Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Katowicach
IBPP1/443-1033/08/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2008 r. (data wpływu 18 lipca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 września 2008 r. (data wpływu 17 września 2008 r.) oraz pismem z dnia 15 października 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących wydatków pokrytych dotacją - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2008 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących wydatków pokrytych dotacją.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 września 2008 r. (data wpływu 17 września 2008 r.) oraz pismem z dnia 15 października 2008 r. będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu Nr IBPP1/443-1033/08/AS z dnia 4 września 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Prowadzi księgę przychodów i rozchodów. Z podatku dochodowego rozlicza się na zasadach ogólnych. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wykonuje w zakresie podatku VAT czynności opodatkowane.

Głównym profilem działalności wnioskodawcy są usługi, m.in. usługi polegające na badaniu rynku i opinii publicznej.

W dniu 8 maja 2008 r. Wnioskodawca podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w K. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierwsze fundusze dotacji rozwojowej wpłynęły na firmowy rachunek Wnioskodawcy w maju 2008 r.

Z transz dotacji finansowane są wydatki dotyczące: wynajmu powierzchni biurowej, zakupu mediów, internetu, kosztu rozmów telefonicznych, kosztu zakupu materiałów biurowych, kosztu wynagrodzeń: pracownika biurowego oraz zleceniobiorców.

Z transz dotacji finansowane są wydatki firmy w kwotach brutto. Podatek VAT zgodnie z umową o dofinansowanie projektu jest wydatkiem kwalifikowanym finansowanym z dotacji rozwojowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizowany projekt przypada ze środków pomocowych przyznanych na lata 2007-2013.

Pieniądze otrzymane z projektu przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników w firmie pracujących w ramach projektu i dla ankieterów zatrudnionych na umowy o dzieło.

Otrzymana dotacja nie ma wpływu bezpośrednio na cenę dostarczanych towarów i świadczonych usług. Firma w ramach dotacji nie generuje przychodów. Nie świadczy żadnych usług. Nie może wyników badań ankietowych odpłatnie sprzedawać. Wyniki badań zebranych przez ankieterów są powszechnie dostępne na stronie internetowej firmy albo Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zakupione w ramach projektu towary i usługi nie służą żadnym czynnościom. Firma tworzy produkt w postaci wyników badań ankietowych, ale go odpłatnie nie sprzedaje. W ramach projektu usługi wykonywane przez firmę są sklasyfikowane pod numerem PKWiU 7413- badanie rynku i opinii publicznej. Firma nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego bo nie ma przychodów, które uzyskuje w ramach projektu.

Wyniki ankiet Wnioskodawca nieodpłatnie przekazuje instytucji zlecającej i dysponentem ankiet i badań jest Wojewódzki Urząd Pracy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatek VAT z faktur dotyczących wydatków pokrytych dotacją podlega odliczeniu.

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, podatek VAT nie podlega odliczeniu jako dotyczący wydatku, który nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ww. ustawy).

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o VAT, zgodnie z którym, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i wykonuje w zakresie podatku VAT czynności opodatkowane. Głównym profilem działalności Wnioskodawcy są usługi, m.in. usługi polegające na badaniu rynku i opinii publicznej. W dniu 8 maja 2008 r. Wnioskodawca podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w K. o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierwsze fundusze dotacji rozwojowej wpłynęły na firmowy rachunek Wnioskodawcy w maju 2008 r. Realizowany projekt przypada ze środków pomocowych przyznanych na lata 2007-2013.

Z transz dotacji finansowane są wydatki dotyczące: wynajmu powierzchni biurowej, zakupu mediów, internetu, kosztu rozmów telefonicznych, kosztu zakupu materiałów biurowych, wynagrodzeń pracowników w firmie pracujących w ramach projektu oraz ankieterów zatrudnionych na umowy o dzieło.

Otrzymana dotacja nie ma wpływu bezpośrednio na cenę dostarczanych towarów i świadczonych usług. Firma w ramach dotacji nie generuje przychodów. Nie świadczy żadnych usług. Nie może wyników badań ankietowych odpłatnie sprzedawać. Wyniki badań zebranych przez ankieterów są powszechnie dostępne na stronie internetowej firmy albo Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Zakupione w ramach projektu towary i usługi nie służą żadnym czynnościom. Firma stwarza produkt w postaci wyników badań ankietowych, ale go odpłatnie nie sprzedaje. W ramach projektu usługi wykonywane przez firmę są sklasyfikowane pod numerem PKWiU 7413 - badanie rynku i opinii publicznej. Wyniki ankiet Wnioskodawca nieodpłatnie przekazuje instytucji zlecającej i dysponentem ankiet i badań jest Wojewódzki Urząd Pracy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się - zgodnie z art. 8 ust. 1 - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Jako odpłatne świadczenie usług traktuje się również - na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o VAT - nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenia usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub części.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że dostawa towarów i świadczenie usług podlega opodatkowaniu, za wyjątkiem przypadków ściśle określonych w art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 8 ust. 2 ustawy, jedynie wówczas gdy są one wykonywane odpłatnie.

Na podstawie powołanych wyżej przepisów jednoznacznie należy stwierdzić, że nieodpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

* nieodpłatne świadczenie usług nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,

* podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami.

Przy czym niedopełnienie któregokolwiek z ww. warunków jest podstawą do traktowania nieodpłatnej usługi jako niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przez usługi niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać te wszelkie usługi, których świadczenie odbyło się bez związku z potrzebami prowadzonej działalności.

W przedmiotowej sprawie nieodpłatnego świadczenia usług przez Wnioskodawcę nie można uznać za odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Badania ankietowe wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach projektu były bowiem czynnościami związanymi z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wobec tego nieodpłatne przekazanie wyników badań wykonanych w ramach świadczenia tych usług nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze powyższe należy zatem uznać, iż Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur VAT związanych z realizacją tych badań gdyż badania te były nieodpłatne, a co za tym idzie, zakupione w ramach projektu towary i usługi nie były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, iż podatek VAT nie podlega odliczeniu należało uznać za prawidłowe, jednakże nie na podstawie powołanego przez Wnioskodawcę przepisu art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, tylko na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Należy zauważyć, iż powołany przez Wnioskodawcę art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl