IBPBII/2/415-829/10/HSt

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 14 października 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-829/10/HSt

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 23 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wynagrodzenia wypłaconego przez polską spółkę kapitałową obywatelowi brytyjskiemu za zakupione udziały w celu ich umorzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wynagrodzenia wypłaconego przez polską spółkę kapitałową obywatelowi brytyjskiemu za zakupione udziały w celu ich umorzenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, której główną działalnością jest budowa domów mieszkalnych na sprzedaż (działalność deweloperska). Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło, w oparciu o art. 199 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 umowy Spółki, uchwałę o umorzeniu udziałów wspólnika, który jest osobą fizyczną z obywatelstwem brytyjskim i miejscem zamieszkania w Wielkiej Brytanii, w myśl art. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Umorzenie następuje za wynagrodzeniem, bez obniżania kapitału zakładowego. Wynagrodzenie za umorzone udziały zostanie wypłacone wspólnikowi z czystego zysku, po zawarciu z nim umowy nabycia udziałów celem ich umorzenia.

Wnioskodawca w związku z podjętymi przez Spółkę działaniami rozważa skutki podatkowe dokonanej przez Spółkę wypłaty wynagrodzenia dla wspólnika za zakupione od niego udziały, które w znaczący sposób przewyższają wartość nominalną wniesionych udziałów. Na skutek zawartej transakcji u wspólnika powstaje dochód. Wspólnik, obywatel brytyjski, przedstawił Spółce certyfikat rezydencji zgodnie z art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka dokonująca wypłaty wynagrodzenia za skupione udziały w celu ich umorzenia powinna zastosować przepisy art. 10 ust. 2b Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1840) i pobrać od wspólnika podatek w wysokości 10% ustalonego dochodu.

Zdaniem wnioskodawcy, dochód uzyskany przez wspólnika ze sprzedaży udziałów celem umorzenia za wynagrodzeniem, w oparciu o art. 30a ust. 1 pkt 4 i art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 10 ust. 2b Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w miejscu prowadzenia działalności przez Spółkę w wysokości 10% dochodu, a Spółka, jako płatnik, jest zobowiązana ten podatek pobrać i odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie natomiast z dyspozycją zawartą w art. 3 ust. 2a wyżej powołanej ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Jednakże na mocy postanowień art. 4a tejże ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Z kolei, w myśl art. 30a ust. 2 tejże ustawy, przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, certyfikat rezydencji oznacza zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Jak przedstawiono we wniosku, zbywający udziały obywatel brytyjski przedłożył certyfikat dokumentujący jego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Tak więc, w przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miała Konwencja z dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Konwencji, dywidendy, wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże, w myśl art. 10 ust. 2 Konwencji, takie dywidendy:

a.

będą zwolnione z opodatkowania w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, jeśli osoba uprawniona do dywidend jest spółką mającą siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie i posiada w dniu wypłaty dywidend nie mniej niż 10 procent udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendy i posiadała lub będzie posiadać takie udziały (akcje) przez nieprzerwany 24 miesięczny okres, w którym dokonano wypłaty;

b.

z zastrzeżeniem punktu a) niniejszego ustępu, mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10 procent kwoty dywidend brutto.

Określenie "dywidendy" użyte w powyższym artykule oznacza dochód z udziałów (akcji) lub innych praw do udziału w zyskach, z wyjątkiem wierzytelności, jak również dochód z innych praw w spółce, który według prawa Umawiającego się Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z udziałów (akcji) i obejmuje również każdy dochód, który według prawa Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest traktowany jak dywidenda lub dystrybucja dokonywana przez spółkę (art. 10 ust. 3 Konwencji).

Powyższy przepis nie określa definicji "dywidendy" w sposób pełny i wyczerpujący, a jedynie wskazuje ogólną formułę. W zakresie ustalenia czy konkretna płatność jest "dywidendą", odsyła natomiast do ustawodawstwa wewnętrznego państwa, w którym spółka dokonująca płatności ma siedzibę.

Mając na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że dochód wspólnika (osoby fizycznej z miejscem zamieszkania w Wielkiej Brytanii) z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz polskiej spółki kapitałowej w celu ich umorzenia, będzie opodatkowany w Polsce jako przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 2, art. 30a ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 10 Konwencji.

Po stronie polskiej spółki kapitałowej - płatnika, rodzi to obowiązek poboru podatku, w wysokości określonej w art. 10 ust. 2 lit. b Konwencji, w związku z art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl