IBPBII/2/415-745/14/ŁCz - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Katowicach - OpenLEX

IBPBII/2/415-745/14/ŁCz

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 listopada 2014 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-745/14/ŁCz

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 7 sierpnia 2014 r. (data otrzymania 18 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym 16 października 2014 r., o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w spadku środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej w przypadku korzystania przez spadkodawcę z ulgi na systematyczne gromadzenie oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w spadku środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej w przypadku korzystania przez spadkodawcę z ulgi na systematyczne gromadzenie oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

W związku ze stwierdzonymi brakami formalnymi, pismem z 7 października 2014 r. Znak: IBPBII/2/415-745/14/ŁCz wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 16 października 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W latach 1996-2000 rodzice Wnioskodawcy korzystali z ulgi na "systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową". W ramach ulgi odliczyli od dochodu w 1996 r. kwotę 11 000,00 zł a w latach 1997-2000 od podatku łącznie 8 386,00 zł. W sierpniu 2012 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy. W 2013 r. na podstawie notarialnego poświadczenia dziedziczenia bank prowadzący rachunek mieszkaniowy rodziców Wnioskodawcy przekazał Wnioskodawcy #188; zgromadzonych na tym rachunku środków (1/2 środków przypadających zmarłemu ojcu).

W zeznaniu PIT-37 składanym za 2013 r. z tytułu otrzymanego spadku Wnioskodawca wykazał przychód w pozycji "inne źródła" (1/4 kwoty odliczonej przez rodziców w 1996 r. - 2 750,00 zł) oraz doliczył do podatku 1/4 kwoty podatku odliczonego przez rodziców w latach 1997-2000 (2 096,50 zł) (poz. 178 zeznania PIT-36 wersja 19). Podatek został zapłacony w ustawowym terminie.

W uzupełnieniu wniosku z 16 października 2014 r. wyjaśniono, że:

W miesiącu październiku 2012 r. matka Wnioskodawcy wystąpiła do banku z dyspozycją wycofania oszczędności po zakończeniu okresu oszczędzania z rachunku oszczędnościowo-kredytowego prowadzonego przez bank. Dyspozycja ta została zrealizowana w miesiącu styczniu 2013 r. Uwzględniając zapisy w akcie poświadczenia dziedziczenia #190; środków przekazano na konto matki Wnioskodawcy, a #188; na konto Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wpłacił podatek w wysokości 2 629,00 zł i złożył PIT-36 za 2013 r.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, jako spadkobierca #188; części oszczędności swojego ojca na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu otrzymanego spadku.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien wykazywać podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu otrzymania w drodze spadku połowy oszczędności ojca na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową. Środki odziedziczone w drodze spadku po zmarłym ojcu nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca jako spadkobierca nie ma także obowiązku zwracać ulgi odliczonej przez jego ojca w latach 1996-2000. Ulga w podatku dochodowym z tytułu wpłat do kasy mieszkaniowej była rozliczana przez rodziców Wnioskodawcy. W całości została zwrócona przez matkę Wnioskodawcy w kwietniu 2014 r. (PIT-37 za 2013 r.)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Należy zauważyć, że ulga z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową została zlikwidowana z dniem 1 stycznia 2002 r., z jednoczesnym zachowaniem praw nabytych na zasadach określonych w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy #8722; podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczania od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Stosownie do postanowień art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne #8722; przepis art. 27a ust. 13 ustawy, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po tym dniu.

Zgodnie z art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej, a następnie:

1.

wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład,

2.

w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy,

3.

po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,

4.

wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,

5.

przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych,

- do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w latach 1996-2000 rodzice Wnioskodawcy korzystali z ulgi na "systematyczne gromadzenie oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową". W sierpniu 2012 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy. W 2013 r. po zakończeniu okresu oszczędzania bank prowadzący rachunek przekazał matce Wnioskodawcy na jej wniosek 3/4 zgromadzonych na rachunku środków, zaś 1/4 części zgromadzonych środków otrzymał Wnioskodawca jako spadek po ojcu. W zeznaniu za 2013 r. Wnioskodawca wykazał #188; kwoty odliczonej przez rodziców jako "inne źródła" oraz doliczył do podatku #188; kwoty odliczonej w latach 1997-2000.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi dokonane doliczenie kwot odliczonych wcześniej przez ojca w ramach tzw. kasy mieszkaniowej.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz przepisy prawa należy stwierdzić, że w wyniku wycofania środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-kredytowym (tekst jedn.: wypłacenia ich w 2013 r. przez bank prowadzący kasę mieszkaniową) Wnioskodawca nie był zobowiązany do doliczenia ani do przychodu, ani do podatku wcześniej odliczonych przez ojca kwot. Podkreślić należy, że przywołany powyżej art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy odnosi się do podatnika, który skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych m.in. na systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej, a następnie wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej (...). Przepis ten odnosi się zatem do osoby, która wcześniej skorzystała z odliczeń, a następnie dokonała wycofania posiadanych środków. Z art. 27a ust. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika natomiast, że obowiązek zwrotu ulgi podatkowej ciąży również na dziecku, które prawa do rachunku oszczędnościowo-kredytowego "przejęło" po rodzicach w wyniku dokonanej cesji. Jednakże w niniejszej sprawie przesłanki z art. 27a ust. 13 pkt 4 i pkt 5 ustawy nie wystąpiły. Opisany pkt 4 odnosi się do podatnika, który odliczał od dochodu (przychodu) lub podatku kwoty wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności, a więc regulacja tego przepisu odnosi się do ojca Wnioskodawcy. Wnioskodawca nabył środki zgromadzone w kasie mieszkaniowej w drodze spadku. Jak wynika z wniosku ojciec Wnioskodawcy nie wystąpił o wycofanie zgromadzonych oszczędności, a więc nie powstał u niego przed śmiercią obowiązek zwrotu środków lub wydatkowania ich na cele mieszkaniowe. Obowiązek taki nie ciążył na ojcu Wnioskodawcy w chwili jego śmierci, a skoro tak, to ojciec nie mógł uchybić obowiązkowi wydatkowania środków na cele mieszkaniowe (co skutkowałoby obowiązkiem zwrotu uprzednich odliczeń), gdyż taki obowiązek wówczas jeszcze na nim nie ciążył. Wnioskodawca nie może zatem ponieść konsekwencji finansowych z tytułu odpowiedzialności za zobowiązania spadkodawcy. Również w niniejszej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące cesji, gdyż ojciec Wnioskodawcy nie dokonał przed śmiercią cesji zgromadzonych środków na rzecz Wnioskodawcy a samo dziedziczenie nie jest traktowane jako cesja. W świetle powyższych okoliczności Wnioskodawca nie był zobowiązany do doliczenia kwot odliczonych przez ojca w swoim zeznaniu podatkowym składanym za 2013 r. - tj. za rok, w którym nastąpiła realizacja dyspozycji wycofania środków z rachunku oszczędnościowo-kredytowego - do dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę w 2013 r. oraz doliczenia do podatku należnego od Wnioskodawcy za 2013 r.

Należy także przyznać rację Wnioskodawcy, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie podlega samo nabycia spadku.

Mając powyższe argumenty na uwadze należy stanowisko Wnioskodawcy uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie - w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl