IBPBII/2/415-605/10/CJS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach IBPBII/2/415-605/10/CJS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2010 r. (data wpływu do tut. Biura - 10 maja 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 maja 2010 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni w dniu 2 września 1978 r. zawarła związek małżeński. Małżeństwo to rozwiązane zostało wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 14 lutego 1995 r. W dniu rozwodu wnioskodawczyni wraz z mężem posiadała wspólny majątek w skład którego wchodziły m.in. lokal mieszkalny, lokal użytkowy (sklep) i garaż.

Na wniosek wnioskodawczyni Sąd Rejonowy postanowieniem z dnia 21 listopada 2007 r. postanowił dokonać podziału majątku wspólnego w skład którego wchodzą:

a.

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o wartości 153.700,00 zł;

b.

prawo własności lokalu użytkowego nr 2 o wartości 161.900,00 zł;

c.

spółdzielcze własnościowe prawo do garażu nr 16 o wartości 9.710,00 zł

- o łącznej wartości 325.310,00 zł, w ten sposób, że składniki majątku wymienione w pkt b) przyznać na rzecz wnioskodawczyni, a pozostałe na rzecz uczestnika postępowania.

Ponadto sąd zasądził od wnioskodawczyni na rzecz uczestnika postępowania tytułem spłaty wartości udziału kwotę 3.875,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Przy czym podane wyżej wartości rynkowe lokali zostały ustalone przez biegłego sądowego na zlecenie Sądu Rejonowego w sporządzonej opinii z dnia 31 lipca 2007 r.

Na podstawie tego postanowienia sądu wnioskodawczyni została przyznana druga połowa lokalu użytkowego sklepowego o wartości rynkowej 80.950,00 zł za odstąpienie prawa połowy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o wartości 76.850,00 zł i połowy spółdzielczego własnościowego prawa do garażu o wartości 4.855,00 zł. Wnioskodawczyni twierdzi, ze jeżeli do tego doliczy spłatę udziału w wysokości 3.573,00 zł wówczas można przyjąć, że nabyła połowę lokalu użytkowego o wartości 80.950,00 zł za połowę pozostałych wartości lokali o łącznej wartości 85.580,00 zł.

Wnioskodawczyni zaznaczyła, iż lokal sklepowy nabyła wraz z mężem w dniu 26 maja 1993 r. od zarządu miasta za kwotę 59.714,00 zł.

W dniu 9 listopada 2009 r. dokonała sprzedaży lokalu niemieszkalnego (użytkowego) na podstawie aktu notarialnego za kwotę 99.000,00 zł. Przy czym cena sprzedaży została ustalona w oparciu o operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego dnia 29 października 2009 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż połowy lokalu użytkowego (sklepowego) dokonana w dniu 9 listopada 2009 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem wnioskodawczyni, sprzedaż połowy lokalu użytkowego (sklepowego) dokonana w dniu 9 listopada 2009 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż brak podstawy opodatkowania (dochodu z tej sprzedaży). Na podkreślenie zasługuje fakt nabycia wraz z mężem powyższego lokalu sklepowego w dniu 26 maja 1993 r. czyli już połowa lokalu jest wyłączona z opodatkowania w związku z postanowieniami art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy. Za udokumentowane koszty nabycia drugiej połowy lokalu sklepowego w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy należy zaliczyć w świetle postanowienia sądu przyznane na rzecz uczestnika postępowania - byłego męża, pozostałych składników majątku wyżej wymienionych o łącznej wartości 85.580,00 zł. Przy uzyskanym przychodzie liczonym od połowy lokalu sklepowego w wysokości 49.500,00 zł wystąpiła strata w kwocie 36.080,00 zł. Tym samym brak podstawy opodatkowania.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) źródłem przychodu jest - z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie m.in.:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) zmieniono m.in. zasady opodatkowani przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy zmieniającej do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy w kontekście zapytania ujętego w przedmiotowym wniosku stwierdzić należy, iż dla określenia właściwej podstawy normującej zastosowanie zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości istotną kwestią pozostaje fakt od jakiego momentu należy liczyć bieg pięcioletniego terminu, o którym mowa w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy tj. czy od daty kiedy nastąpiło nabycie zbytej nieruchomości czy też od daty kiedy nastąpił podział majątku wspólnego małżonków.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż postanowieniem z dnia 21 listopada 2007 r. Sąd Rejonowy dokonał podziału majątku wspólnego nabytego w trakcie trwania małżeństwa w skład, którego wchodziło m.in. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo własności lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do garażu. Majątek dorobkowy został podzielony w ten sposób, że wnioskodawczyni przypadło prawo własności lokalu użytkowego z jednoczesnym zobowiązaniem do spłaty wartości udziału na rzecz byłego męża; z kolei mężowi wnioskodawczyni przypadło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i spółdzielcze własnościowe prawo do garażu.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Ustrój wspólności ustawowej, obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Dopiero z chwilą ustania małżeństwa wspólność ta ulega przekształceniu. Z chwilą ustania wspólności ustawowej małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym stanowiącym ich dorobek (art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Jednakże zgodnie z art. 43 § 2 Kodeksu z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Tak więc na skutek rozwodu ustało małżeństwo wnioskodawczyni, a na mocy postanowienia sądu został dokonany podział majątku wspólnego.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy.

Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli:

* podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub

* jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Za datę nabycia nieruchomości, która przypadła danej osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego) pod warunkiem, że wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału tego majątku mieści się w udziale, jaki tej osobie przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano podziału majątku dorobkowego małżeńskiego.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy mając na względzie ujęty we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że dokonany w 2007 r. podział majątku dorobkowego małżonków nie był równy ani ekwiwalentny.

Sąd dokonując podziału majątku dorobkowego małżonków przekazał na wyłączną własność wnioskodawczyni lokal użytkowy, natomiast pozostałe nieruchomości na rzecz byłego męża. Jednocześnie zobowiązał wnioskodawczynię do dokonania spłaty na rzecz byłego męża z tytułu udziału jaki przypadł jej w przedmiotowym lokalu użytkowym.

Powyższe wskazuje, że wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku otrzymała majątek o mniejszej wartości niż mąż a mimo to została jeszcze zobowiązana do spłaty na jego rzecz. Sam fakt zasądzenia od wnioskodawczyni spłaty na rzecz byłego męża przemawia za tym, że na skutek sądowego podziału majątku dorobkowego przypadł jej majątek o wyższej wartości niż wynikałoby to z udziału do jakiego miała prawo w majątku dorobkowym.

Tak więc w przedstawionym stanie faktycznym wnioskodawczyni przedmiotowy lokal użytkowy, nabyła w dwóch datach:

* w 1993 r. w części odpowiadającej jej udziałowi w majątku wspólnym,

* w 2007 r. tj. w dniu podziału majątku dorobkowego małżeńskiego w części przekraczającej ten udział w majątku dorobkowym.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wnioskodawczyni przedmiotowy lokal mieszkalny sprzedała w dniu 9 listopada 2009 r.

Z uwagi zatem na fakt, iż nabycie prawa do przedmiotowej nieruchomości nastąpiło odpowiednio w części w 1993 r. oraz w 2007 r., pięcioletni termin o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) należy oddzielnie liczyć w stosunku do każdego udziału jaki wnioskodawczyni nabyła.

W przedstawionym zatem stanie faktycznym wartość przychodu ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odpowiadającego udziałowi nabytemu w 1993 r. nie będzie podlegać w ogóle opodatkowaniu, ponieważ odpłatne zbycie w 2009 r. tej części nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie tj. 1993 r.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko wnioskodawczyni w tej części należało uznać za prawidłowe.

Natomiast dochód ze sprzedaży lokalu użytkowego w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2007 r., będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, według zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ww. ustawy). Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć m.in. związane ze zbyciem koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, opłatę notarialną, opłatę sądową. Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód. Przychodem ze sprzedaży jak wskazano powyżej jest cena pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Natomiast koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie jej posiadania (art. 22 ust. 6c ww. ustawy).

Przepis art. 22 ust. 6c ustawy w sposób jednoznaczny stanowi co może być uznane za koszt uzyskania przychodu. Przepis ten posługuje się pojęciem kosztu nabycia. Kosztem tym bezspornie jest cena nabycia tej nieruchomości.

Ponadto stwierdzić należy, że w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa nabytego ponad udział w majątku dorobkowym małżonków (wspólność ustała na skutek rozwodu), kosztem uzyskania przychodu może być m.in. udokumentowana kwota faktycznej spłaty na rzecz byłego małżonka, ponieważ mieści się ona w kategorii kosztów nabycia, o których mowa w ww. art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nadto, zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż kosztem nabycia udziału w przedmiotowym lokalu użytkowym, nie może być wartość przyznanych na rzecz byłego męża składników majątku na podstawie postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego małżonków, bowiem wartość nieruchomości jaka przypadła mężowi wnioskodawczyni nie stanowi kosztu nabycia lokalu użytkowego. Fakt, iż sąd w taki a nie inny sposób dokonał podziału majątku dorobkowego małżonków nie daje podstaw prawnych do twierdzenia, iż wnioskodawczyni otrzymując prawo do lokalu użytkowego w sposób odpłatny zbyła prawo do połowy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i do garażu, które na skutek podziału majątku zostały przyznane na wyłączną własność mężowi wnioskodawczyni. Podkreślenia wymaga fakt, iż udziały w poszczególnych nieruchomościach jakie przypały mężowi wnioskodawczyni na skutek sądowego podziału majątku dorobkowego otrzymał w zamian za udział jaki przypadł wnioskodawczyni w przedmiotowym lokalu użytkowym i spłatę, do której została zobowiązana na mocy postanowienia sądu.

Wnioskodawczyni z tytułu otrzymania w lokalu użytkowym udziału należącego do męża nie rozpoznaje przychodu, ale nie rozpoznaje również kosztu uzyskania przychodu w postaci jej udziałów jakie miała w majątku wspólnym. Przedmiotami należącymi do majątku małżonkowie podzielili się tak, że wnioskodawczyni przypadło więcej niż powinna była dostać - stąd do tej nadwyżki ponad udział w majątku wspólnym sąd zasądził spłatę. Innymi słowy - ponad udział z majątku wspólnego wnioskodawczyni nabyła taką część nieruchomości, która przypada proporcjonalnie na nadwyżkę ponad przysługujący jej udział w majątku wspólnym. Wyrazem tej nadwyżki będzie spłata zasądzona na rzecz męża czyli proporcjonalnie ta część udziału w lokalu użytkowym, która przypada na spłatę - została nabyta ponad udział. Przypadający na tę część przychód ze zbycia lokalu użytkowego stanowił będzie przychód do opodatkowania, natomiast kosztem będzie spłata na rzecz męża - bo to właśnie tę kwotę wnioskodawczyni zapłaciła za nabycie nadwyżki ponad udział.

Jak już wyżej wskazano ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych a w szczególności w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 30e i art. 19 w sposób jednoznaczny reguluje sposób opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości, a w art. 22 ust. 6c tej ustawy wymienia wydatki stanowiące koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Wśród kosztów tych nie jest wymieniona wartość majątku, jaki przypadł w drodze podziału majątku dorobkowego drugiemu małżonkowi.

Reasumując, wobec wyżej powołanych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku stwierdzić należy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w część nabytej w 1993 r. na zasadzie wspólności ustawowej jest wolny od podatku dochodowego z uwagi na fakt, iż okres pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy dla udziału nabytego od 1993 r. już upłynął. Z kolei przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w części nabytej w 2007 r. w drodze podziału majątku dorobkowego małżonków będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r. Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jedynie wartość spłaty dokonanej na rzecz byłego męża, natomiast brak jest możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty majątku jaki przypadł byłemu mężowi na skutek podziału majątku dorobkowego, dlatego też stanowisko wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, ul. Kośnego 70, 45-372 Opole po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl