IBPBII/2/415-940/12/MZa

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 października 2012 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-940/12/MZa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 lipca 2012 r. (data wpływu do tut. Biura 17 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2012 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym, jak również jest akcjonariuszem spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce, prowadzącej działalność w zakresie wytwarzania produktów spożywczych. Planowane jest przekształcenie spółki w spółkę komandytowo-akcyjną zgodnie z art. 551 § 1 i nast. k.s.h. W początkach swojej działalności spółka nie była dochodowa i ponosiła duże straty (zarówno podatkowe, jak również bilansowe). Dopiero od kilku lat spółka zaczęła przynosić zyski, które uchwałami walnego zgromadzenia akcjonariuszy przekazywane były na pokrycie strat z lat ubiegłych. W roku, w którym dokonane zostanie przekształcenie, spółka osiągnie zyski, które jednak, zgodnie z przewidywaniami, nie przekroczą strat bilansowych z lat ubiegłych pozostałych do pokrycia z bieżących zysków. Na dzień przekształcenia spółka wciąż posiadać będzie zatem straty bilansowe z lat ubiegłych, a przewidywane zyski bilansowe osiągnięte za okres od dnia 1 stycznia do dnia przekształcenia będą niższe od tych strat bilansowych z lat ubiegłych. Zgodnie z przewidywaniami kapitały własne na dzień przekształcenia będą zatem niższe od kapitału zakładowego spółki (co jest efektem poniesionych strat w latach ubiegłych). Na dzień przekształcenia spółka nie będzie posiadać kapitału zapasowego lub rezerwowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych w dniu przekształcenia wystąpi dochód (przychód) wnioskodawczyni z udziału w zyskach osób prawnych, o ile zyski bilansowe osiągnięte przez spółkę w roku przekształcenia, zostaną zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i Kodeksu spółek handlowych wykorzystane na pokrycie strat bilansowych z lat ubiegłych.

Zdaniem wnioskodawczyni, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także (...) wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe, przychód określa się na dzień przekształcenia. Wnioskodawczyni stwierdziła, iż kluczowym dla określenia przychodu wspólnika spółki kapitałowej przekształcanej w spółkę osobową jest wyjaśnienie pojęcia "niepodzielony zysk". Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przedstawia definicji tego kluczowego pojęcia, w związku z czym należy dokonać jego wykładni.

Mająca kluczowe znaczenie dla interpretacji aktów prawnych wykładnia literalna wskazuje, że "zysk niepodzielony" to osiągnięty przez spółkę zysk (przysporzenie majątkowe), który nie został podzielony między wspólników, przy czym podział należy rozumieć jako przekazanie (wypłatę) zysku wspólnikom spółki po uprzednim podjęciu uchwały przez zgromadzenie wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wykazującego ten zysk. Innymi słowy, zysk niepodzielony należy rozumieć, jako pozycję pasywów bilansu, który może być przeznaczony na wypłatę wspólnikom (dywidendę) m.in. dopiero po pokryciu strat poniesionych w latach poprzednich (art. 348 § 1 k.s.h.), a akcjonariusze, którzy wbrew przepisom prawa albo postanowieniom statutu otrzymaliby dywidendę, byliby obowiązani do jej zwrotu (art. 350 § 1 k.s.h.). Z powyższego wynika wniosek, iż w faktycznej sytuacji wnioskodawczyni, wykorzystanie całego zysku bilansowego osiągniętego w roku przekształcenia spółki na pokrycie jej strat bilansowych z lat ubiegłych skutkuje tym, że u wnioskodawczyni nie powstanie przychód z udziału w zyskach przekształcanej spółki. Na poparcie własnego stanowiska wnioskodawczyni powołała interpretację indywidualną z dnia 8 maja 2012 r., Znak: IPPB2/415-163/12-2/MG, w której pod pojęciem niepodzielnych zysków, użytym w powołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartości niepodzielonych między udziałowców wszelkich zysków spółki kapitałowej. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach, ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niewypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy także zyski wypracowane przez spółkę z o.o. a nie rozdzielone między wspólników, lecz przekazane na kapitał zapasowy, rezerwowy, czy inwestycyjny".

Przedstawiona argumentacja potwierdza, że jako zysk niepodzielony należy rozumieć zysk, który mógłby zostać wypłacony jako dywidenda, ale który subiektywną decyzją wspólników został przekazany na kapitały własne spółki - kapitał zapasowy, rezerwowy lub inwestycyjny albo obligatoryjną (wynikającą z nakazów prawa) decyzją wspólników został przeznaczony na pokrycie strat bilansowych spółki z lat poprzednich.

Wnioskodawczyni dodała, iż w powołanej interpretacji indywidualnej należy zwrócić również uwagę na wykładnię celowościową, wskazując, iż celem wprowadzenia art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych było opodatkowanie " (...) dochodów wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz nie wypłacanych wspólnikom przed datą przekształcenia za to przekazanych do spółek osobowych, które ów zysk mogły przeznaczyć do wykorzystania". Z wykładni celowościowej wynika więc, iż celem wprowadzonego przepisu było opodatkowanie zysku, który mógłby zostać przez wspólników spółki wypłacony, ale zamiast tego został przekazany na kapitały własne przekształcanej spółki. Wnioski te potwierdza wykładnia historyczna. W uzasadnieniu do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), którą wprowadzony został art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane zostało, że zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników (wypłata dywidendy). Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, np. przeniesienie go do kapitału zapasowego lub innego funduszu celowego, przeznaczenie na pokrycie strat lub na działalność inwestycyjną. Środki zgromadzone w tych funduszach to przysługująca wspólnikom, a niepodzielona i niewypłacona dywidenda (art. 191 i 192 k.s.h).

Wnioskodawczyni zaznaczyła, iż problem pojawia się w momencie przekształcania spółki kapitałowej w spółkę osobową wymienioną w Kodeksie spółek handlowych. Powstają bowiem wątpliwości, czym dla celów podatkowych są środki zgromadzone na kapitale zapasowym lub funduszu celowym, pochodzące z niepodzielonej i niewypłaconej dywidendy (zysku) z lat poprzednich.

Propozycja zmiany art. 24 ust. 5 ustawy (dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych), polegająca na dodaniu pkt 8, ma na celu wskazanie w jednoznaczny sposób, iż w takim przypadku niepodzielone zyski w spółce kapitałowej będą stanowiły przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych i tym samym będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Sam ustawodawca w uzasadnieniu wprowadzenia art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy wskazał więc, że jego celem było opodatkowanie zysków niepodzielonych rozumianych jako zyski spółki, które stanowią niepodzieloną dywidendę, która zamiast wypłacenia wspólnikom została przekazana na określone kapitały własne spółki i mogłaby być przez tę spółkę rozdysponowana w przyszłości.

W związku z powyższym, w opinii wnioskodawczyni, termin "zyski niepodzielone" wskazany w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy powinien być rozumiany jako zyski spółki, które mogłyby zostać wypłacone w drodze dywidendy, ale decyzją wspólników zostały przekazane na kapitały zapasowe/fundusze rezerwowe spółki. Z tego też powodu do "zysków niepodzielonych" nie mogą zostać zaliczone zyski osiągnięte w danym roku, ale przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych. Zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. "kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowy". Powyższy przepis wskazuje, że do kwoty do podziału między akcjonariuszy (zysków niepodzielonych) nie zalicza się kwoty niepokrytych strat.

Inne niż wskazane rozumienie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy, w odniesieniu do zysków przeznaczonych na pokrycie strat, prowadziłoby do niemożliwego do zaakceptowania wniosku, że zyski przekazane na pokrycie strat stanowią równocześnie zyski podlegające opodatkowaniu w przypadku przekształcenia spółki, mimo, że zyski te w ogóle nie mogłyby zostać przekazane wspólnikom (są obligatoryjnie przekazywane na pokrycie strat z lat ubiegłych).

Za poglądem, że zysk spółki przekształcanej przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych nie powinien być opodatkowany przemawia także odrębność instytucji strat bilansowych i strat podatkowych oraz zysku bilansowego i dochodu podatkowego. Strata bilansowa i zysk bilansowy to kategorie prawa bilansowego oraz Kodeksu spółek handlowych, których przepisy - jak wyżej wskazano - nakazują pokrywanie strat bilansowych środkami wskazanymi przez zgromadzenie wspólników. Wykorzystanie zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych znajduje swój wyraz w strukturze bilansu spółki - zysk przeznaczony na pokrycie strat kompensuje się ze stratami z lat ubiegłych i nie może być równocześnie przeznaczony na dywidendy dla wspólników.

W związku z powyższym wnioskodawczyni wskazuje, że zyski osiągnięte w latach ubiegłych i przekazane na pokrycie strat oraz zyski osiągnięte w roku przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną (SKA), o ile nie przewyższają one sumy niepokrytych strat z lat ubiegłych, nie mogą być uznane za zyski niepodzielone w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie mogą podlegać opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy. Wynika to z tego, że zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, zyski osiągnięte w roku przekształcenia w SKA nie mogłyby zostać podzielone w jakikolwiek inny sposób niż na pokrycie strat z lat ubiegłych - w szczególności nie mogłyby zostać wypłacone w drodze dywidendy.

Podsumowując, w opinii wnioskodawczyni, w wyniku przekształcenia spółki w SKA nie osiągnie ona dochodu (przychodu) na podstawie 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy, gdyż spółka nie będzie posiadać "zysków niepodzielonych" w rozumieniu wymienionego przepisu - czyli zysków, które mogłyby zostać przez spółkę wypłacone akcjonariuszom w drodze dywidendy, ani zysków przekazanych na kapitał zapasowy lub fundusze rezerwowe spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady przekształcenia spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą), w tym w spółkę osobową, m.in. spółkę komandytowo-akcyjną.

Konsekwentnie z treści art. 552 i art. 553 Kodeksu spółek handlowych wynikają podstawowe skutki przekształcenia, a mianowicie określone w tych przepisach zasady tzw. sukcesji uniwersalnej, w myśl których spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (dzień przekształcenia) co oznacza, iż następuje przekształcenie formy ustrojowej spółek przy jednoczesnej kontynuacji bytu prawnego.

Kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej oznacza jednocześnie, że majątek przekształcanej spółki akcyjnej staje się majątkiem przekształconej spółki osobowej. Zasady powyższej sukcesji uniwersalnej nie obejmują skutków podatkowych tzw. sukcesji podatkowej, gdyż te zasady zostały unormowane odrębnie w Ordynacji Podatkowej.

W myśl art. 93a § 1 i § 2 pkt 1 lit. b Ordynacji podatkowej osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę osobową, której wspólnicy, jeśli są osobami fizycznymi, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Analizując w niniejszej sprawie skutki podatkowe przekształcenia spółek należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.).

W art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, ustawodawca w źródłach przychodów wymienia kapitały pieniężne, a w art. 17 ust. 1 ww. ustawy wymienia te przychody.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z kapitałów pieniężnych są m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną.

Zgodnie zaś z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Innymi słowy, przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, co wynika wprost z brzmienia cytowanego wyżej przepisu. Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu.

Pod pojęciem "niepodzielnych zysków", użytym w powołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy rozumieć wartości niepodzielonych między udziałowców wszelkich zysków spółki kapitałowej. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz niewypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy także zyski wypracowane przez spółkę akcyjną, a nie rozdzielone między wspólników, lecz przekazane na kapitał rezerwowy i zapasowy.

Należy zauważyć, że akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wykazanym w rocznym sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 § 1 k.s.h.). Statut może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem art. 348, art. 349, art. 351 § 4 oraz art. 353 (art. 347 § 3 k.s.h.). Walne zgromadzenie może przeznaczyć zysk na wypłatę dla akcjonariuszy, może też powziąć uchwałę o niewypłaceniu akcjonariuszom zysku i przeznaczeniu go nawet w całości na cele spółki.

Na podstawie powyższego stwierdzić należy, iż zyski, które nie zostały podzielone i wypłacone akcjonariuszom w formie dywidendy, lecz gromadzono je w kapitałach własnych spółki jako kapitał zapasowy, odpowiadają pojęciu "niepodzielone zyski" użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dokonując wykładni spornego przepisu nie należy tracić z oczu celu, jaki przyświecał nowelizacji art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca zapisem art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy rozstrzygnął ostatecznie kwestię będącego przedmiotem sporów między podatnikami a organami podatkowymi sposobu opodatkowania dochodów wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz nie wypłacanych wspólnikom przed datą przekształcenia za to przekazanych do spółek osobowych, które ów zysk mogły przeznaczyć do wykorzystania. Wprowadzając zapis ustawodawca ustalił moment opodatkowania niepodzielonych zysków, który przed wprowadzeniem nowelizacji był rozumiany odmiennie.

Podkreślić ponadto należy, że przepisy prawa podatkowego stanowią pełną autonomiczną całość, w stosunku do której inne regulacje prawne mogą być traktowane jako przepisy szczególne tylko wówczas, gdy przepisy prawa podatkowego tak stanowią. Dokonując interpretacji przepisów prawa podatkowego należy powoływać się przede wszystkim na przepisy ustaw podatkowych, ponieważ w ich treści jest uregulowany - z założenia - podmiot, przedmiot, podstawa i sposób opodatkowania, a nie na przepisy ustawy - Kodeks spółek handlowych, które nie mogą modyfikować obowiązków podatkowych.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym wnioskodawczyni zaznaczyła, iż spółka akcyjna na początku swojej działalności nie była dochodowa i ponosiła duże straty (zarówno podatkowe, jak również bilansowe). Dopiero od kilku lat spółka zaczęła przynosić zyski, które uchwałami walnego zgromadzenia akcjonariuszy przekazywane były na pokrycie strat z lat ubiegłych. W roku, w którym dokonane zostanie przekształcenie, spółka osiągnie zyski, które jednak, zgodnie z przewidywaniami, nie przekroczą strat bilansowych z lat ubiegłych do pokrycia z bieżących zysków. Na dzień przekształcenia spółka nie będzie posiadać kapitału zapasowego lub rezerwowego.

Należy zauważyć, że stosownie do art. 348 § 1 k.s.h. kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowy. Powyższy przepis wskazuje, że do kwoty do podziału między akcjonariuszy nie zalicza się kwoty niepokrytych strat.

Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych w spółce akcyjnej istnieje obowiązek utworzenia kapitału zapasowego i przelewania do niego 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy w ww. spółce tworzony jest z zysku, z przeznaczeniem na określony cel. Celem takim może być wypłata dywidendy w latach przyszłych, pokrycie straty bilansowej, umorzenie udziałów lub inny dowolny cel. Statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów tj. kapitałów rezerwowych na pokrycie szczególnych start lub wydatków (art. 396 § 4 k.s.h.).

Z powyższego wynika, iż co do zasady przeznaczenie środków na kapitał zapasowy nie jest podzieleniem zysku. W podatkowym ujęciu są to nadal niepodzielone zyski, które w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w jakąkolwiek spółkę osobową stanowią źródło przychodu podlegające opodatkowaniu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Szczególnym przypadkiem jest rozdysponowanie zysku na pokrycie strat, co oznacza, że w spółce akcyjnej zysk zostanie uznany za podzielony w sposób inny niż wypłacenie go w formie dywidendy akcjonariuszom. Zauważyć bowiem należy, że pokrywając straty w spółce dojdzie do rozdysponowania zysku w sposób definitywny i ostateczny, albowiem akcjonariusz nie będzie mógł na skutek tej czynności rościć sobie do spółki jakichkolwiek żądań odnośnie tej kwoty, tak jak zgromadzenie wspólników, nie będzie już mogło zadysponować kwotą przekazaną na pokrycie strat. W konsekwencji tej czynności akcjonariusz w sposób definitywny wyzbędzie się swojego potencjalnego zysku, który zostanie przekazany na pokrycie strat spółki. Z tego właśnie powodu akcjonariusze nieodwracalnie utracą prawo do niepodzielonego dotąd zysku, co powoduje w konsekwencji, że jeżeli w istocie w spółce akcyjnej przed przekształceniem dojdzie do przeznaczenia środków na pokrycie strat z lat ubiegłych, nie będzie można tutaj mówić o istnieniu na dzień przekształcenia niepodzielonych zysków, a tym samym w momencie przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym spółka jako płatnik nie będzie zobligowana do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy.

Podsumowując, ustawodawca w art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy zdecydował, że na dzień przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę osobową, m.in. komandytowo-akcyjną, wartość wszystkich niepodzielonych zysków w spółce kapitałowej będzie stanowić przychód wspólników spółki akcyjnej z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Jednakże w przedmiotowej sprawie, należy zgodzić się z twierdzeniem wnioskodawczyni, że o ile zyski osiągane przez spółkę w latach ubiegłych i w roku przekształcenia, zostaną wykorzystane na pokrycie strat bilansowych z lat ubiegłych, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z racji tego, iż spółka akcyjna na moment przekształcenia nie będzie posiadała zysków niepodzielonych, z uwagi na definitywny i ostateczny charakter rozporządzenia tym zyskiem.

W związku z powyższym, stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl