Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1088/08/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu w K., przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2008 r. (data wpływu 30 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 października 2008 r. (data wpływu 7 października 2008 r.) oraz pismem z dnia 27 października 2008 r. (data wpływu 28 października 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu "x" - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu "x.".

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 października 2008 r. (data wpływu 7 października 2008 r.) oraz pismem z dnia 27 października 2008 r., będącymi odpowiedziami na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-1088/08/AS z dnia 26 września 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest członkiem konsorcjum, w którym uczestniczy razem z P. Konsorcjum to wystąpiło z wnioskiem w sprawie projektu "x." w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 2 "Infrastruktura sfery B+R", działanie 2.2 "Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych". Projekt ten znajduje się na tzw. liście indykatywnej Programu.

Projekt, zgodnie z preumową podpisaną przez Instytucję Pośredniczącą - Departamentem Funduszy Europejskich w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rozpocznie się 1 stycznia 2009 r., a zakończy 31 grudnia 2012 r.. Kwota dofinansowania projektu wynosi 25 mln euro, z czego 12,8 mln euro dla P. i 12,2 mln euro dla Wnioskodawcy. Projekt jest finansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej i 15% przez MNiSzW.

Przedmiotem projektu jest wyposażenie w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą laboratoriów obu uczelni.

Zakres projektu obejmuje: zakupy specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej i urządzeń, modernizację (adaptację) pomieszczeń na potrzeby laboratoriów, szkolenia w zakresie eksploatacji aparatury, audyt zewnętrzny, promocję oraz zarządzanie projektem.

Planowane w ramach projektu wydatki dotyczą:

* zakupu towarów - aparatury naukowo-badawczej,

* zakupu usług - transport, instalacja i uruchomienie (wraz ze specjalistycznym instruktażem) aparatury, prace projektowe, roboty budowlane, audyt zewnętrzny, usługi doradcze, ekspertyzy

* finansowania wynagrodzeń pracowników realizujących projekt.

Wyszczególnione powyżej koszty projektu, oprócz kosztów przewidzianych na wynagrodzenia, są planowane w budżecie projektu jako koszty brutto z obowiązującą stawką VAT - 22%. Zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jako koszt kwalifikowany może być uznana część VAT-u, którego uczelnia nie może odzyskać, przy czym przy składaniu wniosku o dofinansowanie należy przedłożyć odpowiednie oświadczenie określające procentowy udział odzyskiwanego VAT-u według danych za 2007 rok.

Przedmiotem projektu jest wyposażenie w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą 15 laboratoriów, których działalność ukierunkowana jest na prowadzenie nowoczesnych badań naukowych.

Wartość zakupionej w ramach projektu aparatury szacuje się na 39.146.640,00 zł. Zakupy dokonywane w latach 2009-2012 obejmowały będą środki trwałe oraz wyposażenie o wartości nieprzekraczającej 3.500,00 zł Środki trwałe zakupione w tym czasie będą oddawane sukcesywnie w miarę zakupu. W większości wartości środków trwałych kupowanych w ramach projektu są powyżej 15.000 zł ale występują również środki trwałe o wartości niższej niż 15.000,00 zł.

Przewiduje się, że pierwsze laboratorium zostanie w pełni wyposażone w kupowaną aparaturą pod koniec 2010 r.

W trakcie realizacji projektu, to jest w latach 2009 - 2012, zakupiona aparatura nie będzie wykorzystywana do celów działalności opodatkowanej podatkiem VAT. W tym okresie aparatura będzie wykorzystywana do prac badawczych prowadzonych w celu uzyskiwania stopni i tytułów naukowych pracowników Wnioskodawcy, a także do prowadzenia badań w ramach prac własnych i statutowych finansowanych ze środków Wnioskodawcy. Natomiast po zakończeniu projektu, zgodnie z jego założeniami wyrażonymi w obowiązujących wskaźnikach rezultatu, oprócz wyżej wymienionych celów, w zmodernizowanych laboratoriach będą prowadzone prace na rzecz podmiotów gospodarczych dla zwiększenia innowacyjności gospodarki Regionu i innych regionów, prace w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz projektów badawczych finansowanych przez MNiSzW.

Zakupione w ramach projektu "x" towary i usługi, po zakończeniu projektu będą służyły czynnościom zwolnionym od podatku VAT oraz czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. W chwili obecnej trudno określić w jakim zakresie będą wykorzystywane do każdego z tych rodzajów działalności.

Wydatki związane z projektem będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Powstałe w ramach projektu laboratorium nie będzie zaliczone do środków trwałych, będzie natomiast zaliczany do środków trwałych sprzęt, który podlegać będzie amortyzacji.

Faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu wystawiane będą na Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 90 ustawy o VAT Uczelnia od roku 2006 odlicza podatek VAT metodą proporcji, ale dotyczy to tylko refaktury za media (energia elektryczna, telefony, CO, woda ścieki, gaz) dla najemców. W całości podatek VAT odliczany jest od zakupów związanych ze sprzedażą prac badawczych umownych. W roku 2006 wskaźnik odliczenia wynosił 4%, podatek należny - 219 494 zł, podatek naliczony - 31 925 zł W roku 2007 wskaźnik odliczenia wynosił - 3%, podatek należny 335 321 zł, podatek naliczony - 31 925 zł.

Przedmiotem projektu jest wyposażenie w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą 15 laboratoriów, których działalność ukierunkowana jest na prowadzenie nowoczesnych badań naukowych.

Przewiduje się, że pierwsze laboratorium zostanie w pełni wyposażone w kupowaną aparaturę pod koniec 2010 r.

W trakcie realizacji projektu, to jest w latach 2009-2012, zakupiona aparatura nie będzie wykorzystywana do celów działalności opodatkowanej podatkiem VAT. W tym okresie aparatura będzie wykorzystywana do prac badawczych prowadzonych w celu uzyskiwania stopni i tytułów naukowych pracowników Uniwersytetu, a także do prowadzenia badań ramach prac własnych i statutowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją ww. projektu "x." Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczania podatku od towarów i usług w całości lub części.

Dodatkowo Wnioskodawca podał, że zgodnie z art. 90 ustawy o VAT odlicza podatek VAT metodą proporcji, ale dotyczy to tylko refaktury za media (energia elektryczna, telefony, CO, woda, ścieki, gaz) dla najemców. W całości podatek VAT odliczany jest od zakupów związanych ze sprzedażą prac badawczych umownych. W roku 2006 wskaźnik odliczenia wynosił 4%, podatek należny 219.494 zł, podatek naliczony 31.925 zł W roku 2007 wskaźnik odliczenia wynosił 3%, podatek należny 335.321 zł, podatek naliczony 31.925 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani w części, gdyż w okresie realizacji projektu na terenie jego realizacji nie będzie prowadzona działalność opodatkowana VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy towarów i usług będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 88 ust. 3 pkt 1, przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 nie dotyczy wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3 (czyli towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji) oraz z nabyciem gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów

Mając powyższe przepisy na uwadze należy stwierdzić, iż aby skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ponoszone wydatki winny stanowić koszt uzyskania przychodu lub być związane z nabyciem środka trwałego, wyjątkiem od tej zasady są przypadki gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że Wnioskodawca jest członkiem konsorcjum, w którym uczestniczy razem z P. Konsorcjum to wystąpiło z wnioskiem w sprawie projektu "x." w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet 2 "Infrastruktura sfery B+R", działanie 2.2 "Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych". Projekt ten znajduje się na tzw. liście indykatywnej Programu pod numerem 56.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 stycznia 2009 r., a zakończy 31 grudnia 2012 r.. Przedmiotem projektu jest wyposażenie w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą 15 laboratoriów, których działalność ukierunkowana jest na prowadzenie nowoczesnych badań naukowych.

Zakupy dokonywane w latach 2009-2012 obejmowały będą środki trwałe oraz wyposażenie o wartości nie przekraczającej 3.500 zł Środki trwałe zakupione w tym czasie będą oddawane do użytku sukcesywnie w miarę zakupu. W większości, wartości środków trwałych kupowanych w ramach projektu, są powyżej 15.000 zł ale występują również środki trwałe o wartości niższej niż 15.000 zł.

Przewiduje się, że pierwsze laboratorium zostanie w pełni wyposażone w kupowaną aparaturę pod koniec 2010 r.

W trakcie realizacji projektu, to jest w latach 2009-2012, zakupiona aparatura nie będzie wykorzystywana do celów działalności opodatkowanej podatkiem VAT. W tym okresie aparatura będzie wykorzystywana do prac badawczych prowadzonych w celu uzyskiwania stopni i tytułów naukowych pracowników Wnioskodawcy, a także do prowadzenia badań ramach prac własnych i statutowych.

Natomiast po zakończeniu projektu, zakupione w ramach projektu "x." towary i usługi, będą służyły czynnościom zwolnionym od podatku VAT oraz czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. W chwili obecnej trudno określić w jakim zakresie będą wykorzystywane do każdego z tych rodzajów działalności.

Wyjaśnić w tym miejscu należy, iż w systemie podatku od towarów i usług obowiązuje zasada odliczenia niezwłocznego. W trakcie realizacji inwestycji odliczanie podatku naliczonego ma charakter prognozowany i planowany.

Jeżeli zatem środki trwałe i wyposażenie będą sukcesywnie oddawane do użytku w trakcie realizacji projektu i po oddaniu do użytkowania nie będą wykorzystywane do celów działalności opodatkowanej VAT, to w okresie realizacji projektu Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie tych środków trwałych ani wyposażenia. W związku z planowanym w przyszłości (bezpośrednio po oddaniu każdego z środków trwałych i wyposażenia do użytkowania) wykorzystaniem środków trwałych i wyposażenia w celach niezwiązanych z działalnością opodatkowaną, na etapie realizacji inwestycji, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z tą inwestycją.

Zwrócić jednak należy uwagę, iż cytowane wcześniej regulacje prawne nakazują oceniać zakres prawa do odliczenia w oparciu o finalne przeznaczenie towaru czy też usługi, w cenie której zawarty był podatek mający podlegać odliczeniu. Jeżeli zatem po zakończeniu projektu Wnioskodawca będzie wykorzystywał środki trwałe i wyposażenie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT oraz do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem, to Wnioskodawca będzie miał prawo do korekty.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Na mocy art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Artykuł 90 ust. 5 stanowi, iż do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów, o których mowa w art. 87 ust. 3, używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

Zgodnie natomiast z art. 90 ust. 6 ustawy o VAT, do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości lub usług wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy w poz. 3, w zakresie, w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie.

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli różnica między proporcją odliczenia określoną w art. 90 ust. 4a proporcją określoną w zdaniu poprzednim nie przekracza 2 punktów procentowych.

Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat a w przypadku nieruchomości - w ciągu 10 lat, licząc począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości - jednej dziesiątej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Stosownie do art. 91 ust. 3 ustawy o VAT, korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty.

Zgodnie z ust. 4 powyższego artykułu, w przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów, o których mowa w ust. 2, uważa się, że towary te są nadal używane na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.

Według ust. 5 wskazanego przepisu, korekta po sprzedaży, o której mowa w ust. 4, powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż.

Zgodnie z art. 91 ust. 7 cyt. ustawy, zasady dokonywania korekt, określone w ust. 1-5 tego artykułu stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi.

W świetle powołanych wyżej regulacji, wykorzystywanie przez Wnioskodawcę (w trakcie trwania projektu, czyli w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.) środków trwałych do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu, a następnie (po zakończeniu projektu, czyli od dnia 1 stycznia 2013 r.) wykorzystywanie tych środków trwałych do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu oraz czynności podlegających opodatkowaniu spowoduje konieczność dokonania korekty na podstawie art. 91 ust. 7 cyt. ustawy. Mamy bowiem do czynienia z sytuacją wskazaną w tym przepisie, kiedy to Wnioskodawca nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego i nie dokonał odliczenia, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż zakupy dokonywane w latach 2009-2012 obejmować będą środki trwałe oraz wyposażenie o wartości nie przekraczającej 3.500 zł Środki trwałe zakupione w tym czasie będą oddawane do użytku sukcesywnie w miarę zakupu. W większości, wartości środków trwałych kupowanych w ramach projektu, są powyżej 15.000 zł ale występują również środki trwałe o wartości niższej niż 15.000 zł.

Jeśli zatem chodzi o środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, a co do których Wnioskodawca nie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a następnie zmieniło się to prawo, stwierdzić należy, w ich przypadku Wnioskodawca nie będzie dokonywał korekty podatku naliczonego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 91 ust. 2 ostatnie zdanie, w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio ustawy o VAT. W stosunku do środków trwałych o wartości do 15.000 zł korekta dokonywana jest jednorazowo dla zakończonego roku podatkowego. Ponieważ w roku zakupu tych środków trwałych (w trakcie trwania projektu w latach 2009-2012) środki te wykorzystywane będą wyłącznie do czynności w związku z którymi prawo do odliczenia nie przysługuje, to nie dotyczy ich korekta.

Jeśli natomiast chodzi o środki trwałe, których wartość początkowa przekracza kwotę 15.000 zł, zastosowanie znajdzie przepis art. 91 ust. 2 ustawy o VAT w związku z art. 91 ust. 7 tej ustawy, zgodnie z którym korekty podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat a w przypadku nieruchomości - w ciągu 10 lat, licząc począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Zmiana przeznaczenia środków trwałych nastąpi w 2013 r. (zostaną one wykorzystane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu oraz do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu) zatem za 2013 r. Wnioskodawca będzie mógł dokonać korekty w wysokości 1/5 podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze środkami trwałymi, a dla nieruchomości 1/10 podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi nieruchomościami. Korekty za 2013 r. Wnioskodawca dokona w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, czyli jeżeli Wnioskodawca rozlicza się miesięcznie to za styczeń 2014 r. Jeżeli Wnioskodawca nie będzie w stanie odrębnie określić kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, korekty o której mowa wyżej należy dokonać z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11, dla zakończonego roku podatkowego.

W przypadku środków trwałych o wartości powyżej 15.000 zł, które przyjęte zostaną do użytkowania w:

* 2009 r. - Wnioskodawca będzie mógł dokonać korekty tylko za rok 2013 w wysokości 1/5 podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z środkami trwałymi, a jeśli chodzi o nieruchomości, to oprócz korekty za 2013 r. Wnioskodawca będzie mógł dokonać korekty za kolejne lata 2013-2018 w wysokości 1/10 (za każdy rok podatkowy) podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi nieruchomościami,

* 2010 r. - oprócz korekty za 2013 r., Wnioskodawca będzie mógł dokonać korekty środków trwałych za kolejny rok 2014 (w przypadku nieruchomości za kolejne lata 2014-2019). Wnioskodawca będzie mógł dokonywać korekt podatku naliczonego w wysokości 1/5 (za każdy rok podatkowy) podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z wytworzeniem środków trwałych, a dla nieruchomości 1/10 (za każdy rok podatkowy) podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z wytworzeniem tych nieruchomości,

* 2011 r. - oprócz korekty za 2013 r., Wnioskodawca będzie mógł dokonać korekty za kolejne lata 2014 i 2015 (w przypadku nieruchomości za kolejne lata 2014-2020). Wnioskodawca będzie mógł dokonywać korekt podatku naliczonego w wysokości 1/5 (za każdy rok podatkowy) podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z wytworzeniem środków trwałych, a dla nieruchomości 1/10 (za każdy rok podatkowy) podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z wytworzeniem tych nieruchomości,

* 2012 r. - oprócz korekty za 2013 r., Wnioskodawca będzie mógł dokonać korekty za kolejne lata 2014-2016 (w przypadku nieruchomości za kolejne lata 2014-2021). Wnioskodawca będzie mógł dokonywać korekt podatku naliczonego w wysokości 1/5 (za każdy rok podatkowy) podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z wytworzeniem środków trwałych, a dla nieruchomości 1/10 (za każdy rok podatkowy) podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z wytworzeniem tych nieruchomości. Przy dokonywaniu tej korekty Wnioskodawca będzie musiał uwzględnić proporcję, jeżeli nie będzie w stanie odrębnie określić kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Przy dokonywaniu korekt za kolejne lata, na przedstawionych wyżej zasadach, Wnioskodawca będzie musiał uwzględnić proporcję o której mowa w art. 90 ust. 2-6 ustawy o VAT, jeżeli nie będzie w stanie odrębnie określić kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Korekt za kolejne lata na przedstawionych wyżej zasadach Wnioskodawca dokona w deklaracjach podatkowych składanych za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który będzie dokonywał korekty.

Korekty w kolejnych latach, jak przedstawiono to wyżej, Wnioskodawca oczywiście będzie mógł dokonać pod warunkiem, że w kolejnych latach (począwszy od roku 2013) środki trwałe nadal będą wykorzystywane do wykonywania m.in. czynności opodatkowanych.

W związku powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w całości ani w części, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl