskodawca zrealizował projekt polegający na organizacji festynu....

Projekt realizowany był w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 29 sierpnia 2014 r., a prowadzone działania projektowe były ogólnodostępne i nieodpłatne w ramach wszystkich zadań.

W ramach realizacji zadania na Wnioskodawcę zostały wystawione faktury VAT przez podatników będących płatnikami VAT w ramach zawartych umów z Wykonawcami.

Realizacja zadania nie ma związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT i nie będzie skutkować powstaniem obowiązku podatkowego w zakresie ustawy o podatku do towarów i usług. Towary i usługi nabyte w związku z realizacja projektu nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc po uwagę opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z poniesionymi wydatkami na realizację projektu polegającego na organizacji festynu... - związek wydatków ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki nie były i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż nie ma możliwości odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentacyjnych związanych z realizacją zadania "O." objętego PROW na lata 2007-2013, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik od towarów i usług, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w X., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl