Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1087/08/LSz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 lipca 2008 r. (data wpływu 30 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismami z dnia 16 października 2008 r. (data wpływu 20 października 2008 r.) oraz z dnia 29 października 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT od zakupów dotyczących projektu pn. "Portal Pracy" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2008 r., wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT od zakupów dotyczących projektu pn. "Portal Pracy".

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 1 października 2008 r. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 października 2008 r. (data wpływu 20 października 2008 r.) oraz z dnia 29 października 2008 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - jest spółką cywilną trzech osób fizycznych. Jest firmą konsultingowo-badawczą działającą w zakresie planowania i zarządzania strategicznego, doradztwa dla instytucji publicznych i firm. Firma prowadzi również działalność związaną ze szkoleniami. Wnioskodawca jest podatnikiem VAT czynnym od początku istnienia firmy (IV 2000 r.). Składa deklaracje VAT-7. Spółka dokonuje zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione (sprzedaż opodatkowana 22% i część działalności - szkolenia zwolniona z VAT).

Wnioskodawca w 2008 r. złożył kilka wniosków na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny- Kapitał Ludzki). Wnioski aplikacyjne zostały złożone w różnych województwach i do różnych Instytucji (Wojewódzkie Urzędy Pracy, Urzędy Marszałkowskie) w zależności od ogłoszonego konkursu.

Kilka projektów ma charakter badawczy, analizują i diagnozują zjawiska związane z bezrobociem, migracją ludności, stopniem dostępności osób niepełnosprawnych do rynku pracy. Kilka innych projektów ma na celu stworzenie narzędzia informatycznego w formie ogólnodostępnego portalu internetowego, gromadzącego informacje na temat rynku pracy w poszczególnych regionach.

W czasie realizacji poszczególnych projektów zaplanowano następujące koszty, min. wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu (umowa o pracę, umowa zlecenie lub o dzieło), wynagrodzenia dla ekspertów (współwłaścicieli Spółki), koszty zakupu wyposażenia stanowisk pracy (biurka, szafy, komputer, kalkulator itp.), koszt obsługi księgowej, koszt czynszu, usług telekomunikacyjnych, pocztowych itp.

Refundacja kosztów poniesionych w związku z realizacją poszczególnych projektów odbywać się będzie w następujący sposób: do 60 dni po podpisaniu umowy Spółka na wyodrębnione bankowe konto tzw. konto projektowe otrzymuje zaliczkę w wysokości 20% całkowitych kosztów projektu. Środki te Spółka zgodnie z zawartymi umowami wydatkuje na rzeczy i usługi potrzebne do zrealizowania projektu. W chwili wydatkowania 80% otrzymanej zaliczki Spółka zwraca się o kolejną płatność równocześnie rozliczając się z poniesionych do tej pory wydatków. W ciągu 60 dni od formalnego i merytorycznego zaakceptowania wniosku o płatność, Instytucja, z którą podpisana jest umowa na dofinansowanie realizacji projektu przekazuje środki finansowe na bankowe konto projektowe. Sytuacja ta będzie się powtarzała aż do momentu zakończenia umowy i rozliczenia się Spółka z otrzymanych środków i poniesionych wydatków.

Wnioskodawca nie będzie czerpał żadnych korzyści ani nie będzie sprzedawał produktów powstałych w trakcie realizacji projektów (raporty, analizy, platformy internetowe, narzędzi internetowe itp.).

Wyposażenie zakupione dla realizacji projektów po ich zakończeniu zostanie spakowane, złożone i będzie przechowywane przez czas określony w umowie.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, iż obecnie realizuje dwa projekty, na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy:

Projekt 1 pn. "Portal Pracy" jest projektem ekspercko-badawczym. Główny cel projektu stanowi zapewnienie osobom pozostającym bez zatrudnienia całościowej i łatwo dostępnej informacji o usługach rynku pracy na poziomie regionalnym i powiatowym. Prace w projekcie dzielą się na cztery główne etapy:

Etap I - przygotowawczy - zakłada działania organizacyjne mające na celu m.in. opracowanie adresowych baz danych na potrzeby projektu, przygotowanie materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie spotkań wprowadzających, pozwalających przedstawić ideę projektu lokalnym i regionalnym decydentom województwa p.

Etap II - diagnostyczno-analityczny - przebiegać będzie dwutorowo.

Z jednej strony obejmie działania ukierunkowane na uzyskanie kompleksowej informacji dotyczącej instytucji rynku pracy (zarówno publicznych jak i niepublicznych) funkcjonujących we wszystkich powiatach województwa i w tym przypadku przeprowadzone zostaną:

* analiza danych zastanych p., powiatowych rynków pracy pod kątem działalności instytucji rynku pracy i oferowanych przez nie usług oraz

* indywidualne wywiady pogłębione z lokalnymi ekspertami rynku pracy i przedstawicielami wybranych podkarpackich instytucji rynku pracy.

W efekcie wskazanych wyżej działań opracowanych zostanie 21 raportów syntezujących pozyskane informacje i opisujących funkcjonowanie instytucji rynku pracy w każdym z powiatów województwa p.

Z kolei z drugiej strony, w ramach tego etapu, toczyć będą się prace nad:

* informatycznym procesem konstruowania portalu internetowego, którego celem będzie udostępnianie całościowej informacji uzyskanej w projekcie;

* stworzeniem bazy pośrednictwa pracy (obejmującej instytucje zajmujące się pośrednictwem pracy, agencje zatrudnienia czy portale internetowe prezentujące oferty pracy)

* opracowaniem kompleksowego zbioru informacji, artykułów, porad i wskazówek odnoszących się do szeroko pojętego zagadnienia poruszania się po rynku pracy i skierowanego do osób pozostających bez (poszukujących) zatrudnienia.

Etap III - budowa powiatowych systemów informacji o usługach i instrumentach rynku pracy. Etap ten zakłada włączenie w tok prac projektowych instytucji rynku pracy działających w regionie oraz uzyskanie od nich kompleksowej informacji nt. spektrum usług rynku pracy jakie dostępne są w poszczególnych powiatach.

W tym celu, jako punkt wyjścia, przeprowadzony zostanie cykl 21 warsztatów powiatowych z przedstawicielami wspomnianych instytucji. Tematyka spotkań będzie koncentrować się głównie na przybliżeniu uczestnikom idei i celu projektu, umożliwieniu wymiany doświadczeń oraz formułowaniu oczekiwań dotyczących funkcjonowania portalu i dalszej współpracy. Kolejny krok projektu stanowić będą działania ukierunkowane na zgromadzenie i systematyzacje danych na temat konkretnych ofert i instrumentów rynku pracy dostępnych w każdym z powiatów regionu.

Etap IV - uruchomienie, upowszechnienie i promocja portalu internetowego.

Wraz z rozpoczęciem czwartego etapu projektu uruchomione zostanie narzędzie internetowe w formie Portalu Pracy. W związku z charakterem projektu, o sukcesie którego stanowić będzie rozpoznawalność i stopień upowszechnienia wspomnianego narzędzia, na całość zagadnień związanych z promocja Portalu Pracy położony został bardzo duży nacisk.

Działania o charakterze informacyjno - promocyjnym zostały zdywersyfikowane i dostosowane do potrzeb głównych adresatów projektu, a więc pozostających bez (poszukujących) zatrudnienia mieszkańców województwa p.

W związku z rozproszeniem tak zdefiniowanego odbiorcy, projekt zakłada wykorzystanie szeregu różnorodnych środków przekazu oraz metod dotarcia do wskazanej grupy m.in. poprzez dystrybucję ulotek i plakatów projektowych, reklamę prasową, radiową i telewizyjną oraz promocję portalu podczas lokalnych (regionalnych) wydarzeń i imprez kulturalnych. Ponadto, w projekcie przewidziano organizację regionalnej konferencji prezentującej jego wyniki reprezentantom lokalnych i regionalnych władz oraz subregionalne warsztaty, podczas których przedstawiciele instytucji rynku pracy zdobędą wiedzę na temat możliwości indywidualnego aktualizowania swoich ofert prezentowanych na portalu.

Efektem realizacji projektu będzie narzędzie informatyczne w formie ogólnodostępnego, regionalnego portalu internetowego, przedstawiające w przystępnej formie informacje dotyczące usług rynku pracy i oferujących je instytucji (zarówno w skali powiatu, jak i regionu).

Wnioskodawca będzie dokonywać w ramach projektu następujących zakupów twardych:

* materiały biurowe - papier, tonery, pisaki, materiały do bindowania, segregatory, spinacze, długopisy, koperty, itp.,

* znaczki pocztowe, zakup usługi kurierskiej;

* zakup sprzętu komputerowego - dla nowo utworzonych nowych miejsc pracy (kierownik projektu i koordynator regionalny);

* zakup oprogramowania do zakupionych komputerów (system, Office, antywir);

* zakup mebli biurowych na nowe stanowiska pracy;

* drukarka laserowa;

* szafy stanowiące archiwum projektu (wymóg przechowywania całej dokumentacji projektowej 5 lat po zakończeniu projektu).

Pozostałe zakupy w ramach projektu:

* prace ekspertów, asystentów, ankieterów - umowy o dzieło, zlecenia itp.;

* koszty telekomunikacyjne - TP SA, ERA, DSL;

* czynsz biura + biura terenowego;

* delegacje personelu, i koszty przejazdów samochodami służbowymi;

* koszty konferencji;

* koszty materiałów promocyjnych;

* koszty wydania publikacji;

* koszty rachunku bankowego utworzonego dla projektu;

* koszty opracowania portalu.

Wszystkie zakupione w projekcie rzeczy (materiały biurowe, sprzęt, znaczki itp.) służą wyłącznie na potrzeby projektu - czyli do wykonywania działań na jakie Wnioskodawca dostał dofinansowanie. Nie są to jednak czynności opodatkowane, ponieważ Wnioskodawca nie wystawia tu żadnych faktur - jest to refundacja ponoszonych kosztów dla zrealizowania projektu.

Dodatkowo Wnioskodawca poinformował, iż do prowadzenia swojej działalności wynajmuje powierzchnię biurową za którą otrzymuje comiesięczne faktury VAT. W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE (Europejski Fundusz Społeczny) miesięczny koszt wynajmu biura jest dzielony odpowiednią proporcją dla każdego projektu UE (adekwatnie do poziomu wykorzystania biura na realizację danego projektu). Zakwalifikowana (zgodnie z powyższą metodologią część kosztu wynajmu biura dla projektu "Portal Pracy" jest księgowana w kwocie brutto (ponieważ podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym - Wnioskodawca nie ma możliwości jego doliczenia, ponieważ w ramach projektów UE nie występuje sprzedaż opodatkowana tj. Wnioskodawca nie wystawia faktur VAT dot. sprzedaży) jako koszt w projekcie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od zakupów dotyczących projektu "Portal Pracy" będzie można odliczyć podatku VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy od zakupów dotyczących projektu P. Portal Pracy nie będzie można odliczyć podatek VAT.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obniżenia kwoty podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Co istotne, zakupy te nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Równocześnie zakupy te nie są związane z czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowane zostały w dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o VAT oraz zgodnie z dyspozycją ustawową w rozdziale 7 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika (art. 86 ust. 2 pkt 1).

Stosownie do przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Definicja świadczenia usług jest zawarta w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Przepisy powyższe zakładają istnienie podmiotu będącego odbiorcą świadczenia lub nabywcą towaru. Gdy podmiot taki nie występuje w sprawie, to nie dochodzi do świadczenia usług lub dostawy towarów, a zatem nie dochodzi do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca będący podatnikiem VAT, realizuje projekt ekspercko-badawczy na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Urzędem Pracy pn. "Portal Pracy". Głównym celem projektu jest zapewnienie osobom pozostającym bez zatrudnienia całościowej i łatwo dostępnej informacji o usługach rynku pracy na poziomie regionalnym i powiatowym.

W związku z rozproszeniem odbiorcy, projekt zakłada wykorzystanie szeregu różnorodnych środków przekazu oraz metod dotarcia do wskazanej grupy m.in. poprzez dystrybucję ulotek i plakatów projektowych, reklamę prasową, radiową i telewizyjną oraz promocję portalu podczas lokalnych (regionalnych) wydarzeń i imprez kulturalnych. Ponadto, w projekcie przewidziano organizację regionalnej konferencji prezentującej jego wyniki reprezentantom lokalnych i regionalnych władz oraz subregionalne warsztaty, podczas których przedstawiciele instytucji rynku pracy zdobędą wiedzę na temat możliwości indywidualnego aktualizowania swoich ofert prezentowanych na portalu.

Wnioskodawca podkreśla, iż nie będzie czerpał żadnych korzyści ani nie będzie sprzedawał produktów powstałych w trakcie realizacji projektów (raporty, analizy, platformy internetowe, narzędzia internetowe itp.).

Z treści wniosku wynika, iż dokonane zakupy nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Efektem realizacji projektu będzie narzędzie informatyczne w formie ogólnodostępnego, regionalnego portalu internetowego, przedstawiające w przystępnej formie informacje dotyczące podkarpackich usług rynku pracy i oferujących je instytucji (zarówno w skali powiatu, jak i regionu).

W świetle powyższego towary i usługi zakupione w celu realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tym samym stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do dokonania obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, jaką jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości dokonania takiego obniżenia.

Innymi słowy Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczonego przy zakupach dokonywanych na potrzeby projektu o nazwie "Portal Pracy" finansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny- Kapitał Ludzki).

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym od zakupów dotyczących projektu nie będzie można odliczyć podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Tut. organ pragnie jednakże zauważyć, iż prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynika co do zasady z unormowania cyt. wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, zatem w sytuacji gdy podmiot nie spełnia przesłanki w nim określonej bezzasadne staje się badanie czy w sprawie występują inne przesłanki negatywne wyłączające możliwość dokonania odliczenia, o których mowa w innych przepisach ustawy, w tym między innymi we wskazanym przez Wnioskodawcę art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna rozstrzyga tylko w kwestii wyczerpująco przedstawionego we wniosku, zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa cyt. w sentencji, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zaznaczyć zatem należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub stanu prawnego.

Nadmienia się także, iż w zakresie odliczenia podatku VAT od zakupów dotyczących projektu pn. "Trajektorie migracyjne województwa" oraz w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl