IBPBII/2/423-34/10/AK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 30 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/423-34/10/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2010 r. (data wpływu do tut. Biura 27 września 2010 r.), uzupełnionym w dniu 3 grudnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatków dochodowych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazania członkom grupy producentów rolnych środków do produkcji rolnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 września 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatków dochodowych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przekazania członkom grupy producentów rolnych środków do produkcji rolnej.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z dnia 24 listopada 2010 r. Znak: IBPBI/2/423-1247/10/AK wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 3 grudnia 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) działa jako grupa producentów rolnych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Dnia 21 czerwca 2010 r. Spółka została wpisana do rejestru grup producentów rolnych prowadzonego przez Marszałka Województwa i z tym dniem zyskała status grupy producentów rolnych.

Spółka została utworzona przez 5 podmiotów (3 osoby prawne oraz 2 osoby fizyczne), które prowadzą działalność rolniczą. Każdy ze wspólników posiada po 20% udziałów. Wszyscy członkowie grupy (wspólnicy Spółki) z tytułu prowadzenia działalności rolniczej nie są płatnikami podatku dochodowego. Czterech wspólników jest czynnymi płatnikami podatku VAT, natomiast jeden ze wspólników jest w zakresie podatku VAT "rolnikiem ryczałtowym". Zgodnie z zasadami funkcjonowania grup producentów rolnych członkowie grupy (jej wspólnicy) wyprodukowane przez siebie ziarno zbóż sprzedawać będą do Spółki, która następnie sprzedawać je będzie do dalszych odbiorców.

Na podstawie art. 2 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw celem założenia grupy producentów rolnych jest:

* dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych,

* poprawa efektywności gospodarowania,

* planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości,

* koncentracja podaży oraz organizowanie sprzedaży produktów rolnych,

* ochrona środowiska naturalnego.

Powyżej przedstawione cele zostały powtórzone w § 2 umowy Spółki.

Działalność Spółki opierać się będzie na zakupie ziarna zbóż wyprodukowanego w gospodarstwach rolnych swoich członków i jego dalszej odsprzedaży. W związku z brakiem powierzchni magazynowej spółka kupować będzie zboże od swoich członków dopiero po zakontraktowaniu jego sprzedaży u odbiorcy. Sprzedaż dokonywana będzie bezpośrednio z magazynów członków grupy.

Koszty funkcjonowania Spółki są niewielkie i na ich pokrycie do końca roku 2010 wystarczy kapitał zakładowy Spółki. Pod koniec roku 2010 Spółka w ramach działania "Grupy producentów rolnych" otrzyma zaliczkę w wysokości ok. 50.000 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaliczka będzie częścią dotacji należnej Spółce jako grupie producentów rolnych, które służą między innymi na pokrycie kosztów funkcjonowania grup producentów. Zarząd Spółki szacuje, że kapitał zakładowy oraz otrzymana dotacja (w tym zaliczka) wystarczą na pokrywanie wszelkich administracyjnych kosztów funkcjonowania Spółki.

Spółka zamierza nadwyżkę zysku osiągniętego ze sprzedaży nasion roślin oleistych zakupionych od członków grupy producentów rolnych i wyprodukowanego w ich gospodarstwach oraz nadwyżkę zysku pozostałą po zaspokojeniu potrzeb administracyjnych z dotacji otrzymanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania "Grupy producentów rolnych" przekazać w postaci środków do produkcji członkom grupy producentów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana, wytworzonych i zakupionych w gospodarstwach członków oraz z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania "Grupy Producentów Rolnych", członkom Grupy w postaci zakupionych przez Spółkę środków do produkcji rolnej stanowi podstawę do pobrania 19% podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zdaniem wnioskodawcy, dopuszczalne jest przekazanie zysku w postaci zakupionych przez Spółkę środków do produkcji rolnej, osiągniętego przez Spółkę ze sprzedaży produktów, dla których została utworzona, wytworzonych i zakupionych w gospodarstwach członków oraz nadwyżki zysku pozostałej z dotacji otrzymanej z ARiMR po zaspokojeniu potrzeb administracyjnych, na rzecz członków grupy bez pobierania z tego tytułu podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Definicja działalności rolniczej zawarta jest w art. 2 ust. 2 powołanej ustawy.

W myśl powołanego przepisu, działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo - formowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1.

miesiąc - w przypadku roślin,

2.

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu gęsi lub kaczek,

3.

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4.

2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w tym przepisie ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących m.in. z uprawy (produkty roślinne).

W myśl art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.), osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego. Utworzona grupa producentów rolnych oprócz realizacji wyżej wskazanych podstawowych celów w akcie założycielskim może również zamieścić postanowienia dotyczące w szczególności zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji, w tym także przekazywanych nieodpłatnie, o czym stanowi art. 4 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw tekście umowy spółki. Oznacza to, że grupa producentów rolnych zajmuje się kompleksową organizacją produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych swoich członków poprzez zaopatrzenie w środki produkcji, przygotowanie do obrotu handlowego produktów rolnych oraz ich sprzedaż. Istnieje zatem związek pomiędzy działalnością handlową grupy producentów rolnych a działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwach rolnych jej członków, która ukierunkowana jest na to, aby ich produkty były konkurencyjne na rynku i sprzedane na korzystnych warunkach. Bez wątpienia w ocenie wnioskodawcy pozostaje również fakt, iż dochód pochodzący z wypłacanej grupom producentów rolnych przez ARiMR dotacji pozostaje w bezpośrednim związku z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwach rolnych jej członków. Wielkość wypłacanej dotacji jest uzależniona od łącznej wielkości produkcji rolnej członków grupy producentów sprzedanej za pośrednictwem grupy. Co za tym idzie zyskiem spółki osiągniętym ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy i sprzedanych za jej pośrednictwem, jest nie tylko różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży produktów rolnych, ale również zysk w postaci przyznanej grupie dotacji ustalanej na podstawie wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona i wytworzonych w gospodarstwach jej członków oraz sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy, zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 81, poz. 550).

Członkowie grupy za dostarczane grupie producentów rolnych produkty rolne uzyskują nie tylko środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży tych produktów, ale także mogą otrzymać przekazane im nieodpłatnie przez grupę środki produkcji nabyte z dochodu pochodzącego ze sprzedaży produktów rolnych, dla których grupa producentów rolnych została utworzona - na który składają się suma: zysku wynikającego z różnicy między kwotą zakupu a kwotą sprzedaży produktów oraz zysku w postaci przyznanej grupie dotacji (po jej pomniejszeniu o koszty działalności administracyjne grupy). Oznacza to, że zarówno przychody członków grupy producentów rolnych pochodzące ze sprzedaży produktów rolnych oraz z tytułu nieodpłatnie przekazanych im środków produkcji, służących do wytworzenia produktów rolnych, dla których ta grupa została utworzona, należałoby uznać za stanowiące przychody z działalności rolniczej prowadzonej w ich gospodarstwach rolnych.

Jak wskazano powyżej, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych przewidują wyłączenie spod ich stosowania przychodów uzyskiwanych z działalności rolniczej. Oznacza to, iż przepisy ustaw podatkowych nie mają zastosowania do przychodów członków grup producentów rolnych (osób prawnych i fizycznych), pochodzących z przekazanych im przez grupę nieodpłatnie środków produkcji, jako uznanych za przychody z działalności rolniczej.

Zatem, dla członków grupy prowadzących działalność rolniczą, otrzymane nieodpłatnie środki produkcji należy kwalifikować jako przychody z działalności rolniczej, która normatywnie została wyłączona z opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.), osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego.

Utworzona grupa producentów rolnych oprócz realizacji wyżej wskazanych podstawowych celów w akcie założycielskim może zamieścić postanowienia dotyczące w szczególności zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji, w tym także przekazywanych nieodpłatnie, o czym stanowi art. 4 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.

W myśl przepisu art. 191 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. W sytuacji, gdy spółka pomimo powzięcia uchwały o podziale dywidendy nie dokonała należnych wspólnikom wypłat - wspólnikom przysługuje prawo do odsetek z tytułu opóźnienia wypłaty.

Prawo do udziału w zyskach jest jedną z form realizacji praw wspólników tworzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wypłata dywidendy dopuszczalna jest zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a. Jak wynika z art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tekst jedn.: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej) są zobowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Na mocy art. 26 ust. 1 ww. ustawy osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Analizując powyższe należy stwierdzić, że co do zasady, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością występuje w roli płatnika w związku z przekazywaniem swoim udziałowcom należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Aby zatem mówić o obowiązkach płatnika musi wystąpić przychód z tytułu udziału w zyskach. Aby zaś taki przychód wystąpił spółka a dokładnie jej zgromadzenie wspólników winna podjąć uchwałę o podziale zysku. Zysk ten jak wspomniano na wstępie może być wypłacony zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej. Jeśli zatem przekazanie udziałowcom spółki nieodpłatnie środków do produkcji rolnej nie będzie się odbywało na mocy uprzednio podjętej uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku, to na wypłaconej spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, a rozliczenia otrzymanych środków i ich klasyfikacji do odpowiedniego źródła dokonają podmioty otrzymujące te środki.

Skoro z wniosku nie wynika, aby wypłata środków do produkcji rolnej była następstwem uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku, to nie ma podstaw aby dowodzić, że na wnioskodawcy będzie spoczywał obowiązek poboru podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Stanowisko wnioskodawcy o braku obowiązku płatnika z tytułu dokonanych wypłat środków do produkcji rolnej należało uznać za prawidłowe, choć z innych powodów niż wskazał wnioskodawca.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl